П Р О Т О К О Л

07.09.2010 г.                                                           гр. ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД                  НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА СЕДМИ СЕПТЕМВРИ                      ДВЕ  ХИЛЯДИ  И ДЕСЕТА  ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д. БОЗАДЖИЕВ

                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: И.К.

                                                                    С.Д.

 

 

секретар ВИОЛЕТА БОЕВА

прокурор ПАУН САВОВ

НОХД №  515  по описа за 2010  година

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА БОЗАДЖИЕВ

         На именното повикване в 9.00 часа се явиха:

 

         За ОП  прокурора Савов

         Подсъдимия А.С.К. се явява лично и с адв. К.К., Адв. П., Адв. М. ред.упълномощени, както и  с Г.К. ред.упълномощен.

         Подсъдимия Е.К.Д. се явява лично и с адв. И.К. ред.упълномощен.

         Подсъдимия Н.В.Б. се явява лично и с адв. И.И. ред.упълномощен.

         Подсъдимия П.К.Д. се явява лично и адв. И.К. ред. упълномощен.

         Подсъдимия С.Т.Т. се явява лично и  с адв. И.И. ред.упълномощен.

         Подсъдимия П.Г.П. се явява лично и с Адв. Б. ред.упълномощена. 

         Явява се пострадалите лица К.Д.Ц., Й.К.Е.  и Т.Р.Ж..

         От свидетелите се явяват: Й.Ш., Д.Р. – не се явява ред.призован, Е.Р.П. – не се явява ред.пр., В.С.П. – ред.пр. не се явява, К.Д.Б. лично, В.Х.Е. лично, Д.С.Д. лично, Е.Ц. лично, Л.Н.Т. лично, С.С. А. лично, С.Г.К. – не се явява ред.пр., Т.С.С. лично, М.И.А. лично, С.В.Й. лично, Д.Н.Ж. – не се явява не ред.пр. на същата е изпратена призовка, която не е върната до настоящият момент. Свид. М.С.М. лично, И.А.Г. лично, В. Л.А. лично, Й.Т.П. лично.

Явява се в.л. Ц.С.Б. лично, в.л. Й.Г.Д. ред.пр. не се явява - от същият е постъпила писмена молба в която сочи, че не може да се яви за д.с.з., тъй като е служебно ангажиран. В.л.Д.М. ред.пр. не се явява. От същата е постъпила молба в която сочи, че е служебно ангажирана и не може да се яви за д.с.з. В.л. В.Г. се явява лично. В.л.А.Д. – не се явява ред.пр. В.л.Г.П. се явява лично. В.л. Й.С. – не се явява не ред.пр. - видно от върнатата по делото призовка е отразено, че НИКК - МВР такова вещо лице няма.

Постъпила е молба от Й.К.Е. чрез Адв. К. и Адв. П.. В същата се прави искане за конституиране на Е. като частен обвинител в настоящия процес.

Постъпил е и граждански иск от Й.К.Е. чрез Адв. К. и П., в която  същия моли да бъде допуснат съвместно разглеждан в настоящия процес граждански иск за сумата от 50 000 лева представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в едно със законната лихва от датата на увреждане 27.10.09г. до окончателното изплащане. Моли се да бъде допуснат за съвместно разглеждане граждански иск за сумата от 1200 лева, явяващи се обезщетение за причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на увреждане 27.10.2009г. до окончателното изплащане. Тези двата граждански искове са против А.К., Н.Б., П.Д., Е.Д. и С.Т.. Моли се така подадената молба да бъде допуснат един свидетел при довеждане, както и съответно се прави искане за присъждане на направените разноски по настоящото производство. Към докладваната молба и граждански иск са приложени договор за правна защита и пълномощно от което е видно, че Й.К.Е. е упълномощил Адв. П. и К. да го представляват в настоящия процес. В молбата се прави искане за допускане на съдебно психиатрична експертиза.

Адв. К. – Поддържаме молбата, както и да бъде допуснат в съвместно разглеждане гр. иск така както е записано в исковата молба.

Адв. П. – Поддържаме иска, моля да бъдем конституирани и уважена претенцията да направените неимуществени вреди, както и законната лихва, която е  поискана от настъпване на деянието до окончателното изплащане.

Й.Е.- Поддържам казаното от адвокатите ми.

Прокурора – Считам, че така предявените молби за конституиране са своевременно предявени, считам, че няма пречка за конституирането му, както и да бъде приет за съвместно разглеждане предявените гр.искове.

Адв.М.- Моля да не приемате за съвместно разглеждане предявените искове в размер на 1200 лв. и неимуществени вреди в размер на 50 000 лв. От доказателствата, които съпътстват обв.акт е установено, че тези 1200 лв. са върнати и Е. не е лишен от правото да разполага с тази сума и не е  налице реална материална вреда. По отношение на гр.иск свързан с морални вреди, моля да не се приема. Приемането му ще затрудни наказателния процес, защото повереника прави искане за психологична експертиза, естествено назначаването и е съпътствано с отлагане на делото и когато има такава причина следва да не се приема. Съществува и следва да се произнесете следва ли да се носи гр.отговорност за морални вреди, когато обви. Е повдигнато против собствеността, а не против личността. От всека една кражба и престъпление свързано с имуществената неприкосновеност има неприятно увреждане, но само престъпление против личността свързани с болки и страдания, и когато няма специални правила се прилагат правилата на чл. 45 – 54 от ЗЗД там се определя, че моралната вина е болка и страдание, някакво негативно страдание. Моля да не се приема. За частния обвинител предоставям на съда.

Адв. К. – Поддържам колегата М.. Относно имуществените вреди не е налице една от положителните предпоставки да има щета, щетата е възстановена. Вие не следва да го допускате, защото не е налице предпоставка за предявяване на гр. иск. В НПК има разпоредба, че в НПК относно гр.иск се прилагат правилата на ГПК и там се съдържат тези разпоредби. В разпоредбата на чл. 80 ал. 2 е посочено, че когато гр.иск ще доведе до отлагане на делото, а това е заложено в молбата с претенцията гр.иск да не бъде допускан. Няма пречка пострадалия да предяви след това претенцията си по ГПК неговите права са защитени съгласно чл. 83 от ГПК няма да плаща ДТ за разходи и др. Ето защо по този начин не се увреждат неговите интереси, ако не се приеме неговия иск.

Адв. Ш. – Поддържам тезата на колегата М. и К.. Няма пречка да се конституира като частен обвинител. Има пречка за конституирането му като гр. Ищец. Сумата е върната. Не би трябвало съда да приеме за разглеждане.

Г.К. – За сумите който претендира Е. мисля, че са не основателни тъй като се касае за средства. Да не се допуска. Да не се конституира като частен обвинител.

Адв.К. – Поддържам становището изразено от колегите, съгласен съм с така представените тези. По отношение на частен обвинител да се конституира, по отношение на гр. иск ще затрудни наказателния процес. Действително сумата която се претендира е доста голяма, най-малкото затруднение ще дойде от това, че има много обвиняеми лица, не виждам как няма да бъде затруднен наказателния процес, ако бъде приет за разглеждане гр.иск.

Адв. И. – Изцяло се присъединявам към становището на моите колеги, считам, че в допълнение този иск е и прекомерно голям.

Адв. Б. – По отношение на П. *** не е предявен по отношение на него. Искането за конституиране на частен обвинител считам, че е своевременно.

Адв. К. – касаещо изказването на Адв.М. когато твърди, че престъплението е против собствеността, но да не забрави, че самото престъпление изнудване се съдържа престъплението принуда, което въздейства върху личността. Това става физически чрез психическо или физическо въздействие. По този начин е въздействано върху пострадалия. Не състоятелен е аргумента, че гр.иск не следва да се разглежда в това производство, че не се касае за физическа болка и страдание, а същия е претърпял психическо страдание. Аз не смятам, че ще се затормози наказателния процес, ще е необходимо психологическа експертиза, от гледна точка установяване на деянието, дали пострадалото лице е претърпяло физическо въздействие, за да може да се разпореди с тази сума, която му е искана. От тази гледна точка е нормално да се назначи такава експертиза, която както и да подпомогне обвинението и аргументите на защитата са несъстоятелни.

Адв. К. – първо искам да конкретизирам цифровото изражение на чл. 88 ал. 2 там е записано /цитира/. Иска се назначаване на експертиза, което ще доведе до отлагане на делото отговора се съдържа в самата разпоредба и искане.

Адв. Ш. – Трябва да бъдем прецизни. Не може да се твърди, че престъплението е изнудване и съдържа престъплението принуда, това е а б.

Адв. М. – Прокуратурата следва да докаже състав на престъплението, като се назначи психологична експертиза. Опит за отлагане на делото като необходимост. Практиката се доближава за състав на престъплението чл. 213,214 не се назначават психологични експертизи.

По отношение на молбата на Й.К.Е. чрез Адв. К. и П. за конституиране на първия, като частен обвинител в настоящия процес същата е своевременно предявена, като искането в случая се явява основателно. Предвид на горното и на основание чл. 76 от НПК съдът

                   О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като частен обвинител в настоящия процес Й.К.Е. лично и с адв. А. К. и адв.Б. П. ред.упълномощени.

По отношение на предявените гр.искове от страна на Й.К.Е. чрез упълномощените от него адвокати К. и П. срещу А.К., Н.Б., П.Д., Е.Д. и С.Т. съдът намира, че същите не следва да бъдат допускани за съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 88 ал. 2 от НПК, а именно, че разглеждането на гр. иск не може да стане причина за отлагане на наказателното дело в този смисъл следва да се отбележи, че в молбата с която се предявяват двата гр.иска за имуществени и неимуществени вреди се правят искания за събиране на нови доказателства.

Предвид горното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от Й.К.Е. чрез Адв. К. и П. гр.иск против А.К., Н.Б., П.Д., Е.Д. и С.Т. за сумата от 50 000 лв. представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди ведно със законната лихва от датата на увреждане от 27.10.2009г. до окончателното изплащане на сумата.

НЕ ДОПУСКА за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от Й.К.Е. чрез Адв. К. и П. гр.иск против А.К., Н.Б., П.Д., Е.Д. и С.Т. за сумата от 1200 лв. представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от 27.10.2009г. до окончателното изплащане на сумата.

Прокурора – Да се даде ход на делото.

Адв. К. – Да се даде ход на делото.

Адв. М. – Моля да бъде прекратено наказателното производство, защото обвинителния акт както е изготвен не отговаря на НПК. Налице е много грубо нарушение на тълкувателно решение №2/02. Аргументите ми са следните: В обв.акт срещу Ал.К. е повдиганото обвинение описано в диспозитива на обв. акт за правната квалификация на това обвинение. В обстоятелствената част на стр. 3, която касае фактическото обстоятелства е написано кое според прокуратурата следва да бъде свързано с очертаването на обв. деяние. В целия прочит на стр. 3 не може да се намери очертано обвинително деяние, като фактически състав. Написано е, че на 21.09.09г. до 27.10.09г.  К. подбудил Д., Т. и Б.. Трябва да има индивидуални и неоспорими, така написано общо подбудил с методите не означава годно изпълнено деяние свързано с правото на подсъдимия за това в какво се обвинява. Диспозитива които следва обв.акт също не допринася за изясняването, а то не би и могло след като в осъдителната част не е описано деянието. Описано е, че нашия доверител К. е извършил престъпление подбуждане за периода от 21.09.09 г. до 27.10.09г. т.е. трае около 1 м. и 6 дена. Има и продължения престъпления в НПК, но в конкретния случай не може да има изпл. деяние подбуждане по чл. 214, което трае 1 м. следователно изискването на тълкувателно решение №2/02г. изисква да бъде определено престъплението по време, такова подбуждане не може да трае 1 м. Диспозитива не осветлява тезата на обвинението и пречи ние да научим в какво сме обвинени което е съществено процесуално нарушение, защото ни пречи да научим в какво сме обвинение. В тълкувателно решение № 2 е написано че това изискване по време място и начин на извършване на престъплението следва да се спази още в началната фаза или по-късна ако доуточнява обвинението. Моля да прекратите производството и върнете на прокуратурата, но тълкувателното решение е категорично по този въпрос. Това не е наше желание да отлагаме процеса, но да не получим упрек защо не сме обърнали внимание на съда, аз съм длъжен да изложа своето виждане, защото нямаме годен ясен и точен обвинителен акт очертаващ деянието- подбудителско деяние което трае 1м. и 6 дни. Моля да прекратите производството и върнете делото на прокуратурата за написване на обв. акт отговарящ на изискванията на закона.

Г.К. – Поддържам казаното от Адв.М..

Адв.К. – Поддържам колегата М..

Адв. Ш.- Поддържам колегата М..

Адв. К. – Поддържам колегата М..

Адв. Б. – Поддържам колегата М..Правя искане по отношение на П.П., считам, че производството по отношение на него следва да бъде прекратено и следва по подсъдност да бъде изпратено на ПОС, като основанието ми за това е чл. 36 там е казано, че делото е подсъдно на района в който е извършено, престъплението е в района на с.Първенец, освен това свидетелите и подсъдимия са от този район. Производството следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на ПОС.

Прокурора – Не съм съгласен с позицията на Адв.М. обв.акт и на стр. 3 е посочено деянието, сочени са разговори и среща между К. и групата на Б., които разговори и срещи той ги е подбудил. Обсъдил съм изпл. деяние и в края на пункт 1 като съм анализирал действията на всеки един от подсъдимите. Колкото до текста на чл. 214 това е престъпление и за се налага да бъде посочен период от време в което подсъдимия е подбудил въпросните лица да изнудят въпросните лица. Относно изложеното от колежката насочвам вниманието на чл. 36 ал. 3 посочено е изключение само ще отбележа, че последното от деянията е извършено на територията на гр.Пазарджик и в чийто района е извършено досъдебното производство, така, че ще Ви моля да се съобразите с този текст.

Адв. К. – Предоставям на съда.

Адв. М. – Няма написано нито едно изречение, което да определя конкретно извършени фактически действия от К., които да бъдат свързани с подбудителство, същото е и на стр. 3 кое от съдържанието сочи на фактически действия на К.. Предоставям на съда по отношение на искането за прекратяване и изпращане по подсъдност.

Адв. К. – Предоставям на съда

Адв. Б. – Искам да добавя, че всички действия по изпълнение на деянието за което е предаден подзащитният ми са осъществени на Пловдивския окръжен съд, няма нито едно което да е осъществено в територията на Пазарджишкият съд. Никъде не е казано, че където се е провело досъдебното там следва да се гледа делото. Единствено е казано, че там където е извършено там следва да се разглежда делото в този район.

По отношение на направеното искане от страна на защитата на Ал. К. в лицето на Адв.М. за прекратяване на настоящото производство и връщане на същото на Прокуратурата, съдът намира същото за неоснователно. Излагат се съображения от защитата в насока, че е налице ограничаване на процесуалните права на обв.Ал.К.  с което се нарушава правото му на защита, тъй като няма ясни данни в обстоятелствената част на обвинителния акт в какво точно се състои неговото деяние в конкретния казус изложените доводи съдът не намира, че се явяват основателни. В случая и изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт съответства с конкретните диспозитиви на обвиненията които се покриват и по отношение на всички подсъдими. Това е прието още с разпореждането на съдията докладчик при насрочване на делото и на практика не може от изложеното в обстоятелственото част и диспозитива на обвинителния акт да се извежда извод, че е налице ограничаване на процесуалните права на обвиняемите, които да са ограничили неговото право на защита. С оглед на гореизложеното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата на подс.А.С.К. за прекратяване на настоящото производство за изпращане на същото за ОП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

По отношение на направеното искане от страна на защитата на подс. П.Г.П. за прекратяване на настоящото производство по отношение на последния и изпращане на същото по отношение на него на Пловдивския окръжен съд, съдът намира, че същото се явява неоснователно. Действително видно от обвинителния акт на подс.П. е вменено престъпно деяние, което не е извършено в района на Окръжен съд Пазарджик в случая приложима се явява разпоредбата на чл. 36 ал. 3 от НПК, тъй като са налице хипотезите за обвинение по няколко престъпления извършени в района на различни съдилища , като делото е подсъдно в чийто район е завършено досъдебното производство. Последното такова в настоящия казус е завършено именно в района на Пазарджишкият окръжен съд.  С оглед на гореизложеното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата на П.П. за прекратяване на настоящото производство по отношение на последния и изпращане на Окръжен съд Пловдив по подсъдност.

Относно искането на защитата на подс. П. за прекратяване на производството за изпращане по подсъдност на Пловдивския окръжен съд с мотиви, че голяма част от свидетелите са от района на Окръжен съд Пловдив , съдът намира същото за неоснователно. Действително голяма част от свидетелите са на адреси, които не са в близост до гр.Пазарджик, но следва да се отбележи,че голяма част от свидетелите се явяват днес в съдебно заседание. По отношение на тези свидетели не би следвало да се приема, че ако бъде изпратено делото по подсъдност на Пловдивския окръжен съд ще бъде целесъобразно. Предвид на гореизложеното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата на подс. П. за прекратяване на настоящото производство и изпращане на същото по подсъдност на Пловдивския окръжен съд.

Предвид на гореизложените съображения на съда, взети по отношение на направените искания на страните по делото съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

         Сне се самоличността на явилите се лица, както следва:

         Подс.А.С.К. - роден на *** ***, в момента в Затвора гр.Пазарджик, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, месторабота”К. ”ЕООД - управител, неосъждан,  ЕГН **********.

         Подс.Н.В.Б. - роден на *** ***, живея в гр.Пловдив ж.к.Тракия, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер по болест, осъждан, с постоянен адрес *** с ЕГН **********.

Подс.Е. К. Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с месторабота „Ибъртрейд” ООД София, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора Пазарджик, с ЕГН **********.

.

Подс. П. К. Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора Пазарджик с ЕГН **********.

Подс. С.Т.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като земеделски производител, с постоянен адрес *** с ЕГН **********.

Подс. П.Г.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан с адрес *** с ЕГН **********.

Свид. К.Д.Ц. – 32 г. българин, български гражданин, основно образование, женен, управител на фирма за дърводобив „ЕТ К.Ц. ***, без родство с подсъдимите, неосъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Свид. Й.К.Е. – 42 г. българин, български гражданин, средно образование, женен, работя управител на фирма „Мива група ООД” „Интернешънъл груп”, без родство с подсъдимите, неосъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. Т.Р.Ж. – 24 г. българин, български гражданин, средно образование, неженен, работя във фирма Диханов гр.Малко Търново, осъждан. Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Свид. Й.В.Ш. – 30 г. българин, български гражданин, средно образование, не женен, без работен, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

В момента се явява Д.П.Р..

Свид. Д.П.Р. – 38 г. българин, български гражданин, висше образование, женен, работя в ГД БОП гр.Пазарджик, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. К. Л. Б. – 39 г. българин, български гражданин, средно образовани, женен, имам фирма „Бимхат „ ЕООД с. Краище, не осъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Свид. В.Х.Е. – 46 г. българка, българска гражданка, омъжена, средно образование, работя във фирма „Интернешънъл” гр.Пазарджик, не осъждана.

Съдът указва правото й да откаже да свидетелства.

Свид. Е. - Частния обвинител ми е съпруг, желая да бъда свидетел по делото. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. Д.С.Д. – 44 г. българин, български гражданин, средно образование, женен, работя в дърводелски цех „Д. груп” неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. Е.С.Ц. – 34 г. българка, българска гражданка, средно образование, омъжена, безработна, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. Л.Н.Т. – 41 г. българин, български гражданин, висше образование, женен, инспектор ПКП, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Свид. С.С.  31 г. българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, земеделски производител, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Свид. Т.С.С. – 36 г. българин, български гражданин, средно образование, разведен, работя в БКС Малко Търново, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. М.И.А. – 22 г. българин, български гражданин, средно образование, не женен, ВиК Малко Търново, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. С.В.Й. – 18 г.,българин , български гражданин, в момента ще бъда ученик в 12 клас гр.Малко Търново, не женен, неосъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Сивд. М.С.М.  50 г. българка, българска гражданка, висше, вдовица, работя в „Мак” ЕТ гр.Малко Търново неосъждана, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. И.А.Г. – 25 г. българка, българска гражданка, основно образование, в майчинство, неосъждана, омъжена, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. В.Л.А. – 49 г. българка, българска гражданка, средно специално, вдовица, безработна, неосъждана, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свид. Й.Т.П. – 34 г. българин, български гражданин, средно специално образование, не женен, работя във фирма „К.”, не осъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Свидетелите бяха отстранени от залата.

В.л. Ц.С.Б. – 53 г. българин, български гражданин, женен, не осъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК .

В.л. В.Р.Г. – 38 г. българин, български гражданин, не осъждан, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК

В.л. Г.К.П. – 39 г. българин, български гражданин, семеен, не осъждан, средно образование, Без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         На основание чл. 274 ал. 1 от НПК, съдът указа на страните правото им на отводи към съдебния състав и прокурора.

         Отвод не постъпи.

         На основание чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разясни правата на страните.

         К.Д.Ц. – Няма да се възползвам от правото ми да се конституирам като гр.ищец

         Т.Ж. – Няма да се възползвам от правото си да се конституирам по гр.ищец.

         Нови искания:

         Прокурора – Моля да ни дадете възможност за спогодба, която ще изложа в писмен вид.

         Прокурора – Господин съдия със защитниците на обвиняемите К., Б., Е.Д., П.Д. и С.Т. имаме съгласие за постигане на споразумение, конкретните параметри ще изложим по-късно. Няма споразумение с подс.П.П., който дава съгласие да бъде сключено такова с другите подсъдими. От страна на конституирания като частен обвинител Е. също има съгласие по постигнатото споразумение, предстои да бъдат възстановени щетите на пострадалия Ц., същият е тук, а и подсъдимите заявиха готовност да заплатят. При тази ситуация няма пречка за постигане на споразумение. Моля да се извърши констатация за плащането.

Адв. К. – За да се избегнат бъдещи недоразумения, аз ще помоля прокурора да каже какъв ще е вида и размера на наказанието на всеки един от подсъдимите, едва тогава ще дадем своето съгласие, така, ще има възможност всеки един да чуе какво ще му бъде наказанието.

Прокурора Савов – А.К. получава 3 г. лишаване от свобода с пет години условен срок и глоба 10 000 лв. Е.Д. – получава 3 г. лишаване от свобода с 5 г. изпитателен срок и 2500 лв. Н. Б. – 7 г. лишаване от свобода, 5000 лв. глоба и конфискация до ½ на неговото имущество има обезпечителни мерки, П.Д. – 4 г. лишаване от свобода и 2500 лв. глоба. С.Т. – 3 г. лишаване от свобода с 5 г. изпитателен срок и 2 500 лв. П.П. производството остава висящо. Преценил съм участието на всеки един в деянието. Това е обсъдено с всички страни и съм получил принципно съгласие от тях. Ако те са съгласни в рамките на тези параметри ще има споразумение. Не съм дал подробни данни защото ми е необходимо технологично време , за да се визират изискванията на закона.

Адв. К. – При тези параметри сме склонни да подпишем споразумението.

Адв. К. – От името на Ал.К. заявявам, че сме съгласни със предложеното споразумение.

Адв. И. – От името на моите доверители сме съгласни.

Адв. К.- От името на моите доверители сме съгласни.

Адв. К. – съгласни сме със споразумението, моля да бъде извършена констатация на плащането на 600лв.

Адв. Б. – От името на моя доверител П.П. даваме съгласие за подписване на споразумение.

Съдът

                  О П Р Е Д Е Л И:

Извършва констатация изразяващи се в причинени имуществени вреди, като адв. К. предава сумата от 600лв. на пострадалия К.Д.Ц..

К.Д.Ц. – Потвърждавам, че получих сумата от 600 лв. от адв. К. и нямам повече претенции.

         Съдът намира с оглед изявленията на страните, които принципно излагат параметри на постигнато между тях споразумение следва да укаже на явилите се свидетели да поискат разноски за явяване в д.с.з.

         Свид. К.Д.Ц. – Не претендирам разноски.

         Свид. Й.К.Е. – Не претендирам разноски.

         Свид. Т.Р.Ж. – Претендирам разноски.

         Свид. Й.В.Ш. – Претендирам разноски.

         Свид. К.Д.Б. – Претендирам разноски.

         Свид. В. Х. Е. – Не претендирам разноски.

         Свид. Д.С.Д. – Не претендирам разноски.

         Свид. Е.С.Ц. – Претендирам разноски.

         Свид. Л.Н.Т. – Претендирам разноски.

         Свид. С.С.А. – Претендирам разноски.

         Свид. Т.С.С. – Претендирам разноски.

         Свид. М.И.А. – Претендирам за разноски.

         Свид. С.В.Й. – Претендирам разноски.

         Свид. М.С.М. – Претендирам разноски.

         Свид. И.А.Г. – Не претендирам разноски.

         Свид. В.Л.А. – Претендирам разноски.

         Свид. Й.Т.П. – Претендирам разноски.

         Свид. Д.П.Р. – Не претендирам за разноски.

         С оглед направените искания от страна на част от свидетелите за присъждане на възнаграждение за явяването на същите в д.с.з. съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

         На свид. Т.Р.Ж. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з.

         На свид. Й.В.Ш. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. К.Д.Б. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. Е.С.Ц. да се изплати сумата – 24лв. от които 14 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. Л.Н.Т. да се изплати сумата – 20лв. от които 10 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. С.С.А. да се изплати сумата – 26лв. от които 16 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. Т.С.С. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з 

         На свид. М.И.А. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. С.В.Й. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з

         На свид. М.С.М. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з 

         На свид. В.Л.А. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з. 

         На свид. Й.Т.П. да се изплати сумата – 30лв. от които 20 лв. пътни и 10 лв. за явяване в д.с.з., всички платими от Бюджета на съда.

         С оглед явяването на вещите лица Ц.Б., В.Г. ***. на същите следва да бъде определено възнаграждение, предвид на което съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

         На вещото лице Ц.Б. да се изплати възнаграждение в размер на 25 лв., за явяване в съдебно заседание, а на вещото лице В.Г. – 55 лв., от които 20 лв. пътни, 10 лв. – дневни и 25 лв. за явяване в съдебно заседание.

         Прокурор Савов – Постигнахме споразумение при следните проектирани от нас условия. Подс.А.К., Е.Д., П.Д., Т. и Н.Б. се признават за виновни. Подсъдимите декларират, че се отказват от разглеждане на делото по общия ред. към настоящият момент всички имуществени вреди от деянията са възстановени поради което е налице и това обстоятелство за постигане на споразумението. Предвид изложеното на подсъдимите се налагат следните наказания:

         На подс. А.К. – на основание чл. 214 ал. 2 т. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал.3 т.3 предл. 2 и 3 във вр. с чл. 20 ал. 3 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 г. 1 от НК, се налага наказание лишаване от свобода в размер на три години и глоба в размер на 10 000 лева.

         На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага конфискация до ½ на имущество на дееца.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяване на наказанието за срок от пет години.

         На подс. Е.Д. – на основание чл. 214 ал. 2 т. 2 във р. с ал. 1 във вр. с чл. 213а ал. 3 т. 3 предл 2 и 3 във вр. с чл. 20 ал. 4 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК се налага наказание лишаване от свобода в размер на три години и глоба в размер на 2500 лева.

         На основание чл. 66 ал. 1 отлага изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от пет години.

         На основание чл. 55 ал. 3 не се налага конфискация до ½ на имуществото.

         На подсъд. Н.Б. – на основание чл. 214 ал. 2 т.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 213а, ал. 3 т.3 предл. 2,3 т. 7 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 29 ал. 1 б.а и б и във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК се налага наказание лишаване от свобода в размер на седем години и глоба в размер на пет хиляди лева и конфискация на ½ от имуществото на дееца възбранено и запорирано по ЧНД № 143/2010г. по описа на ПОС. Фолксваген голф   и недвижим имот находящ се в землището на с.Кръстевич община Хисар обл.Пловдивска подробно посочени в определението.

         На основание чл.213а ал. 3 т. 7 във вр. с ал. 2 т. 1 т. 4 и т. 6 във вр. с ал. 1 и във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 б. а и б от НК се налага наказание в размер на пет години и глоба в размер на пет хиляди лева.

         На основание чл. 321 ал. 3 предл. 2 т. 1 във вр. с ал. 1 от НК налага наказание лишаване от свобода в размер на пет години.

         На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс.Б. се определя едно общо наказание, а именно лишаване от свобода в размер на седем години, глоба в размер на пет хиляди лева и конфискация на ½ от имуществото на дееца съгласно цитираното определение на ПОС.

         На основание чл. 60 ал. 1 и чл. 61 ал. 1 т. 2 то ЗИНС се определя първоначален строг режим при изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – Затвора гр.Пловдив.

         На подс.  П.К.Д. – на основание чл. 214 ал. 2 т.2 във вр.с ал. 1 във вр. с чл. 213а ал. 3 т. 3 предл. 2 и 3 във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 26 ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т.1 и ал. 2 от НК се налага наказание лишаване от свобода в размер на четири години и глоба в размер на две хиляди и петстотин лева.

         На основание чл. 55 ал. 3 не се налага конфискация до1/2 от имуществото на дееца.

         На основание чл. 321 ал. 3 предл. 2 т. 2 във вр. с ал. 2 от НК във вр.  ал. 1 т.1  се налага наказание лишаване от свобода в размер на 2 години.

         На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подс.П.Д. се определя едно общо наказание лишаване от свобода в размер на четири години и глоба в размер на две хиляди и петстотин лева, като на основание чл. 59 ал. 1 и чл. 61 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС се определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – Затвора гр.Пазарджик.

         На подс. С.Т. – на основание чл. 214 ал. 2 т.2 във вр. с ал. 1 и чл. 213 ал. 3 т. 3 предл. 2 и 3 във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК във вр. с чл. 26 ал. 2 от НК във вр. с чл. 50 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НК се налага наказание лишаване от свобода в размер на три години и глоба в размер на две хиляди и петстотин лева.

         На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага конфискация до ½ от имуществото на дееца.

         На основание чл. 321 ал. 1 предл. 2 т. 2 във вр. с ал. 2 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 се налага наказани лишаване от свобода в размер на две години.

         На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс. С.Т. се определя едно общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода и глоба в размер на две хиляди и петстотин лева.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК наложеното наказание лишаване от свобода, изтърпяването му се отлага за срок от пет години.

         На основание чл. 189 ал. 3 направените по делото разноски се възлагат на подсъдимите като всеки от тях солидарно да заплати 432,88 лв.

         Предвид, че веществените доказателства ще се намира при производството което продължава спрямо подс.П.П. същите на този етап не следва да се връщат.

         За подс.Д., Б. и Т. за повдигнатите им обвинения по чл. 214 ал. 2 наказанията са определени при условията на чл. 26 ал. 1, тъй като същите се явяват по-благоприятни за подсъдимите и деянията са извършени при условията на продължавано престъпление. Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което ще Ви моля да бъде одобрено.

         Възпитателната работа по отношение на подсъдимите следва да бъде възложена на съответните Комисии към общините по местоживеене на подсъдимите. На подс.К. ***, на подс.Е.Д. *** и подс.Т. ***.

         Считам, че успях да обхвана всички параметри за постигане на споразумението и ще Ви моля да го одобрите.

         Адв. К. – От името на моя доверител даваме съгласие за одобряване на споразумението, при параметрите които чухме. Считаме, че са налице законовите предпоставки за подписването на споразумението и не са налице пречки за неговото одобряване от съда. Смятаме, че така одобреното споразумение няма да противоречи на законовите разпоредби и морала. Моля да одобрите споразумението при условията които прокурора изложи. Моля наред с това да одобрите направените от нашия доверител разноски на основание чл. 189 ал. 3, с което същият е ангажирал адвокатски хонорар и следва да се поемат от подсъдимите. В тази насока е нашето искане и молим да бъде уважено. Нямаме претенции за имуществени вреди.

         Адв. К. – От името на моя подзащитен, заявявам, че приемаме така предложеното споразумение.

         Адв. К. – От името на моя подзащитен заявявам, че приемаме реквизитите и параметрите на предложението и ще Ви моля да го потвърдите.

Адв. М. – Поддържам становището на колегата К.. Адв. Ш. – Съгласен съм със споразумението.

Защитника на подсъдимия К., Г.К. не е в залата и не взима становище по споразумението.

         Адв. И. – Поддържам становището на адв. К..

         Адв. Б. – Аз не се противопоставям да бъде подписано споразумението между останалите подсъдими и прокуратурата.

         Подс. А.К. – Разбирам обвинението което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците при вписване и одобряване на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

         Подс. Н.В.Б. - Разбирам обвинението, което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците при вписване и одобряване на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

         Подс. П. К. Д. - Разбирам обвинението, което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците при вписване и одобряване на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

         Подс. Е. К. Д. - Разбирам обвинението, което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците при вписване и одобряване на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

         Подс. С.Т.Т. - Разбирам обвинението, което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците при вписване и одобряване на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

         С оглед направените изявления от страните по делото съдът намира, че следва да впише в съдебния протокол окончателното споразумение между същите, предвид на което на основание чл. 382 ал. 6 от НПК                                                О П Р Е Д Е Л И:

         ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение между Окръжна прокуратура Пазарджик, представлявана от прокурор Паун Савов, частния обвинител Й.К.Е. и поверениците му в лицето на адв. А. К. и адв. Б. П., подсъдимия А.С.К. и защитата му в лицето на адв. К.К., адв. М. М., Адв. П. и Г.К., подс. Е. К. Д. и защитата му в лицето на адв.И.К., подс. Н.В.Б. и защитата му в лицето на адв. И.И., подс. П. К. Д. и защитата му в лицето на адв.И.К. и подс. С.Т.Т. и защитата му в лицето на адв. И.И., както следва:

Подс.А.С.К. - роден на *** *** , в момента в Затвора гр.Пазарджик, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, месторабота”К. ”ЕООД - управител, неосъждан, с  ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН  в това, че за периода от време 21.09.2009 г. – 27.10.2009 г. включително в гр.София, гр.Пловдив и гр. Пазарджик, като подбудител в съучастие с лицата Н.В.Б. – извършител, С.Т.Т. – извършител, П. К. Д. – извършител, Е. К. Д. – помагач и още едно неустановено лице – извършител с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго – Б., Т. и П.Д. умишлено е склонил Н.В.Б., С.Т.Т. и П. К. Д. да принудят Й. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 30 000 лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 1 200 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д., С.Т. и неустановено и не издирено лице по поръчение на А.С.К. – престъпление по чл.214, ал. 2 т. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 3 от НК.

На основание чл.214, ал. 2 т. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т.1 на подс. А.С.К. следва да се определи наказание „лишаване от свобода” за срок от три години, както и да заплати  „ГЛОБА”  в полза на Държавата и бюджета на съдебната власт в размер на 10 000 /десет хиляди лева/.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. 1 от НК, наложеното наказание лишаване от свобода следва да се отложи за срок от пет години.

ВЪЗЛАГА възпитателната работа с подсъдимия А.С.К. на Наблюдателната комисия в Община София.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НК подс. А.С.К. следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото съдебно деловодни разноски в размер на 432,88 лв., както и да заплати на Й. *** с ЕГН ********** направените от последния съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар  в размер на 600 /шестотин/ лева.

 Подсъдимия Е. К. Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с месторабота „Ибъртрейд” ООД София, с постоянен адрес ***, с  ЕГН ********** се признава за виновен в това, че в периода от време 25.09.2009г.  – 27.10.2009 г. в гр.Пазарджик и гр.София, като помагач, в съучастие с лицата Н.В.Б. – извършител, С.Т.Т. – извършител, П. К. Д.- извършител, А.С.К. – подбудител и още едно неустановено лице-извършител, с цел да набави имотна облага за А.К., Н.Б., С.Т. и П.Д. умишлено е улеснил Н.Б., С.Т. и П.Д. да принудят Й. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 30 000 лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 1 200 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д., С.Т. и неустановено и неиздирено лице по поръчение на А.С.К. – престъпление по чл.214 ал. 2 т. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 4 от НК.

НА ОСНОВАНИЕ чл.214 ал. 2 т. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 4 от НК и във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК на подс. Е. К. Д. следва да се наложи наказание „лишаване от свобода” в размер на три години и ГЛОБА в размер на  2500 /две хиляди и петстотин лева/.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. 1 от НК, наложеното наказание „лишаване от свобода” следва да бъде отложено с изпитателен срок от пет години.

Възпитателната работа с подс. Е. К. Д. следва да се възложи на Наблюдателната комисия при Община гр.Ихтиман.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НК, подс.Е. К. Д. следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото съдебно деловодни  разноски в размер на 432,88 лв., както и да заплати на Й. *** с ЕГН ********** направените от последния съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар  в размер на 600 /шестстотин/ лева.

Подсъдимия Н.В.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, пенсионер по болест с постоянен адрес *** с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление в периода от време 25.09.2009г. – 27.10.2009г. в гр. Пазарджик, като извършител в съучастие с лицата: П. К. Д. – извършител, С.Т.Т. – извършител, А.С.К. – подбудител, Е. К. Д. – помагач и още едно неустановено лице, с цел да набави имотна облага за себе си и за обвиняемите А.К., П.Д. и С.Т. е принудил Й. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 30 000 лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 1 200 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д., С.Т. и неустановено и неиздирено лице по поръчение на А.С.К. и деянието представлява опасен рецидив и в периода от време септември 2009 г. – октомври 2009 г. в с.Първенец, обл.Пловдивска, като извършител в съучастие с лицата: П. К. Д. – извършител, С.Т.Т. извършител и П.Г.П. – подбудител, с цел да набави имотна облага за себе си и за П.Д., С.Т. и П.П. е принудил К.Д.Ц. ***, чрез заплашване да се разпореди със сумата от 1000 лева и с това му е причинил имотна вреда в размер на 600 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д. и С.Т. по поръчение на П.П. и деянието представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 214, ал. 2 т. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 213а, ал. 3, т. 3, предл. 2 и предл. 3 и т. 7 , във вр. с чл. 20 ал. 2 чл. 29 ал. 1 б. „а” и б.”б” от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл. 214, ал. 2 т. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3 предл.2 и предл. 3 и т. 7 във вр. с чл. 20 ал.2 и чл. 29 ал.1 б. „а” и б.”б” от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 ал. 1 т. 1 от НК наказанието, което следва да се определи на подс.Н.В.Б. е наказание „лишаване от свобода” за срок от седем години, ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева платими в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, КОНФИСКАЦИЯ на ½ от имуществото на дееца върху което е наложено възбрана и запор по ЧНД № 143/2010г. по описа на ПОС подробно описано.

Подсъдимия Н.В.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, пенсионер по болест с постоянен адрес *** с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за периода от време юли 2009 – септември 2009 г. в гр.Малко Търново, обл.Бургас, като извършител в съучастие с три неустановени лица – помагачи с цел да набави имотна облага за себе си и е принудил Т. ***, чрез заплашване да поеме имуществено задължение в размер на 4000 лева, като деянието е извършено със заплаха за убийство, повече от две лица, от въоръжено лице и представлява опасен рецидив – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 във вр. с ал. 2 т. 1 т. 4 и т. 6 във връзка с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 29 ал. 1 б.”а” и б.”б” от НК.

На основание чл. 213а, ал. 3, т. 7 във вр. с ал. 2 т. 1 т. 4 и т. 6 във връзка с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 29 ал. 1 б.”а” и б.”б” от НК във вр. с чл. 54 от НК на подсъдимия Н.В.Б. се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от пет години , както и да заплати  ГЛОБА в платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

Подсъдимия Н.В.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, пенсионер по болест с постоянен адрес *** с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за периода от време месец юли 2009 г. до 27.10.2009 г. в гр.Пловдив, с.Първенец обл.Пловдивска, гр.М. Т. и гр. Пазарджик е ръководил организирана престъпна група, състояща се от П. К. Д. и С.Т.Т., като участници, създадена с користна цел да върши престъпления по чл.213а и чл.214 от НК на територията на РБългария – престъпление по чл.321, ал. 3 предл. Първо и второ във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 93 т.20 от НК.

На основание чл. чл.321, ал. 3 предл. Първо и второ във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 93 т.20 от НК във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК на подс. Н.В.Б. се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс. Н.В.Б. следва да се определи едно общо най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на седем години, ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева в полза на Държавата по сметка на Бюджета на съдебната власт и КОНФИСКАЦИЯ на ½ от имуществото на дееца описано подробно в ЧНД № /2010г. по описа на ПОС, върху което е наложено запор и възбрана.

На основание чл. 60 ал.1 и чл. 61 ал. 1 т. 2 от ЗИНЗС на подс. Н.В.Б. следва да се определи първоначален „строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода”, като същото следва да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип в Затвора гр.Пловдив.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НК подс. Н.В.Б.  следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 432,88 лв., както и да заплати на Й. *** с ЕГН ********** направените от последния съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар в размер на 600 /шестотин/ лева.

Подсъдимия П. К. Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан с постоянен адрес *** с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление за периода от време 25.09.2009 г. – 27.10.2009 г. в гр.Пазарджик, като извършител в съучастие с група лица в състав Н.В.Б.-извършител, С.Т.Т. – извършител, А.С.К. – подбудител и Е. К. Д. – помагач и още едно неустановено лице – извършител, с цел да набави имотна облага за себе си и за Н.Б., С.Т. и А.К. е принудил Й. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 30 000 лева, противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 1 200 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д., С.Т. и неустановено и неиздирено лице по поръчение на А.С.К. – престъпление по чл. 214, ал. 2 т. 2 във вр. с ал.1, във вр. чл. 213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК и  за периода от време септември 2009 г. – октомври 2009 г. в с.Първенец, обл.Пловдивска, като извършител в съучастие с лицата Н.В.Б. – извършител, С.Т.Т. – извършител и П.Г.П. – подбудител, с цел да набави имотна облага за себе си и за Н.Б., С.Т. и П.П. е принудил К.Д.Ц. ***, чрез заплашване да се разпореди със сумата от 1000 лева и с това му е причинил имотна вреда в размер на 600 лева, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д. и С.Т. по поръчение на П.П. – престъпление по чл. 214, ал. 2 т. 2, във вр. с ал. 1 , във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл. 214, ал. 2 т. 2, във вр. с ал. 1 , във вр. с чл.213а, ал. 3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК на подс. П. К. Д. следва да се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от четири години, ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, платима в полза на Държавата по Бюджета в полза на Съдебната власт.

Подсъдимия П. К. Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан с постоянен адрес *** с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от време месец юли 2009 г. до 27.10.2009 г. в гр.Пловдив, с.Първенец, обл.Пловдивска и гр.Пазарджик е участвал в организирана престъпна група ръководена от Н.В.Б. и участник С.Т.Т., създадена с користна цел да върши престъпления по чл.213а и чл.214 от НК на територията на РБългария – престъпление по чл.321, ал. 3 предл. второ във вр. с ал. 2 от НК.

На основание чл.321, ал. 3 предл. второ във вр. с ал. 2 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК на подс. П. К. Д. следва да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от две години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс. П. К. Д. се определя едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от четири години, както и да заплати ГЛОБА в размер на 2500/две хиляди и петстотин лева/ платима в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт.

На основание чл. 59 ал. 1 и чл. 61 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС на подс. П. К. Д. следва да се определи първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр. Пазарджик.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НК подс. П. К. Д. следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 432,88 лв., както и да заплати на Й. *** с ЕГН ********** направените от последния съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар  в размер на 600 /шестстотин/ лева.

Подсъдимия  С.Т.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като земеделски производител, с постоянен адрес *** с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за периода от време 25.09.2009 г. – 27.10.2009 г. в гр.Пазарджик, като извършител в съучастие с лицата: Н.В.Б. – извършител, П. К. Д. – извършител, А.С.К. – подбудител, Е. К. Д. – помагач и още едно неустановено лице – извършител с цел да набави имотна облага за себе си и за А.К., Н.Б. и П.Д. е принудил Й. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 30 000 лева противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда в размер на 1 200, като деянието е извършено от група в състав Н.Б., П.Д., С.Т. и неустановено и неиздирено лице по поръчение на А.С.К.  и за периода от време септември 2009 г. – октомври 2009 г. в с.Първенец обл.Пловдивска, като съизвършител с участие на лицата Н.В.Б. – Извършител, П.Д. – извършител и П.П. – подбудител с цел да набави имотна облага за себе си и Н.Б., П.Д. и П.П., е принудил К. Д.Ц. *** чрез заплашване да се разпореди със сумата от 1000 лв. и с това му е причинил имотна вреда в размер на 600 лв. като деянието е извършено по поръчение на П.П. – престъпление по чл.214, ал. 2 т.1 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а,ал.3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл.20 ал. 2 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл.214, ал. 2 т.1 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.213а, ал.3 т. 3, предл. 2 и предл. 3 във вр. с чл.20 ал. 2 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 на подсъдимия С.Т.Т. следва да се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от три години и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин лева/ платима в полза на Държавата по Бюджета на съдебната власт.

Подсъдимия  С.Т.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като земеделски производител, с постоянен адрес *** с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за периода от време месец юли 2009 г. – до 27.10.2009 г. в гр.Пловдив, с.Първенец обл.Пловдивска и гр.Пазарджик е участвал в организирана престъпна група ръководена от Н.В.Б. и участник П. К. Д. създадена с користна цел да върши престъпления по чл.213а и чл.214 от НК на територията на РБългария – престъпление по чл.321 ал. 3 предл. второ във вр. с ал. 2 от НК.

На основание чл.321 ал. 3 предл. второ във вр. с ал. 2 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 на подсъдимия С.Т.Т. следва да се наложи наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на две години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс. С.Т.Т. следва да се определи едно общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три години, както и ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева платима в полза на Държавата по Бюджета на съдебната власт.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. 1 от НК следва да бъде отложено определеното общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет години.

Възпитателната работа с подс.С.Т.Т. следва да бъде възложена на Наблюдателна комисия при Община Пловдив.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НК подс. С.Т.Т. следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 432,88 лв., както и да заплати на Й. *** с ЕГН ********** направените от последния съдебно деловодни разноски – адвокатски хонорар в размер на 600 /шестстотин/ лева

          

 

                                     С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

 

 

 

ПРОКУРОР В ОП:…………….                         ПОДСЪДИМ:……………

         /Паун Савов/                                               /А.К./

 

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ:…………….                ЗАЩИТНИК:…………..

         /Й.Е./                                      /адв. К.К./

 

ПОВЕРЕНИК:……………….                                      ЗАЩИТНИК:…………..

         /Адв.А. К./                    /адв. М. М./

 

ПОВЕРЕНИК:………………..                           ЗАЩИТНИК:………….         /Адв.Б. П./                              /адв.П. Ш./

 

                                                                           ПОДСЪДИМ:……………

                                                                           /Е.Д./

                  

                                                                           ЗАЩИТНИК:…………….

                                                                           /адв. И.К./

 

                                                                           ПОДСЪДИМ:……………..

                                                                           /Н.Б./

 

                                                                           ЗАЩИТНИК:………………

                                                                           /адв. И.И./

 

                                                                           ПОДСЪДИМ:………………

                                                                           /П.Д./

                           

                                                                           ЗАЩИТНИК:……………..

                                                                            /адв. И.К./

 

 

                                                                           ПОДСЪДИМ:…………….

                                                                            /С.Т./

 

 

                                                                           ЗАЩИТНИК: …………….

                                                                           / адв. И.И./

 

 

         Съдът като взе предвид така постигнатото споразумение и като прецени , че същото не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК и чл. 384 ал.1 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура Пазарджик, представлявана от прокурор Паун Савов, частния обвинител Й.К.Е. и поверениците му в лицето на адв. А. К. и адв. Б. П., подсъдимия А.С.К. и защитата му в лицето на адв. К.К., адв. Марин М., Адв. П. и Г.К., подс. Е. К. Д. и защитата му в лицето на адв.И.К., подс. Н.В.Б. и защитата му в лицето на адв. И.И., подс. П. К. Д. и защитата му в лицето на адв.И.К. и подс. С.Т.Т. и защитата му в лицето на адв. И.И. в смисъла изложен по-горе.

         ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД № 515/2010г. по описа на Пазарджишкият окръжен съд по отношение на подсъдимите А.С.К., Е. К. Д., Н.В.Б., П. К. Д. и С.Т.Т..

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Предвид одобреното споразумение и на основание чл. 309 ал. 1 и ал. 2 от НПК, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подс. А.С.К. мярка за неотклонение „задържане под стража”, като същия се освобождава в съдебната залата.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подс. Е. К. Д. мярка за неотклонение „задържане под стража”, като същия се освобождава в съдебната залата.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подс. Н.В.Б. мярка за неотклонение „домашен арест”.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подс. П. К. Д. мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подс. С.Т.Т. мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 1000 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 7 – дневен срок, считано от днес пред ПАС.

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     

                                                                   СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                       2.

 

         На основание чл. 31 ал. 4 от НПК съдът се оттегли на тайно съвещание с оглед на постигнатото споразумение за петима от подсъдимите и продължаване на производството по отношение на шестия подсъдим, а именно П.Г.П..

 

         С оглед на обстоятелството, че производството по НОХД № 515/2010г. по описа на ПОС не е прекратено по отношение на подс. П.Г.П., който чрез неговата защита единствено дава съгласие за постигане на споразумение по отношение на останалите петима подсъдими, а същият принципно не участва в същото, то наказателното производство по отношение на него следва да продължи.

         Предвид факта, че настоящият състав на съда е участвал в определение с което се одобрява споразумение за решаване на делото то последния следва да се отведе от разглеждане на същото, като последното бъде докладвано на Председателя на Окръжен съд Пазарджик за определяне на нов състав.

         С оглед на тези данни на основание чл. 29 ал. 1 т. 1 б.”б” от НПК съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         НАСТОЯЩИЯТ състав на съда в лицето на Председателя съдия Д. Бозаджиев и съдебни заседатели И.К. и С.Д. се отвежда от разглеждане производството по НОХД № 515/2010г. срещу подс. П.Г.П..

 

                                                                 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

                                                        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

                                                                   

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  17.30 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: