Р Е Ш Е Н И Е  № 108

гр. Пазарджик, 15.08.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пазарджишкият  окръжен  съд      гражданско  отделение    в   закрито               заседание на петнадесети август две хиляди и деветнадесета година              в състав:                    

                                      Окръжен съдия :  Илиана Димитрова

разгледа т. д. № 152 по описа за 2019 г. и  прие следното:

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър.

                   Обжалва се отказ на длъжностно лице от Агенцията по вписванията, постановен на 27.06.2019 г. по заявление, подадено от адвокат Д. К за вписване на обстоятелства по партидата на “Калинапан” ЕООД –                гр. Панагюрище, а именно:прекратяване на дейността му, избора на ликвидатор,откриване на производство по ликвидация, определяне срок на ликвидация и избор на ликвидатор.  Отказът е постановен поради изрането в мотивите му разбиране на длъжностното лице по регистрацията,          че наследниците на починалия едноличен собственик на капитала на дружеството, които не изразили воля да поемат участието в дружеството и да продължат дейността му, не били оправомощени да вземат решение за избор на ликвидатор и определяне срок за ликвидацията. Не са изложени ясни мотиви мотиви защо се отказва вписване на прекратяването дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация, но отказът касае и заявлението за вписване на тези обстоятелства.

                   Жалбата е подадена в законния срок от заявителя адвокат К., който пък е бил упълномощен изрично за подаване на заявлението от лицето, избрано с решение на наследниците за ликвидатор-Е.Г.Д..

                   Жалбата отговаря на изискванията за процесуална допустимост и редовност и следва да бъде разгледана по същество.

                   Оплакванията за незаконосъобразност и необоснованост на постановения отказ са аргументирани с тезата, че когато наследниците на починалия едноличен собственик на капитала на ЕООД, които не желаят на продължат дейността му, в тяхнта власт е да вземат решение за прекратяване на тази дейност, с всички законовани последици от това, както са сторили в конкретния случай. Позовават се на разпоредбата на чл.157, ал.1 ТЗ.

                   Тези оплакванията са основателни. Мотивите за отказа не съответстват на смисъла на чл. 157, ал.1 от ТЗ и не са съобразени със съдебната практика по приложението на тази правна норма. Освен цитиранато в жалбата решение № 82/2009 г. по т.д. 820/2008 г. и в други актове на ВКС /определение                        № 704/2010 г. по т. д. № 334/2010 г., определение № 302/2018 г. по ч.т.д.                № 1280/2018г./ се приема, че при смърт на едноличния собственик на капитала на еднолично търговско дружество от волята на наследниците зависи коя от хипотезите на чл.157, ал.1 от ТЗ ще бъде реализирана и че тази воля е логично да бъде обективирана в протокол, подписан от всички тях, който да бъде представен пред лицето, извършващо вписване в търговския регистър. Съответно, правото да подадат заявление за вписване на прекратяването и на последиците от него подлежи именно на наследиците,поради което макар на не са поели членствените права в дружеството, в конкретната хипотеза, те са имали правомощия да вземат решенията относно заявените за вписване обстоятелства и не би следвало да се откаже вписването им, ако ги бяха заявили сами и чрез упълномощен от тях адвокат.

                   В случая обаче, те са възложили, видно от протокола, с който изразяват волята си за прекратяване на дружеството, на Е.Д., избрана за ликвидатор, да подаде заявление пред Агенция по вписванията.Тя от своя страна е упълномощила адвокат К. и той е подал заявлението, представлявайки нея.

                   Избрания ликвидатор, не би могъл да подава заявление от името на наследниците, които са единствените оправомощени заявители, при която и да е от двете хипотези на чл. 157, ал.1 ТЗ /продължаване или прекатяване на дейността на дружеството при смърт на неговия едноличен собственик/. Те са  такива по силата на в чл.15, ал.1,т.3 ЗТРРЮЛНЦ  във вр. с чл. 157, ал.1 ТЗ. Ликвидаторът е избран, за да пресствлява в бъдеще дружеството, след като бъде вписано прекратяването на неговата дейност и откриването на самото производство по ликвидация. Той не може да представлява наследиците в настоящото регистърно производство. Това на осн. чл.15, ал.4 би могъл да стори единствено изрично упълномощен лично от тях адвокат, който би придобил качеството на заявител.Съответно декларацията за истиност на заявените обстоятелства по чл.13, ал.4 ЗТР би следвало да изхожда от самите наследници, а в случая е предснавена такава от Е.Д..

                   Поради това отказът следва да бъде потвърден, въпреки несъгласието на съда с изложените от длъжностното лице по регистрацията мотиви, но за да бъде спазена императивната разпоредба на чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ, тъй като не е налице едно от изисквнията на чл. 21 от същия закон, а именно: заявлението да изхожда от оправомощено лице.          

                   По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

Р   Е    Ш   И  :

               ПОТВЪРЖДАВА отказа на длъжностно лице                                по регистрацията от Агенция по вписванията                                             №20190624174719/27.06.2019 г., постановен по заявление                      вх.№20190624174719/24.06.2019 г., подадено от адвокат     Д.К.К., като пълномощик на Е.       Г.Д., в качеството и на ликвидатор на     „Калинапан“ ЕООД –гр. Панагюрище.

 

               Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването пред Пловдивския апелативен съд, като на жалбоподателя се връчи и препис от настоящия съдебен акт.

 

                                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: