Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  32

гр. Пазарджик, 24.01.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в публично заседание на..двадесет и трети януари,..две хиляди и дванадесета година, ………………………………………………....…………...в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КАТЯ ПЕНЧЕВА

                                  ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ПАЛОВА

                                             НАДЕЖДА С.-АНДОНОВА

 

при секретаря……В.Б.…………………….. и в присъствието на прокурора……………………,като разгледа докладваното от  съдията  Пенчева В. гр. дело № 19…….по описа за 2012г., за да се произнесе, прие следното:

 

Производството е по чл.258 и следващите от ГПК.

           С решение №967 от 15.11.2011г., постановено по гр.д.№3889/2011г. по описа на Пазарджишкия районен съд, в производство по чл.150 от СК, е изменена присъдената по гр.д. №1789/2007г. по описа на районен съд Стара Загора, която К.А.Н. е осъден да заплаща в полза на малолетната си дъщеря А.К.Н., чрез нейната майка и законна представителка Е.З.П., като същата е увеличена от 50лв. на 90 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 28.09.2011г., с произтичащите от това законни последици. Искът за увеличение на издръжката за разликата от 90лв. до 110лв.- е отхвърлен. В тежест на ответника са присъдени сторените от ищцата разноски – съразмерно с уважената част от иска – 180,18лв., както и дължимата се ДТ в размер на 57,60лв.

           Против така постановеното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният иск за разликата от 90лв. до 110лв.,    е постъпила въззивна жалба от ищцата Е.З.П., като майка и законна представителка на малолетното дете А.К.Н.. Твърди, че същото е постановено в противоречие с материалния закон и е необосновано. Излага подробни съображения в насока, че съдът е направил неправилна преценка за нуждите на детето, както и не е отчел фактите, обуславящи възможностите на ответника. Моли решението на Пазарджишкия районен съд да бъде отменено в обжалваната част и да бъде постановено друго по същество, с което да се уважи изцяло предявеният иск. В съдебно заседание представя като писмено доказателство служебна бележка от СОУ „Г. Бенковски“ гр. Пазарджик, съгласно която малолетната А. е записана в посоченото учебно заведение за учебната 2011/2012г., което писмено доказателство удостоверява нововъзникнали обстоятелства по смисъла на чл.266 ал.2 т.2 от ГПК.

           Ответник жалбата К.А.Н. в представения отговор по чл.263 ал.1 от ГПК, както и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва предявената жалба. Представя писмени доказателства.

           Окръжният съд, след като съобрази оплакванията, изложени в жалбата и доводите на страните, с оглед разпоредбите на чл.271 от ГПК и след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, на основание чл.235 от ГПК, прие за установено следното:

           Предмет на обжалване в настоящия процес е валидно и допустимо решение.

           Постановено е по иск с правно основание чл.150 от СК, предявен от Е.З.П., като майка и законна представителка на малолетното дете А.К.Н. – родена на ***г. против К.А.Н.. Твърди се, че с влязло в сила решение по гр.д. №1789/2007г. на районен съд Стара Загора, ответникът – като баща на малолетната А., е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 50 лв. Изложени са подробни съображения относно наличието на съществено изменение на обстоятелствата, при които е била определена посочената издръжка. Предявява се искане за нейното изменение и увеличение в размер на 110лв., ведно с произтичащите от това законни последици.

           Ответникът К.А.Н. не е оспорил предявения иск по  основание, но е оспорил претенцията по                            размер.

           Като се запозна със събраните по делото доказателства и становището на страните, съдът намира за установено следното:

Въззивната инстанция споделя подробно очертаната фактическа обстановка от първоинстанционния съд, поради което не следва да се преповтарят изложените в тази насока мотиви. Въззивната инстанция споделя изложените съображения и правни доводи, обосноваващи извода за съществено изменение на обстоятелствата, при които е била определена първоначалната издръжка от 50лв. по силата на решение №15/29.02.2008г. по гр.д. №1789/2007г. по описа на Старозагорския районен съд. При определяне на тази издръжка малолетната А. е била на шестгодишна възраст, а понастоящем е почти на 10 години и е ученичка в трети клас. В тази насока при първоинстанционното разглеждане на делото е представено и прието удостоверение от ОУ „Отец Паисий“ с. Огняново, а пред настоящата инстанция - служебна бележка от СОУ „Г. Бенковски“ гр. Пазарджик. По - високата възраст безспорно обосновава и необходимостта от по-високи разходите за отглеждането и възпитанието на детето – както разходи за потребности от първа необходимост, така и свързаните с нейното обучение. Наред с това инфлационните процеси и икономическата обстановка в страната – увеличение на цените на стоки и услуги, обосноват наличието на съществени изменения на обстоятелствата, при които е била определена първоначалната издръжка през м. февруари 2008г., което изменение обосновава необходимостта от повече средства за издръжката на детето. Отчитайки тези обстоятелства въззивната инстанция намира, че дори и без да се преценяват разходите за извънкласни форми на обучение /50лв. месечно за курс по тенис, и 30 лв. месечно за курс по английски език, съгласно представените удостоверения от Спортен клуб „Тенис Клуб“ и ОУ „Логус“ гр. Пазарджик/, които безспорно се правят с цел – по-добро развитие на детето и са в негов интерес, то за издръжката на 10-годишната А. са необходими общо средства в размер на 190лв. месечно. Този извод не се променя и от представената пред настоящата инстанция служебна бележка от „Тенис клуб“ Пазарджик, съгласно която от 01.09.2011г. малолетната А. не посещава спортната школа. От друга страна представеното писмено доказателства - служебна бележка от СОУ „Г. Бенковски“ гр. Пазарджик, съгласно която малолетната А. е записана в посоченото учебно заведение за учебната 2011/2012г. обосновава извода, че обучението й е свързано с пътуване в друго населено място, което безспорно обуславя необходимостта и от повече средства.

Съгласно чл.142 ал.1 от СК размерът на дължимата издръжка се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и според възможностите на родителя. При преценката на възможностите на дължащия издръжка родител, обаче първоинстанционният съд е приложил неправилно материалния закон – чл.143 ал.2 от СК, съгласно който родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо от това дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Действително данните по делото сочат, че понастоящем ответникът е безработен /Служебна бележка от АЗ/, като съгласно депозираните по реда на чл.176 от ГПК обяснения, същият работи периодично при различни работодатели. По делото са депозирани писмени доказателства, установяващи, че ответникът страда от хронично заболяване, но тези доказателства датират към 2007г., като не са представени такива, удостоверяващи здравословното му състояние към настоящия момент, както и за разходваните средства за лечение. Релевантният за делото факт – здравословното състояние на ответника и размера на средствата за неговото лечение, не се установява и от приетото от настоящата инстанция медицинско направление от 16.12.2011г., тъй като същото не съдържа данни за горепосочените обстоятелства. Освен това при изпълнение на процедурата по чл.176 от ГПК е установено и че освен съсобственост в наследствена къща в с. Огняново, ответникът е собственик и на апартамент в гр. Пазарджик, както и че през 2010г. е получил обезщетение при прекратяване на трудовото си правоотношение в размер на 19 000лв. Тези факти са отразени от първоинстанционния съд, но не са отчетени правилно като фактори, обуславящи възможностите на лицето, дължащо издръжка, които възможности се определят не само от доходи от трудово или друго правоотношение, но и от имущественото състояние. Смисълът на закона при систематичното тълкуване на разпоредбите на чл.139, чл.140, чл.142 и чл.143 от СК е, че при преценка и съпоставка на нуждите на ненавършило пълнолетие дете и възможностите на родителя, приоритетно значение имат интересите на детето. Алогично е обяснението на ответника, депозирано по реда на чл.176 от ГПК, че получените през 2010г. средства вследствие прекратяването на трудовото му правоотношение, са предоставени за издръжка на негова племенница, тъй като същото е в разрез с императивната разпоредба на закона – чл.141 ал.1 т.1 от СК.

По изложените съображения въззивната инстанция намира, че първоинстанционният съд неправилно е определил размера на общодължимата издръжка – 150лв., както и размерът, който следва да осигурява бащата – от 90лв. При горепосочения общ размер на дължимата издръжка от 190лв., ответникът следва да заплаща 110лв., а разликата да се поеме от майката, като в случая следва да се отчете и обстоятелството, че последната полага и лични грижи за отглеждането и възпитанието на детето, както и обстоятелството, че родителите нямат задължение за издръжка към други ненавършили пълнолетие деца.

           Ето защо решението в обжалваната част се явява неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени, като се постанови друго, с което първоначално присъдената издръжка да се увеличи до 110лв. или освен присъдените от районния съд 90лв. месечно, да се присъдят допълнително 20лв.  

           При този изход на делото ответникът следва да заплати на държавата, по сметка на ПОС ДТ в размер на 28.80лв., а на ищцата – направените разноски по делото в пълен размер или следва да се присъдят разноски в полза на ищцата 19,82лв. /освен присъдените от районния съд 180,18лв./       

           Тъй като цената на иска е под 5 000лв. и съгласно разпоредбата на чл.280 ал.2 от ГПК във вр. с чл.69 ал.1 т.7 от ГПК, въззивното решение не подлежи на касационно обжалване.

           Водим от изложеното и на основание чл.271 ал.1 от ГПК, ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД         

Р       Е       Ш       И       :

       ОТМЕНЯ решение №967 от 15.11.2011г., постановено по гр.д.№3889/2011г. по описа на Пазарджишкия районен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от Е.З.П. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете А.К.Н. с ЕГН ********** – и двете от с. О, обл.П, ул. „К.П в“ №24 против К.А.Н. с ЕГН ********** *** иск за увеличение на издръжка, присъдена по гр.д. №1789/2007г. по описа на районен съд Стара Загора, от 50лв. на 110лв. – за разликата от 90лв. до 110лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

    ОСЪЖДА  К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплаща на  Е.З.П. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете А.К.Н. с ЕГН ********** – и двете от с. О, обл.П, ул. „К.П в“ №24 допълнително издръжка в размер на 20лв. /общо 110лв./, считано от 28.09.2011г. до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното изплащане.

   ОСЪЖДА  К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на  Е.З.П. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете А.К.Н. с ЕГН ********** – и двете от с. О, обл.П, ул. „К.П в“ №24 разноски по делото в размер на 19,82лв.

    ОСЪЖДА  К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на държавата, по сметка на Пазарджишки окръжен съд ДТ в размер на 28,80лв.

   Решението не подлежи на  касационно обжалване.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                                                 

 

                                                                              

 

                                                                                 2.  ттВВГЖГЪЪ