О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Пазарджик 08.08.2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание…на  осми август……през две хиляди и единадесета година………....в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА ТАНКОВА

ЧЛЕНОВЕ:КАТЯ ПЕНЧЕВА

НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА-АНДОНОВА

 

при секретаря…………………......................................и в присъствието на прокурора.............................................................…..........................................

като разгледа докладваното от съдията Пенчева В.гр.д. 467/2011год. и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

         ПРОИЗВОДСТВО ПО чл.248 от ГПК.

         Постъпила е молба от адв. М – процесуален представител на въззиваемата страна Д.А.С. /ответник в първоинстанционното производство/ с искане за допълване на решение №283/24.06.2011г., постановено по В.гр.д. №467/2011г. по описа на ПОС в частта за разноските, като се присъдят сторените такива и пред двете инстанции.

         В срока по чл.248 ал.2 от ГПК е постъпил отговор от насрещната страна - М.Д.С. /ищец в първоинстанционното производство и жалбоподател във въззивното производство/, чрез процесуалния му представител – адв. С. К. - Н. В постъпилия отговор са изложени съображения за неоснователност на искането за допълване на решението в частта за разноските, основаващи се на твърдението, че такива изобщо не се дължат от страната с оглед разпоредбата на чл.83 ал.1 т.2 от ГПК.

         Като се запозна с данните по делото, съдът намира молбата за частично основателна.

         Страната е представила списък на разноските съгласно изискването на чл.80 от ГПК, както на сторените пред районния съд, така и пред въззивната инстанция. Допустимо – като подадено в срока по чл.248 ал.1 от ГПК и основателно е искането за допълване на въззивното решение /с което е потвърдено изцяло решението на ПРС/ и присъждане на разноските, сторени пред въззивната инстанция – в размер на 100лв.

         Първоинстанционното и въззивното решение са постановени по предявен иск за издръжка с правно основание чл.144 от СК, като искът е отхвърлен, при което и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.3 от ГПК ищецът дължи на ответника сторените от него разноски. Съпоставянето между регламентацията на освобождаването от заплащане на разноски по чл. 83 ГПК и на отговорността за разноски по чл. 78 ГПК налага извод, че законодателят не е изключил лицето, освободено от внасяне на разноските по производството, от отговорност за заплащане на разноските, направени от другата страна. Следователно - независимо от наличието на предпоставките по чл. 83, ал. 1, т. 2 от ГПК, при отхвърляне на иска за издръжка, в тежест на ищеца могат да бъдат присъдени разноски на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

            Молбата за присъждане на сторените пред първоинстанционния съд разноски – в размер на 100лв. е недопустимо. Независимо, че не е изрично посочено в законовата разпоредбата, с искането по чл.248 ал.1 от ГПК следва да бъде сезиран съдът, постановил решението – т.е. компетентен да се произнесе по това искане е първоинстанционният съд. Освен това молбата за допълване на решението и присъждане на сторените в първоинстанционното производство разноски е подадена след изтичане на предвидения в чл.248 ал.1 от ГПК преклузивен едномесечен срок. В съдебно заседание, в присъствие на страните, първоинстанционният съд е обявил, че ще се произнесе с решение до 05.04.2011г., на която дата е обявил съдебния акт, в който акт изрично е посочено, че срокът за обжалване тече от 05.04.2011г. Следователно от тази дата е започнал да тече и едномесечния срок по чл.248 ал.1 от ГПК, а молбата е подадена едва на 19.07.2011г. /Същото се отнася и за искането за присъждане на сторените и пред двете инстанции разноски, съдържащо се в отговора по чл.263 от ГПК, който отговор е депозиран на 10.06.2011г./ По изложените съображения молбата за допълване на въззивното решение и присъждане на сторените пред първоинстанционния съд разноски се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.      

            Водим от изложеното и на основание чл.248 от ГПК,  ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

                               

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДОПЪЛВА решение №283/24.06.2011г., постановено по В.гр.д. №467/2011г. по описа на ПОС в частта за разноските, като ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН **********,*** – адв. П В П; адв. С.К. - Н – ПАК, да заплати на Д.А.С. с ЕГН ********** ***, сторените пред въззивната инстанция разноски в размер на 100 /сто/ лева.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.А.С. с ЕГН ********** *** за допълване на решение №283/24.06.2011г., постановено по В.гр.д. №467/2011г. по описа на ПОС в частта за разноските и присъждане на сторените в първоинстанционното производство разноски в размер на 100 лв. – като недопустимо и прекратява производството по делото.

              Определението подлежи на обжалване пред ВКС  в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

   

 

 

 

                                                                          2.  ттВВГЖГЪЪ