Р Е Ш Е Н И Е  № 109

гр. Пазарджик, 15.08.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пазарджишкият  окръжен  съд, търговско отделение,   закрито               заседание на петнадесети август, две хиляди  и деветнадесета година        в състав:                 

                            Окръжен съдия :  Илиана Димитрова

разгледа т. д. № 158 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:      

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър.

            Обжалва се отказ на длъжностно лице от Агенцията по вписванията, постановен на 15.07.2019 г. по заявление, подадено на 12.07.2019 г. за вписване на промени по партидата на РПК“Солидарност“ – с. Варвара.

         Жалбата е подадена в законния срок и е процесуално допустима. Съдържа оплаквания за незаконосъобразност на отказа, основаващи се на разпоредбата на чл. 20, ал.4,т.2 от Закона за кооперациите, според която Общото събрание на кооперацията определя броя на членовете на УС и КС. Твърди се, че никъде в закона няма ограничение относно минималния или максимания брой на тези органи на кооперациити, поради което решението КС да има само 1 член и избора на такъв не било незаконосъобразно. Като се циритат уредените в закона функция на Контролния съвет се прави довот, че фактически няма пречка те да се осъществяват от един негов член. За това се иска отмяняна на откава, постановен с мотив, че Контролния съвет е колективен орагн и не може да се състои само от един член.                                                     На първо място следва да се отбележи, че със заявлението до Агенция по вписванията е поискано вписване на следните обстоятелства: нов състав на Управителния съвет  и промяна на лицето, което ще представлява кооперацията – новоизбран председател и нов състав на Контролния съвет, състоящ се от 1 член. Представено е Протокол от проведено на 23.03.2019 г. Общо събрание на кооперацията, на което е взето решение за промени в нейния устав, една от които касае броя на членовете на Контролния съвет, като е решено в бъдеще този орган да се състои само от 1 член, след което е изрбан за такъв посоченото в заявлението лице – Л П, а така също е избран Председател на кооперацията и нов състав на УС, състоящ е от общо трима членове, сред които и председателя.

            Подаденото заявление съответства на взетите решения от Общото събрание и са представени доказателства да спазване на всички изисквания, с които законът свързва промяната в персоналния състав на Управителния съвет и промяната на лицето /председател/, което ще представялява кооперацията. Поради това не е имало каквото и основание, а и не са изложени никакви мотиви, за това да бъде отказано вписването на промяната в тези обстоятелства.Ето защо в тази част отказа следва да бъде отменен и да се укаже на длъжностното лице да впише така посочените промени в обдстоятелствата относно РПК“Солидарност“ – с. Варвара.

                   Изложените мотиви за отказа касаят единствено заявлението за вписване на нов състав на Контролния съвет, който да се състои от един единствен член, така както е посочено в заявелнието.

                   Съдът споделя тъкуването, което се прави в тези мотиви относно колективния характер на контролния орган на кооперациите и счита, че правилно е прието, че той не може да се състои от един член. Без значени е дали предвидените в закона за кооперациите контролни функции могат да се осъществяват от едно лице фактически. Законодателят е предвидил този орган да не бъде едноличен, а колективен, за това е наречен „съвет“, както и да се избира негов председател от членовете му, което също предполага членски състав от повее от 1 лице. Ето защо правилно е отказано вписването на нов състав на КС, който да се състои само от един негов член, тъй като това не би съответствало да изискването на закона за съществуване на легален колективен контролен орган.

                   Обстоятеството, че е взето решение за промяна в разпоредбата от Устава, определяща броя на членовете на КС, свеждаща този брой до един, е без значение, след като това протиоречи на императивни разпоредбни на Закона за кооперациите.В този случай длъжностното лице правилно се е позовало на правната норма, която дерогира действието на противоречащата й разпоредба от Устава.

                   Ето защо отказът следва да бъде потвърден само в тази негова част – относно вписването на нов състав на Контролния съвет, който да се състои от едно лице – Л И П.

                   По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

 Р   Е    Ш   И  :

               ПОТВЪРЖДАВА отказ № 20190712161956/15.07.2019 г., постановен от длъжностно лице по регистрацията от Агенция по вписванията по заявление с  вх. №.20190712161956/12.07.2019 г.,,  в частта му относно вписване промените в числеността и сътава на Контролния съвет.

               ОТМЕНЯ отказа в останалата му част, като указва на Агенцията по вписванията да извърши вписване на промяната в останалите обстоятелства, посочени в заявението:новоизбран  председател на кооперацията, който да я представлява  и избрания от Общото събрание състав на Управителния съвет.  

               Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването пред Пловдивския апелативен съд, като на жалбоподателя се връчи и препис от настоящия съдебен акт.

 

.

                                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: