Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                               № 199

 

                                 23.04. 2009 год., гр. Пазарджик

 

                         В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Пазарджишки окръжен съд, Търговско отделение в публично заседание на 21 април в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Т.

 

Като сложи на разглеждане гр.д. № 599 по описа за 2008 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по чл. 28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /  ЗОПДИППД/.

         Образувано е по мотивирано искане на КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО,ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ гр. СОФИЯ, представлявана от председателя С. К. / по-надолу Комисията /, против  Д.В.С.  ЕГН ********** ***„ Братя Шкорпил „ № 4 ет. 4 ап. 12 и „ КОРИДА КОМЕРС „ ООД с. ЦЕРОВО обл. Пазарджишка със седалище и адрес на управление в с. Церово обл. Пазарджишка община с. Лесичово, представлявано от управителя Д.В.С. – и двамата ответници със съдебен адрес в гр. София ул. „ Солунска „ № 45 ет.2 ап. 10 – адв. Е.Н., за сумата 102 850 лв.

Производството е образувано с Решение № 100/11.10.2006 год. на КУИППД  на основание  постъпило уведомление по чл. 21 ал. 1 от ЗОПДИППД от Районна прокуратура Пазарджик за престъпление по чл. 308 ал. 3 , чл. 155 ал.3, чл. 172а ал.2 и чл. 308 ал. 7 от НК.Ответникът е признат за виновен по НОХД № 2385/2006 год. по описа на Районен съд Пазарджик с присъда № 703/11.12.2007 год., влязла в сила на 11.04.2008 год.  С решение № 2/27.01.2009 год. по ВНОХД № 905/2008 год. по описа на ПОС е изменена присъдата по чл. 308 ал. 3, в която част ответникът Д.В.С. е признат за невиновен, като престъплението е квалифицирано по чл. 308 ал. 1 от НК.Същият е освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му е наложено административно наказание глоба в размер  1000 лв.Престъпленията , за които е признат за виновен, попадат в предметния обхват на чл. 3 ал. 1 т. 3  от ЗОПДИППД.

 

                                                                                     2.

Д.В.С. ***„ Братя Шкорпил „ № 4 ет. 4 ап.12, разведен е със съпругата си М. Д. С. / А./ с решение № 375 по гр.д. № 1/2004 год. на Районен съд Пловдив.Има две деца – С. Д. С. ЕГН  ********** и В. Д. С. ЕГН  **********, майка С. Д.  А., баща В. С. А. – починал и сестра В. В. С..

Ответникът участва в управлението и собствеността на  „ Корида Комерс – С. *** регистрирано с решение № 1519/14.07.2004 год. на ПОС.Дружеството е преобразувано в „ Корида Комерс „ ООД гр. Пазарджик, като съдружници и управители в него са Д.С., притежаващ 80 % от капитала и А. И. В. – 20 %.Дружеството представлява контролирано юридическо лице по смисъла на чл. 6 и  & 1 т. 4 от ЗОПДИППД. Ответникът участва и в „ Корида Груп „ ООД гр. Пазарджик с капитал 5 000 лв., като притежава 50 % от капитала. Притежава също така и ЕТ „ Корида Комерс – Д.В. ***.

Ответникът е декларирал доходи, значително по-ниски от стойността на придобитото от него недвижимо имущество по възмезден начин.Като съдружник и управител в „ Корида Комерс „ ООД ответникът е придобил недвижимо имущество на значителна стойност, която не отговаря на декларираните доходи.Според ищеца, налице са предпоставките, визирани в чл.4 ал. 1  от ЗОПДИППД.Моли с решението си съдът да отнеме в полза на държавата посоченото в искането имущество на обща стойност 102 850 лв.Представя доказателства в подкрепа на твърденията си. Претендира разноски.

Ответниците Д.С. и „ Корида Комерс „ ООД чрез пълномощника си оспорват иска.Твърдят, че имуществото е придобито правомерно със средства от заеми и трудови доходи.Молят да се отхвърли иска. Представят доказателства в подкрепа на твърденията си. Претендират разноски по делото.

По делото са представени документите по предварителната проверка, образувана от Комисията  за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответниците.

Изслушана е икономическа експертиза и като свидетели лицата Г. Т. С., А. Ив. Б., С. Д. А..

От събраните по делото доказателства, които съдът прецени поотделно и в съвкупност, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235 от ГПК, приема за установено следното:

 

 

                                                                                     3.

 

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

 

Ответникът Д.С. е осъден с влязла в сила присъда 11.04.2008 год. по НОХД № 2385/2006 год. на Районен съд Пазарджик за престъпления по чл.308 ал.3, чл.155 ал.3, чл. 172а  ал.2 и чл. 308 ал.7 от НК. С решение № 2/27.01.2009 год. по ВНОХД № 905/2008 год. след частично възобновяване на производството по делото, е изменена присъдата по чл. 308 ал. 3 от НК, в която част ответникът е признат за невиновен, като престъплението е квалифицирано по чл. 308 ал. 1 от НК и му е наложено административно наказание глоба в размер 1000 лв. по реда на чл. 78а от НК.

Преписка пред КУИППД е образувана на основание  уведомление от Районна прокуратура гр. Пазарджик по чл. 21 ал. 1 от ЗОПДИППД по дознание № 182/2004 год. на РДВР Пазарджик и заключително постановление на РЗ БОП от 7.04.2006 год.

Проверяваният период е от навършване на пълнолетие през 1979 год. до настоящия момент, но не повече от 25 години.

През периода 1.10.1996 год. – 11.10.2006 год. ответникът чрез контролираното от него дружество „ Корида Комерс „ ООД е придобил следното недвижимо имущество: с нот. Акт № 65 том ІІ рег. №  2626 дело № 241/2004 год., регистриран в Служба по вписванията рег. № 3606 от 12.08.2004 год. акт № 41 т.Х д.№ 2519

-                           Имот № 000396 по КВС на землището на с.Церово ЕКАТТЕ 78478 община с.Лесичово, идентичен с част от имот № 000396 по същата КВС, представляващ терен извън регулация, с площ от 22 516 кв.м, находящ се в местността „ Церово „ с граници: имот № 000302, имот № 000394, имот № 000569, имот № 147052, имот № 147051, имот № 000395, имот № 000576, заедно с построените в имота сгради и съоръжения, както следва:

-                           „ Обект Въздушен кабелен трафопост „ идентичен обект № 01 по акт за узаконяване № 14/7.08.1998 год. с площ 72 кв.м – според геодезично заснемане и 56 кв.м по акта за узаконяване;

-                           Обект „ МТЦ „   идентичен с обекти „ МТЦ „ и „ Пристройка към МТЦ” по актове за узаконяване № 15 и № 9 от 7.08.1998 год. с площ от 173 кв.м съгласно геодезично заснемане и 34.40 кв.м съгл. акта за узаконяване;

 

4.

-                           Обект „ Бунгала „   - описани в актове за узаконяване № 8 и № 12 от 7.08.1998 год. като „ Бунгало „, „ Бунгала тип ІІ-1, тип ІІ-2 / бараки / и тухлени с площ 62 кв.м по геодезично заснемане за обект №03 и площ от 100 кв.м по акт за узаконяване № 12, а бунгала тип тухлени с площи 30 и 36 кв.м съгл. акт за узаконяване № 8.

-                           Обект „ Монолитна битова сграда „  описан в договора и идентичен с обект № 07 по скицата и описан в акт за узаконяване № 7/7.08.1998 год. с площ 48 кв.м съгл. геодезично заснемане и 50 кв.м съгласно акта за узаконяване.

-                           Обект „ Автоханче с кафе-сладкарница „ , описан в договора и идентичен с обект № 06 в скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 13/7.08.1998 год. с площ 423 кв.м съгласно геодезично заснемане и акта за узаконяване;

-                           Обект „ Рецепция „ идентичен с обект № 05 от скицата и описан в акт за узаконяване № 10 от 7.08.1998 год. с площ от 36 кв.м съгласно геодезично заснемане и 33.60 кв.м съгласно акта за узаконяване;

-                           Обект „ Гаражни клетки „  идентичен с обект № 2 от скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 11/7.08.1998 год. съгласно геодезично заснемане и 65 кв.м съгласно акта за узаконяване

 

Имотът е закупен за сумата от 330 000 лв.представляващи 2 750  минимални работни заплати / МРЗ /, от които 208 000 лв.  без ДДС е цената на земята / дворното място /, а 102 000 лв. без ДДС е цената на сградите, машините и съоръженията. Продавачът Съюз на българските автомобилисти е получил цената от „ Корида Комерс – С. „ ЕООД, който е получил заем от „ Индъстрис груп „ ООД гр. София.Върху имота е учредена договорна ипотека в полза на заемодателя с нот. Акт № 66 том ІІ рег. № 2627 ,д. № 242/2004 год., обезпечаваща заема в размер на 340 000 лв.Според заключението на в.л. Ат. М., ответникът  С. е изплатил по заема сумата 95 350 лв. за периода 10.02005 год. – 9.08.2006 год., която сума се равнява на 619,21 МРЗ. Видно от писма № 39596/19.07.2006 год. и № 13-00-315/31.07.2006 год. на ТД на НАП на името на „ Корида Комерс – С. „ ЕООД няма данни за подавани ГДД по чл. 51 от ЗПКО за 2004 и 2005 год. и няма декларирани банкови сметки. Плащанията са извършвани в брой с приходни касови ордери, оформени от заемодателя.

Ответникът Д.В. в качеството си на ЕТ „ Корида Комерс – Д.В. „  е подал ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ както следва: по ГДД

                                                                           5.

 

№ 6104 за 2000 год. облагаем доход 1 448 лв., представляващи 19.22 МРЗ, платен патентен данък 1 225 лв. или 12.26 МРЗ; по ГДД № 6743/13.04.2001 год. облагаем доход 797,41 лв. представляващ 9.14 МРЗ, заплатен патентен данък 1 540 лв. или 17.65 МРЗ; по ГДД № 7216/14.04.2003 год. за 2002 год. облагаем доход в размер 228 лв. равняващ се на 2.28 МРЗ, платен патентен данък 4 180 лв., представляващи 41.80 МРЗ; по ГДД № 6866/14.04.2004 год. за 2003 год. едноличният търговец има загуба от 15 120 лв.   и заплатен патентен данък в размер 1 400 лв. или 12.72 МРЗ.

От ответника са направени и разходи за учредяване на търговските дружества, както следва:  5 000 лв. представляващи 41,67 МРЗ за капитал на „ Корида Комерс – С. „ООД по ф.д. № 675/2004 год.; 2 500 лв. представляващи 16.67 МРЗ за дялова вноска в „ Корида Груп „ ООД по ф.д. № 292/2005 год.

Д.С. е съдружник и управител на „ Корида Комерс – С. „ ООД  със седалище и адрес на управление в Ханче Церово магистрала Тракия, със съдружници Д.В.С. и А. И. В., с капитал 5 000 лв. разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки Ответникът притежава  40 дяла, а другият съдружник А. И. В. – 10 дяла от капитала, вписано с решение № 1765/2.09.2004 год. по ф.д. № 675/2004 год. по описа на ПОС. Първоначално дружеството е учредено като ЕООД.

Д.С. е съдружник и управител на „ Корида Груп „ ООД с капитал 5 000 лв., разпределен по 100 дяла по 50 лв. всеки от тях. Петдесет дяла притежава ответника и 50 дяла съдружника Д. Б. К., вписано по ф.д. № 292/2005 год. по описа на ПОС.

Д.С. е регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ „ Корида Комерс – Д.С. „ със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив район Южен, ул. „ Ал. Стамболийски „ № 65 вх.А ет. 5 ап. 12, регистриран с решение по ф.д. № 7012/1995 год. на Пловдивски окръжен съд.

Съдружник и управител е и на Събирателно дружество „ДЖМ” гр.Пловдив със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив ул. „ Чернишевски „ № 8, регистрирано по ф.д. № 6967/1991 год. със съдружник Д. Д.А..И двамата съдружници са с вноска в капитала от 1 лев.

Ответникът твърди, че след навършване на военната си служба е работил  селскостопанска работа заедно с родителите си.Според показанията на свид. С. А. – негова майка, това е станало след 1981-82 год. Самият ответник работел в Пловдив първоначално като сервитьор, а после като управител на ресторант и идвал само в събота и неделя да помага.Засаждали всякакви култури – от ранни до късни –

                                                                                     6.

 

картофи, краставици, домати, чушки, зеле.След реституирането на земеделските земи след 1992 год. получили 25 дка, които обработвали изцяло.Твърди, че със съпруга си спестявали и синът им получавал от тях пари, колкото са му необходими, но не конкретизира отделни суми, нито поводите за даването им.

Свид. Г. С. в показанията си твърди, че след казармата и двамата с ответника се занимавали със производство и реализация на селскостопанска продукция.Ходели по пазарите в София с неговия лек автомобил Волга, а след като си купил камион, карали повече стока, понякога я продавали и на прекупвачи. Пояснява, че самият той за три месеца реколта от оранжерии можел да си купи кола, а за годината – един или два апартамента. Твърди, че Д. имал повече пари, тъй като работели и родителите му, а и имали повече земя. Дворовете им били около 1-2 дка, имали вишни и от тях също продавали .Вземали и земя под наем.Конкретизира периода през 80-те години, а след  1992-93 год. не му е известно дали ответника е регистриран като земеделски производител.

В този смисъл са и показанията на свид. А. Б..Твърди, че от 1-2 дка двор засаден с вишневи дървета, може да се изкарат и по 3 – 4 000 лв.

Нито един от свидетелите не може да каже какъв точно доход е реализирал през този период ответника.

Според заключението на в.л. Ат. М., което не е оспорено от страните и съдът възприема изцяло като компетентно съставено, ответникът не е работил по трудов договор през периода месец януари 1999 год. – месец август 2006 год. Не е работил и по мениджърски договор в дружествата, в които е съдружник и управител. За дружеството „Корида Комерс – С. „ ЕООД няма данни за подадени ГДД по чл. 51 от ЗКПО за периода от 2004 до 2006 год. включ. Същото се отнася и за дружеството „ Корида Груп „ ООД.За СД „ДЖМ „ няма данни за данъчни и осигурителни задължения и подадени годишни данъчни декларации за периодите 1993 год. – 2002 год. и за 2003 год. – 2006 год.Към делото са приложени ГДД на ответника в качеството му на едноличен търговец за периода 2000 год. – 2003 год. Няма подадени ГДД за 2004 2005 и 2006 год. Има данъчни задължения в размер 1607 лв.

„Корида Комерс – С. „ ООД чрез управителя си Д.С. е сключил договор за заем на 11.08.2004 год. с „ Индъстрис Груп „ ООД гр. София за сумата 340 000 лв., представляваща 2 833.33 МРЗ за страната. Със сумата 330 000 лв. е закупил от Съюз на българските автомобилисти процесния имот  № 000396 в землището на с. Церово – „ Ханче Церово „, представляващо земя с площ 22 516 кв.м и построените в него сгради и съоръжения. Останалата сума от 10 000 лв. ответникът е

                                                                                     7.

 

получил от управителя на „ Индъстрис Груп „ ООД по разписка от 12.08.2004 год. и РКО № 08001/12.08.2004 год. Извършил е погашения по сключения договор за заем в размер общо 93 350 лв. за периода 10.01.2005 год. – 9.08.2006 год.

Според вещото лице доходите на ответника за периода 1999 год.  до 31.08.2006 год. възлизат на 500 667 лв. равняващи се на 4 676,69 МРЗ за страната.

От приложените към делото доказателства – решение № 375/7.10.2005 год. по гр.д. № 1/2004 год. – е видно, че семейството му се е състояло от 4 члена – съпругата му М. Д. С. и две деца – В.Д. С. ЕГН  **********  и С. Д. С. ЕГН  **********.Бракът му е прекратен с развод.Решението е влязло в сила на 7.03.2006 год.

Според данни на НСИ средностатистическите средства за издръжка на едно семейство от четири члена от 1.01.1999 год. до 7.03. 2003 год. и от 8.03.2003 год. до 31.03.2006 год. възлиза на 38 430 лв. равняващи се на 410.21 МРЗ.

Вещото лице е изчислило, че разходите на ответника за периода 1999 год.  до 31.08.2006 год. са в размер 652 682 лв. или 5 861,99  МРЗ за страната.

Доходите на ответника за процесния период се равняват на 4 676,69 МРЗ, а разходите му – на 5 861,99 лв. или се явява отрицателна разлика от 1 183,30 МРЗ, която е значителна, още повече, че няма данни за законни доходи на ответника, които да бъдат достатъчни за придобиването им.

Ищецът моли съдът с решението си да отнеме в полза на държавата посоченото имущество на обща стойност 102 850 лв.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

От приложените  доказателства към мотивираното искане на Комисията се установява, че е спазена процедурата по чл. 13 ал. 1 т. 1, чл. 15 ал. 1, 2 и 3 и чл. 27 от ЗОПДИППД, при наличие на влязла в сила присъда по НОХД № 2385:2006 год. по описа на Районен съд Пазарджик, респ. ВНОХД № 905/2008 год. по описа на ПОС.На основание чл. 15 ал. 3 и според правомощията си по чл. 13 ал. 1 т. 1 от ЗОПДИППД Комисията с Решение № 100/11.10.2006 год. е образувала производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.Органите по чл. 12 ал. 9 от закона са извършили проверка и са събрали доказателства за установяване произхода и местонахождението на имуществото.От проверяваното лице е изискана декларация за обстоятелствата, предвидени в чл. 17 ал. 1 т. 1-5 от

                                                                                     8.

закона, но такава не е представена с мотиви, че лицето по това време е излежавало наказание лишаване от свобода и не е имало достъп до търговските си книги и счетоводна документация. На основание чл. 28 с Решение № 101/11.10.2006 год. Комисията е постановила внасяне на мотивираното искане в съда за отнемане на имуществото в полза на държавата.

В раздел І от ЗОПДИППД са конкретизирани основанията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Мотивираното искане на Комисията намира своето основание в разпоредбата на чл. 3 ал. 1 от закона.Според него това основание е налице, когато се установи, че дадено лице е придобило имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпления по НК, изчерпателно изброени в т. 1 – 25.Следва да са налице няколко предпоставки за ангажиране отговорността на физически лица по реда, предвиден в закона.Успешното провеждане на производството по чл. 28 и сл. от закона изисква кумулативното наличие на всички предпоставки.На първо място това е влязлата в сила присъда по НОХД 2385/2006 год. Освен това се изисква придобитото имущество да е на значителна стойност.Дефиниция за понятието „ значителна стойност „ е дадена в разпоредбата на & 1  т. 2 от ДР на ЗОПДИППД.Това е стойността, надвишаваща 60 000 лв.

В резултат на извършената проверка по реда на чл. 15 ал. 1 от закона е установено придобиването на следното имущество: с нот. Акт № 65 том ІІ рег. №  2626 дело № 241/2004 год., регистриран в Служба по вписванията рег. № 3606 от 12.08.2004 год. акт № 41 т.Х д.№ 2519

-                           Имот № 000396 по КВС на землището на с.Церово ЕКАТТЕ 78478 община с.Лесичово, идентичен с част от имот № 000396 по същата КВС, представляващ терен извън регулация, с площ от 22 516 кв.м, находящ се в местността „ Церово „ с граници: имот № 000302, имот № 000394, имот № 000569, имот № 147052, имот № 147051, имот № 000395, имот № 000576, заедно с построените в имота сгради и съоръжения, както следва:

-                           „ Обект Въздушен кабелен трафопост „ идентичен обект № 01 по акт за узаконяване № 14/7.08.1998 год. с площ 72 кв.м – според геодезично заснемане и 56 кв.м по акта за узаконяване;

-                           Обект „ МТЦ „   идентичен с обекти „ МТЦ „ и „ Пристройка към МТЦ” по актове за узаконяване № 15 и № 9 от 7.08.1998 год. с площ от 173 кв.м съгласно геодезично заснемане и 34.40 кв.м съгл. акта за узаконяване;

 

9.

-                           Обект „ Бунгала „   - описани в актове за узаконяване № 8 и № 12 от 7.08.1998 год. като „ Бунгало „, „ Бунгала тип ІІ-1, тип ІІ-2 / бараки / и тухлени с площ 62 кв.м по геодезично заснемане за обект №03 и площ от 100 кв.м по акт за узаконяване № 12, а бунгала тип тухлени с площи 30 и 36 кв.м съгл. акт за узаконяване № 8.

-                           Обект „ Монолитна битова сграда „  описан в договора и идентичен с обект № 07 по скицата и описан в акт за узаконяване № 7/7.08.1998 год. с площ 48 кв.м съгл. геодезично заснемане и 50 кв.м съгласно акта за узаконяване.

-                           Обект „ Автоханче с кафе-сладкарница „ , описан в договора и идентичен с обект № 06 в скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 13/7.08.1998 год. с площ 423 кв.м съгласно геодезично заснемане и акта за узаконяване;

-                           Обект „ Рецепция „ идентичен с обект № 05 от скицата и описан в акт за узаконяване № 10 от 7.08.1998 год. с площ от 36 кв.м съгласно геодезично заснемане и 33.60 кв.м съгласно акта за узаконяване;

-                           Обект „ Гаражни клетки „  идентичен с обект № 2 от скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 11/7.08.1998 год. съгласно геодезично заснемане и 65 кв.м съгласно акта за узаконяване

 

Имотът е закупен за сумата от 330 000 лв.представляващи 2 750  минимални работни заплати / МРЗ /, от които 208 000 лв.  без ДДС е цената на земята / дворното място /, а 102 000 лв. без ДДС е цената на сградите, машините и съоръженията. Ответникът е получил и сумата 10 000 лв. от заемодателя „ Индъстрис груп „ ООД гр. София за други разходи. В полза на заемодателя е учредена договорна ипотека с нот.акт № 152 том ІІ нот.д. № 2520/2004 год. върху процесния имот.

Върху  имота е наложена възбрана с определение на ПОС № 445/11.10.2006 год. по ч.гр.д. № 891/2006 год. по искане на Комисията.

Разпоредбата на & 1 т. 2 от ЗОПДИППД, определяща понятието „значителна стойност „ като стойност, превишаваща 60 000 лв. не определя точно дали относимостта на тази величина касае придобиването на отделна имуществена единица или се отнася до придобитото имущество като цяло през проверявания период.Волята на законодателя следва да се тълкува и в контекста на останалите разпоредби – чл. 4 ал. 1 във връзка с чл. 3 ал. 1 и чл. 3 ал. 2 и 3 от закона.Тъй като цитираните разпоредби не конкретизират, че „ значителна стойност „ следва да е налице по отношение на една

                                                                                              10

 

конкретна придобивна сделка, а е употребено общо понятие „ имущество „ следва да се приеме, че „значителна стойност надвишаваща 60 000 лв. „ следва да е налице по отношение на цялата съвкупност от имуществени права, придобити през проверявания период.Освен това  & 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД не сочи конкретно меродавния момент, от който следва да се определи стойността на имуществото.И отново в контекста на чл. 3 ал. 1 от закона следва да се приеме, че правнорелевантния момент е моментът на придобиване на имуществото, а когато се касае за няколко имущества – моментът на придобиване на правото на собственост по всяка една от тях. Следователно, стойността на придобитото от ответниците имущество следва да се преценява към момента на придобиването, а не към момента на мотивираното искане. Изготвеният документ за извършената покупко-продажба от ответниците представени по делото, представлява официален документ по смисъла на чл. 179 от ГПК, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установения ред и в установената форма.Той представлява доказателство за изявленията пред него и  за извършените пред него действия. Това е нотариален акт № 65 том ІІ рег. № 2626 по нот.д. № 241/2004 год. на нотариус Юлия Ваклинова, според който  цената на имота е 330 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 1 от ЗОПДИППД, за да се образува производство по смисъла на закона следва да бъде установено, че лицето е придобило имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по НК, попадащи в обхвата на чл. 3 ал. 1 т. 1-25 от ЗОПДИППД.По отношение ответника Д.С. е налице  това изискване на закона, тъй като срещу него има влязла в сила  присъда по НОХД № 2385/2006 год. по описа на Районен съд Пазарджик, респ. ВНОХД № 905/2008 год. по описа на Пазарджишки окръжен съд

Установено е, че придобитото имущество от ответника С. е на значителна стойност по смисъла на  & 1 т. 2 от ЗОПДИППД, следователно е налице и втората материално-правна предпоставка по смисъла на закона.

Налице е и третата кумулативно дадена предпоставка за отнемане на имуществото на ответниците, тъй като от доказателствата по делото може да се направи извода, че придобитото е свързано с престъпна дейност на лицето, тъй като не е установен законен източник на доходи. Въпреки дадената му възможност и указанията на съда,  първият ответник не представи доказателства в тази насока.

Предмет на отнемане ще бъде имущество на стойност 102 850 лв., на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на

 

                                                                                     11.

 

Д.В.С., за което липсват данни за законни източници за придобиване и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД.

Налице са и предпоставките на чл. 4 ал. 1 и на чл. 6 от ЗОПДИППД, поради което ще следва да се уважи предявения иск и да се постанови отнемане на процесното имущество в полза на държавата на обща стойност 102 850 лв.

В тежест на ответниците ще следва да се възложат направените от ищеца разноски в размер 2 657 лв.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД,Пазарджишки окръжен съд

 

                            Р        Е        Ш        И:

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следното имущество на стойност 102 850 лв., собственост на контролираното от Д.В.С. юридическо лице „ КОРИДА КОМЕРС – С. „ ЕООД ЕИК 112612052,  със седалище и адрес на управление в с. Церово община с. Лесичово обл. Пазарджишка, вписано в търговския регистър по ф.д. № 675/2004 год. на Пазарджишки окръжен съд, представляващо: 1 907/6 600 идеални части от имот  № 000396 по КВС на землището на с. Церово ЕКАТТЕ 78478 община с. Лесичово, идентичен с част от имот № 000396 по същата КВС, документ: Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на ППЗДС, сключен на 6.11.1998 год., вписан в Служба по вписванията при Районен съд Пазарджик под № 127 т.7, представляващ терен извън регулация, с площ от 22 516 кв.м., находящ се в местността „ Церово „, с граници: имот № 000302, имот №  000394, имот № 000569, имот № 147052, имот № 147051, имот № 000395, имот № 000576, заедно с построените сгради и съоръжения в имота, както следва:

Обект „ Въздушен кабелен трафопост „ идентичен на обект № 01 по акт за узаконяване № 14/7.08.1998 год. с площ от 72 кв.м – според геодезично заснемане и 56 кв.м – според акта за узаконяване; Обект „ МТЦ „  идентичен с обекти „МТЦ” и „Пристройка към МТЦ” по актове за узаконяване № 15 и № 9 от 7.08.1998 год. с площ 173 кв.м – съгласно геодезично заснемане и 34.40 кв.м – според актовете за узаконяване; Обект „ Бунгала „ – описани в актове за узаконяване № 8 и № 12 от 7.08.1998 год., като „ Бунгало „ и „Бунгала тип ІІ-1, тип ІІ-2 / бараки / и тухлени с площ от 62 кв.м. по геодезично заснемане за обект № 03 и площ от 100 кв.м по акт за узаконяване № 12, а бунгала тип тухлени с площи от 30 и 36 кв.м съгласно акт за узаконяване № 8/ 7.08.1998 год.;Обект „ Монолитна битова сграда „ описан в договора и идентичен с обект № 07 по скицата и описан в акт за узаконяване № 7/7.08.1998 год. с площ 48 кв.м

                                                                                     12.

 

съгласно геодезично заснемане и 50 кв.м съгласно акта за узаконяване; Обект „ Автоханче с кафе-сладкарница „ описан в договора и идентичен с обект № 06 в скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 13:7.08.1998 год., с площ 423 кв.м съгласно геодезично заснемане и акта за узаконяване; Обект „ Рецепция „ идентичен с обект № 05 на скицата и описан в акт за узаконяване № 10/7.08.1998 год. с площ 36 кв.м съгласно геодезично заснемане и 33.60 кв.м съгл. акта за узаконяване;Обект „ Гаражни клетки „, идентичен с обект № 2 на скицата и идентичен с обекта, описан в акт за узаконяване № 11/7.08.1998 год.

И от  Д.В.С.  ЕГН ********** ***:

80 дружествени дяла по 50 лв. всеки, притежавани от Д.В.С. в капитала на „ Корида Комерс – С. „ ООД  ЕИК 112612052 със седалище и адрес на управление в с. Церово обл. Пазарджишка община с. Лесичово, регистрирано по ф.д. № 675/2004 год. в търговския регистър при Пазарджишки окръжен съд, с капитал 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки от тях;

50 дружествени дяла по 50 лв. всеки от тях, притежавани от Д.В.С. в капитала на „ Корида Груп „ ООД ЕИК 112621667 със седалище и адрес на управление в с. Церово община с. Лесичово обл. Пазарджишка – Автомагистрала „ Тракия „ 69-ти километър, регистрирано по ф.д. № 292/2005 год. в търговския регистър на Пазарджишки окръжен съд, с капитал 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки от тях;

Сумата от 1 000 лв от продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на „ Корида Комерс – С. „ ООД  ЕИК 112612052 със седалище и адрес на управление в с. Церово община с. Лесичово обл. Пазарджишка, регистрирано по ф.д. № 675/2004 год. в търговския регистър на Пазарджишки окръжен съд

ОСЪЖДА Д.В.С.  ЕГН********** ***  да   з а п л а т и    на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност гр. София БУЛСТАТ  131463734, представлявана от председателя проф. С. К. сумата  2 657 лв. / две хиляди шестотин петдесет и седем лева /  - разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Пловдив в  двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: