П Р О Т О К О Л

                   

22.12.2008 г.                                                               гр. ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА  ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ДЕКЕМВРИ   ДВЕ  ХИЛЯДИ  И  ОСМА  ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  И.Д.  

                               ЧЛЕНОВЕ:  К.С.

                                                     Д.Б.

 

секретар Д.Н.

Прокурор В.М.

 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА Б.

ЧНД № 804   по описа за  2008 година.

          На именното повикване в 14 ч. се явиха:

          Подсъдимият Л.Б. се явява лично и с адв.П., ред.уп.

          За ОП – прокурор М..

          Адв.П.: - Да се даде ход на делото.

          Прокурора:- Да се даде ход на делото.

Процесуални пречки по даване ход на делото няма, предвид на което съдът,

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

          Съдът докладва справка за правното положение на Л.А.Б..

          Адв.П.: - Да се приеме.

          Прокурора: - Да се приеме.

          По доказателствата, съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И :

          ПРИЕМА справка за правното положение на Л.А.Б. с изх.№ 436/20.12.2008 г.

          По приключване на делото:

          Адв.П.: - Нямаме искания.

          Прокурора: - Нямаме искания.

          Фактическата обстановка по делото е изяснена, като в този смисъл са и изявленията на страните по делото, предвид на което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

          Прокурора: - Считам жалбата за неоснователна, като моля на този етап мярката за неотклонение спрямо Б. да не бъде променена от задържане под стража в по-лека. Същата е взета във връзка с изпълнение на самата процедура по изпълнение на самата европейска заповед. Считам, че няма нови обстоятелства, които да налагат нейното изменение.  Тези обстоятелства са били известни към 19.11.2008 г., когато беше последното ваше решение, с което се потвърди мярката му задържане под стража. В жалбата се сочи като ново обстоятелство, че се касае за образуване на наказателни производства в България и Италия с идентичен предмет на престъпление. Това не е така, пристигна и допълнителна информация, от която е видно, че се касае за две производства, действително има препокриване на период, но има и период, в който по НОХД в Пазарджик няма повдигнато обвинение. Нови обстоятелства могат да бъдат към настоящия момент само решението на Апелативен съд гр.Пловдив и уведомление от РС. Считам, че следва да остане в сила решението.

          Адв.П.: - Моля, да уважите искането за изменение на мярката за неотклонение на подзащитния ми Л.Б. по изложените съображения в молбата ми за изменение на тази мярка. Както първоинстанционния съд е определил мярката за неотклонение задържане под стража, така и потвърдителните решения във връзка с тази мярка, са били взети без да се има предвид, че срещу подзащитния ми вече не само е образувано, а е започнало и наказателно производство във връзка с обвинението, повдигнато от българските власти, което е започнало на 18.12.2008 г. и е отложено, поради нередовна процедура на  призоваването за 12.02.2009 г. Преминаването от една фаза на наказателното производство в друга фаза, винаги се явява ново обстоятелство по смисъла на закона. При определянето на тази мярка задържане под стража първоинстанционния съд не е имал предвид това обстоятелство. Считам, че с продължаването на мярката на подзащитния ми, ще бъде накърнен неговия личен интерес, а мярката за неотклонение винаги се взема при наличието на паритет между защита на обществени и лични интереси. Твърдя, че твърдението на представителя на държавното обвинение, че не се касае за идентични престъпления, а именно тези отразени в европейската заповед за арест и тези, за които подзащитния е предаден на съд, е неправилно. Касае се за пълна идентичност. Единствено възражение в тази насока може да се поддържа само за периода, но в РБ престъплението е завършено на 01.02.2005 г. и по-нататъшните действия са безпредметни за обсъждане. Освен това твърдя, че така определената мярка за неотклонение се явява твърде тежка и с нищо неоправдана, по простата причина, че със своето процесуално поведение подзащитния ми никога и по никакъв начин не е попречил на нормалния ход на образуваните срещу него производства, а в тази връзка следва да бъде ценено обстоятелството, че същия има постоянно местожителство, постоянен адрес, от който може да бъде призован, има семейство, което обстоятелство изключва възможността той да се отклони от съдебните органи и с това да затрудни нормалния ход на производството. Следва да се отчита и факта, че към настоящия момент същия упражнява обществено полезен труд, занимава се с производство на селскостопанска продукция и факта, че е задържан, пречи да осъществява тази дейност. Със задържането той се поставя в едно неравноправно положение, което му пречи гарантираното конституционно  право да упражнява труд. Нито в разпоредбите, нито на рамковото решение, нито закона за екстрадиция и европейската заповед за арест е казано категорично, че винаги при всички обстоятелства мярката „задържане под стража” е единствено правилната и законосъобразната. Именно в рамковото решение, именно в закона, който цитирах се казва, че съдът може да определи и друга мярка за неотклонение. Определено считам, че промяната на мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека няма да накърни хора, а това ще бъде един жест от страна на почитаемия  съдебен състав, за коледните и новогодишни празници Л.Б. да бъде при своето семейство. Другото би било много тежко, според мен неправилно, необосновано и една депресивна мярка по отношение на подзащитния ми. Още веднъж моля, да измените мярката, като категоричен съм, че той с изменението на мярката за неотклонение няма да попречи на хода на наказателното производство.

 

          ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА: - Моля, да ми бъде променена мярката задържане под стража в по-лека такава.

          ПОСЛЕДНА ДУМА: - Това ми е последната дума.

 

          Съдът се оттегли на съвещание, след което произнесе определението си, което обяви на страните.

 

          Производството е по реда на чл.43 ал.5 от ЗЕЕЗА, във връзка с чл.65 от НПК.

          Същото е образувано по повод молба на адв.П. – защитник на Л.А.Б.. В същата се твърди, че спрямо подзащитния му Л.Б. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. В тази връзка се моли така взетата мярка за неотклонение да бъде изменена в по-лека такава, на основание чл.43 ал.4 от ЗЕЕЗА, във връзка с чл.65 от НПК. В този смисъл от защитата на обвиняемия в съдебно заседание се излагат съображения, които да мотивират съда да измени първоначално взетата мярка за неотклонение.

          Представителят на ОП-Пазарджик поддържа становището, че мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на обвиняемия Л.Б. не следва да бъде изменяна в по-лека такава. В тази насока подробно излага мотивите си.

          Съдът, като се запозна с приложените по делото писмени доказателства и изложените съображения от страните по делото, прие за установено следното:

          По отношение на обвиняемия Л.А.Б. е взета постоянна мярка „задържане под стража” на основание чл.43 ал.3 от ЗЕЕЗА, във връзка с чл.64 от НПК, с протоколно определение от 30.10.2008 г. по ЧНД № 787/2008 г. по описа на ПОС. Така постановената мярка за неотклонение е потвърдена от Пловдивския Апелативен съд с определение от 06.11.2008 г. по ВЧНД № 586/08 г. по описа на същия съд.

С протоколно определение на ПОС от 19.11.2008 г. е оставено без уважение искането на защитата на обвиняемия Л.Б. за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража”. Същото не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

С Решение № 282/12.12.2008 г. по ЧНД № 804/08 г. по описа на ПОС, което към днешна дата не е влязло в законна сила, е допуснато изпълнение на европейска заповед за арест от 15.03.2006 г. на съдия Кристина Доманески, като нейното изпълнение е отложено до приключване на наказателното производство против Л.А.Б. по НОХД № 2319/08 г. по описа на РС гр.Пазарджик.

          Предвид на така изложените данни, съдът намира, че направеното искане от страна на защитата на обвиняемия Б. за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража” в по-лека такава, се явява основателно.

          В конкретният казус е налице висящо наказателно дело от общ характер по описа на РС гр.Пазарджик и не е сигурно във времето кога същото ще приключи. В тази връзка би било незаконосъобразно задържането на лицето за един евентуално продължителен период от време.

          Ето защо, на основание чл.43 ал.4 от ЗЕЕЗА, съдът намира, че следва да бъде променена по отношение на обвиняемия Б. взетата му мярка за неотклонение „задържане под стража” в „парична гаранция” в размер на 5000 лева, която сума следва да бъде внесена в 5- дневен срок, считано от днес.

          По изложените съображения, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ИЗМЕНЯВА взетата по отношение на Л.А.Б. мярка за неотклонение от „задържане под стража” в „парична гаранция” в размер на 5000 лева, вносима в 5-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок от днес, пред Пловдивския апелативен съд.

При постъпване на жалба или протест, насрочва делото за  разглеждане пред ПАС на 30.12.2008 г. от 10 ч., за която дата и час страните са уведомени.

Препис от настоящето определение да се изпрати на ОЗ „Съдебна охрана” гр.Пазарджик, за сведение и изпълнение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

1.                                                                 2.

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: