Р Е Ш Е Н И Е

12.12.2008

 

ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 
 


          Номер                               Година                                            Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

НАКАЗАТЕЛЕН

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН

 
 


                                                                                   Съд                                                    състав                    

 

2008

 

12 ДЕКЕМВРИ

 
 на                                                                                         Година                                      

 

 

в публично заседание в следния състав: 

И. Д.

 
                                                                  

                                                         Председател:                                            

К.С.

 
 


                                                                               Членове:                                                   

Д.Б.

 
                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                           

И.Ш.

 
 

Секретар                                                        

 

Н.П.

 
Прокурор                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

 

2008

 

804

 

Съдия БОЗАДЖИЕВ

 
                                               дело номер                           по описа за                        год.

 

 

Производството е образувано по реда на чл.44 Закона за екстрадиция и европейска заповед за арест( ЗЕЕЗА) относно разглеждането на Европейска заповед за арест на  Л.А.Б.

В съдебно заседание представителят на Пазарджишка окръжна прокуратура изразява становище, че следва да бъде уважена ЕЗА на разследващите органи в гр.Торино – Италия. В тази насока излага подробно съображенията си.

Защитникът на исканото лице излага твърдения,че не са налице условията,предвидени в закона за предаване на исканото лице. В този смисъл в пледоарията си излага подробни мотиви.

В последната си дума Б. моли съда да откаже изпълнението на ЕЗА.

След преценка на събраните по делото доказателства и становища на страните,изразени в съдебно заседание съдът прие следното:

Производството по делото е образувано по искане на Кристина Доманески – съдия по предварителното следствие - гр.Торино, Република Италия – секция на съдиите по предварително разследване по досъдебно производство, за разглеждане на издадената спрямо българския гражданин Л.А.Б. заповед за арест и предаване на лицето на компетентните власти на Република Италия.

В приложената по делото Европейска заповед за арест (ЕЗА) в превод  е посочено че срещу Л.А.Б. в Република Италия е повдигнато обвинение за продължено престъпление, състоящо се от престъпленията свеждане в положение на робство, търговия с хора и експлоатиране на проституция. Визирани са правната квалификация на престъпленията, а именно: по чл. 110, 81, чл. 600 ал.І, ІІ и ІІІ, чл. 601 ал.І и ІІ, от НК, чл.3 от Закон 75/20.02.1958 г . за които се предвижда наказание “лишаване от свобода” за срок до 30 години.

В ЕЗА е посочено,че действията са извършени на територията на гр. Торино, Република Италия в периода от м.февруари 2004 г. до 01.09.2005 г.

В ЕЗА е посочено,че престъпленията попадат в групата от 32  престъпления , като е конкретизирано  “ТЪРГОВИЯ С ХОРА”, изброени в чл.2 т.2 от Рамковото решение на  СЕС от 13.VІ.2002 г. уреждащо ЕЗА,включено и  в чл.36 ал.ІІІ ЗЕЕЗА като престъпление за което не се изисква двойна наказуемост.

Към ЕЗА е приложено писмо, в което е визирано, че срещу Б. продължава провеждане на предварително заседание, като срещу него не е произнесена никаква сентенция, дадени са гаранции, че в резултат на процеса, който ще бъде проведен срещу него в Италия Л.А.Б. ще бъде изпратен обратно  в РБългария за да изтърпи евентуално наложеното му наказание по чл. 5 параграф 3 от Решението Кадър от 13.06.2002 г. и 584 относно европейския мандат за арестуване.

Молещата страна по делото е направила своето искане за предаване на Б. при спазване на всички предпоставки на ЗЕЕЗА.

Европейската заповед за задържане е издадена в съответствие с разпоредбите на чл.37 ал.І т.1-7 от ЗЕЕЗА-посочени са самоличността и гражданството на исканото лице,наименование,адрес,телефон,факс и електронен адрес на издаващия орган съдия Кристина Доманески на длъжност съдия по предварителното следствие, референтен № на съдебното досие : № 8433/05 RG общ регистър прокуратура и № 7382/2005 Общ регистър, съдия предварително следствие (RG GIP),   характер и правна квалификация на закононарушението, обстоятелства, при които е извършено закононарушението, в това число  място и ниво на исканото лице, вид и размер на наказанието, което се предвижда по законите на издаващата страна.

Съгласно разпоредбата на чл.44 ал.VІ ЗЕЕЗА при постановяване на решението си съдът преценява дали са налице условията на чл.36 и чл.41 от с.з. или дали  не са налице някои от пречките на чл.39 и 40 за да може да се извърши предаването на лицето на искащата държава.

Съдът като прецени доказателствата по делото прие,че искането на молещата страна за предаване на българския гражданин  Л.А.Б. е ОСНОВАТЕЛНО и следва да се уважи по следните съображения

От писмените доказателства приложени по делото се установява,че исканото лице Б. до настоящия момент е осъждан многократно за престъпления от общ характер в РБългария ( вж. справка за съдимост). По отношение на исканото лице Б. видно от писмо рег.№ И-111617/28.11.2008 г., от НСлС се установява, че същия има образувани прокурорски преписки по описа на Районна прокуратура Пазарджик и Окръжна прокуратура Пазарджик, за престъпления съответно по чл. 155 ал.V т.3, във връзка с ал.І, във връзка с чл. 20 ал.ІІ, чл. 142а ал.ІV, във връзка с ал.І, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК; за престъпление по чл. 155 ал.V т.3 и чл. 142а ал.ІV от НК, по чл. 159а ал.І, чл. 155 ал.ІІІ, чл. 159б ал. ІІ, чл. 159а ал.ІІ и ІІІ, по чл. 209 ал.І от НК и по чл. 214 ал.ІІ т.1 от НК. 

От представеният  препис от обвинителен акт по сл.д. №  310/2005 г. по описа на НСС – София и преписка вх.№ 4734/2005 г. по описа на Районна прокуратура Пазарджик, по отношение на Л.А.Б. са повдигнати обвинения по чл. 155 ал.ІІІ във връзка с ал.І от НК, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, по чл. 159а ал.ІІ т.6 във връзка с ал.І, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, по чл. 159а ал.ІІ т.6, във връзка с чл. 159а ал.І от НК, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, по чл. 159а ал.ІІ т.2, във връзка с ал.І от НК, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, по чл. 159а ал.ІІ т.6, във връзка с ал.І, във връзка с чл.20 ал.І от НК, по чл. 155 ал.ІІІ във връзка с ал.І от НК, по чл. 159а ал.ІІ т.2 във връзка с ал.І, във връзка с чл.20 ал.ІІ от НК, по чл. 159б ал.ІІ във връзка с ал.І, във връзка с чл. 159а ал.ІІ т.6, във връзка с чл. 159а ал.І от НК, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, като периода на вменяваните престъпления, които се твърди че са извършени от страна на Б. *** 2003 г., последна дата 02.02.2005 г.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства прие, че не са налице абсолютните основанията на чл.39 ЗЕЕЗА предвиждащи   отказ за предаване на исканото лице,а именно: 1/престъплението не е амнистирано в Република България; 2/исканото лице не е осъдено с влязла в сила присъда за същото престъпление и тази присъда се изпълнява или вече е изпълнена; 3/ исканото лице е пълнолетно.

Съдът обсъди и факултативните, изборните основания за отказ посочени в чл.40 ЗЕЕЗА, въз основа на които също не може да се откаже предаване на лицето.

Престъплението не е извършено цялостно или частично на територията на РБългария, не е подсъдно на български съд,не е изтекъл предвидения давностен срок, лицето не е търпяло и не търпи наказание за това деяние в страна,която не е членка на ЕС.

Неоснователно е възражението на защитника на исканото лице за приложение на чл.40  т.1 ЗЕЕЗА и на това основание да бъде отказано предаването на задържаното лице Л.А.Б..

От обстоятелствената част на ЕЗА е видно, че престъплението за което е обвинен Б. е осъществено както на територията на Италия, така и на територията на РБългария и чл.40 ал.І не може да намери приложение, доколкото става въпрос и за обвинения за организирана престъпна група,която основно е осъществявала дейността си на територията на искащата държава.

В чл.36 ал.ІІІ ЗЕЕЗА са изброени 32 престъпления при които,  ако издаваща държава издала ЕЗА се позовава, че издирва лицето за някое от тези видове престъпление, то изпълняващата държава няма правото да извършва преценка дали това престъпление представлява действително престъпление и по нейното вътрешно законодателство.”Трафикът на хора” попада  в тази група от престъпления за които, ВЪОБЩЕ не се извършва преценка за наличие на двойна наказуемост на престъплението.

Исканото лице Б. до настоящия момент не е осъден за същото престъпление в Р България.Видно от писмените доказателства по делото срещу Б. няма влязла в сила присъда за деянията, за които е предаден на съд в Р България.

В случая са налице основания за предаване на исканото лице Б. с оглед разпоредбата на чл.41 ал.ІІІ ЗЕЕЗА. В този текст изрично е предвидено,че предаване на български гражданин по европейска заповед за арест,издадена за провеждане на наказателно преследване срещу него се извършва при условие,че след като лицето е изслушано в издаващата държава членка,ще бъде върнато в РБългария за изтърпяване на наложеното наказание “лишаване от свобода”.

Доколкото гаранциите по чл.41 ал.ІІІ ЗЕЕЗА са необходимо условие за предаване на български гражданин на изискващата държава и такива са дадени от  италианските власти съдът приема, че са налице условията за предаване на исканото лице в република Италия.

Налице са всички изисквания визирани в ЗЕЕЗА, поради което искането на съдия по предварителното следствие Кристина Доманески е обосновано, законосъобразно, поради което следва да бъде уважено.

Съдът приема за неоснователни доводите изложени от защитника на исканото лице, че наказателното производство срещу подзащитния му следва да бъде от българския съд, тъй като в приетите като доказателства по делото постановление за привличане в качеството на обвиняем на Б., във внесения обвинителен акт и образуването на наказателно производство, фигурират и други престъпления, които не са предмет на ЕЗА. Действително в приетата като доказателство по делото ЕЗА се касае за един по-дълъг период от време в рамките на няколко месеца, от този визиран в обвинителния акт по отношение на Б., но това по съществото си не е основание да бъде мотивиран настоящия състав да откаже предаването на последния.

Съдът намира обаче, че в случая изпълнението на ЕЗА следва да бъде отложено на основание чл.52 ал.І ЗЕЕЗА.Установи се по делото,че срещу исканото лице Б. в РБългария има неприключили наказателни производства, различни от посоченото в ЕЗА предаването на последния следва да се отложи до приключване на наказателното производство по внесения в Районен съд Пазарджик обвинителен акт, за което не се спори от страните по делото, въз основа на който е образувано НОХД № 2319/2008 г. по описа на Районен съд Пазарджик.

Съдът намира,че с оглед разпоредбите на ЗИН задържаното лице Б. следва да бъде настанен в Затвора Пазарджик до предаването му на съответните компетентни власти.

По изложените съображения Пазарджишкия окръжен съд

                   Р       Е       Ш     И :

ДОПУСКА  изпълнение на Европейска заповед за арест от  15.03.2006 г. на съдия Кристина Доманески – съдия по предварителното следствие за предаване на Л.А.Б. с ЕГН **********.

ОТЛАГА   ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА Европейската заповед за арест до приключване на наказателното производство против Л.А.Б. по НОХД № 2319/2008 г., по описа на Районен съд Пазарджик.

Задържаното лице Л.А.Б. да бъде настанен в Затвора гр.Пазарджик до предаването му на компетентните органи.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския АС в 5 дневен срок от днес.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                         ЧЛЕНОВЕ:1/

 

                                                             2/