Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                17.06.2010г.                                град Пазарджик

 

          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият окръжен съд                                                               наказателен състав

На 16.06.                                                                                                 Година 2010

В публичното заседание в следния състав:

                         Председател: Д. Бозаджиев

 

Секретар: С.П.

Прокурор: П. С.

като разгледа докладваното от съдията  НАХД №403 по описа  за 2010 година.

           

С постановление от 27.05.2010г. на Окръжна прокуратура- Пазарджик е предложено на съда да освободи дееца М.Г.У. *** от наказателна отговорност по чл.248а, ал.2, във връзка с ал. 1 от НК и му бъде наложено административно наказание по чл.78а, ал.1 от НК. В тази насока се излагат подробни съображения.

В съдебно заседание, представителя на Окръжна прокуратура- Пазарджик поддържа внесеното предложение.

Деецът, не оспорва фактическите констатации изложени в постановлението на ОП- гр. Панагюрище, като признава вината си. Упълномощеният от него адвокат моли съда, при определяне на наказанието, да се съобрази с отчетените по делото смекчаващи вината обстоятелства и да определи същото в неговия законоустановен минимум, съобразявайки се и с разпоредбата на чл.2, ал.2 от НК.

От събраните по делото доказателства, които съдът обсъди, прие за установено следното:

През 2007г. деецът М.Г.У. притежавал и ползвал земеделски земи в землищата на селата Щърково, Динката и Памидово, област Пазарджик За същите решил през следващата година да ги декларира при стартирането на кампанията за подпомагане на българските земеделски производители със средства от Европейски фондове. Целта му била да получи субсидии, кандидатствайки по схеми и мерки за директни плащания пред ОРА гр. Пазарджик.

Процедурата за финансово подпомагане дава възможност на българските земеделски стопани, обработващи земеделски имоти, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП- географска информационна система/ да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ за съответната календарна година. Това заявление се подава до обособените териториални структури на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” гр. София. Директните плащания се извършват, когато се установи, че декларираните парцели се обработват в границите, посочени от бенефициента и площите отговарят на изискванията за добро земеделско и екологично състояние.

На подпомагане по този ред подлежат, както физически, така и юридически лица, които извършват земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.

Земеделските стопани могат да получат средства и под формата на национални доплащания /НД/, финансирани от държавния бюджет и от средства, предоставени на българската държава от фондове на ЕС. Допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по СЕПП, с малки изключения.

Средствата по посочените схеми са предоставени на българската държава от Европейския съюз, но финансирането на националните доплащания се извършва и от средства предоставени от държавния бюджет на Р България.

Условията и редът за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания са регламентирани в Наредба №…/23.08.2006г., издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. За да кандидатства за субсидиране, земеделският производител подава лично или чрез упълномощено лице “Общо заявление за плащане на площ”, по образец в областните разплащателни агенции по постоянен адрес на кандидата, когато е физическо лице. Териториалните структури на РА към ДФ „Земеделие” след получаване на заявлението го завеждат и издават уникален идентификационен номер /УИН/ на всяко от тях.

За да се кандидатства празна бланка- образец на заявлението се получава от съответната Общинска служба по земеделие. В заявлението се попълват данни относно кандидата- ФЛ, данни относно банковата сметка, на която да бъде изплатена субсидията, данни за упълномощеното лице, когато не се подава лично от кандидата, посочване на схемите и мерките за подпомагане, общи документи за физическото лице, както и декларация от кандидата за спазване на специфичните изисквания по схемите и мерките, за които кандидатства. Към Заявлението, кандидатът задължително прилага Таблица на използваните парцели, в която посочва за всеки един от парцелите землището, в което се намира, № на парцела от СИЗП, културата, която отглежда, площта, измерена в хектари и схемите за подпомагане, по които кандидатства за субсидии. Към въпросното заявление, кандидатите прилагат Карта на Блок земеделско стопанство /БЗС/ на хартиен носител за всеки един от парцелите, които се издават от съответната Общинска служба ”Земеделие”. Прилаганите карти предварително се подготвят от кандидатите за субсидиране, като при изготвянето им са подпомагани от служители на съответната Общинска служба, които очертават границите на обработваните от тях площи, посочват размера и начина на трайно ползване на парцела. Очертаването на БЗС става чрез специална програма, като кандидатът показва на ортофото карта кои земи обработва. Ортоизображенията са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно или сателитно цифрово заснемане.

През 2008г. в Общинските служби очертаването на парцелите става чрез самолетни снимки, правени през 2006г. Задължение на кандидата е да бъде коректен по отношение на очертаването на площта, която обработва, както и на заявената култура, която отглежда. С картите БЗС всъщност се посочва местонахождението на ползваните физически блокове. Всяка от припознатите и посочени от кандидата площи се очертава в системата, разпечатва се на хартиен носител карта на БЗС в три екземпляра, от които един се съхранява в ОСЗГ, един за кандидата и един екземпляр за ОРА- Пазарджик, който се прилага към заявлението на кандидата.

Заявленията се подават на хартиен носител, като експерт на местно ниво в ОРА въвежда данните в системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/. Всички подадени документи се оформят в лично досие на заявителя и в оригинал се съхраняват в ОРА. Сканираните образци на заявления и карти се изпращат в Централното управление на ДФ „Земеделие” гр. София, където на принципа ”риск-анализ”, след въвеждане на базата данни за всеки един от заявителите автоматично системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/ определя тези кандидати, които са „рискови” и подлежат на проверка. Проверка може да бъде извършвана и по сигнал. Освен проверки на място се извършват и дистанционни проверки от ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София. На основание издадена заповед се определя експерт от съответния териториален технически инспекторат, който да извърши теренната проверка на посочения „рисков” кандидат. За проверката се уведомява и заявителя, макар присъствието му да не е

                                                                        - 2 -                                            НАХД №403/2010г.

 

задължително. За направените от експерта констатации се издава Контролен лист, в който се посочва допустимата за подпомагане площ за всеки един от заявените парцели, като размерът й се измерва с помощта на GPS-устройство. При констатирани нередности се уведомява кандидатът за подпомагане, който в 10- дневен срок от получаване на уведомителното писмо може да направи възражения. Резултатите от местната проверка се изпращат в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София на хартиен носител и се въвеждат и в системата ИСАК.

През 2008г. деецът М.У. предприел действия за да кандидатства за отпускане на финансови средства по горепосочените схеми и мерки за директни плащания пред ОРА гр. Пазарджик. За целта, У. и свид. Г.Й.К. многократно посещавали ОСЗГ- с. Лесичово за изготвяне на необходимите документи и ортофото карти.

От показанията на свидетелите А.И. Николова и К.Х.И.,*** се установява, че добре познават дееца У., като редовен клиент и свид. К., като негов пълномощник. Тъй като работата по изготвянето на документите отнемало време дееца У. и свид. К. ходили няколко пъти до ОСЗГ- с. Лесичово. В проведените разговори със св. Николова и св. И., на дееца У. и св. К. многократно са разяснявани какви са условията за кандидатстване и какви са задълженията на кандидата за съответните схеми и мерки за подпомагане.

На 27.05.2008г. и 28.05.2008г. със съдействието на св. К.И. са очертани и изготвени всички карти на БЗС. В показанията, си св. И. и св. Н. сочат, че още тогава при изготвянето на картите се е получило разминаване в данните. На снимките се виждало едно, а от страна на кандидата било заявено друго. На зададените въпроси на какво се дължи това винаги е отговаряно, че настоящето състояние на блоковете е това, което се заявява към момент. В резултат на извършената идентификация на парцелите на хартиен носител били изготвени общо 121 броя карти на БЗС.

След изготвяне на картите с помощта на свид. К., дееца М.У. попълнил Заявление по образец и таблица на използваните  парцели, в които К. е попълнил това, което втория лично му е казал.

На 30.05.2008г. свид. Г.К., по поръчение на М.У. и в качеството му на пълномощник на бенефициента подал Общо заявление за плащане на площ 2008г. /форма за физическо лица/ с УИН 13/100608/18744 и УРН 242898 пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик. В секция „Данни за кандидата /физическо лице/ били посочени данните на деееца М.У., а като упълномощено лице били посочени данните на свид. Г.К.. Деецът кандидатствал за отпускане на финансови средства по следните схеми и мерки: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схема национални доплащания /НД/. В приложената към Заявлението Таблица на използваните парцели 2008г., У. е декларирал за субсидиране по СЕПП общо 121 бр. земеделски парцели, с площ 45.60 хектара и по схема за национално доплащане /СНД/ - 99 бр. парцели, с обща площ 38.06 хектара. Заявените парцели се намирали в землищата на с. Щърково, с. Динката и с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик. В графа „Група култури” били посочени площи с угари, костилкови овощни видове, естествени ливади- ливади и пасища. В Заявлението е отразено, че се представя заверено копие от личната си карта, както и копие от открита банкова сметка ***. Към същото били приложени и оригиналите на 121 броя Карти на блок на земеделско стопанство, изготвени от ОСЗГ- с. Лесичово, с които били очертани декларираните от кандидата земеделски парцела.

След обработката и регистрирането на документите на бенефициента, целият комплект със заявени площи и попълнени документи били изпратени в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София за одобрение и изплащане на субсидиите. След извършена проверка от Централното управление, бенефициента М.У. бил определен като “рисков” кандидат, поради което следвало да се извърши проверка на място на декларираните от кооперацията земеделски земи.

На основание Заповед №36884/27.10.2008г., издадена и подписана Главен експерт в РТИ гр. Пловдив- Р. К. Д., като експерти, които да извършат теренната проверка били определени св. Е. И.Ч. и св. В.М.Г.. Обект на проверката били всички декларирани от дееца У. 121 броя парцели.

В периода от 28.10.2008г. до 06.11.2008г., св. Е. Ч. и св. В.Г. извършили проверка на заявените площи от М. У.. Деецът бил уведомен за проверката по телефона, но не се е явил.

Съгласно правилата за дейността на Технически инспекторат проверяващите съставили Контролен лист, в който за всеки един от декларираните терени посочили мярката, по която кандидатства бенефициентът, заявената площ в хектари, заявена култура, както и измерената допустима за подпомагане площ и културата, установена на място при проверката. Идентифицирането и измерването на допустимата за подпомагане площ било извършено от експертите с помощта на GPS-устройство. Относно необработените парцели, св. Елица Ч. и св. В.Г. извършили визуален контрол и заснемане на терените, с цифров фотоапарат. Проверката констратирала, че от общо заявените 121 броя парцели, с площ 45.60 хектара по СЕПП и СНД, реално са обработени и отговарят на изискванията за подпомагане парцели, с площ от 18.49 хектара, а необработената площ била в размер на 27.11 хектара.

От показанията на свидетелите Е. И.Ч., В.М.Г., А.И. Н. и К.Х.И. се установява, че е било необходимо декларираните парцели да са обработени и то към момента на подаване на заявлението от кандидата за субсидиране, а не към момента на проверката, за което обвиняемият бил надлежно информиран. Установените несъответствия били отразени в изготвения контролен лист.

Въз основа на констатираното, било изготвено и изпратено на дееца У. Уведомително писмо № 01-164/2110/26.11.2008г. от Ръководителя на РТИ гр. Пловдив, ведно с копие от Контролен лист. С писмото, на дееца е указана възможността в 10- дневен срок да направи забележки и възражения относно установените несъответствия между размера на декларираните площи в подаденото от него заявление и размера на реално обработените площи, установени при проверката. Въпреки тази възможност, У. не оспорил констатациите на проверката.

Констатираните размери на заявените от деецът, но необработени и неотговарящи на условията площи по отделните схеми и мерки попадат в хипотезата необработени площи над 50 % и съгласно Регламент № 796/2004 г. на ЕК, на М.У. не са били изплатени субсидии за земеделската 2008г.

Видно от заключението на съдебно- агротехническата експертиза, със задача установяване, какво е било състоянието на заявените от М.У. земеделски земи през 2008г., след запознаване на експертите с всички писмени и снимкови материали по делото и извършена проверка на място на заявените площи се установява следното: Размерът на необработените и неотговарящи на агротехническите изисквания земи е общо 27.11 хектара. Относно овощните насаждения е посочено, че насажденията са на възраст над 35 години, нямат изискуемата плътност и са напълно амортизирани. По отношение на площите, оставени като угар е посочил, че почвата не е обработвана/орана/ съгласно агротехническите изисквания.

Заключението на Съдебно- агрономическата експертиза установява, че изцяло необработените, но заявени за субсидиране от дееца М.У. парцели са:

 

                                                                        - 3 -                                            НАХД №403/2010г.

 

1. Парцел с номер по ИСАК № ***0058 , отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.57 ха с угари -  изцяло необработваем;

2. Парцел с номер по ИСАК № ……… , отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.45 ха с угари - изцяло необработваем;

     3. Парцел с номер по ИСАК № ………. , отговарящ на номер по СИЗП № ……… в землището на с. Динката, с общо заявена площ 0.24 ха с угари - изцяло необработваем;

4. Парцел с номер по ИСАК № ……… отговарящ на номер по СИЗП №……… в землищено на с. Динката с общо заявена площ 0.10 ха с угари  - изцяло необработваем;

5. Парцел  с номер по ИСАК № ……… , отговарящ на номер по СИЗП № ……… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.10 ха с угари - изцяло необработваем;

            6. Парцел с номер по ИСАК № ……… , отговарящ на номер по СИЗП № ……… в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.87 ха с угари - изцяло необработваем;

7. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.47 ха с угари - изцяло необработваем;

8. Парцел  с номер по ИСАК № ……… отговарящ на номер по СИЗП № ……… в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.34 ха с угари - изцяло необработваем;

9. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.18 ха с  угари - изцяло необработваем;

            10. Парцел с номер по ИСАК  № ……… отговарящ на номер по СИЗП № ……… в землището на с.Динката с общо заявена площ 0.08 ха с угари - изцяло необработваем;

            11. Парцел  с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

            12. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.26 ха с угари - изцяло необработваем;

            13. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

            14. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ………. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.21 ха с угари - изцяло необработваем;

            15. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.14 ха с угари - изцяло необработваем;

            16. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.11 ха с угари - изцяло необработваем;

            17. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката  с общо заявена площ 0.43 ха с угари - изцяло необработваем;

            18. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП №……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

            19. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.37 ха с угари - изцяло необработваем;

            20. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

            21. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката , с общо заявена площ  0.15 ха с угари - изцяло необработваем;         

            22. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;          

            23. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.24 ха с угари - изцяло необработваем;

            24. Парцел с номер по ИСАК № ………. отговарящ на номер по СИЗП №……….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

            25. Парцел с номер по ИСАК № ……….. отговарящ на номер по СИЗП № ……….. в землището на с.Динката с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

            26. Парцел  с номер по ИСАК № ………… отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.53 ха с угари - изцяло необработваем;

            27. Парцел с номер по ИСАК № ………… отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

            28. Парцел с номер по ИСАК № ………… отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.30 ха с угари - изцяло необработваем;

            29. Парцел с номер по ИСАК № …………отговарящ на номер по СИЗП № ………… в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.40 ха с угари - изцяло необработваем;

            30. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.30 ха с угари – изцяло необработваем;

            31. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха със семкови овощни градини-  необработваем;

            32. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.63 ха с костилкови овощни градини - необработваем;

            33. Парцел с номер по ИСАК № ……. отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.20 ха с ливада - необработваем;

            34. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.80 ха с ливада - необработваем;

            35. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.10 ха с ливада - необработваем;

            36. Парцел  с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.16 ха с ливада - необработваем;

            37. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № …. в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.51 ха с угари - изцяло  необработваем;

            38. Парцел с номер по ИСАК №  ….. отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.13 ха с угари - изцяло необработваем;

            39. Парцел с номер по ИСАК  № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.11 ха с угари - изцяло необработваем;

            40. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.19 ха с угари - изцяло необработваем;

            41. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.28 ха с угари – изцяло необработваем;

            42. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

            43. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

            44. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № …… в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.26 ха костилкови овощни градини - необработваем;

            45. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.19 ха с ливади – необработваем;

            46. Парцел с номер по ИСАК № …… отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

           

                                                                         - 4 -                                             НАХД №403/2010г.

 

            47. Парцел с номер по ИСАК № ***0084 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.18 ха с угари - изцяло необработваем;

            48. Парцел с номер по ИСАК № ***0672 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-72-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.23 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            49. Парцел с номер по ИСАК № ***0588 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.49 ха с ливади - необработваем;

            50. Парцел с номер по ИСАК № ***0583 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-72-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.42 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            51. Парцел с номер по ИСАК № ***0416 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-82-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

            52. Парцел с номер по ИСАК №….. отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.10 ха с угари - изцяло необработваем;

            53. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № ….. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

            54. Парцел с номер по ИСАК № ….. отговарящ на номер по СИЗП № ……. в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.70 ха с угари - изцяло необработваем;

            55. Парцел с номер по ИСАК № 1*** отговарящ на номер по СИЗП № ***67-82-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.36 ха с угари - изцяло необработваем;

            56. Парцел с номер по ИСАК № ***0756 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с ливади - необработваем;

            57. Парцел с номер по ИСАК № ***0338 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-16-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.32 ха с угари - изцяло необработваем;

            58. Парцел  с номер по СИЗП № ***0785 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.46 ха с ливади - необработваем;

            59. Парцел с номер по ИСАК № ***0655  отговарящ на номер по СИЗП № ***67-65-11 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.29 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            60. Парцел с номер по ИСАК № ***0559 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-14 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.63 ха угари - изцяло необработваем;

            61. Парцел с номер по СИЗП № ***0311 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-8-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

            62. Парцел с номер по ИСАК № ***0506 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-30-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.50 ха с угари - изцяло необработваем;

            63. Парцел с номер по ИСАК № ***0351 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.18 ха с угари - изцяло необработваем;

            64. Парцел с номер по ИСАК № ***0637 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-66-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            65. Парцел с номер по ИСАК № ***0862 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-93-60 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.14 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            66. Парцел с номер по ИСАК № ***0391 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.33 ха с угари - изцяло необработваем;

            67. Парцел с номер по ИСАК № ***0661 отговарящ на номер по СИЗП № ***68-69-2 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.28 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

            68. Парцел с номер по ИСАК № ***0610 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-58-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.30 ха  с угари - изцяло необработваем;

            69. Парцел с номер по ИСАК № ***0476 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади – необработваем;

            70. Парцел с номер по ИСАК № ***0453 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ  1.30 ха с ливади – необработваем;

            71. Парцел с номер по ИСАК № ***0335 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.10 ха с ливади - необработваем;

            72. Парцел с номер  по ИСАК № ***0311 отговарящ на номер по СИЗП № ***67 – 25 – 3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади - необработваем.

            73. Парцел с номер по ИСАК № ***0319 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-16  в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади - необработваем;

            74. Парцел с номер по ИСАК № ***0369 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-56-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 47 ха с ливади - необработваем;

            75. Парцел с номер по ИСАК № ***0426 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с угари - изцяло необработваем;

            76. Парцел с номер по ИСАК № ***0299 отговарящ на номеп по СИЗП № ***67-2-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.29 ха с ливади - необработени;

            77. Парцел с номер по ИСАК № ***0704 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-73-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработени;

            78. Парцел с номер по ИСАК № ***0456 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-20-11 в землището на с.Щърково с общо заявена площ  0.57 ха с угари – изцяло необработваем;

            79. Парцел с номер по ИСАК № ***0691 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-73-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

            80. Парцел с номер по ИСАК № ***0691 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-83-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.30 ха с угари  - изцяло необработваем;

            81. Парцел с номер по ИСАК № ***0848 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-130-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.19 ха с угари - изцяло необработваем;

            82. Парцел с номер по ИСАК № ***0717 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-74-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.57 ха с костилкови овощни градини - необработваем.

            83. Парцел с номер по ИСАК № ***0519 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-30-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.36 ха с угари - необработваем;

            84. Парцел с номер по ИСАК № ***0729 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-50 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.16 ха ливади - необработваем;

            85. Парцел с номер по ИСАК № ***0761 отговарящ на номер по СЗИП № ***67-21-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 48 ха  угари - необработваем;

            86. Парцел с номер по ИСАК № ***0838 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-110-18 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.44 ха с угари - необработваем;

            87. Парцел с номер по ИСАК № ***0625 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-64-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 59 ха с костилкови овощни градини - необработваеми;

            88. Парцел с номер по ИСАК № ***0375 отговарящ на номер по СИЗП № ***67 – 44 – 8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха угари - необработваем;

            89. Парцел с номер по ИСАК № ***0379 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-16-10 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.27 ха с угари - необработваем;

            90. Парцел с номер по ИСАК № ***0644 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-66-8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - необработваем;

            91. Парцел с номер по ИСАК № ***0501 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-7 в землището на с.Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с угари - необработваем;

            92. Парцел с номер по ИСАК № ***0431 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-17  в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.51 ха с угари - необработваем;

            93. Парцел с номер по ИСАК № ***0341 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-12-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.90 ха с ливади - необработваем;

                                                                        - 5 -                                              НАХД №403/2010г.

 

            94. Парцел с номер по ИСАК № ***0327 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.65 ха с ливади - необработваем.

Заключението на Съдебно-агрономическата експертиза сочи, че дееца М.У. е заявил, че обработва парцели в размер на 45.60 хектара, от които 27.11. хектара или 59.45 % реално не са били обработени.

Видно от заключението на съдебно - счетоводно икономическа експертиза се установява, очакваният полагаем размер на субсидията за земеделската 2008г. е следвало да бъде по СЕПП 5 830.88 лв. и  по СНД 3 538.03 лв. или общо в размер на 9 368,91 лв.

В хода на разследване по категоричен начин е установено, че подписа в Общо заявление за единно плащане на площ 2008г., подадено от името на М.У., както и подписите в приложената Таблица към Заявлението за използваните парцели за 2008г. са положени от свид. Г.Й.К. в качеството му на пълномощник.

В показанията си, св. Г.К. по категоричен начин е заявил, че в заявлението и приложената таблица към него е записал това, което му е казал М.У.. Съдържанието в тези документи е попълнено с знанието и участието на дееца. В качеството си на пълномощник, по силата на Пълномощно нотариално заверено от 20.05.2008г., К. е подписал документите и отново по указания на У. ***.

От ксерокопие на Пълномощно от 20.05.2008г., нотариално заверено на същата дата е видно, че лицето М.Г.У. упълномощава Г.Й.К. да го представлява, включително и пред всички държавни органи. Екземпляр от това пълномощно е приложено и към Общо заявление за единно плащане на площ 2008г., подадено от името на дееца М.У. ***.

При така събраните доказателства, съдът прие от правна и фактическа страна, че с деянието си, деецът е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл. 248а, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, поради което същият ще следва да бъде признат за виновен по него. Доказателства в насока на противното по делото не се събират, като дееца не оспорва фактическите положения в постановлението на прокуратурата.

В конкретният казус, безспорно е установено, че за земеделската 2008г., дееца М.У. е заявил за субсидиране пред ОРА гр. Пазарджик 121 на брой земеделски парцела, находящи се в землищата на селата Щърково, Динката и Памидово, община Лесичово, област Пазарджик. Общата площ на заявената земя е 45.60 хектара, като от тях отговарящи на изискванията за субсидиране били площи в размер на 18.49 хектара. М.У. е бил добре запознат, че така заявените площи следва да бъдат обработени към момента на подаване на Заявлението. Към 30.05.2008г., 27.11. хектара или 59.45 % от декларираните земи не са отговаряли на условията за субсидиране, но въпреки това били очертани и съвсем съзнателно и целенасочено са заявени за субсидиране. На практика, У. е разчитал на случайността да не бъде проверен и е мислил, че едва след като получи субсидия площите ще бъдат обработени. Въпреки, че заявлението е подадено чрез пълномощник, заявлението и таблицата към него са изготвени с негово знание и участие. Деецът, лично е посочил какво да бъде отразено в тях, след което са попълнени и подписани от пълномощника. Същият е знаел какво е съдържанието на документите и съвсем съзнателно и целенасочено е изпратил пълномощника си да ги подаде от негово име пред ОРА-Пазарджик.

От обективна страна, М.У. декларира неверни сведения в нарушение на задължение да представи такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава. В конкретната хипотеза, деецът извършва деянието си на 30.05.2008г. в гр. Пазарджик, като физическо лице с деклариране, както се посочва по- горе за субсидиране пред ОРА гр. Пазарджик 45.60 хектара земеделска земя, независимо от това, че 27.11. хектара от същите не са били обработени съгласно изискванията и утвърдената земеделска практика.

             От субективна страна,  деянието е извършено от У. виновно с форма на вината пряк умисъл - чл. 11, ал. 2 от НК. Последният е знаел и е съзнавал, че представя неверни сведения в Заявлението и приложенията към него. Той е декларирал неверни сведения, като целта е да получи по-големи финансови средства въпреки, че е бил наясно, че така заявените земеделски парцели следва да отговарят на изискванията именно към момента на заявяването им.

Престъплението по чл. 248а ал. 2 от НК е на формално извършване, тъй като съставът не изисква настъпването на някакви вредни последици, достатъчно е да бъдат депозирани неверните сведения, с цел получаване на средства от Еврофондове.

Съдът, като взе предвид събраните по делото данни намира, че при определяне на наказанието в настоящия казус се явява основателно предложението на прокуратурата по отношение на дееца да бъде освободен същия от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание. В случая са налице изискванията на чл. 78а от НК за извършеното  от него деяние. Това е така, тъй като съгласно действащия към датата на деянието наказателен кодекс за престъпление по чл. 248а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода до eдна година” и „глоба от 1 000 до 3 000  лв.”.

Съгласно разпоредбите на чл. 78а от НК, пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага административно наказание, когато за престъплението се предвижда „лишаване от свобода до 3 години”, когато е умишлено, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и причинените от престъплението щети са възстановени.

В случая са налице предпоставките на чл. 78а от НК, тъй като дееца М.У. не е осъждан към момента на деянието, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и от престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, поради което може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

С оглед гореизложеното, съдът като прецени, чистото съдебно минало на У., признаването на вината и положителните му характеристични данни, същите които са смекчаващи вината обстоятелства и са в превес с отегчаващите такива, а именно: висока степен на обществена опасност на конкретното деяние обусловено от подбудите на дееца да се облагодетелства по неправомерен начин, прие, че следва да освободи същия от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба в размер на 1500 лв. в полза на Държавата, по сметка бюджета на съдебната власт.

Именно с така определеното по вид и размер наказание съдът приема, че ще се постигнат целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

В тази насока, настоящата съдебна инстанция не прие доводите на защитата на дееца, че следва да определи административно наказание глоба в неговия законоустановен минимум, тъй като определено такъв размер няма да въздейства поправително и превъзпитателно на дееца.

В случая следва да се посочи, че този размер на глоба е съобразен с изискванията на чл.47, ал.1 от НК, като в тази насока, съдът отчете изложените в декларацията за семейно, материално и имотно състояние на дееца данни относно трудова му ангажираност, визиран годишен доход, наличие на недвижими имоти и МПС-та.

Причините, поради които е извършено престъплението следва да се търсят, както в незачитане на установения в страната правов ред, така и в желанието за бързо и лесно облагодетелстване.

 

                                                                        - 6 -                                            НАХД №403/2010г.

 

По отношение на вещественото доказателство по делото, а именно: един брой CD-R, марка Verbatim, с надпис УРН 242 898 М.У., същото следва да се върне на Областна разплащателна агенция- Пазарджик.

На основание чл.189, ал.1 от НПК, деецът следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 455лв., в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.

Водим от горното и на основание чл. 378, ал. 4, във връзка с чл.78а, ал.1 от НК, съдът

                   Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА деецът М.Г.У., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2008г. в гр. Пазарджик, чрез пълномощника си Г.Й.К., с ЕГН ********** ***, /упълномощен с пълномощно издадено на 20.05.2008г. от нотариус Ваклинова с район на РС- Пазарджик/ е представил пред Областна разплащателна агенция - Пазарджик, неверни сведения, чрез подаване на Общо заявление за плащания на площ за 2008г. по схеми СЕПП и СНД с вх. № 15937274/30.05.2008г. с УИН 13/100608/18744, в което е заявил, че обработва земеделски парцели с обща площ 45.6 хектара в землищата на селата Динката, Лесичово, Памидово, Щърково, област Пазарджик, а в действителност реално е обработвал 18.49 хектара земеделска площ, което е в нарушение на задължение да представи такива сведения, регламентирано в чл.3, ал.1, т.3, б.“в” от “Наредба № 107/23.08.2006г. за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за подпомагане на площ “, издадена от Министъра на земеделието и горите  на основание чл.32, ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целял да получи средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз, предоставени на българската държава по схеми СЕПП/ Схема за единно плащане на площ/ и СНД/ Схема за национални доплащания/, като необработените земеделски земи, които е заявил са в размер на 27.11 хектара както следва :

1. Парцел с номер по ИСАК № ***0058 , отговарящ на номер по СИЗП № 21172- 15 – 4 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.57 ха с угари -  изцяло необработваем;

2. Парцел с номер по ИСАК № ***0011 , отговарящ на номер по СИЗП № 21172-2-1 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.45 ха с угари - изцяло необработваем;

3. Парцел с номер по ИСАК № ***0041 , отговарящ на номер по СИЗП № 211172-90-7 в землището на с. Динката, с общо заявена площ 0.24 ха с угари - изцяло необработваем;4

4. Парцел с номер по ИСАК № ***0145 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-98-8 в землищено на с. Динката с общо заявена площ 0.10 ха с угари  - изцяло необработваем;

5. Парцел  с номер по ИСАК № ***0183 , отговарящ на номер по СИЗП № 21172-90.8 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.10 ха с угари - изцяло необработваем;6

6. Парцел с номер по ИСАК № ***0013 , отговарящ на номер по СИЗП № 21172-15-4 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.87 ха с угари - изцяло необработваем;

7. Парцел с номер по ИСАК № ***0036 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-77-9 в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.47 ха с угари - изцяло необработваем;

8. Парцел  с номер по ИСАК № ***0111 отговарящ на номер по СИЗП № 21172 – 91- 3 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.34 ха с угари - изцяло необработваем;

9. Парцел с номер по ИСАК № ***0115 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-93-4 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.18 ха с  угари - изцяло необработваем;

10. Парцел с номер по ИСАК  № ***0028 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-75-13 в землището на с.Динката с общо заявена площ 0.08 ха с угари - изцяло необработваем;

11. Парцел  с номер по ИСАК № ***0198 отговарящ на номер по СИЗП № 21172 – 83-16 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

12. Парцел с номер по ИСАК № ***0172 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-103-5 в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.26 ха с угари - изцяло необработваем;

13. Парцел с номер по ИСАК № ***0021 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-103.9 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

14. Парцел с номер по ИСАК № ***0063 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-32-2 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.21 ха с угари - изцяло необработваем;

15. Парцел с номер по ИСАК № ***0016 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-53-13 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.14 ха с угари - изцяло необработваем;

16. Парцел с номер по ИСАК № ***0047 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-74-9 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.11 ха с угари - изцяло необработваем;

17. Парцел с номер по ИСАК № ***0180 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-79-5 в землището на с. Динката  с общо заявена площ 0.43 ха с угари - изцяло необработваем;

18. Парцел с номер по ИСАК № ***0075 отговарящ на номер по СИЗП №21172-84-6 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

19. Парцел с номер по ИСАК № ***0161 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-103-4 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.37 ха с угари - изцяло необработваем;

20. Парцел с номер по ИСАК № ***0019 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-55-23 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

21. Парцел с номер по ИСАК № ***0741 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-98-5 в землището на с. Динката , с общо заявена площ  0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

22. Парцел с номер по ИСАК № ***0150 отговарящ на номер по СИЗП № 21127-98-7 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

23. Парцел с номер по ИСАК № ***0102 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-77-10 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.24 ха с угари - изцяло необработваем;

24. Парцел с номер по ИСАК № ***0121 отговарящ на номер по СИЗП № 31172-77-12 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

25. Парцел с номер по ИСАК № ***1471 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-55-24 в землището на с.Динката с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

26. Парцел  с номер по ИСАК № ***0031 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-76-10 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.53 ха с угари - изцяло необработваем;

27. Парцел с номер по ИСАК № ***0128 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-98-5 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

28. Парцел с номер по ИСАК № ***0156 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-101-5 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.30 ха с угари - изцяло необработваем;

29. Парцел с номер по ИСАК № ***0195 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-98-6 в землището на с. Динката с общо заявена площ  0.40 ха с угари - изцяло необработваем;

30. Парцел с номер по ИСАК № ***0156 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-101-5 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.30 ха с угари – изцяло необработваем;

31. Парцел с номер по ИСАК № ***0099 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-88-1 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.20 ха със семкови овощни градини-  необработваем;

32. Парцел с номер по ИСАК № ***0461 отговарящ на номер по СИЗП № 21172-103-8 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.63 ха с костилкови овощни градини - необработваем;

33. Парцел с номер по ИСАК № ***0218 отговарящ на номер по СИЗП № 43369-188-4 в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.20 ха с ливада - необработваем;

34. Парцел с номер по ИСАК № ***0207 отговарящ на номер по СИЗП № 433-175-1 в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.80 ха с ливада - необработваем;

                                                                           - 7 -                                          НАХД №403/2010г.

 

35. Парцел с номер по ИСАК № ***0121 отговарящ на номер по СИЗП № 43369-376-3 в землището на с. Лесичово с общо заявена площ 0.10 ха с ливада – необработваем;

36. Парцел  с номер по ИСАК № ***0282 отговарящ на номер по СИЗП № 55257-77-1 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.16 ха с ливада - необработваем;

37. Парцел с номер по ИСАК № ***0291 отговарящ на номер по СИЗП № 55275-392-6 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.51 ха с угари - изцяло  необработваем;

38. Парцел с номер по ИСАК №  ***0276 отговарящ на номер по СИЗП № 55275-66-4 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.13 ха с угари - изцяло необработваем;

39. Парцел с номер по ИСАК  № ***0286 отговарящ на номер по СИЗП № 55275-168 – 4 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.11 ха с угари - изцяло необработваем;

40. Парцел с номер по ИСАК № ***0264 отговарящ на номер по СИЗП № 55275 – 18 – 4 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.19 ха с угари - изцяло необработваем;

41. Парцел с номер по ИСАК № ***0271 отговарящ на номер по СИЗП № 55275-29-3 в землището на с. Памидово с общо заявена площ 0.28 ха с угари – изцяло необработваем;

42. Парцел с номер по ИСАК № ***0773 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-19-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

43. Парцел с номер по ИСАК № ***0556 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-15 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

44. Парцел с номер по ИСАК № ***0678 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-72-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.26 ха костилкови овощни градини - необработваем;

45. Парцел с номер по ИСАК № ***0485 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-25-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.19 ха с ливади – необработваем;

46. Парцел с номер по ИСАК № ***0799 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-44-17 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

47. Парцел с номер по ИСАК № ***0084 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.18 ха с угари - изцяло необработваем;

48. Парцел с номер по ИСАК № ***0672 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-72-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.23 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

49. Парцел с номер по ИСАК № ***0588 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.49 ха с ливади - необработваем;

50. Парцел с номер по ИСАК № ***0583 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-72-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.42 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

51. Парцел с номер по ИСАК № ***0416 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-82-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.15 ха с угари - изцяло необработваем;

52. Парцел с номер по ИСАК №***0816 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-92-8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.10 ха с угари - изцяло необработваем;

53. Парцел с номер по ИСАК № ***0410 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-14 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

54. Парцел с номер по ИСАК № ***0403 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.70 ха с угари - изцяло необработваем;

55. Парцел с номер по ИСАК № 1*** отговарящ на номер по СИЗП № ***67-82-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.36 ха с угари – изцяло необработваем;

56. Парцел с номер по ИСАК № ***0756 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с ливади - необработваем;

57. Парцел с номер по ИСАК № ***0338 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-16-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.32 ха с угари - изцяло необработваем;

58. Парцел  с номер по СИЗП № ***0785 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.46 ха с ливади – необработваем;

59. Парцел с номер по ИСАК № ***0655  отговарящ на номер по СИЗП № ***67-65-11 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.29 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

60. Парцел с номер по ИСАК № ***0559 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-14 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.63 ха угари - изцяло необработваем;

61. Парцел с номер по СИЗП № ***0311 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-8-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработваем;

62. Парцел с номер по ИСАК № ***0506 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-30-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.50 ха с угари - изцяло необработваем;

63. Парцел с номер по ИСАК № ***0351 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.18 ха с угари - изцяло необработваем;

64. Парцел с номер по ИСАК № ***0637 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-66-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

65. Парцел с номер по ИСАК № ***0862 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-93-60 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.14 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

66.  Парцел с номер по ИСАК № ***0391 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.33 ха с угари - изцяло необработваем;

67. Парцел с номер по ИСАК № ***0661 отговарящ на номер по СИЗП № ***68-69-2 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.28 ха с костилкови овощни градини – необработваем;

68. Парцел с номер по ИСАК № ***0610 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-58-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.30 ха  с угари - изцяло необработваем;

69. Парцел с номер по ИСАК № ***0476 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади – необработваем;

70. Парцел с номер по ИСАК № ***0453 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ  1.30 ха с ливади - необработваем;

71. Парцел с номер по ИСАК № ***0335 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.10 ха с ливади – необработваем;

72. Парцел с номер  по ИСАК № ***0311 отговарящ на номер по СИЗП № ***67 – 25 – 3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади - необработваем.

73. Парцел с номер по ИСАК № ***0319 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-55-16  в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха с ливади – необработваем;

74. Парцел с номер по ИСАК № ***0369 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-56-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 47 ха с ливади – необработваем;

75. Парцел с номер по ИСАК № ***0426 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с угари - изцяло необработваем;

76. Парцел с номер по ИСАК № ***0299 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-2-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.29 ха с ливади – необработени;

77. Парцел с номер по ИСАК № ***0704 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-73-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.25 ха с угари - изцяло необработени;

78. Парцел с номер по ИСАК № ***0456 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-20-11 в землището на с.Щърково с общо заявена площ  0.57 ха с угари - изцяло необработваем;

79. Парцел с номер по ИСАК № ***0691 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-73-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - изцяло необработваем;

80. Парцел с номер по ИСАК № ***0691 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-83-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.30 ха с угари  - изцяло необработваем;

                                                                       - 8 -                                              НАХД №403/2010г.

 

81. Парцел с номер по ИСАК № ***0848 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-130-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.19 ха с угари - изцяло необработваем;

82. Парцел с номер по ИСАК № ***0717 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-74-7 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.57 ха с костилкови овощни градини - необработваем.

83. Парцел с номер по ИСАК № ***0519 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-30-16 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.36 ха с угари - необработваем;

84. Парцел с номер по ИСАК № ***0729 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-76-50 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.16 ха ливади - необработваем;

85. Парцел с номер по ИСАК № ***0761 отговарящ на номер по СЗИП № ***67-21-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 48 ха  угари - необработваем;

86. Парцел с номер по ИСАК № ***0838 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-110-18 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.44 ха с угари – необработваем;

87. Парцел с номер по ИСАК № ***0625 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-64-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0. 59 ха с костилкови овощни градини - необработваеми;

88. Парцел с номер по ИСАК № ***0375 отговарящ на номер по СИЗП № ***67 – 44 – 8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.40 ха угари - необработваем;

89. Парцел с номер по ИСАК № ***0379 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-16-10 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.27 ха с угари - необработваем;

90. Парцел с номер по ИСАК № ***0644 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-66-8 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.20 ха с угари - необработваем;

91. Парцел с номер по ИСАК № ***0501 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-14-7 в землището на с.Щърково с общо заявена площ 0.38 ха с угари - необработваем;

92. Парцел с номер по ИСАК № ***0431 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-18-17  в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.51 ха с угари – необработваем;

93.Парцел с номер по ИСАК № ***0341 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-12-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.90 ха с ливади – необработваем;

94. Парцел с номер по ИСАК № ***0327 отговарящ на номер по СИЗП № ***67-11-5 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.65 ха с ливади - необработваем- НЕОБРАБОТЕНИ ВСИЧКО- 27,11 хектара- престъпление по чл. 248а, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лв. платима в полза на Държавата, по  бюджета на съдебната власт.

            РАЗПОРЕЖДА вещественото доказателство по делото, а именно: един брой CD-R, марка Verbatim, с надпис УРН *** М.У., да се върне на Областна разплащателна агенция- Пазарджик.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА деецът М.Г.У., със снета по- горе самоличност и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната система направените по делото разноски в размер на 455 /четиристотин петдесет и пет/лв.

Решението е неокончателно  и подлежи на  въззивно обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд в 15 - дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                                                 Председател: