Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

                                      Гр.Пазарджик 19.05.2009 година

 

Пазарджишкият окръжен съд , в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА ЯНЕВА

 

Разгледа докладваното от съдията ЯНЕВА  административно дело № 3/2009 година за да се произнесе прие следното:

Производството е по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по молба на В.С.С. и В.С. , с която се иска да бъде наложена глоба в максимален размер на Кмета на Община гр.П.-Т.П.  и Председателя на ОбС гр.П. –Г.Й. , за това, че не са изпълнили  влязло в сила съдебно решение постановено по адм.дело № 472/1996 година на пазарджишкия окръжен съд.

Молбата е адресирана до Председателя на Окръжен съд гр.П.,като с резолюция от 27.03.2009 година на Председателя  ми е разпределена за произнасяне.Съгласно разпоредбата на чл.306 ал.3 от АПК са предприети действия ,като е дадена възможност на посочените като нарушители Т.П.- Кмет на Община П. и Г.Й. –Председател на ОбС гр.П. да дадат писмени обяснения и посочат доказателства.

В указания от съда срок е постъпило писмено становище  от Кмета на П. –Т.П..Твърди се в същото,че постановеният съдебен акт на който се позовават молителите ,не създавал сила на присъдено нещо по отношение на него като Кмет на Общината П. ,нито пък спрямо самата община ,която не е била страна в производството  по адм.дело № 472/1996 година на Окръжен съд гр.Пазарджик. Освен това от молбата не ставало ясно кое е това „произтичащо от влязъл в сила съдебен акт задължение”,за което се твърди ,че не е изпълнено от него като длъжностно лице ,от къде произтича то и по какъв начин се формулира и извежда.Нещо повече ,ако се твърди,че нарушението е извършено чрез бездействие ,то не ставало ясно кое е било дължимото поведение /престация/, въз основа на кое правило се е дължало и в какъв срок е следвало да се престира,като се посочи и основанието срока да тече,поради което категорично отрича да е извършил нарушение по чл.304 от АПК.

Писмено становище от Председателя на ОбС гр.-П. Г.Й. не е постъпило и доказателства не са представени.

 

 Във връзка с постъпила по делото молба от В.Т. на 16.04.2009 година ,със заповед №216/12.05.2009 година  на Председателя съм овластена да се произнесе по направеното искане с молбата  по чл.304 и 306 от АПК ,както и са потвърдени всички извършени до момента действия във връзка с оставянето и без движение,и размяната на книжата по реда на чл. 306 ал.3 от АПК.

Съдът като съобрази постъпилата молба,направеното искане ,представените писмени доказателства,постъпилото писмено становище на Кмета на Община гр.П. и с оглед разпоредбата на чл.304 и 306 от АПК прие следното:

Пазарджишкият окръжен съд ,административен състав ,в съдебно заседание проведено на 08.07.2004 година ,по административно дело № 472/1996 година по описа на съда ,в производство по реда на чл.38 ал.2 от ЗППДОбП и във връзка с чл. 33 и следващите от ЗАП/отменени/ е постановил решение,с което е ОТМЕНЕН мълчаливият отказ- за произнасяне от ОбС гр.Пазарджик по молбата от 14.02.1996 година подадена от молителите в настоящото производство  ,по чл.35 ал.1 т.2 оат ЗППДОбП като незаконосъобразен.

На основание чл.42 ал.1 и ал.3 от ЗАП е постановил след влизане в сила на решението преписката по молбата от 14.02.1996 година да се върне на Общински съвет гр.П. за произнасяне при спазване указанията на съда дадени в мотивите на решението ,копие от което е постановено да се изпрати на общинския съвет.

Видно е от мотивите към посоченото решение,по делото е било установено ,че с молба от 14.02.1996 година подадена от В.С. и В.Т.  и заведена с рег.№ 124 от същата дата на ОбС , последните  са поискали да изкупят без търг и конкурс по реда на чл.35 ал.1 т.2 от ЗППДОбП ,недвижим имот собственост на Общината П.  и представляващ стая №  с площ от 12.92 кв.м. находяща се на първия етаж от жилищна сграда на ул.”Т.” № /сега „Х. К.” ползваща се за адвокатска кантора на основание сключен безсрочен договор за наем с Община П.

Прието е,че към молбата са били представени изискуемите се документи от закона ,както и ,че процесният имот не е бил включен в годишната програма за приватизация на ОбС и последваща такава.

Съдът е приел,че при наличието на визираните предпоставки в чл.35 ал.1 т.2 от ЗППДОбП,молителите са упражнили правата си в срока по чл.37а от посочения закон  и ОбС П. като орган по чл.3 от закона е длъжен при постъпването на искането по чл.35 да се произнесе ,като съобрази наличието на законовите предпоставки ,което не е бил сторил ,поради което е постановил решението си като е отменил мълчаливият отказ и е върнал преписката на ОбС за произнасяне.

Това решение е било атакувано пред ВАС,като с решение № 1513/02/17/2005 / постановено по адм.дело № 8162/2004 година е постановил решение с което го е ОСТАВИЛ В СИЛА .

От този момент  решението на Пазарджишкият окръжен съд е влязло в законна сила.Тъй като делото по което е постановено решението е приложено по друго дело образувано от молителите пред Административен съд П. което  в момента се намира във ВАС,по настоящото дело е приложено само копие на решението ,представено от молителите ,със забележка ,че същото е влязло в законна сила на 17.02.2005 година.

По тази причина не може да се установи,кога адм.дело № 472/1996 година на ПОС дело е върнато обратно на съда,както и кога е разпоредено от последния изпращането на решението ведно с преписката на ОбС П .

Установено е по делото от представените с молбата писмени доказателства,че ОбС гр.П.  на 26.07.2007 година с решение № 147 от същата дата взето с протокол № 11  е открил процедура за приватизация по реда на § 17 ал.3 от ПЗР на ЗПСПК,на обособена част ,представляваща самостоятелен обект –офис № 1 на първия етаж от ж.сграда с площ от 17.04 кв.м.,ведно с полащите се общи части на сградата и правото на строеж  в УПИ ІІ-669 за офиси в кв.207 по плана на П. ,като е задължил Кмета на Общината П. да извърши необходимите действия по предприватизационната подготовка на продажбата на тази част на правоимащите чрез възлагане  и изготвяне на приватизационна оценка по реда на чл.16 от отменения ЗППДОбП,като е указано с решението след приклване на действията по подготовката материалите да бъдат внесени за утвърждаване от ОбС.

С решение № 148 от същата дата ,взето със същия протокол № 11  пък е открита процедура  за приватизация по реда на ЗПСПК  на 7 броя обособени части –самостоятелни офиси  под №№ 2,3,4,5,6 ,7 и 8 ,останалите помещения-офиси на адвокати намиращи се в същата жилищна сграда и в същия УПИ.С това решение обаче е възложено на Кмета на общината да предприеме действия по изготвянето на правен анализ,информационен меморандум и приватизационна оценка ,чрез провеждане на пряко договаряне с няколко избрани кандидати.

С решение № 184/20.09.2007 година ,ОбС след като е обсъдил предложението на Кмета на общината  е определил за приватизационна продажба обекта-офис № 1с площ от 17.04 кв.м.  и е избрал пряко за купувачи на този имот молителите по настоящото дело.Приел е правния анализ ,приватизационната оценка на имота и информационния меморандум,определил е продажна цена на имота в размер на 8 500 лв. ,начина на плащане на цената ,крайният срок за заплащане –денят на сключване на приватизационния договор,дължимите данъци и такси ,утвърдил е договора за продажба ,като е упълномощил Кмета на общината да го сключи в едномесечен срок от публикуване на решението в ДВ.

С решение № 185 от същата дата пък са предприети посочените действия по отношение на останалите офиси от ж.сграда.

Решение № 184 от 20.09.2007 година е било атакувано от молителите В.С. и В.Т. пред ПАС  и с решение № 107/20.03.2008 година постановено по адм.дело № 536/2007 година по описа на същия съд е отменено изцяло и преписката е върната за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в решението указания,приемайки,че решението не е мотивирано и посочването на разпоредбите на чл.21 ал.1 т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и § 17 от ПЗР на ЗПСПК касае общото правомощие на съвета пи придобиването ,управлението и разпореждането с общинско имущество,както и ,че самата разпоредба по никакъв начин не може да се приеме като мотив относно сключването на сделката и всеки един от нейните съществени параметри-купувач,цена ,условия.

Това решение е оставено в сила с решение № 13991/16.12.2008 година постановено по адм.дело № 8166/2008 година по описа на ВАС.

С решение № 48/26.03.2009 година ,взето с протокол № 5 от същата дата ОбС П. ,след като е обсъдил предложение направено от няколко общински съветници е ОТМЕНИЛ приетите решения № 147 и № 148/26.07.2007 година и е РАЗРЕШИЛ  продажбата на имота –жилищната сграда намираща се в УПИ ІІ-669-общинска собственост /в която се намират наетите офиси в това число и този от молителите по настоящото дело /да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване /

Това решение е прието независимо от обстоятелството ,че решение № 184 касаещо молителите вече е било отменено от административния съд  с влязло в сила решение.

При така установената фактическа обстановка ,съдът приема от правна страна следното:

Съдът е сезиран с молба по реда на чл.304 ал.1 от АПК.Молителите претендират от съда налагане на глоба в максимален размер на Кмета на Община гр.П. Т.П. и на Председателя на ОбС гр.П. Г.Й. ,за това ,че не са изпълнили задължение произтичащо от влязло в сила решение на пазарджишкия окръжен съд от 08.07.2004 година постановено по адм.дело № 472/1996 година по описа на същия съд ,извън случаите по дял V от АПК.

Отговорността по чл.304 ал.1 от АПК е административно-наказателна  и е лична.Съгласно закона ,субектът на това нарушение следва да притежава качеството на длъжностно лице,което да не е изпълнило задължение произтичащо от влязъл в сила съдебен акт.

Компетентен да се произнесе по молбата е пазарджишкият окръжен съд-постановил решението за което се твърди,че не е било изпълнено .

Безспорно е,че Кметът на общината е длъжностно лице ,както и ,че общината гр.П. не е била страна в административното производство по което е постановено влязлото в сила решение от 08.07.2004 година по адм.дело № 472/1996 година на ПОС.

Доколкото с това решение е отменен мълчалив отказ на ОбС П. да се произнесе по подадена молба на С. и Т. подадена на 14.02.1996 година  по чл.35 ал.1 т.2 от ЗППДОбП/отм/ и е постановено връщане на преписката на административния орган-общинския съвет за произнасяне по тази молба,се налага и извода на съда,че с това решение не се създават задължения за Кмета Т.П. които последният да изпълни.Ето защо съдът намира,че той не е наказателно отговорен по чл.304 ал.1 от АПК и молбата за налагане на глоба се явява неоснователна.

Ако се приеме противното това означава ,че задълженията на Кмета са при условия на обвързана компетентност и за него те биха възникнали  на основание приети решения от ОбС във връзка с произнасянето на последния по молбата от 14.02.1996 година на молителите по настоящото дело.От представените и обсъдени по-горе доказателства –посочените приети решения на ОбС се установява ,че Кметът е изпълнил задълженията които са му били възложени,като до сключване на договори с молителите не се е стигнало по причина,че актовете-решенията на ОбС са били обжалвани –по конкретно решение № 184 касаещо С. и Т. и същото е  било отменено от Пазарджишкия административен съд.

За да е приложим чл.304 ал.1 от АПК ,следва да е налице задължение за административен орган и то да произтича от влязъл в сила съдебен акт.Необходимо е да е налице задължение за издаване на административен акт или документ от страна на длъжностно лице ,за да бъде направено произнасяне от друг или от същия орган и то в определен срок.Законодателят е поставил изрично изискване този срок в резултат на неизпълнение на служебни задължения да бъде пропуснат.

Макар и изрично в мотивите към решението на пазарджишкия окръжен съд ,този срок да не е посочен,то съгласно разпоредбата на чл. 35 ал.2 от ЗППДОбП/отм/ при наличието на влязло в сила решение за отмяна на изричен или мълчалив отказза откриване на процедура по приватизация по ал.1 т.1 и т.2 ,органът по чл.3 е длъжен в двумесечен срок от датата на влизане в сила на решението ,да открие процедура за приватизация,да из-върши необходимите действия по предприватизационната подготовка и да предложи имота за изкупуване на правоимащите.

Както се посочи по-горе тъй като дело № 472/1996 година на ПОС е приложено по друго дело на административен съд П. и се намира във ВАС,не съществуват данни към настоящия момент за това ,кога преписката му е върната ведно с решението и и дали са предприети действията посочени по-горе.Такива са предприети с постановяването на решенията на ОбС  през 2007 година  съгласно представените и обсъдени по-горе решения.последните обаче са били атакувани и конкретно решение № 184 касаещо молителите е било отменено от съда.След влизането в сила на отменителното решение и изпращане на преписката на административния орган –ОбС П. е прието последното решение   под № 48/26.03.2009 година с което е приета друга процедура за продажбата на имота,а именно публичен търг с тайно наддаване.

Този акт обаче е акт на колективен административен орган ,какъвто е общинския съвет ,а административно-наказателната отговорност по чл.304 ал.1 от АПК е лична.Общинския съвет в този случай не е наказателно отговорен.

Не може да се приеме,че наказателно отговорен по чл.304 ал.1 от АПК е и Председателя на ОбС гр.П., който като съветник е избран да представлява общинския съвет и като такъв, в това му качество той не би могъл лично да отговаря за приетите решения от този съвет ,независимо от това че видно от представения списък на гласувалите ,той е гласувал „за” приемате на решение № 48/2009 година,и при положение,че решенията се приемат с мнозинство на общинските съветници.

При така изложените съображения,съдът намира,че и Председателя на ОбС –Г.Д.Й. не е наказателно  отговорен лично по чл.304 ал.1 от АПК,даже и да се приеме,че същият е длъжностно лице по смисъла на чл. 26 ал.2 и 3 от ЗМСМА,при положение,че се касае за взето решение на един колективен административен орган-ОбС гр.П.

С оглед на изложените съображения,намирам,че искането за налагане на санкция –глоба в максимален размер на Кмета на Община П –Т.П. и на Председателя на ОбС гр.П. Г.Й. е неоснователно .

Неоснователни с оглед на изложеното са и доводите направени в молбата по чл.304 ал.1 от АПК.

По изложените съображения и на основание чл.306 ал.5 във връзка с ал.2 от АПК,с оглед на делегираните ми правомощия от Председателя на Пазарджишкия окръжен съд със заповед № 216/12.05.2009 година приложена по делото ,

 

                                       Р А З П О Р Е Ж Д А М  :

 

ОТКАЗВАМ  налагането на глоба на Кмета на Община гр.П –Т.П. и на ПРедседателя на ОбС гр.П. –Г.Й. за неизпълнение на задължения произтичащи от влязъл в сила съдебен акт,а именно:решение от 08.07.2004 година постановено по адм.дело № 472/1996 година по описа на Пазарджишкия окръжен съд.

Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Пазарджишкия окръжен съд в 7/седмодневен /срок от връчването му .

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: