МОТИВИ към решение от 02.03.2011г. по  НАХД №93 по описа  за 2011 година по описа на Окръжен съд- Пазарджик.

           

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, във връзка с чл.78а от НК.

Същото е образувано въз основа на постъпило постановление от Окръжна прокуратура- Пазарджик, с което е предложено на съда да освободи обвиняемия К. СП. *** от наказателна отговорност по чл.248а, ал.2, във връзка с ал. 1 от НК и му бъде наложено административно наказание по чл.78а, ал.1 от НК. В тази насока се излагат подробни съображения.

В съдебно заседание, представителя на Окръжна прокуратура- Пазарджик поддържа внесеното предложение.

Деецът, не оспорва фактическите констатации изложени в постановлението на ОП- гр. Панагюрище, като признава вината си. Упълномощеният от него адвокат моли съда, при определяне на наказанието, да се съобрази с отчетените по делото смекчаващи вината обстоятелства и да определи същото в неговия законоустановен минимум.

От събраните по делото доказателства, които съдът обсъди, прие за установено следното:

Процедурата за финансово подпомагане дава възможност на българските земеделски стопани, обработващи земеделски имоти, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП- географска информационна система/ да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ за съответната календарна година. Това заявление се подава до обособените териториални структури на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” гр. София. Директните плащания се извършват, когато се установи, че декларираните парцели се обработват в границите, посочени от бенефициента в Заявлението и площите отговарят на изискванията за добро земеделско и екологично състояние. На подпомагане по този ред подлежат, както физически, така и юридически лица, които извършват земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.  

Освен тези плащания по СЕПП, земеделските стопани могат да получат средства и под формата на национални доплащания /НД/, финансирани и от държавния бюджет, и от средства, предоставени на българската държава от фондове на ЕС. Допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по СЕПП, с изключение на постоянно затревените площи и площите с винени сортове лозя, заявените за подпомагане по схемата за производство на ягоди и малини, предназначени за преработка, както и площите, засети с тютюн.

Допълнителни средства земеделските стопани могат да получат и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения /НР/, които се делят на два вида- Мярка 211 - „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони” /НР1/ и Мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските” /НР2/. На подпомагане по тези схеми подлежат земеделски стопани- физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИСАК /Интегрирана система за администриране и контрол/, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони, определени с Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват /обн. ДВ, бр. 20 от 2008г./.

Средствата по посочените схеми са предоставени на българската държава от Европейския съюз, но финансирането на националните доплащания се извършва и от средства, предоставени от държавния бюджет на РБългария.

        Условията и редът за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания са регламентирани в Наредба №107/23.08.2006г., издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. За да кандидатства за субсидиране, земеделският производител подава лично или чрез упълномощено лице, в срок от 1 март до 15 май на годината, за която кандидатства „Общо заявление за плащане на площ”, по образец. Заявлението за подпомагане се подава в областните разплащателни агенции по постоянен адрес на кандидата, ако е физическо лице или адреса на управление, ако е юридическо лице или едноличен търговец. Териториалните структури на РА към ДФ „Земеделие” издават уникален идентификационен номер /УИН/ на всяко заявление, като то се счита за подадено на датата, на която е получило УИН. Заявлението включва данни относно кандидата- ФЛ или ЮЛ, данни относно банковата сметка, на която да бъде изплатена субсидията, данни за упълномощеното лице, когато не се подава лично от кандидата, посочване на схемите и мерките за подпомагане, общи документи за физическото или юридическото лице, както и декларация от кандидата за спазване на специфичните изисквания по схемите и мерките, за които кандидатства. Неразделна част от Заявлението е Таблица на използваните парцели, в която посочва за всеки един от парцелите землището, в което се намира, № на парцела от СИЗП, начин на ползване- културата, която отглежда, площта на ползваната/обработваната земя, измерена в хектари и схемите за подпомагане, по които кандидатства за субсидии. Към Заявлението кандидатите прилагат Карта на Блок земеделско стопанство /БЗС/ на хартиен носител за всеки един от парцелите, които се издават от съответната Общинска служба ”Земеделие”. Кандидатите за субсидиране, подпомогнати от служители на Общинската служба, очертават границите на обработваните от тях площи, посочват размера и начина на трайно ползване на парцела. Очертаването на БЗС става чрез специална програма, като кандидатът показва на предоставената му ортофото карта, кои земи обработва. Ортоизображенията са снимки  на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно или сателитно цифрово заснемане. Понастоящем в Общинските служби очертаването на парцелите става чрез самолетни снимки, правени през 2006г. Задължение на кандидата е да бъде коректен по отношение на очертаването на площта, която обработва, както и на заявената култура, която отглежда. С картите БЗС всъщност се посочва местонахождението на ползваните физически блокове. Всяка от припознатите площи се очертава в системата, разпечатва се на хартиен носител карта на БЗС в два екземпляра. Единият се съхранява в ОСЗ, а другият е за кандидата.

 В самото заявление кандидатът сам попълва данните и се подписва на всяка страница, на таблиците, неразделна част от него и на всяка от приложените ортофотокарти. В заявлението се попълва и основанието, на което ползва земята, макар това да не е било задължително през земеделската 2008г. и кандидатът да не е бил длъжен да представи документи за правното основание, на което ползва земята. Заявленията се подават на хартиен носител, като експерт на местно ниво в ОРА въвежда данните в системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/. Всички подадени документи се оформят в лично досие на заявителя и в оригинал се съхраняват в ОРА.

Съгласно чл. 3 от Наредба №107/2006г., задължение на всеки един от кандидатите е при попълване на данните в Заявлението за подпомагане да бъде коректен относно тяхната истинност и достоверност. Бенефициентът е длъжен при идентификацията на земеделските парцели да декларира действително обработваната площ в хектари, местонахождението на парцелите, както и начина на трайното им ползване. Земеделските производители следва да извършат селскостопански мероприятия в такъв обем, какъвто са посочили в заявлението и то на цялата площ, заявена от тях. Неспазването на тези задължения води до внасяне на неверни сведения в заявлението.

Сканираните образци на заявления и карти се изпращат в Централното управление на ДФ „Земеделие” гр. София, където на принципа ”риск-анализ”, след въвеждане на базата данни за всеки един от заявителите автоматично системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/ определя тези кандидати, които са „рискови” и подлежат на проверка. Проверка може да бъде извършвана и по сигнал. Освен проверки на място се извършват и дистанционни проверки от ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София. На основание издадена заповед на Главния експерт се определя експерт от съответния териториален Технически инспекторат, който да извърши теренната проверка на посочения „рисков” кандидат. За проверката се уведомява и заявителя, макар присъствието му да не е задължително. За направените от експерта констатации се издава Контролен лист, в които се посочва допустимата за подпомагане площ за всеки един от заявените парцели, като размерът й се измерва с помощта на GPS-устройство. При констатирани нередности се уведомява кандидатът за подпомагане, който в 10- дневен срок от получаване на уведомителното писмо може да направи възражения. Резултатите от местната проверка се изпращат в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София на хартиен носител и се въвеждат и в системата ИСАК.

През земеделската 2007г., обв. К. С. П. кандидатствал за първи път, като бенефициент- физическо лице, за отпускане на финансови средства по схемите и мерките за директни плащания пред ОРА гр. Пазарджик. За целта, обв. П. очертал границите на общо 110 земеделски парцела в ОСЗ гр. Септември и му били издадени на хартиен носител Карти на БЗС за всеки един от припознатите имоти.

На 15.05.2007г., обв. П. *** Общо заявление за единно плащане на площ, ведно с Таблица на използваните имоти за 2007г. и Карти на БЗС на всички очертани земеделски парцели. Бенефициентът кандидатствал за подпомагане по общо 4 на брой схеми- СЕПП, НД, НР1 и НР2, с общо 110 бр. имоти, находящи се в землищата на с. Варвара, с. Горно Вършило, с. Виноградец, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Славовица, гр. Ветрен, гр. Септември, всички в обл. Пазарджик. След извършена проверка на място от експерти от РТИ гр. Пловдив, било констатирано, че по-голямата част от декларираните имоти не били обработени от обвиняемия, а пустеещи, поради което за земеделската 2007г. обв. П. не е бил одобрен за субсидиране и не е получил финансиране.

През земеделската 2008г., обв. К.П. отново решил да кандидатства за субсидиране. За целта на 29.04.2008г., обв. П. посетил Общинска служба „Земеделие” гр. Септември, за да идентифицира и очертае стопанисваните от него физически блокове /стр. 462 – стр. 527, папка V от делото/. Процедурата по очертаването била извършена от св. М.Й.Я.- Главен специалист при ОСЗ гр. Септември. Границите на парцелите били изчертани от нея, като обв. П. посочил лично местонахождението и размера на парцелите, които обработва. Посочил, като начин на трайно ползване, вида на отглежданата култура- площи с угари, костилкови овощни култури, луковични-зеленчукови култури и естествени ливади /за косене или паша на животни/. Участието на самия бенефициент при изчертаването на декларираните площи е задължително, тъй като снимките на имотите са правени през 2006г. и е възможно да са настъпили промени, които самият заявител следва да отрази. Св. Я. изрично предупредила обвиняемия, че площта, която се очертава следва да бъде обработена и да е в добро земеделско и екологично състояние. В резултат на извършената идентификация на парцелите и регистирането им в СИЗП, обв. П. получил на хартиен носител общо 70 броя Карти на БЗС, подписани лично от него, като декларатор и от св. М.Я., като длъжностно лице- Главен специалист при ОСЗ гр. Септември.  

На инкриминираната дата- 09.05.2008г., обв. К.П., като физическо лице, лично подал Общо заявление за плащане на площ 2008г. /форма за физически лица/, входирано под №***05691/2008г., с УИН 13/***508/13005 и УРН ***148 пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик /стр. 455, папка V от делото/. Обвиняемият кандидатствал за отпускане на финансови средства по следните схеми и мерки: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/, Схема Национални доплащания /НД/, Плащания по Мярка 211 за необлагодетелствани райони с природни ограничения на фермери в планински райони” /НР 1/ и Плащания по Мярка 212 за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските /НР2/. В Таблицата на използваните парцели 2008г., неразделна част от Заявлението, обв. П. декларирал за субсидиране по СЕПП общо 70 бр. земеделски парцели, с площ 1041.75 хектара, по схема за национално доплащане /НД/ - 10 бр. парцели, с обща площ 175.86 хектара, по НР1 - 46 бр. парцели, с площ 530.96 хектара и по по НР2 - 21 бр. парцели, с площ 511.84 хектара /стр. 456 - стр. 458, папка V от делото/. Парцелите били в землищата на с. Варвара, с. Горно Вършило, с. Виноградец, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Славовица, гр. Ветрен, гр. Септември, област Пазарджик.

В графа „Група култури” били посочени площи с угари, костилкови овощни видове, луковични-зеленчукови култури и естествени ливади. Към Заявлението обв. П. приложил заверено копие от личната си карта и копие от открита банкова сметка. ***ти на блок на земеделско стопанство, изготвени от св. Я. ***, с които били очертани декларираните от кандидата земеделски парцели.

С Молба вх. №02-***/367/27.05.2008г. до ОРА гр. Пазарджик, обв. К.П., като бенефициент, оттеглил от подаденото от него Заявление за 2008г. общо 25 на брой парцела, находящи се землищата на с. Горно Вършило- 20 бр., с площ от 274.95 хектара и в с. Славовица- 5 бр., с площ - 144.50 хектара. С така подадената молба, обв. П. внесъл корекции в първоначално декларираните сведения, като се отказал от субсидиране за 25 бр. парцела, с площ 419.45 хектара. С този последващ отказ заявените за субсидиране от обв. П. парцели за земеделската 2008г. били общо 45 броя, с площ от 622.30 хектара /стр. 528, папка V от делото/. Тези парцели били отново индивидуализирани в приложена Таблица на използваните парцели за 2008г., в която обв. П. повторно посочил начина на ползването им /стр. 529 – стр. 532, папка V от делото/. Размерът на заявените площи от обв. П. за 2008г. била както следва: по СЕПП- 622.30 ха, по НД- 175.86 ха, по НР1- 221.36 ха, по НР2- 367.34 ха. Заявените от обв. П. за субсидиране общо 45 броя парцели били собственост на физически лица, местни жители и общински имоти.

 След обработка и регистриране на документите на бенефициента от служителите на ОРА гр. Пазарджик, целият комплект били изпратени в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София за одобрение и изплащане на субсидиите. След извършена проверка от Централното управление бенефициентът- обв. П. бил определен като „рисков” кандидат, поради което следвало да се извърши проверка на място на декларираните от него земеделски земи.

На основание Заповед №***16/09.10.2008г. /стр. 673, папка VІ/, издадена и подписана от Главния експерт при РТИ гр. Пловдив-  Р.Д., като експерт, който да извърши теренната проверка, била определена св. Е.И.Ч.. Обект на проверката били всички декларирани от обв. П. 45 на брой парцела, находящи се в землищата на с. Варвара, с. Горно Вършило, с. Виноградец, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Славовица, гр. Ветрен, гр. Септември, всички в област Пазарджик.

В периода от 15.10.2008г. до 30.10.2008г., св. Ч. извършила проверка на заявените площи от бенефициента. За проверката бил информиран и обв. П., който обаче не пожелал да присъства, нито изпратил свой представител. Това обстоятелство било отразено от експерта в Контролен лист и Докладна записка /стр.671, папка VІ/. При проведения разговор, след като бил поканен да присъства от св. Ч., за да покаже точното местоположение на декларираните парцели, обв. П. заявил, че не знае местонахождението на част от тях. Съгласно правилата за дейността на Технически инспекторат, св. Ч. съставила Контролен лист, в който за всеки един от декларираните терени посочила мярката, по която кандидатства бенефициентът, заявената площ в хектари, заявена култура, както и измерената допустима за подпомагане площ и културата, установена на място при проверката /стр. 674 - стр. 738, папка VІ от делото/.  Идентифицирането и измерването на допустимата за подпомагане площ било извършено от експерта с помощта на GPS- устройство. Относно необработените парцели, св. Ч. извършила визуален контрол и заснемане на терените /снимки, папка VІІІ и папка ІХ от делото/. Експертът констатирал, че от общо заявените 45 броя парцела, с площ 622.30 хектара реално са обработени и отговарят на изискванията за подпомагане парцели, с площ 76.42 хектара. Установеното несъответствие било отразено в Контролен лист и Докладна записка.

Въз основа на констатираното, било изготвено и изпратено на обв. П. Уведомително писмо вх.№01-***/2048 от 24.11.2008г. от Ръководителя на РТИ гр. Пловдив, ведно с копие от Контролен лист /стр. 740, папка VІ/. С писмото на обвиняемия била указана възможността в 10- дневен срок да направи забележки и възражения относно установените несъответствия между размера на заявените, като използвани /обработени/ площи и размера на реално обработените площи. Въпреки това обаче, обв. К.П. не оспорил констатациите на експерта.

Проверката на място е установила, че необработените от обв. П. и неотговарящи на условията площи по отделните схеми и мерки попадат в хипотезата „необработени площи над 50 %” и съгласно Регламент № ***/2004 г. на ЕК, на бенефициента К.П. не  били изплатени субсидии за земеделската 2008г.

За да се установи какво е било състоянието на заявените от обв. П. земеделски земи през 2008г., какви агротехнически мероприятия са били извършвани на тях, конкретизиране на необработените парцели и състоянието на земята към момента на провеждане на разследването в досъдебното производство е назначена Агротехническа експертиза /стр. 175-стр. 181, папка VІІ/. Същата била изготвена само въз основа на писмени данни, събрани по досъдебното производство, непълна, поради което е назначена и допълнителна такава, със задача да се извърши и теренна проверка на заявените от обв. П. парцели /стр. 215 - стр. 222, папка VІІ от делото/. Експертът В.С. за изпълнението на поставената задача проучил обстойно всички писмени и снимкови материали по делото, след което на място е извършил и визуална проверка на площите. След анализ на писмените материали по делото и въз основа на резултатите от извършената проверка на място, експертът посочва в обстоятелствената част на експертизата, че:

Обв. П., като бенефициент, през земеделската 2008г. е заявил за субсидиране 19 на брой парцела, находящи се в землището на с. Горно Вършило, с площ 161.22 хектара. Това били:

1. Парцел с номер по ИСАК № ***6773, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-6-1;

2. Парцел с номер по ИСАК № ***6799, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-18-2;

3. Парцел с номер по ИСАК№***6844, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-30-1;

4. Парцел с номер по ИСАК № ***6882, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-39-1;

5. Парцел с номер по ИСАК № ***6920, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-41-1;

6. Парцел с номер по ИСАК № ***6940, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-42-1;

7. Парцел с номер по ИСАК № ***6935, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-43-;

8. Парцел с номер по ИСАК № ***6952, отговарящ на номер по СИЗП № ***32-46-1;

9. Парцел с номер по ***6955, отговарящ на номер по ***32-47-1;

10. Парцел с номер по ***7075, отговарящ на номер по ***32-61-1;

11. Парцел с номер по ***7103, отговарящ на номер по ***32-62-1;

12. Парцел с номер по ***7225, отговарящ на номер по ***32-153-1;

13. Парцел с номер по ***7252, отговарящ на номер по ***32-154-1;

14. Парцел с номер по ***7316, отговарящ на номер по ***32-212-1;

15. Парцел с номер по ***7344, отговарящ на номер по ***32-215-1;

16. Парцел с номер по ***7051, отговарящ на номер по ***32-59-1;

17. Парцел с номер по ***7202, отговарящ на номер по ***32-138-1;

18. Парцел с номер по ***7212, отговарящ на номер по ***32-151-1;

19. Парцел с номер по ***6826 , отговарящ на номер по ***32-28-2.

При проверката на място на 17 бр. от тези парцели, със заявена култура- постоянно затревени площи, експертът С. е установил, че същите изобщо не са обработвани от обв. П.. Терените били силно залесени, непочистени от храсти и многогодишна растителност, не са косени, не са полагани никакви грижи за тях и не отговарят на изискванията за субсидиране. Това състояние на имотите е констатирано и от експерта от РТИ гр. Пловдив- св. Ч.. В Контролен лист за два от тези имоти св. Ч. е посочила допустима площ, която обаче е незначителна. Това са имот с номер по ***32-28-2 и имот с номер по ***32-151-1. Измерената от нея допустима площ за подпомагане за всеки един от тези парцели е 0.46 хектара от общо заявени 14.04 хектара и съответно 0.23 хектара от общо заявена 1.51 хектара.

За останалите 2бр. имота в землището на с. Горно Вършило, декларирани от обв. П., като площи с костилково овощни насаждения, експертът С. е приел, че също не са положени минимума агротехнически мероприятия. При обход на терените експертът е установил, че има стари овощни дървета. Същите са силно закържавели, т.е с нанесени поражения от корояди и други селскостопански вредители. Това е индикация, че овощните насаждения не са били третирани, съгласно правилата, с препарати против различни вредители. Експертът е посочил, че овощните градини се намират в планински терен, при който за отглеждането им от агротехническите дейности са приложими пръскане срещу селскостопански вредители и почистване на изсъхнали клони и храстовидна растителност. Установено е, че такова почистване не е било извършвано. Относно овощните насаждения, експертът е заключил, че за тях не е полагана необходимата грижа минимум от пет години, т. е същите не са обработвани и през 2008г. За един от тези парцели - с номер по ***32-138-1, заявен с костилково-овощни видове, експертът от РТИ гр. Пловдив св. Ч. е отразила в Контролен лист, че същият е частично обработван. Като забележка е посочено, че в част от имота е измерена незначителна допустима площ с овошки, на друга част липсват насаждения, а останалата площ е пропаднала, поради което е изключена при измерването.

Двамата експерти за три от имотите в с. Горно Вършило са посочили различни данни- С., че са изцяло необработени, св. Ч., че има макар и минимално допустима площ. Това са имот с номер по ***32-28-2, имот с номер по ***32-151-1 и имот с номер по ***32-138-1, които са включени в настоящето обвинение, тъй като са приети за изцяло необработени от бенефициента. Основанията за това са, че при посещение на място на имот с номер по ***32-138-1 експертът С. също е установил някакви овощни насаждения в парцела. Това обаче били стари дървета, които не са обгрижвани минимум пет години. При проведен разговор с местни жители същите са споделили, че за насажденията са се грижили лично собствениците на имотите, а не обв. П.. Относно другите два имота - с номер по ***32-28-2, имот с номер по ***32-151-1, заявени като постоянно затревени площи, за състоянието им през 2008г. е разпитан св. К.З. - старши специалист АПОН в Кметство с. Горно Вършило. Същият сочи, че знае “на пръсти” землището на това село и всяка година от 2007г. изготвя справка до ОСЗ гр. Септември, каква част от земите в землището на селото са обработваеми /разпит, стр. 141 - стр. 143, папка VІІ/. Твърди че обработваемата земя на селото през 2008г. била около 40 декара, като местните жители отглеждат само картофи. В землището на селото нищо друго не е засаждано и останалата земя е пустееща, с трева и тръни. Потвърждава, че пасищата не са ползвани с години. Св. З. е категоричен, че обв. К.П. не е обработвал и поддържал през 2007г. и 2008г. земи в землището на с. Горно Вършило.

През земеделската 2008г. обв. П. е заявил за субсидиране и 3 на брой парцела, находящи се в землището на с. Славовица, с площ 19.59 хектара и начин на трайно ползване – постоянни затревени площи. Това са:

 1. Парцел с номер по ***7662, отговарящ на номер по ***09-260-1;

2. Парцел с номер по ***7685, отговарящ на номер по ***09-261-1;

3. Парцел с номер по ***7963, отговарящ на номер по ***09-262-1.

Експертът С. е посочил, че тези терени са пустеещи, силно затревени, с многогодишна плевелна растителност, необработвани повече от 5 години. По състояние и вид не отговарят на изискванията за „затревени площи”. Посочените три имота в Контролен лист също са отразени като изцяло необработени и недопустими за финасиране.

В землището на гр. Ветрен обв. П. декларирал 13 на брой парцела с обща площ 347.56 хектара и начин на трайно ползване – постоянно затревени площи и площи с угари. Това са:

1. Парцел с номер по ***6592, отговарящ на номер по ***20-23-1;

2. Парцел с номер по ***6610, отговарящ на номер по ***20-83-1;

3. Парцел с номер по ***6646, отговарящ на номер по ***20-181-1;

4. Парцел с номер по ***6653, отговарящ на номер по ***20-182-1;

5. Парцел с номер по ***6683, отговарящ на номер по ***20-184-1;

6. Парцел с номер по ***6672, отговарящ на номер по ***20-185-1;

7. Парцел с номер по ***6697, отговарящ на номер по ***20-199-1;

8. Парцел с номер по ***6699, отговарящ на номер по ***20-240-1;

9. Парцел с номер по ***6710, отговарящ на номер по ***20-329-1;

10. Парцел с номер по ***6728, отговарящ на номер по ***20-390-1;

11. Парцел с номер по ***6717, отговарящ на номер по ***20-354-1;

12. Парцел с номер по ***6742, отговарящ на номер по ***20-362-1;

 13. Парцел с номер по ***6704, отговарящ на номер по номер по ***20-317-2.

При проверката на място експертът С. е установил, че 9 бр. имоти, заявени като затревени площи, не са косени, не са почиствани от храсти и многогодишни плевели. Същите не са обработвани от обв. П. през земеделската 2008г. и не отговарят на условията за субсидиране. Тези имоти в Контролен лист също са отразени от св. Ч. като изцяло необработени и недопустими за финансиране. Тези парцели са включени в настоящото обвинение.

Останалите 4 на брой имота били декларирани, като площи с угари. Единият от тях с номер по ***20-390-1, при извършената от С. проверка е определен като трайно необработван. Същият бил силно затревен и не е бил изораван, не е ползван през 2008г. от бенефициента. Този парцел е приет за изцяло недопустим и от св. Ч. и това е отразено в Контролен лист за констатациите от проверката на РТИ гр. Пловдив. Този имот е включен в настоящето обвинение. За останалите три на брой имота /с номер по ***20-354-1, с номер по ***20-362-1, с номер по ***20-317-2/, заявени като площи с угари, в експертизата е посочено, че са обработвани, а в Контролен лист същите са определени като частично допустими. Св. А.М.-*** сочи, че познава по физиономия обв. К.П.. Твърди че обвиняемият обработва някаква земя в землището на гр. Ветрен от есента на 2008г., но не е запознат с подробности. С оглед на противоречивите данни за състоянието на посочените три имота, същите не са предмет на настоящето обвинение.

В землището на с. Симеоновец обв. П. декларирал един парцел с площ 26.93 хектара и начин на трайно ползване - естествена ливада. Това е:

 1. Парцел с номер по ***7559, отговарящ на номер по ***39-58-1.

 При проверката на място експертът С. е установил, че имота не е обработван, силно затревен с нежелана растителност. Този имот в Контролен лист също е отразен, като изцяло необработен и недопустим за финансиране. Това се потвърждава и от св. Д.Г., който сочи, че познава визуално обв. П.. През 2007г. е закупил нива с площ от 5,800 дка в землището на селото, в местността “Турски гробища”. Посочва, че откакто е закупил имота не го е обработвал, нито пък е бил обработван от друг /разпит, стр. 194 - стр. 197, папка VІІ от делото/. Имотът е включен в настоящото обвинение като изцяло необработван.

В землището на с. Варвара обв. П. декларирал 2 на брой парцела с обща площ 3.97 хектара и начин на трайно ползване - постоянно затревени площи. Това са:

1. Парцел с номер по ***6527, отговарящ на номер по ***04-91-1

2. Парцел с номер по ***6555, отговарящ на номер по ***04-92-1

При проверката на място експертът С. е установил, че имот с номер по ***04-91-1, с площ от 1.81 ха, не е обработван, не е косен и не е почистван от нежелана растителност. В Контролния лист св. Ч. относно този имот е посочила, че на две места при проверката е установена засадена царевица, като култура, а останалата част от терена е необработена. Измерената площ с царевица е 0.37 ха. Относно другия имот с номер по ***04-92-1, експертът С. го е посочил като обработван, а св. Ч. в Контролен лист, като частично обработен. С оглед на противоречивите данни за състоянието на имотите, същите не са предмет на настоящето обвинение.

В землището на с. Виноградец обв. П. декларирал 2 на брой парцела с обща площ 16.88 хектара и начин на трайно ползване -постоянно затревени площи. Това са:

1. Парцел с номер по ***6754, отговарящ на номер по ***54-115-1;

2. Парцел с номер по ***6733, отговарящ на номер по ***54-113-1.

При проверката на място експертът С. е установил, че и двата заявени парцела не са обработени, непочистени от многогодишни плевели, не са косени. В Контролен лист относно състоянието на имот номер по ***54-115-1 е посочено също, че не е обработван. Имот номер по ***54-113-1 св. Ч. е посочила като частично обработен. С оглед на противоречивите данни за състоянието на този имот, същият не е предмет на настоящето обвинение.

В землището на гр. Септември обв. П. декларирал един на брой парцел, с площ 16.72 хектара и начин на трайно ползване- постоянно затревени площи. При проверката на място, както експертът С.,*** са установили, че същия е обработен.

В землището на с. Семчиново, обв. П. декларирал четири на брой парцели, с площ 29.24 хектара и начин на трайно ползване - постоянно затревени площи. При проверката на място, експертът С. е установил, че са били обработвани. Относно тези парцели експерта от РТИ гр. Пловдив, св. Ч. в Контролен лист е посочила, че същите са частично обработени. С оглед на противоречивите данни за състоянието на тези имоти, те не са предмет на настоящето обвинение.

Заключението на допълнителната Агрономическа експертиза сочи, че необработените, но заявени за субсидиране от обв. П. парцели през 2008г. са общо в размер на 528.59 хектара. Съгласно издадения Контролен лист от св. Е.Ч., размерът на небработените от бенефициента площи е 545.88 хектара. С оглед на различията в измерената допустима площ от двамата експерти, предмет на конкретното обвинение от страна на прокуратурата са общо 34 бр. земеделски парцела, с общо площ 486.74 хектара, декларирани за субсидиране през 2008г. от обв. Красиир П.. За същите се установява, че не са приведени от бенефициента в добро земеделско и екологично състояние и са недопустими за финансиране.

По делото в хода на досъдебното производство е назначена и Счетоводно-икономическа експертиза /стр. 15 - стр. 19, папка VІІ от делото/, със задача да определи евентуалния размер на субсидиите по отделните схеми, по които е кандидатствал обв. П. *** за стопанската 2008 г. Съгласно заключението на същата, приета като доказателство по делото, очакваният полагаем размер на субсидията за земеделската 2008г., е следвало да бъде в размер на: 79 573.63 лв. по СЕПП, 16 347.80 лв. по СНД, 12 712.70 лв. по НР 1, 6 845.30 лв. по НР2, или общо в размер на 115 479.43 лв. На обв. П. не е изплатена субсидия за 2008г. от ДФ ”Земеделие”, поради установеното наддеклариране на площи.

С оглед установяване на авторството на положените подписи в Общо заявление за единно плащане на площ 2008г., подадено от обв. К.П., както и подписите в приложената Таблица към Заявлението за използваните парцели за 2008г. и тези на издадените ортофотокарти на БЗС по делото е назначена Съдебно-почеркова експертиза /стр. 25 – стр. 31, папка VІІ от делото/. Съгласно заключението на експертизата на същата, подписите, върху тези документи са положени от обв. К. Стойчов П..

При така събраните доказателства, съдът прие от правна и фактическа страна, че с деянието си, обвиняемият П. е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл. 248а, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, поради което същият ще следва да бъде признат за виновен по него. Доказателства в насока на противното по делото не се събират, като дееца не оспорва фактическите положения в постановлението на прокуратурата.

От обективна страна, обв. П.,*** е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения в Общо заявление за единно плащане на площ с вх. № ***0569/2008 г., с УИН 13/***0508/13005 и УРН ***148и приложенията му /Таблица за използваните парцели 2008г./ относно начина на ползване на декларирани от него парцели /регламентирано в чл. 3, ал. 1, т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители/, като е заявил, че ползва и обработва земеделски земи с площ 622,3 хектара в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Семчинова, с. Симеоновец, с. Славовица, с. Виноградец и с. Горно Вършило, а в действителност, реално е обработил 135.56 хектара земеделска площ, с което е целял да получи средства по четири схеми за субсидиране /СЕПП, НД, НР1 и НР 2/ от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, като необработените земеделски земи са в общ размер на 486.74 хектара и включват следните парцели:

1. Парцел с номер по ***6773, отговарящ на номер по ***32-6-1 в землището на с. Горно Вършило с общо заявена площ 7.35 ха с костилкови овощни видове е изцяло необработван.

2. Парцел с номер по ***6799, отговарящ на номер по ***32-18-2 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 12.54 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

3. Парцел с номер по ИСАК№1076844, отговарящ на номер по ***32-30-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 6.1 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

4. Парцел с номер по ***6882, отговарящ на номер по ***32-39-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 28.23 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

5. Парцел с номер по ***6920, отговарящ на номер по ***32-41-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 5,76 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

6. Парцел с номер по ***6940, отговарящ на номер по ***32-42-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 17.24 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

7. Парцел с номер по ***6935, отговарящ на номер по ***32-43-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 8.97 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

8. Парцел с номер по ***6952, отговарящ на номер по ***32-46-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 0.26 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

9. Парцел с номер по ***6955, отговарящ на номер по ***32-47-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 0.27 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

10. Парцел с номер по ***7075, отговарящ на номер по ***32-61-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 2.00 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

11. Парцел с номер по ***7103, отговарящ на номер по ***32-62-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 13.4 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

12. Парцел с номер по ***7225, отговарящ на номер по ***32-153-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 1.46 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

13. Парцел с номер по ***7252, отговарящ на номер по ***32-154-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 2.96 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

14. Парцел с номер по ***7316, отговарящ на номер по ***32-212-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 9.31 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

15. Парцел с номер по ***7344, отговарящ на номер по ***32-215-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 13.87 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

16. Парцел с номер по ***7051, отговарящ на номер по ***32-59-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 12.21 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

17. Парцел с номер по ***6826, отговарящ на номер по ***32-28-2 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 14,04 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

18. Парцел с номер по ***7202, отговарящ на номер по ***32-138-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 3,74 ха с костилково овощни видове е изцяло необработван.

19. 17. Парцел с номер по ***7212, отговарящ на номер по ***32-151-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 1,51 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

20. Парцел с номер по ***6592, отговарящ на номер по ***20-23-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 73.31 ха с постоянно затревени площи е необработван.

21. Парцел с номер по ***6610, отговарящ на номер по ***20-83-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 36.53 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

22. Парцел с номер по ***6646, отговарящ на номер по ***20-181-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 8.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

23. Парцел с номер по ***6653, отговарящ на номер по ***20-182-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 7.21 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

24. Парцел с номер по ***6683, отговарящ на номер по ***20-184-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 5.57 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

25. Парцел с номер по ***6672, отговарящ на номер по ***20-185-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 16.95 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

26. Парцел с номер по ***6697, отговарящ на номер по ***20-199-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 9.03 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

27. Парцел с номер по ***6699, отговарящ на номер по ***20-240-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 41.77 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

28. Парцел с номер по ***6710, отговарящ на номер по ***20-329-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 12.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

29. Парцел с номер по ***6728, отговарящ на номер по ***20-390-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 59.64 ха с угари е изцяло необработван.

30. Парцел с номер по ***6754, отговарящ на номер по ***54-115-1 в землището на с. Виноградец с общо заявена площ 7,14 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

31. Парцел с номер по ***7662, отговарящ на номер по ***09-260-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 5.77 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

32. Парцел с номер по ***7685, отговарящ на номер по ***09-261-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 3.54 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

33. Парцел с номер по ***7963, отговарящ на номер по ***09-262-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 10.27 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

34. Парцел с номер по ***7559, отговарящ на номер по ***39-58-1 в землището на с. Симеоновец с общо заявена площ 26.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

От субективна страна, обв. П. е съзнавал, че представя неверни сведения в Заявлението и приложенията към него. Той е кандидатствал и през земеделската 2007г. и е бил запознат с процедурата пред ДФ „Земеделие”, с оглед, на което е бил наясно, че така заявените земеделски парцели следва да отговарят на изискванията и то към момента на заявяването им. Обв. П. е декларирал огромни по площ земеделски парцели, находящи се в землищата на различни села, въпреки, че не е разполагал с необходимата селскостопанска техника, за да ги обработва, а за някои от тях не знаел дори къде се намират. Бил е наясно, че е обективно невъзможно, при липсата на техника и работна ръка, да приведе земите в заявеното състояние. Декларирал е земи, собственост на местни жители, без тяхно знание, както и общински такива, за които е знаел, че са изоставени, пустеещи от дълги години. Целта на обв. П. е била да декларира пред ОРА гр. Пазарджик по-голяма площ земеделски земи, за да получи на практика по-голям размер субсидии.

            По отношение вида и размера на наказанието.

Престъплението по чл. 248а от НК е престъпление на формално извършване, тъй като съставът не изисква настъпването на някакви вредни последици, достатъчно е да бъдат депозирани неверните сведения, с цел получаване на средства от Еврофондове.

Съдът, като взе предвид събраните по делото данни намира, че при определяне на наказанието в настоящия казус се явява основателно предложението на прокуратурата по отношение на обвиняемия да бъде освободен същия от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание. В случая са налице изискванията на чл. 78а от НК за извършеното  от него деяние. Това е така, тъй като съгласно действащия към датата на деянието наказателен кодекс за престъпление по чл. 248а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода до eдна година” и „глоба от 1 000 до 3 000  лв.”.

Съгласно разпоредбите на чл. 78а от НК, пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага административно наказание, когато за престъплението се предвижда „лишаване от свобода до 3 години”, когато е умишлено, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и причинените от престъплението щети са възстановени.

В случая деецът К.П. не е осъждан към момента на деянието, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и от престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, поради което може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

С оглед гореизложеното, съдът като прецени, чистото съдебно минало на П., признаването на вината и положителните му характеристични данни, същите които са смекчаващи вината обстоятелства и са в превес с отегчаващите такива, а именно: висока степен на обществена опасност на конкретното деяние обусловено от подбудите на дееца да се облагодетелства по неправомерен начини големия брой заявени неправомерно имоти, прие, че следва да освободи същия от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба в размер на 1500 лв. в полза на Държавата, по сметка бюджета на съдебната власт.

Именно с така определеното по вид и размер наказание съдът приема, че ще се постигнат целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

В тази насока, настоящата съдебна инстанция не прие доводите на защитата на дееца, че следва да определи административно наказание глоба в неговия законоустановен минимум, тъй като определено такъв размер няма да въздейства поправително и превъзпитателно на дееца.

В случая следва да се посочи, че този размер на глоба е съобразен с изискванията на чл.47, ал.1 от НК, като в тази насока, съдът отчете изложените в декларацията за семейно, материално и имотно състояние на дееца данни относно трудова му ангажираност, визиран годишен доход, наличие на недвижими имоти и МПС-та.

Причините, поради които е извършено престъплението следва да се търсят, както в незачитане на установения в страната правов ред, така и в желанието за бързо и лесно облагодетелстване.

На основание чл.189, ал.1 от НПК, деецът следва бе осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 544лв., в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.

            С оглед на тези съображения, съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                                                                 

       Председател: