П Р О Т О К О Л

                   

04.12.2008 г.                                                               гр. ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА  ЧЕТВЪРДИ ДЕКЕМВРИ                      ДВЕ  ХИЛЯДИ  И  ОСМА  ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.В.

                                                                                                        

секретар Д.Н.

Прокурор В.М.

 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА В.

ЧНД № 869   по описа за  2008 година.

 

          На именното повикване в 15 ч. се явиха:

          Не се явява обвиняемия, недоведен от органите на ДП. По делото е представена призовка, подписана лично от него със изявление, че не иска да присъства в дн.с.з.,поради влошено здравословно състояние.

          За обвиняемия се явяват адв.адв.Х, П., П. и А. като негови защитници.

          Защитниците – всеки един по отделно: - Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че производството следва да протече при усл.на чл.65 ал.3 от НПК, с оглед на което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

          Адв.А.: - С оглед здравословното състояние на подзащитния ни, моля да допуснете до разпит вещите лица, изготвили експертизата.

          Останалите защитници: - Поддържаме направеното искане от колегата ни адв.А..

          Прокурора: - Възразявам, т.е. в това производство не следва да се събират никакви други доказателства. Производството е основно дали има основание за изменение на мярката, т.е. опасност от укриване или продължаване на престъпната дейност, основание за влошено здравословно състояние по принцип такова основание за изменение на мярката няма. Експертизата е дадена в досъдебното производство, тя се изслушва, когато стигне делото по същество, на този етап не следва да се изслушва.

          Адв.П.: - Неоснователно е възражението на ОП. Намираме сме при специално съдебно производство, свързано със съдебен контрол върху взетата вече мярка задържане под стража. Нашето искане се основава и на изготвената и включения в доказателствения материал СМЕ. След като е изготвена експертизата, няма пречка да бъдат разпитани и експертите, които са я изготвили. Затова смятам възражението на ОП за неоснователно.

          Адв.П.: - Поддържам същото становище, във връзка с разпоредбата на чл.65 ал.4, което преди това във връзка с чл.56 ал.3 /цитира/. Здравословното състояние има приоритет, защото по-нататък когато става вече въпрос в съдебния контрол върху задържането в чл.65 и следващите, той се явява възлов, защото  по-нататък ние сме пред ал.4, но по-нататък в ал.6 е видно, че дори когато бъде определен срок на някои от другите основания се забранява на страните да подават за определено време същата молба, единственото изключение това е, когато се касае за искане за влошаване на здравословното състояние. Този приоритет, когато трябва да преценяваме какво е било и какво е сега неговото здравословно състояние, и което е предмет на нашето искане, преди всичко здравословното състояние, т.е. здравето, да бъде назначена експертиза от прокуратурата, да бъде изготвена, и след това да не ги разпитваме в самото съдебно заседание, нека прокурора посочи текст, който забранява това.

          Адв.Х.: - Съобразно трайната практика на ВКС, по всяко време може да има съдебен контрол за най-тежката процесуална мярка, каквато е “задържане под стража”. Съдът може да прецени дали да измени тази мярка при настъпване на нови обстоятелства. Една от новите обстоятелства е тежкото здравословно състояние на М.. Как то ще бъде мотивирано в отсъствието на СМЕ, поради което не уважавайте тезата на представителя на прокуратурата. Допустими са събирането на доказателствени средства в това специално  производство.

          Съдът намира, че в конкретния случай, намирайки се във фаза на съдебен контрол върху вече взета постоянна мярка по отношение на обв.М., която е “задържане под стража”, не съществува процесуална пречка, именно и във връзка с осъществяване на този съдебен контрол да се събират доказателства в подкрепа или не на възприетия вече извод от съответния първоинстанционен съд взел постоянната мярка за неотклонение по отношение на М., която е “задържане под стража”, да се съберат и данни свързани към настоящия момент относно неговото здравословно състояние, което е обстоятелство, имащо отношение към вече направения и изложен по-горе извод в подкрепа на взетата постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”. Следва да се отбележи още и факта, че към настоящия момент съдебния контрол се осъществява вече от друг по степен съд, съобразно родовата подсъдност, с оглед повдигнато друго обвинение на обв.М. с акт на ОП, а именно такова по чл.149 ал.5 от НК, което е родовоподсъдно на ОС като съответен първоинстанционния съд. Ето защо, последния намира, че не съществува законова пречка да бъдат изслушани към настоящия момент експертите, изготвили тройната СМЕ в досъдебната фаза на процеса, във връзка със здравословното състояние на обвиняемия. С оглед на горното, съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И :

          УВАЖАВА искането на защитата на обвиняемия в смисъл като ДОПУСКА да се изслушат експертите-вещи лица лекари изготвили първоначалната тройна СМЕ, касаеща здравословното състояние на обв.М..

          Пристъпи се към снемане на самоличността на  вещите лица:

          Д-Р Н.Г.А. ***,неосъждан, без роднински връзки с подсъдимия, предупреден за нак.отг.по чл.291 от НК.

          Д-Р Ц.С.К. ***,неосъждана, без роднински връзки с подсъдимия, предпредена за нак.отг.по чл.291 от НК.

          Д-Р Б.Х.П. ***,неосъждан, без роднински връзки с подсъдимия, предупреден за нак.отг.по чл.291 от НК.

          Пристъпи се към изслушване на вещите лица:

          Д-Р Б.П.  – Поддържаме експертизата.Работили сме по медицински документи представени от пострадалия, от дознателя и от извършен преглед на лицето М. в поликлиниката. Установено е, че М. 59 годишен  страда от стенокардия с преживян нестабилитет в началото на м.Х.2008 – стабилна стенокардия 2-3 функионален клас, страда от артериална хипертония, обострена язва и глаукома на двете очи.

          Д-Р К. – Поддържам моята част от заключението така, както съм я изложила.

          Д-Р А.: - Поддържам моята част от заключението. Стабилна стенокардия е сърдечно заболяване, което се характеризира с поява на гръдна болка при определени условия. При определено физическо натоварване или психоемоционално напрежение. Като степените на тези натоварвания са еднакви във времето и бавно се променя. Заболяването съществува на фазата на стеснени кръвоносни съдове, артерии изхранващи сърдечния мускул, на базата на анатомично стеснение, или на базата на функционален спазъм. Лечението е основно два вида – медикаментозно и инвазивно чрез сърдечната хоспитализация и поставяне на стенд. Към момента на нашия преглед той не е бил във влошено здравословно състояние, по отношение на станокардията. Исхемичната болест представлява развиващо се стеснение на артериалните кръвоносни съдове на сърцето, тези които изхранват сърдечния мускул. Това може да се приеме за предпоставка за инфаркт на миокарда, което е вид исхемична болест.

          Д-Р К.: - Върху болестния процес може да повлияе единствено неправилното лечение или нелечението на глаукомата, тъй като веднъж проявило се тя има естествен фактор,засяга и двете очи, ако не се пристъпи към лечение незабавно, се влошава. Прогнозата за това заболяване /глаукомата/, ако не се лекува е лоша, води до слепота.

          Д-Р А.: - Преживяната ситуация при постъпването в транспортната болница, може да се повтори. Риска е различен, но нестабилитет на стенокардия значи прединфарктно състояние, той е на границата на прединфаркт, то може да прогресира в развитието на инфаркт, а може да се овладее и се върне и при условията на стабилитет. В транспортната болница той е бил на интензивно лечение. Ако се получи пристъп извън работно време – трябва да се реагира спешно, да бъде настанен в заведение за интензивни грижи, това се отнася когато е и при домашни условия. Ангинапектурис това е стенокардия /гръдна жаба/ - това е дебатирано в тази част, където е описано неговото състояние по делото при постъпването му в Транспортната болница. Т.е. той имаме едно стабилно състояние, при което болния получава пристъпи при определени физически и психо- натоварвания. Това състояние става нестабилно, става застрашаващо за инфаркт, болния постъпва на лечение ,взети са мерки, състоянието се стабилизира, от там нататък всеки човек може да преживее нов стабилитет и да направи инфаркт. Лекарски грижи се нуждаят, когато настъпи нестабилитет. При това състояние лицето се нуждае се от специални  медицински манипулации в специализирано здравно заведение. И голям специалист не би могъл сам да се справи с болния. Трябва да се контролира дали е в стабилитет или нестабилитет. Неговото състояние през м.октомври има едно стабилно положение по време на стенокардията, ако спи спокойно, няма нищо, но при стрес – той получава болка, и си взимат нитроглицерин. Идва момент, когато болката идва без да има тези натоварвания, това е нестабилитет, това значи, че се развива процеса всеки един момент на коронарна тромбоза, може да се върнат нещата, както е станало при него,  не е реализирал инфаркт в Транспортна болница, а могат да го доведат и при инфаркт. Същността на състоянието  нестабилна стенокардия и инфаркт са една и съща същност, но в различна степен изразена. Затова се налага правенето на коронарография, това е следваща стъпка от диагностиката при нестабилитет, за да се види каква е степента на изразеност на неговата исхемична болест, на неговите стенози, дали трябва да се слага стенд, или не. Необходимо е да му се направи коронарография. Може да се получи симптома е болка в гърдите, може да получи тази болка като изява на нестабилитет, за което е необходимо да се укаже незабавно медицинска помощ. Емоционалният стрес, съобразно обстановката определено би допринесло до нестабилитет, те са водещи и тежки физически.

          Защитата: - Няма да сочим други доказателства.

          Прокурора: - Няма да соча други доказателства.

          Съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

          Прокурора: - Моля, да оставите жалбата без уважение, като потвърдите първоначално взетата мярка. На този етап не се налага нейното изменение, първо по здравословни причини. От изслушаната СМЕ днес, видно от която може да се очаква влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, на  въпроса, който зададох вещите лица бяха категорични, че към момента на извършването на прегледа такова влошаване на здравословното състояние няма. Дори при няколко влошавания на здравословното състояние това може да стане, както в къщи, така и в арестните помещения, още повече, че се установи от заключението, въпроса, който зададох, че в Пазарджик има три специализирани здравни заведения за интензивно лечение на точно такива здравословни състояния, просто е въпрос на време да бъде извикана линейка, и да бъде откаран в такова заведение при влошаване на здравословното състояние. Освен това съществува и затворническа болница към Затвора София, същата е МБАЛ, правят всички лечения, вкл.и коронарография, което може да се направи и в други медицински заведения. На този етап основания за изменение на мярката специално по здравословни причини няма, към момента неговото състояние е стабилно. Мярката не следва да се изменя вече и на други основания. Има една свидетелка майката на едно от момичетата са й предлагани пари, за да си изтегли показания дадени пред съдия т.е. при едно изменение това би продължило. Касае се за малолетни момичета, Делото е към приключване, предстои внасянето му в съда.

          Адв.А.: - Също много внимателно слушах вещите лица, но смятам че ОП превратно тълкува това, което казаха. Последното изречение на д-р А., че именно тази стресова ситуация може да влоши до непоправимото. Аз ще моля да имате предвид, че откакто свят светува, още първобитно общинния строй, преди да бъде жигосван, преди това е лекуван и след това му е налагано това наказание. Не смятам, че нашето правосъдие трябва да възприема тази ситуация. Предстои ни един задължителен преглед коронарография. Самото стресово състояние, този преглед няма да бъде обективен и реален, при положението, при което се намира. Д-р К. каза, че може да доведе до ослепяване, ако не се вземат адекватни лечения за това заболяване. Днес посетих подзащитния си, но вида ми наистина ме уплаши, още повече на 2.12. е получил повторен пристъп, но нямало фелдшер който бил в отпуск, за да му даде нитроглицерин, за което полицейските служители трябвало да му дават. Затова поддържам искането за изменение на мярката, с оглед заключението на вещите лица затова, че което се чу в днешното съдебно заседание, че има опасност да доведе до непоправимото. Вещите лица заявяват, че той може да участва в извършването на бъдещи процесуални следствени действия, затова няма пречка занапред, ако бъде уважено искането ни, да бъде изменена мярката в по-лека, за в бъдеще да участваме и съдействаме за приключване на досъдебната фаза на процеса. По този начин ще му бъде дадена възможността за справедлив процес и да участва в събирането на доказателства такива, каквито разследващите органи са длъжни да събират, подкрепящи. Моля, за справедлив съдебен акт, касаещ наистина тежкото здравословно състояние на подзащитния ми. Това, че би повлиял на свидетели, не ми е известно за такива доказателства, изрично сме заявили, че желаем да присъстваме на такива следствени действия, но не сме уведомявани.

          Адв. П.: - Закона повелява при съдебния контрол върху мярката задържане под стража в ДП съдът да провери всички обстоятелства свързани със законността на задържането. Това е грешната разпоредба на чл.65 ал. 4 от НПК – какво означава, проверката на законността на задържането би трябвало да има два аспекта – първо, да се провери дали при първоначалното определяне на мярката съдът е спазил всички изисквания на закона в чл.63 от НПК към момента, когато е определена тази мярка, второ, съда трябва да провери тези обстоятелства свързани със задържането към момента, когато се произнася, т.е. към днешна дата. Дали има нови обстоятелства, факти и данни, които променят наличието на предпоставките в чл.63 от НПК. За да се вземе мярката задържане под стража законодателят е посочил три условия – първо, трябва да има основателно предположение, че е извършил престъплението, второ трябва да е налице реална опасност да се укрие, или извърши престъпление. Достатъчно е едно от тези обстоятелства свързано с наличието на основателно предположение, за да се приеме, че задържането е законно. Аз ще поставя въпроса към настоящия момент - дали тези обстоятелства са налице, с оглед всички извършени до тук процесуални следствени действия и с оглед всички събрани доказателства. Т.е. дали е налице реална опасност от укриване на обвиняемия или от извършване на друго престъпление. С оглед заключението на вещите лица се установи, че обвиняемия има 4 заболявания – стенокардия, артериална хипертония, язвена болест, глаукома на двете очи. Явно здравословното му състояние към този момент, съотнесен към момента, когато е определена първоначално мярката задържане под стража преди повече от два месеца, това състояние сериозно е променено. От тази  гледна точка би следвало да интерпретираме двете основни условия за задържането -  дали има реална опасност от укриване, или от извършване на друго престъпление. Законодателят при очертаването на тези две предпоставки приема подход коренно различен при очертаване на първото, а именно предположение за извършване на престъплението, т.е. за наличието на първата предпоставка е достатъчно да бъде изградена една хипотеза от наличните по делото доказателства, за да се приеме, че тя е налице, но по отношение наличието на реална опасност от извършване на престъпление, или укриване,  законодателят предприема друг подход– тази реална опасност трябва да произтича от доказателствата по делото, трябва да има обективна основа, по същество реалната опасност представлява действителна опасност, такава каквато произтича с доказателствено значение факти, установени от съответни източници по делото. Има ли ги към този момент тези факти и тези доказателствени средства, от които да произтича опасността от укриване или от извършване на престъпление? Смятам, че към настоящия момент тази опасност вече е отпаднала. На първо място е налице влошено здравословното състояние,което прави невъзможно неговото укриване от органите на ДП, второ, има постоянно местоживеене, трето, има чисто съдебно минало, налице е ситуация, при която не съществува каквато й да е опасност да се укрие, или извърши престъпление. Няма такива доказателства, които да сочат по делото такава опасност. С оглед на това смятам, че към настоящия момент предпоставките в чл.63 от НПК не са налице в тяхната кумулативна даденост, а именно от опасност или укриване или от извършване на друго престъпления. С оглед всички данни за личността на обвиняемия, включително и на неговото здравословно състояние считам, че към настоящия момент мярката задържане под стража не е съразмерна на тежестта на повдигнатото му обвинение на събраните доказателствени материали по делото, към настоящия момент тази мярка вече не е средство за осъществяване целта, към която е насочена,  а именно да се попречи на обвиняемия да се укрие от разследването, респ. да се осъществи нормалното протичане на наказателния процес, още повече, че към настоящия момент са събрани всички гласни доказателствени материали, извършени са експертизи, така, че обвиняемия със своето поведение не би попречил на възприемането на обективната истина по делото.

          Адв.П.: - Моля, да измените мярката за неотклонение на подзащитния ни в по-лека, а именно парична гаранция. Другата мярка – домашен арест ще създава проблеми, тъй като ще му е необходимо да посещава болнични заведения, не само за това изследване, което е посочено, а и с оглед стабилизиране на здравето му заради тези два месеца, които вече е бил задържан. Стресовият момент от престоя му в ареста е много по-голям,отколкото в затвора – той е в много тежко психическо състояние, защото в затвора все пак има хора, с които може да разговаря, извеждат ги, но в ареста тези факти са го довели до предела на силите му. По възможността за взимане на медикаментозно лечение в самия арест, обръщам внимание, че на 5 страница от всички предписани лекарства /чете/– на фона на назначените лекарства на 24.10. в 5.30 са му дали една таблетка нитрограф, но нищо друго за другите заболявания. Друг момент, тъй като сме в контролна фаза – в мотивите на РС Велинград, когато е вземана мярката, края на определението преди диспозитивната част, в което е взет приоритет за да се формира убеждение в  съда за добро здраве и че може да търпи тази мярка съдът е обърнал внимание,че на основание чл.18 от НЕР в болничния лист издаден от Транспортна болница, от където е иззет и е задържан, не било отбелязано в болничния лист, че той не може да бъде задържан в ареста. Това е търсене повод, за да се отежни, да се намери някакво съображение за задържането. Този ред, тези болнични листове, ако е било казано на лекарите, и че се издава болничния лист във връзка с това дали може, с оглед неговото здравословно състояние дали може да бъде или да не бъде в ареста, естествено че ще се впише тяхното мнение. Лекарите, когато са изготвили болничния лист изобщо не са имали предвид, че него го чака автоматическо задържане. Другото съображение преди диспозитива на РС, отново се позовава на лекаря, който е в ареста, и неговото мнение се взема за приоритет, изреждат се старите му заболявания и след това трябва да избере мотив съда за вземане на мярката, той сочи за приоритет с всички тези доказателства за предишни заболявания и това което е преживял в транспортната болница мнението на лекаря в ареста, но той не е лекар, а фелдшер. Вникнете в експертизата – как е формулирана – “в условията на ареста Пазарджик при наличието на горепосочените сърдечни заболявания, може да се очаква влошаване на здравословното му състояние”. Това, което неправилно намекна прокурора, това е алтернатива, може и не може,  но за какво става дума – дали за един документ, който една графологическа експертиза като каже може и да е подписан, вероятно е подписан, може ли изобщо в случая да поставяме въпрос, че има алтернатива, т.е. да предположим, че може и нищо да не му стане, във всички случаи ще се приеме това, защото се касае  за здраве, защото сме 21-ви век, тази експертиза изключва възможността за помярчески подход, когато се касае за здравето, споменах ал.6 – че макар дори да имаше забрана за поставяне на ново искане, когато се касае до здравето, няма изключение, винаги може да се постави този въпрос. Тук няма алтернатива. След като може да се влоши здравословното му състояние, трябва да го допуснем, защото се касае за здраве, длъжни сме да вземем мерки, за да не стане и да му осигурим възможности за лечение. Можело за един ден да се заведе на лекар, знаете ли как се прави и то с охрана. Всъщност го претупват, това няма да бъде никакъв преглед.

          Адв.Х.: - Пред вас стои един въпрос, след като е взета постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, налице е ново обстоятелство, което да мотивира да постановите определение, с което да измените мярката. Новото обстоятелство е вън от всякакво съмнение, а то е здравословно тежко състояние на подзащитния ни. Изслушвайки заключението на тройната СМЕ – д-р А. казва, че исхемичната болест предразполага към инфаркт на миокарда, ето това е новото обстоятелство, което може да ви мотивира да измените мярка в по-лека. Ще се позова на монография на Е.Т., която разработва проблематиката, свързана с мярките за процесуална принуда, което отправям по-специално към представителя на прокуратурата, който казва оставете подсъдимия със същата мярка./чете/. Тя завършва позовавайки се на ЕКПЧ, към която когато в далечната 1976 г. България се е присъединила /цитира/. В трайната практика на ВКС чрез няколко принципни определения изрично повелява – тогава, когато се решава проблематиката свързана с мярката за неотклонение “задържане под стража”, съдът не се интересува събрани ли са и какви доказателствени средства, а се интересува единствено от целесъобразността, щото най-тежката мярка за неотклонение да бъде взета и да бъде продължена. Каноните на добросъвестната защита диктуват следното: да ви се предложи три варианта - дали да бъде подписка, парична гаранция, или домашен арест, вие ще изберете коя, ако уважите нашата теза, за да бъде изменена мярката. Какво означава мярката домашен арест, той е тъждествен с мярката задържане под стража. Още през 1992 г. посредством решение № 10 КС на РБ се произнесе по характерологията на мярката домашен арест, който казва, че е тъждествена със задържане на стража, при известен нюанс и когато се пледира даден обвиняем може да се отклони или извърши престъпление, домашния арест слага край на тези прокурорски терзания, защото  домашния арест препятства възможността на дееца да се предвижва от едно място на друго. Смятам, че е налице ново обстоятелство,което може да ви мотивира да измените мярката от задържане под стража в по-лека.

 

          Съдът се оттегли на съвещание, след което произнесе определението си, което обяви на страните.

 

          За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

          Производството е по чл.65 от НПК – съдебен контрол върху вече взета постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” .

          Настоящият съдебен състав е сезиран с искане от адв.А. *** – защитник на обвиняемия М.М. ***, с което се иска да се измени взетата постоянна мярка за неотклонение  по отношение на обвиняемия, която е „задържане под стража”, в по-лека такава.

          Защитниците на обвиняемия поддържат това искане в съдебно заседание.

          Представителят на ОП даде заключение, че искането е неоснователно, като излага доводи да се потвърди взетата вече първоначална мярка за неотклонение по отношение на М., която е „задържане под стража”.

          Събраните по делото доказателства сочат на следното:

          Първоначално с протоколно определение от 8.10.2008 г. по ЧНД № 531/2008 г. на Велинградския районен съд, същия съд е взел по искане на прокуратурата първоначална мярка за неотклонение по отношение на М.Д.М. със снета самоличност „задържане под стража”, във връзка с повдигнатото му обвинение в досъдебното производство за деяние по чл.150, във връзка с чл.26 ал.1 от НК, чл.159 ал.3 от НК, във връзка с чл.26 ал.1 от НК и по чл.149 ал.1 и 2 от НК, във връзка с чл.26 ал.1 от НК.

          В последствие, с оглед на събрания в досъдебната фаза на процеса доказателствен материал, с Постановление от 13.11.2008 г. на дознателя при РПУ на МВР Велинград О.Г.по отношение на М.М. е повдигнато ново обвинение – такова по чл.149 ал.5, във връзка с ал.1 и 2 от НК и във връзка с чл.26 ал.1 от НК, което деяние съобразно чл.35 ал.2 от НПК е родовоподсъдно на ОС като първа инстанция, с оглед на което обстоятелство към настоящия момент съответен първоинстанционен съд за разглеждане на това обвинение се явява Окръжен съд – Пазарджик, който следва именно към този момент да се занимае със съдебния контрол върху вече взетата постоянна мярка за неотклонение на М.М., която, както се отбеляза по-горе е „задържане под стража”.        Няма спор с оглед на тези данни по делото, че се касае за „тежко” умишлено деяние по смисъла на чл.93 т.7 от НК, тъй като за него е предвидено наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода.

          Когато съдът е взимал първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража” той е приел, че са били налице кумулативно предвидените предпоставки по чл.63 ал.1 от НПК, а именно, че от данните по делото е било направено обосновано предположение, че обвиняемия М. е извършител на горепосочените деяния, които се наказват с „лишаване от свобода”, както и че е съществувала реална опасност той да се укрие, или да извърши друго престъпление. Към настоящия момент, с оглед осъществяването на съдебния контрол върху законността на така взетата вече постоянна мярка за неотклонение, настоящият съд следва да отговори на въпроса – дали и сега към този момент са налице тези кумулативно предвидени предпоставки, за да се обоснове взетата мярка за неотклонение „задържане под стража”.

          С оглед на конкретно събраните доказателства в досъдебната фаза на процеса във връзка с деятелността, за която е обвинен М., настоящия съдебен състав прави извода, че вече една от кумулативно посочените предпоставки по чл.63 ал.1 от НПК, а именно че съществува реалната опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, вече не е налице. Този извод се обосновава преди всичко от данните, които са събрани по делото в досъдебната фаза на процеса, касаещи здравословното състояние на М., с оглед и на становището на вещите лица, изготвили тройната СМЕ в тази насока в досъдебната фаза на процеса, и изслушани в днешното съдебно заседание. Няма спор, с оглед данните на посочената експертиза, че към настоящия момент обвиняемия М. страда от няколко заболявания, а именно: - стенокардия, исхемична болест на сърцето, обострена язва и глаукома на двете очи. Изяснено е още от експертите в тази насока, че с оглед на тези заболявания за окончателното уточняване на вида и степента на исхемичната болест на сърцето е необходимо провеждане на коронарография, което може да бъде осъществено като медицинска манипулация в специализирано здравно заведение, но не и в други условия. В условията на арестните помещения в гр.Пазарджик, при които е поставен обвиняемия, вещите лица изясниха, че при наличието на гореописаните сърдечни заболявания, въпреки приложената терапия по отношение на М. до този момент, е възможно да се получи влошаване на състоянието му и при липса на лекар, какъвто е и настоящия случай, тъй като липсва такъв в арестните помещения, може при определена ситуация да се стигне и до фатален край.

          От друга страна експертите са единодушни, че сегашното състояние на М. му позволява да участва в процесуално-следствени действия в досъдебната фаза на процеса.

          При тези данни, с оглед сегашното здравословно състояние  на обвиняемия М., настоящия съдебен състав прави извода, че е налице ново обстоятелство, свързано със законността на задържането, което обосновава извода за определянето на една друга по-лека мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража”.

          Независимо от безспорния извод, че с оглед данните на делото се прави обосновано предположение, че именно обвиняемия е извършител на престъплението, за което са му предявени обвинения, посочени по-горе във въпросното постановление от 13.11.2008 г., то в конкретния случай, както се отбеляза вече за мярката за неотклонение „задържане под стража” не е налице втората кумулативно предвидена предпоставка по чл.63 ал.1 от НПК – че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, предвид липсата на условията предвидени в чл.63 ал.2 т.1-3 от НПК. Следва още да се отбележи в тази насока в подкрепа на този извод, че данните по делото са, че М. е с известно местоживеене, положителни характеристични данни и не е лице с утвърдени престъпни прояви.

Предвид съдебния контрол, който се осъществява от съда във връзка с първоначално взетата мярка за неотклонение, която в случая е била „задържане под стража”, съобразно правната доктрина и съдебна практика следва да се посочи още, че когато се обсъжда въпроса свързан с тежестта на извършеното престъпление като основание за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража”, следва да се вземе предвид и изискването залегнало в чл.5 § 1 буква „с” от ЕКПЧ, който посочва изчерпателно допустимите основания за лишаването от свобода на личността, като не във всички случаи следва да се акцентира върху тежестта на извършеното престъпление и от там да се обосновава „задържането под стража”, тъй като мярката за неотклонение не следва да се превръща в наказание. Настоящият случай е такъв, като се има предвид преди всичко влошеното  здравословно състояние на обвиняемия М..

Ето защо, предвид гореизложеното до тук, съдът намира за основателни всички доводи, които се изложиха от защитата на обвиняемия, свързани с искането им за изменение на мярката в по-лека такава.

Съдът, като прецени всички събрани по делото доказателства намира, че първоначално взетата мярка за неотклонение, която е „задържане под стража” ще следва да бъде изменена в по-лека такава, а именно в парична гаранция, която съдът преценява, че ще следва да бъде в размер на 4000 лева, имайки предвид изискванията на разпоредбата на чл.61 от НПК. Така изменената мярка за неотклонение съдът намира, че тя ще отговори на целите по чл.57 от НПК.

Водим от горното и на основание чл.65 ал.4 от НПК, Пазарджишкият окръжен съд

                             О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯВА взетата с определение от 8.10.2008 г. по ЧНД № 531/08 г. на Велинградския РС постоянна мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия М.Д.М. ***, ЕГН **********, потвърдена с протоколно определение от 14.10.2008 г. по ВЧНД № 760/08 г. на ОС Пазарджик , която е „задържане под стража”, в ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ в размер на 4000 лева.

След влизане на настоящето определение в сила, дава на обвиняемия 7-дневен срок за внасяне на гаранцията.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, след изтичане срока за обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е неокончателно и подлежи на обжалване и протестиране в 3 дневен срок от днес пред ПАС.

В случай на постъпване на жалба и протест, делото се насрочва за разглеждане пред ПАС на 11.12.2008 г. от 10 ч., за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    СЕКРЕТАР: