РЕШЕНИЕ  

 

                  №112                     15.08.2019г.            град  Пазарджик

 

 

В        И  М  Е  Т  О        Н  А        Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД  граждански състав

На  петнадесети август  две  хиляди и  деветнадесета  година

В  закрито заседание в следния състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:ДЕСИСЛАВА РАЛИНОВА

                                                                                                                                                        

 като разгледа докладваното от съдия  РАЛИНОВА

             търговско  дело 235 по описа на съда  за 2018 година

 

Производството е по реда на чл.247 ал.1 и по чл.250 от ГПК.

С молба вх.6693/25.07.2019 година ответника в производството НЗОК чрез старши юрк. М.М. е поискал от съда да поправи явна фактическа грешка в диспозитива на решението си,а именно главниците за които ответника е осъден да заплати 32 152 лева по фактура 0000000398/20.05.2015г. и сумата от 5641 лева по фактура 398/20.05.2015г.,като се сочи,че първата главница е дължима всъщност по фактура 403/10.06.2015 година,а втората главница от 5641 лева представлявала неизплатената разлика към фактура 0000000398/20.05.2015г.,а не самата фактура.

Във втората част на молбата,се прави искане на основание чл.250 от ГПК,да бъде допълнено решение 91/9.07.2019 година,тъй като съдът не се бил произнесъл по направеното възражение в писмения отговор,за изтекла погасителна давност по част от претендираните от ищеца плащания.Поради неразглеждането му от съда се моли съдебното решение да бъде допълнено.

Молбата е изпратена на ответника МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД с ЕИК 200143491 и в дадения срок е постъпил писмен отговор вх.7106/12.08.2019 година,в който е взето становище,че молбата по чл.247 от ГПК за поправка на явна фактическа грешка е е основателна,доколкото и за двете суми посочени като главници било ясно от мотивите,че са дължими по различни фактури.По отношение на искането за допълване на решението е взето становище,че същото е неоснователно,тъй като не е направено своевременно.Сочи се,че същото се въвеждало за първи път с писмената защита.Сочи се също,че дори да е било своевременно и съдът да не го е обсъдил в мотивите си,то това не би било основание за допълване на решението,а единствено за неговата отмяна ,в случай ,че би било основателно.Становището е,че искането по чл.250 от ГПК е неоснователно.

Съдът намира, че са налице основанията на чл. 247 от ГПК съгласно който: Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко едно явно несъответствие между формираната от съда воля и нейното външно изразяване в текста на решението или определението. Такава ще е налице, когато съдът, след като е обсъдил данните по делото и в мотивите е направил своите изводи във връзка с правния спор между страните, е пропуснал или погрешно е отразил в диспозитива на решението си тези свои изводи. След преглед на молбата на ответника и становището на ищеца, съдът приема, че в диспозитива му действително е допуснал явна фактическа грешка изписвайки една и съща фактура за двете главници,която следва да бъде поправена.По отношение на второто искане, че главницата от 5641 лева,представлява част от посочената фактура 398/20.05.2015г., а не самата стойност на цялата фактура,съдът счита,че с оглед подробните мотиви/стр. 8 и 9 /, това е ясно на страните и не следва да се допълва думата  - „част“.Тази сума е дължима по така посочената фактура,поради което във втората част молбата се явява неоснователна.

По отношение на молбата по чл.250 от ГПК.

Според чл.250,ал.1 ГПК страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото и искане.Молба за това може да се подаде в едномесечен срок от връчване на решението или от влизането му в сила.

Предпоставките за допустимост на молбата са: 1.ако решението е непълно; 2.молбата да е подадена от легитимирано лице и 3.да е спазен едномесечния срок.

В случая молбата е подадена от страна в производството и срокът е спазен, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

В дадения от съда двуседмичен срок и депозирания писмен отговор действително не е направено възражение от ответника НЗОК за изтекла погасителна давност на част от претендираните суми, поради което това не е и разглеждано в мотивите на съда.

Не е постъпвала допълнителна искова молба, както и допълнителен отговор.

В случай, че беше направено своевременно възражението и същото се съдържаше в доклада на съда по чл.374 от ГПК, то молбата пак би била неоснователна,тъй като разпоредбата на чл.250 от ГПК се прилага само до оформените претенции, но не и до направените възражения на страните и необсъждането им в мотивите на съда.

По изложените съображения ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД,

 

Р          Е          Ш          И : 

 

ДОПУСКА  ПОПРАВКА в  диспозитива на  решение 91/9.07.2019 година,постановено по т.дело 235/18 година по описа на Окръжен съд гр.Пазарджик,като в ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса булстат 121858220,със седалище и адрес на управление гр.София 1407 ул.Кричим 1,представлявана от проф. д-р К.П.в д.м.н. чрез старши юрисконсулт М.М. със съдебен адрес ***, да заплати на МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр.Велинград ул.Съединение 49 представлявано от управителя Й.С.,с посочен съдебен адрес *** адв.В.Т., сумата от 37 793 лева представляваща сбора от две главници - 32 152 лева по фактура 0000000398 от 20.05.2015 год.,да се чете по фактура 403/10.06.2015 година.

ОТХВЪРЛЯ молбата на  Национална здравноосигурителна каса булстат 121858220, със седалище и адрес на управление гр.София 1407 ул.Кричим 1,представлявана от проф. д-р К.П.в д.м.н. чрез старши юрисконсулт М.М. със съдебен адрес ***, с която се иска по реда на чл.250 от ГПК,съдът да допълни решение 91/9.07.2019 година,постановено по т.дело 235/18 година по описа на Окръжен съд гр.Пазарджик като разгледа възражение за изтекла погасителна давност на претендираните вземания, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Апелативен съд Пловдив.

 

 

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: