П Р О Т О К О Л                 

                   

22.07. 2010 г.                                                        гр. ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД,                  НАКАЗАТЕЛЕН  СЪСТАВ

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ  Ю Л И  ПРЕЗ   ДВЕ  ХИЛЯДИ  И ДЕСЕТА    ГОДИНА В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. БОЗАДЖИЕВ  

                                                  

 

                                               

секретар  С.П.

прокурора       СТАНКА  Д.

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА  БОЗАДЖИЕВ 

НОХД    469  по описа за  2010 година 

               

На именното повикване в   09.30 ч. се явиха:

          За Окръжна прокуратура се явява прокурор Д..                                 

          Подсъдимият Н.И.Ч. се явява лично и с адв. Г. В. редовно упълномощен от днес.

          Свид. Ч.И.М. се явява лично.

          Свид. А.А.С. се явява лично.

          Свид. А.П.У. се явява лично.

          Свид. Р. Я. М.    се явява лично.

          Свид. К.Щ.К.  се явява лично.

          Свид. Г.А.Ч. се явява лично.                                      

          Свид. П.А.Г. се явява лично.

          Свид. В.С.Ш. се явява лично.

          Свид. М.И.А. се явява лично.

          Свид. А.Д.Ш. се явява лично.

          Вещите лица  Д.Б. лично.

          В.л. Г.Б.Д. лично.

          В.л. П.А.В. лично.

          Прокурора: .- Да се даде ход на делото.

          Подс. Ч.: .- Да се даде ход на делото.

           

           

         

         

          Процесуални пречки за даване ход на делото няма, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          Сне се самоличността на явилите се лица както следва:

          Подс. Н.И.Ч.: - роден на *** ***,  живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование,  женен, неосъждан, пенсионер, ЕГН **********.

          Свид. Ч.И.М. -  35 годишен, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работи към ДФ Земеделие София, без родство с подсъдимия, неосъждан. Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. А.А.С.: - 63 годишен, българин, бълг.гр.,. Без родствени връзки с подсъдимия, неосъждан, женен, пенсионер. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. А.П.У. : - 66 годишен, бълг.бълг.гр., без родство с подсъдимия, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. Р.Ю. М.: - 70 годишен, бълг. Бълг.гр., със средно образование, женен, пенсионер, без родство с подсъдимият, неосъждан, Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. К.Щ.К.: - 53  годишна, българка, българска гражданка, със средно образование, управител на Търговска къща Виктория - ООД , без родство с подсъдимия, неосъждана, Обеща да говори истината. Напомни й се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. Г.А.Ч. ***, със средно образование, женен, пенсионер, без родство с подсъдимият, неосъждан, Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          Свид. П.А.Г. ***, с полувисше образование, женен, работи в РИОКОЗ Пещера, без родство с подсъдимият, неосъждан, Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          Свид. В.С.Ш.-***, с висше образование, женен, земеделски производител, без родство с подсъдимият, неосъждан, Обеща да говори истината. Напомни му се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          Свид. М.И.А. – 59 годишна, българка, бълг.гр., висше образование, омъжена, работи в Община Пещера, без родство с подсъдимият, неосъждана, запозната с чл. 290 от НК.

          Свид. А.Д.Ш. – 48 годишна, българка, бълг.гр., висше образование, омъжена, безработна, без родство с подсъдимият, неосъждана, Предупредена по чл. 290 от НК.

          В.л. Д.Л.Б.: - 49 годишен, бълг. Бълг.гр., женен, неосъждан, без родствени връзки с подсъдимият. Обеща да даде вярно заключение, запознат с чл. 291 от НК.

          В.л. Г.Б.Д.:***, висше образование, семеен, неосъждан, без родство. Запознат с чл. 291 от НК. Обеща да даде вярно заключение.

          В.л. П.А.В.: - 44 годишна, бълг. Бълг.гр.,  висше образовани, омъжена, безработна.       Обеща да даде вярно заключение. Запознат с чл. 291 от НК.

         

          На основание чл. 274 ал. 1 от НПК съдът оказа на страните правото им на отвод.

          Отвод не постъпи.

          На основание чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разясни на страните правата им.

          Не постъпиха нови искания на този етап.

          Адв. В.: - постигнахме споразумение с прокуратурата, като молим съда в тази насока да ни даде възможност да го изготвим в писмен вид, което ще представим пред вас. Не възразяваме по отношение на вещите лица да им бъде заплатен хонорар за явяването им.

          Прокурора: - Моля да ни дадете възможност да изготвим споразумение, което ще представим пред Вас в писмен вид. Не възразявам да бъде определено възнаграждение на явилите се вещи лица.

          С оглед явяване на вещите лица Б., Д. и В. в днешното съдебно заседание съдът намира, че на същите следва да бъде определено възнаграждение за тяхното явяване, предвид на което

                             О П Р Е Д Е Л И :

          НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Д.Л.Б., Г.Б.Д. и П.А.В. да се изплати възнаграждение за всяко едно от тях по 15 лева платими от бюджета на съда.

          Дава възможност на страните по делото да изготвят в писмен вид споразумение, което да бъде представено в съда за съответно одобряване.

          Прокурора: - Г-н съдия, моля да приемете изготвеното от нас споразумение, като моля същото да го одобрите и приемете.

          Адв. В.: - Моля да впишете и одобрите така постигнатото споразумение между моят подзащитен, мен и Окръжна прокуратура.

          Подс. Н.И.Ч.: - Разбирам  обвинението което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по същото. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал същото. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

          С оглед на така представеното споразумение от страните по делото съдът намира, че на основание чл. 382 ал. 6 от НПК следва да впише в съдебния протокол окончателното споразумение между страните, предвид на което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение между Окръжна прокуратура Пазарджик представлявана от прокурора Станка Д., подсъдимият Н.И.Ч. и защитникът му адв. Г. Връбчев от АК Пазарджик както следва:

          Подс. Н.И.Ч. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, женен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че в периода от 14.05.2008 г. до 30.05.2008 г. в гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, е представил неверни сведения пред ОРА гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, в нарушение на задължение да предостави истински такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, а именно:

- на 14.05.2008 г. в гр. Пазарджик е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения за обработвани от него земи по две схеми за субсидиране – СЕПП и НР1 /Схема за единно плащане на площ и Схема за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони / в Общо заявление за единно плащане на площ от 14.05.2008 г. с вх. № 15923853/2008 г. с УИН 13/170508/13508 и УРН 222494, в което е заявил, че обработва земеделски земи с обща площ 20,56 хектара, в землището на гр. Пещера,

- на 17.05.2008 г. в гр. Пазарджик в Молба за корекция на данни с вх. № 02-132/305 от 17.05.2008 г., подадена пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, с която добавил 12 броя имоти, от първоначално посочените в Общото заявление, в землището на гр. Пещера, с обща площ 5,84 ха за включване по схема АЕП - БЗС по СИЗП № 56277-68-2, БЗС по СИЗП № 56277-85-4, БЗС по СИЗП № 56277-97-1, БЗС по СИЗП № 56277-150-4, БЗС по СИЗП № 56277-199-1, БЗС по СИЗП № 56277-150-5, БЗС по СИЗП № 56277-202-2, БЗС по СИЗП № 56277-203-5, БЗС по СИЗП № 56277-242-14, БЗС по СИЗП № 56277-279-8, БЗС по СИЗП № 56277-279-9 и БЗС по СИЗП № 56277-203-6 и

- на 30.05.2008 г. в гр. Пазарджик в Молба за корекция на данни с вх. № 02-132/411 от 30.05.2008 г., подадена пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, с която добавил 2 броя БЗС към първоначално подаденото Заявление за подпомагане – БЗС по СИЗП № 56277- 154-2 и БЗС по СИЗП № 56277-154-3, като съгласно приложената към молбата Таблица на използвани парцели 2008 г. заявил пред Фонда, че за стопанската 2008 г. обработва общо 21 на брой земеделски земи, с площ 33,57 хектара, в землището на гр. Пещера, а в действителност, реално е обработил 3,37 хектара земеделска площ, в нарушение на задължението да предостави верни данни, регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целял да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, по три схеми: СЕПП, НР1 и АЕП /Схема за единно плащане на площ, Схема за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони и Агроекологични плащания/, като необработените земеделски земи са в общ размер на 30,2 хектара и включват следните парцели:

Изцяло необработени парцели са:

1. Парцел № 1623257, с БЗС номер по ИСАК № 1172385, отговарящ на номер по БЗС номер по СИЗП № 56277-68-2, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,14 ха, постоянно затревена площ изцяло необработен.

 

2. Парцел № 1623327, с БЗС номер по ИСАК № 1172411, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-86-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,11 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

3. Парцел № 1623316, с БЗС номер по ИСАК № 1172423, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-92-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,39 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

4. Парцел № 1623322, с БЗС номер по ИСАК №1172460, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-97-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,5 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

5. Парцел № 1623370, с БЗС номер по ИСАК № 1172470, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-144-5, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 10,46 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

6. Парцел № 1623416, с БЗС номер по ИСАК № 1172492, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-4, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,1 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

7. Парцел № 1623449, с БЗС номер по ИСАК № 1172525, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-5, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,23 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

8. Парцел № 1623566, с БЗС номер по ИСАК № 1172642, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-242-14, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,52 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

9. Парцел № 1623581, с БЗС номер по ИСАК № 1172637, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-252-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,6 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

10. Парцел № 1623593, с БЗС номер по ИСАК № 1172673, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-276-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,43 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

11. Парцел № 1623640, с БЗС номер по ИСАК № 1172717, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-279-9, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,43 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

12. Парцел № 1623684, с БЗС номер по ИСАК № 1172735, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-486-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,22 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

13. Парцел № 1820584, с БЗС номер по ИСАК № 1349308, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-154-2, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 10,87 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

14. Парцел № 1820587, с БЗС номер по ИСАК № 1349295, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-154-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,14 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

Частично обработени парцели са:

15. Парцел № 1623475, с БЗС номер по ИСАК № 1172548, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-202-2, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,59 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,41 ха и необработена в размер на 0,18 ха.

 

16. Парцел № 1623292, с БЗС номер по ИСАК № 1172400, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-85-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,38 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,23 ха и необработена в размер на 0,15 ха.

 

17. Парцел № 1623603, с БЗС номер по ИСАК № 1172707, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-279-8, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,48 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,36 ха и необработена в размер на 0,12 ха.

 

18. Парцел № 1623404, с БЗС номер по ИСАК № 1172482, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-3, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,51 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,2 ха и необработена в размер на 0,31 ха., престъпление по чл. 248 а,ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл.2 ал. 1 НК.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 248 а,ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл.2 ал. 1 НК във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. б и ал. 2 от НК Наказанието което се определя на подсъдимия Н.И.Ч. е “Пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки, а именно: - На основание чл. 42 а ал. 2 т. 1 от НК  задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и на основание чл. 42 а ал. 2 т. 2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт в размер на 500 лева.

          Веществените доказателства по делото а именно: - един брой CDR, марка Verbatim /приложен на лист 12 том. ІІ от делото/ следва да останат по делото.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият Н.И.Ч. следва да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 485,12 лева.

         

 

          За ОП Пазарджик прокурор Станка Д.: -

 

 

          Подс. Н.И.Ч.: -

 

 

          Защитник адв. Г. В.: -

 

 

 

          Съдът като взе предвид така постигнатото споразумение, и като прецени, че същото не противоречи на закона и морала на основание чл. 382 ал. 7 от НПК във връзка с чл. 384 ал. 3 НПК

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение между Окръжна прокуратура Пазарджик, представлявана от прокурор Станка Д., подсъдимият Н.И.Ч. и защитника му адв. Г. ***, както следва:

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.Ч., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 14.05.2008г. до 30.05.2008г. в гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление е представил неверни сведения пред ОРА гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, в нарушение на задължение да предостави истински такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, а именно:

- на 14.05.2008 г. в гр. Пазарджик е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения за обработвани от него земи по две схеми за субсидиране – СЕПП и НР1 /Схема за единно плащане на площ и Схема за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони / в Общо заявление за единно плащане на площ от 14.05.2008 г. с вх. № 15923853/2008 г. с УИН 13/170508/13508 и УРН 222494, в което е заявил, че обработва земеделски земи с обща площ 20,56 хектара, в землището на гр. Пещера,

- на 17.05.2008 г. в гр. Пазарджик в Молба за корекция на данни с вх. № 02-132/305 от 17.05.2008 г., подадена пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, с която добавил 12 броя имоти, от първоначално посочените в Общото заявление, в землището на гр. Пещера, с обща площ 5,84 ха за включване по схема АЕП - БЗС по СИЗП № 56277-68-2, БЗС по СИЗП № 56277-85-4, БЗС по СИЗП № 56277-97-1, БЗС по СИЗП № 56277-150-4, БЗС по СИЗП № 56277-199-1, БЗС по СИЗП № 56277-150-5, БЗС по СИЗП № 56277-202-2, БЗС по СИЗП № 56277-203-5, БЗС по СИЗП № 56277-242-14, БЗС по СИЗП № 56277-279-8, БЗС по СИЗП № 56277-279-9 и БЗС по СИЗП № 56277-203-6 и

- на 30.05.2008 г. в гр. Пазарджик в Молба за корекция на данни с вх. № 02-132/411 от 30.05.2008 г., подадена пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, с която добавил 2 броя БЗС към първоначално подаденото Заявление за подпомагане – БЗС по СИЗП № 56277- 154-2 и БЗС по СИЗП № 56277-154-3, като съгласно приложената към молбата Таблица на използвани парцели 2008 г. заявил пред Фонда, че за стопанската 2008 г. обработва общо 21 на брой земеделски земи, с площ 33,57 хектара, в землището на гр. Пещера, а в действителност, реално е обработил 3,37 хектара земеделска площ, в нарушение на задължението да предостави верни данни, регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целял да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, по три схеми: СЕПП, НР1 и АЕП /Схема за единно плащане на площ, Схема за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони и Агроекологични плащания/, като необработените земеделски земи са в общ размер на 30,2 хектара и включват следните парцели:

Изцяло необработени парцели са:

1. Парцел № 1623257, с БЗС номер по ИСАК № 1172385, отговарящ на номер по БЗС номер по СИЗП № 56277-68-2, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,14 ха, постоянно затревена площ изцяло необработен.

 

2. Парцел № 1623327, с БЗС номер по ИСАК № 1172411, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-86-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,11 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

3. Парцел № 1623316, с БЗС номер по ИСАК № 1172423, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-92-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,39 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

4. Парцел № 1623322, с БЗС номер по ИСАК №1172460, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-97-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,5 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

5. Парцел № 1623370, с БЗС номер по ИСАК № 1172470, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-144-5, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 10,46 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

6. Парцел № 1623416, с БЗС номер по ИСАК № 1172492, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-4, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,1 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

7. Парцел № 1623449, с БЗС номер по ИСАК № 1172525, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-5, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,23 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

8. Парцел № 1623566, с БЗС номер по ИСАК № 1172642, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-242-14, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,52 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

9. Парцел № 1623581, с БЗС номер по ИСАК № 1172637, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-252-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,6 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

10. Парцел № 1623593, с БЗС номер по ИСАК № 1172673, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-276-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,43 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

11. Парцел № 1623640, с БЗС номер по ИСАК № 1172717, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-279-9, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,43 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

12. Парцел № 1623684, с БЗС номер по ИСАК № 1172735, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-486-1, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,22 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

13. Парцел № 1820584, с БЗС номер по ИСАК № 1349308, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-154-2, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 10,87 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

 

14. Парцел № 1820587, с БЗС номер по ИСАК № 1349295, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-154-3, в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,14 ха, постоянно затревена площ, изцяло необработен.

Частично обработени парцели са:

15. Парцел № 1623475, с БЗС номер по ИСАК № 1172548, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-202-2, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,59 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,41 ха и необработена в размер на 0,18 ха.

 

16. Парцел № 1623292, с БЗС номер по ИСАК № 1172400, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-85-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,38 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,23 ха и необработена в размер на 0,15 ха.

 

17. Парцел № 1623603, с БЗС номер по ИСАК № 1172707, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-279-8, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,48 ха, затревени площи, от която обработена в размер на 0,36 ха и необработена в размер на 0,12 ха.

 

18. Парцел № 1623404, с БЗС номер по ИСАК № 1172482, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-150-3, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,51 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,2 ха и необработена в размер на 0,31 ха., престъпление по чл. 248а, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.2, ал. 1 НК.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 248а, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл.2 ал. 1 НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б и ал. 2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.И.Ч. на наказание “Пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки, а именно: на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК-  задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично и на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт в размер на 500 /петстотин/лева.

Разпорежда веществените доказателства по делото а именно: - един брой CDR, марка Verbatim /приложен на лист 12 том. ІІ от делото/ да останат по делото.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.И.Ч. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 485,12 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 469/2010г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което завърши в 11.15 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: