ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.1.2019г. до 10.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 290/2018, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.К.,
К.И.К.Н.
Г.Д.П. Председател и докладчик:
КРАСИМИР Г. НЕНЧЕВ
Определение от 10.1.2019г.
2 Търговско дело No 254/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЗК ЛЕВ ИНС АД Т.Н.Д. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА А. РАЛИНОВА
Решение от 10.1.2019г.