РЕШЕНИЕ  

 

          111/                  15.08.2019г.            град  Пазарджик

 

 

В        И  М  Е  Т  О      Н  А        Н  А  Р  О  Д  А

 

  ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение

  В закрито заседание на петнадесети август две хиляди и деветнадесета  година

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:ДЕСИСЛАВА РАЛИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ралинова т.д.153 по описа за  2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.632 ал.2 от ТЗ.

С определение 414/28.06.2019 година,съдът на основание чл.629б от ТЗ е  определил сумата от 4 000 лева за необходими разноски до приключване на производството по несъстоятелност.В указания 14-дневен срок,поради невнасяне от никой от кредиторите наИНТЕР-ТУРЕООД/н/ на така определените разноски,съдът с решение 104/25.07.2019 г.,спря производството по несъстоятелност.

Решението е вписано в ТР на 26.07.2019 година.

 С молба вх.7157/13.08.2019г от кредитора А.И.Р. е постъпило искане за възобновяване на производството като е посочено,че е внесена сумата от 4000 лева/представено е и вн.бележка/.

С молба вх.7182/14.08.2019 година синдика в производството А.Н. също уведомява съда,че в особената сметка на несъстоятелността наИНТЕР-ТУРЕООД  е постъпила сумата от 4000 лева.

 При така установената фактическа обстановка,съдът приема следното от правна страна:

          Съгласно разпоредбата на чл.632 ал.2 ТЗ спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението по чл.632 ал.1 ТЗ по молба на длъжника или кредитор.Възобновяването се допуска,ако молителят удостовери,че е налице достатъчно имущество или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б от ТЗ.

       В процесния случай,решението по чл.632 ал.1 ТЗ е вписано в ТР на 26.07.2019 година, т.е. молбата на кредитора е в рамките на едногодишния преклузивен срок и молителят се  легитимира като кредитор на длъжника,поради което молбата му е допустима и подлежи на разглеждане по същество.

        Разгледана по същество,молбата е основателна и като такава следва да се уважи.

         Същата е подадена от легитимирано лице кредитор /присъединен/, който е депозирал определената от съда необходима сума за предплащане на разноските по чл.629б от ТЗ. Налице са предпоставките на разпоредбата на чл.632 ал.2 от ТЗ за възобновяване на производството по делото.

Във връзка с изложеното следва производството по делото да бъде възобновено и за да се продължат действията на синдика по разпределяне на получената сума от продажбата и приключване на производството.

Воден от горното, съдът

                  

                                  Р    Е    Ш   И:

         

 

     ВЪЗОБНОВЯВА производство по несъстоятелност по                       т.д.153/2011г. на Пазарджишкия окръжен съд, спряно на                           основание чл.632  ал.1  от  ТЗ.

Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписвания -                         гр. Пазарджик за вписване в Търговския регистър.

Решението подлежи на незабавно изпълнение и има действие по отношение на всички.

Решението  подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд П. в едноседмичен срок от  вписването му в Търговския регистър.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: