П Р О Т О К О Л

 

18.06.2009 г.                                                                        ГРАД   ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ    

НА  ОСЕМНАДЕСЕТИ Ю Н И                      ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТА ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:           

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТРЪНДЖИЕВА                         

   ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ПАЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ МАРАТИЛОВ      

                                 

секретар ДИМИТРИЙКА НИКОЛОВА.

Прокурор НЕДЯЛКА ПОПОВА.

сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА ТРЪНДЖИЕВА

ВЧНД № 426  по описа  за 2009 година.           

На именното повикване в   13.30 ч. се явиха:

Обвиняемите се явяват лично.

За обв.Д. Д. се явява адв.П., уп.от пр.

За обв.А. К. и М.К. се явява адв.К., надл.уп.от днес.

За ОП – прокурор Попова.

Прокурора: - Да се даде ход на делото.

Адв.П.: - Да се даде ход на делото.

Адв.К.: - Да се даде ход на делото.

 

Съдът, 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

Прокурора: - Поддържам частично протеста на РП. Ще се ползвам от представеното за констатации дело в ДП и допълнително представям експертна справка от НТЛ на РУ Велинград. За М. К. не поддържам протеста.

Адв.П.: - По отношение на представената експертна справка считам, която засяга моя подзащитен Данчев, ако следва да се представя нещо, следва да бъде експертизата, като моля да не се приема. По отношение другите доказателства, приложени към протеста, следва да не приемете тези, които касаят одобряването на протокола за претърсване и изземване, извършено от страна на ДП. До момента не беше представен такъв протокол.

Адв.К.: - По отношение представеното доказателство от ОП, то е неотносимо, предоставям на съда.  Моля, да приемете уд-ние за раждане на Д. А. К., както и уд-ние за граждански брак на М. К., както и 3 броя уд-ния за раждане на деца, които той има.

Прокурора: - По представените доказателства разбрах, че касаят семейното положение на М. К. За вземане на мярка за неотклонение тези доказателства се преценяват.

Адв.К.: - Считам, че е недопустимо, първо, протокола за претърсване на отговаря на изискванията на НПК, протокола касае лицето А. К., а е одобрен по отношение А. К., което е за две различни лица.

Прокурора: - По отношение за възражението за експертната справка, това не е експертиза, а предварителна експертна справка, която може да се представи. Има законоустановени срокове, през които ще бъдат изготвени всички експертизи. По отношение на двете определения, с които са одобрени протоколите за претърсване и изземвания, самия съдия, който одобрява пише, че те са представени в срок от 24 часа. По отношение на протокола за оглед на местопроизшествие няма одобрително действие от съда, тъй като не се изисква от НПК.

 

Съдът намира, че днес представените писмени доказателства, както и приложените такива към протеста са относими към спора и следва да бъдат приети като доказателства по делото. Конкретно що се отнася до експертната справка въззивния съд намира, че няма пречка да бъде приета по делото, отчитайки характера на делото като производство, а именно такова по контрол, относно действие на първоинстанционния съд за определяне мярка за неотклонение, затова

                             О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА приложените към протеста писмени доказателства и днес представената от прокуратурата експертна справка, както и писмените доказателства, отнасящи се до семейното положение на обв.А. и М. К., представени от адв.К. и подробно описани при представянето им.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Прокурора: - Моля, да уважите протеста досежно Д. Д. и А. К., тъй като считам, че са налице предпоставки за вземане най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те са привлечени като обвиняеми по чл.339 ал.1, във вр.чл.20 ал.1 НК, за всеки един от тях и допълнително по чл.339 ал.1 НК, като за Д. обвинението е за държане на 8 бр. патрони, а за А. е задържан в дома му на 5,240 кг взривно вещество, и двамата имат обвинение по две при условията на реална съвкупност, наказуеми с лишаване от свобода до 6 години. За да се вземе най-тежката мярка за неотклонение са налице две предпоставки, които трябва кумулативно да са налице двамата обвиняеми са извършители на деянието, за което считам, че са събрани доказателства. Едно от обвиненията по чл.339 ал.1 от НК са разпитани свидетели, които са извършвали системно наблюдение върху двамата обвиняеми, това са И. З. и П. Ф., които са имали специална задача за наблюдение по повод произвеждане и разпространение на наркотични вещества от двамата обвиняеми. В тази насока има подробни обяснения от тях. Освен това са разпитани и трети незаинтересовани свидетели, двама полицаи И.Д., собственика на имота П. Л., разпитани са и поемни лица, ползвани при извършения оглед на местопроизшествието Г. Д. и С. Ю. От всички събрани доказателства начина на залагане на двамата обвиняеми, може да се направи обосновано предположение, не само че са извършили деянието, за което им е повдигнато обвинение и на едно друго обвинение, свързано с отглеждане и събиране на канабис – наркотично вещество забранено за разпространение в нашата държава. Нямаме обвинение, но този факт не трябва да бъде пренебрегван, когато се ценят всички събрани доказателства. Поради краткия период не са събрани всички доказателства, за да бъде изяснено цялата обстановка, затова насочвам съда към други обвинения. Безспорно е, че при огледа е намерена раница, с приложен фотоалбум неразделна част от огледния протокол, в която е намерено взривно вещество, което при тест е дало че е взривно вещество. Все още няма изготвена експертиза. Тази раница е била изхвърлена от автомобила, в който са се намирали тримата обвиняеми. Няма основание показанията на Ф. и Ю. да не са достоверни. Освен това претърсванията и изземванията от домовете на Д. и А. К., са намерени още допълнително 8 патрони, боеприпаси, които нямат право да държи в дома си, а в дома на А. К. е намерено 3,890 кг взривно вещество, това са работни диспозитиви и тяхното предназначение е да ориентира рамките на обвинението, до приключването на делото, може да претърпи промени. Намереното количество държано взривно вещество нямат право да държат в дома си. При изготвените следствени действия казват, че нямат нищо общо с така намерените предмети. По възражението, че огледа на местопроизшествието не би следвало да се цени като годно доказателство, но би трябвало да се цени разпитаните Г.Д. и С. Ю., които подробно са обяснили как са били поканени като поемни лица, което подробно е описано в протокола за оглед. Цитирам съдебна практика, допустимо е изземване на веществено доказателство с протокол за оглед решение 430/28.12.2008 г. на ІІІ н.о. на ВКС и решение в случай,че се установи порок в протокола на оглед на местопроизшествие,може да се компенсира с разпит на поемните лица решение 86/17.03.09 г. на ІІ нак.о. на ВКС. Считам, че от събраните на този етап доказателства безспорно сочат, че е налице авторството на деянието, за което е повдигнато обвинение на двамата обвиняеми. Налице е и другото – да се извърши престъпление или да се укрие. От данните, с които разполагаме за извършителите, безспорно е , че Д. Д. е осъждано лице, сочи, че има решение по чл.78А за шофиране след употреба на алкохол и има влязло в сила осъдителна присъда, задържан е за марихуана и незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, т.е. вече е осъждан като присъдата е в сила от 28.01.2008 г. наказанието от 1 г.и 6 месеца е отложено за изп.срок от 3 години и деянието по настоящето дело е осъществено в условния срок. Обвинението срещу него е почти идентично,както и по настоящето дело,т.е. тази присъда по никакъв начин не можем да приемем, че оказва превантивно въздействие върху поведението му. От събраните писмени и гласни доказателства,които са събрани на този етап на разследването. Характеристичните данни за него са негативни. Представената характеристична справка от кмета в много добра светлина е представен, но от РПУ в която са отбелязани многобройните заявителски материали, доказващи престъпната му дейност. По отношение на А.К.същия е неосъждан, действително неговата характеристична справка изготвена от МВР Велинград сочи, че той е с криминална проявеност, а и двамата свидетели ,които са наблюдавали двамата, безспорно сочат за съвместна дейност между тях – не трябва да се пренебрегва факта, че в автомобила, освен взривно устройство, има и металотърсач. Известно е, че в този район се извършват разкопки, не е забранено държането на металотърсач, но всички намерени вещи в автомобила навяват изводи за престъпление. А. К. да не е осъждан, считам,че ако бъде на свобода, от страх от наказателна депресия, най-вече за Д. Д., безспорно ще се предприемат действия по укриване. Освен това и двамата са безработни и деянието,което осъществено от полицейските власти, да казват, че двамата не се занимават с обществено-полезен труд, а по-точно с реално с отглеждането и  продажбата на канабис. Събрани са доказателства, че точно от двамата обвиняеми се полагат грижи,които се намират в обекта една барака,или колиба, място,където е направен оглед е намерена чанта с 1 кг канабис изсушен,и с оглед наблюденията на двамата полицаи, че А. К. идва с празна раница се среща с другия обвиняем, напуска с пълна раница. С оглед осъжданията на Д. Д., мисля, че тези двама обвиняеми осъществяват и друга престъпна дейност и ще продължат да извършват. Не са изследвани всички дактилоскопни следи на вещите намерени на местопроизшествието. Освен това ще наблегна законодателя първоначално за вземане на мярка за неотклонение не говори за безспорни и категорични доказателства, а само за обосновано предположение за авторството на деянието. Затова това авторство може да бъде изведено от събраните доказателства до момента. По отношение на опасността да се извърши престъпление, или обвиняемите да се укрият, моля, с оглед изложеното да прецените още веднъж доказателствата в хода на разследването, данните за личността на двамата извършители, и да вземете мярка задържане под стража, като отмените и протоколното определение в тази част на РС Велинград досежно А.К. и Д. Д. Не намерих достатъчно данни за този етап за задържането на М.К. Моя извод, че този ден по-скоро случайно е потърсил М. К. и не мога да го свържа с престъплението на двамата. Още един факт, който ще посоча, в протокола на оглед е упомената една жълта чанта на Билла където има шнур и взривно вещество,върху чантата има отпечатък от Димитър Данчев, не говорим за чантата от наркотик, а от взривното вещество. С оглед на изложеното, моля да вземете мярка задържане под стража на двамата обвиняемия.

Адв.П.: - Моля, да не уважавате протеста и потвърдите определението на РС Велинград по отношение на моя подзащитен. Не мога да не поставя на вниманието протокол за оглед и претърсване ,който в дн.с.з. се представи,че е одобрен от съда. След като разгледах това доказателство, трябва да прецените по какъв начин този протокол е одобрен от съда, след като той не се намираше по делото. Преценете този факт, дали е извършено такова одобряване на дадения на съда протокол, поради което следва да правите извод дали моя подзащитен може да му се повдигне обвинение. Освен този протокол е представен и албум,в който се вижда къде,какво е намерено, но не иззет от моя подзащитен, и не е държал в себе си. От албума се виждат снимки на някаква масичка тези патрони. По чл.156 от НПК следва първо да се огледат на място къде са намерени вещите, след това да се представят за оглеждане.  Няма снимка на намерените вещи. А това е дома му, който се обитава от неговите родители. Няма следи от моя подзащитен. Затова, че той е държал взривни вещества в м.Общински харман, но това са няколко декара, без да е фиксирано мястото къде са намерени вещите. Не са извършени на вещите и дактилоскопна експертиза. Чантата на Билла – по самите взривни вещества и намерените вещи дактилоскопни следи не са намерени. Моля, да бъдат изключени като доказателства тези вещи. Считам, че това ще бъде съществено нарушение на съда, ако одобрите и направите предположение,че моя подзащитен е извършил престъпление. Факта, че е осъден, не може да се предполага, че той е извършил това престъпление, затова, че е безработен, той е безработен, защото няма трудов договор, това, че той е отглеждал канабис и какво е правил с него,няма нищо общо с това дело. Считам, че тях също не трябва да ги взимате предвид. Дали би могъл да се укрие – моя подзащитен е с постоянен адрес, има работа,но без трудов договор, само това, че е осъждан, не би се укрил. Неговите права са нарушени затова, че държи, а прокуратурата казва – намерено, нищо той не е държал в себе си за всичко, което е намерено. Затова моля, да не уважавате протеста.

Адв.К.: - Моля, да постановите определение, с което да потвърдите определенията на РС и оставите протеста без уважение. Много предположения, вярно, че законодателят за някои обстоятелства допуска предположения, но за другите изисква доказателства. Разнасяхме пълната и празната раница, за да бъдете убедени, че за да се предотврати престъпление А. да бъде задържан. Не разбрах какво е носел в тази раница. Каква е относимостта на тази полупразна раница с целта на закона. Прокурора прави за себе си едно обосновано предположение, че страха от наказателната репресия щяла да мотивира А. К. той да се укрие. За да се направи един извод,трябва да има определен факт, както страха като чувство е едно предположени в съзнанието на прокурора, така и укриването,което се прави за моя подзащитен не може да се изгради един факт,за да приемете,че са налице условията за изменение на мярката. Законодателят е предвидил презумпция с оглед тежестта на престъплението, тя не е произволна, защото отново върху органите на ДП тежи законовото задължение да представят док-ва,че съществува реална опасност обвиняемия да се укрие и извърши престъпление,независимо от тази законова презумпция. Това е довод на ВК изложен в ТР 1/02 г. по стария НПК,когато тези разпоредби бяха чл.152 и сл. Но съдържанието и принципа е един и същ, както е в чл.63 и 64. /чете/. Пред вас се изложиха доводи за предположение. Но не съзрях в кориците на делото доказателства, въз основа на които да се направи това предположение, трябва да има определени факти,на базата на които да се правят предположения,но такива не видях. Опасността да извърши отново престъпление, също липсват доказателства. Отново свободни предположения. ВС се е позовавал и е казал, че основния критерии при определяне на вида на мярката за неотклонение и последващото му ревизиране е съответствието между тежестта на избраната мярка и нейната цел. Много рядко прокурор анализира необходимостта от определена мярка с целта на закона, защото извън целта на закона не можем да излезем. Целта на закона е посочено в чл.57 от НПК, където се казва/чете/. Нямаме още присъда,не се знае дали ще има, бъдеща несигурност е това. Другите неща, за които говорех преди малко, хипотетично,всеки който е привлечен като обвиняем винаги ли съществува опасността да извърши ново престъпление и да се укрие.  Аз не съм убеден, не видях подплата, хастар, върху неясна фактическа обстановка. Започнах в началото с несъответствието с одобряването на протокола за претърсване и изземване и определение. Не можем да говорим за техническа грешка, или за пропуски чрез сънирането им чрез свидетелски показания. Ако законодателят изискваше извършването на претърсването и изземването да се доказва със свидетели,  в лицето на поемните лица, нямаше да изисква писмено и да отговарят на определена форма и реквизити. Освен това в ДП някои протоколи нямат дати. За четливостта им, няма да говоря, но трябва, неграмотно написани, един документ който не може да бъде разчетен, нарушава правото за защита. Такъв документ трябва да бъде направен и на машина. Могат ли да бъдат тези протоколи за претърсване пълно доказателствено средство. Било намерено голямо количество взривно вещество в дома на моя подзащитен, но прокуратурата прави един незначителен довод, в тази къща живеят три семейства. Количеството е намерено на двора, вън от къщата. На кого е това от тези семейства. То може да е на друг, живеещ в тази къща. С какво се установи, че това взривно вещество е на моя подзащитен. Но тъй като не е установено на кой е, то трябваше да бъда на моя подзащитен. Основанията за задържането на моя подзащитен, че той не работи. Това може да бъде отрицателна характеристична данна. Моля, да не уважавате характеристичните справки от кмета ,тъй като е трето незаинтересовано лице, а да уважите справките от полицейския служител. Може ли да се изготвя характеристична справка, която е страна в процеса. Тя е заинтересована. Тогава на какво основание да се кредитира достоверността на тази институция пред тази на кмета на селото. Имало е и изключения,когато съм чел положителни характеристични справки, десетки са били, когато съм правил това възражение. Десетки са били случаите, когато твърдят, че ще започна и аз да издавам характеристична справка и аз съм страна и полицейския служител е страна. От страна на полицията е правено абсурд. Основния критерии пак казва ВС – е обезпечаването на нормалното развитие на процеса, ние сме юристи и трябва да четем закона,както е написан, а не с предположения. Мярката за неотклонение още не изпълнение на наказание. Установи се, какво е семейното положение на М. К. Той трябва да бъде най-незаинтересования баща, за да се укрива за собствената си безопасност. А. също има дете, жена с която живее, това се отнася и за него, да се укрие за мнима опасност, да зареже семейството си.  Накрая искам да съпоставям и едните и другите изводи. С оглед на това, моля да оставите без уважение протеста на РП.

Реплика – Прокурора: - Действително протокола за претърсване и изземване е направен в дома на ул.К.  е дом и на А.К. – обвиняемия и на неговия брат А. К.  живеят в един и същи дом. При положение, че А. е бил задържан, няма пречка да бъде в присъствието на друг от този дом. Именно А. К. е заявил, че за първи път ги вижда и не знае чии са. Т.е. брата е можел да присъства, няма пречка да се приеме, че това са укрити вещества именно от обв.А.К., тъй като ако следите внимателно в албума става въпрос за идентични предмети, намерени в торбата при произшествието и предметите,намерени в дома, дори без експертиза за идентичност,може да се направи извод че са такива. По отношение намерението за укриване съм преценила полицейската справка стр.31 касае А. К., че същия е способен да се укрива за дълъг период от време. Считам, че местните полицейски власти имат поглед върху хората и могат да дадат едно такова заключение.

Адв.Кърпаров: - Не може да се прави извод върху извод, а извод се прави върху факти.

Адв.Пещерска:  Правилен е извода, че може да се укрива, но не казва, защото някога се е укривал, затова можел да се укрие, пак няма конкретно.

ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА:

Д. Д.: - Искам мярката ми да бъде подписка.

А.К.:- Искам да съм у нас, и ми бъде подписка.

М. К.: - Искам същата мярка.

ПОСЛЕДНА ДУМА:

Д. Д.: - Искам мярка подписка.

А. К.: - Да остане същата мярка.

М. К. – Искам да съм си в къщи.

Съдът се оттегли на съвещание, след което постанови определението си, което обяви на страните.

 

Производството е по чл.64 ал.7 от НПК.

Протестирано е определение на РС гр.Велинград, постановено по ЧНД № 409/09 г. по описа му, с което е оставено без уважение искането на РП Велинград по ДП № ЗМ-437/09 г. на РУ на МВР гр.Велинград и вх.№ 761/09 г. по описа на РП Велинград за вземане на мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по отношение на лицата Д. И. Д., А.О. К.и М. А. К. По отношение на тези лица съдът е взел по-лека мярка за неотклонение, а именно  ПОДПИСКА. В протеста, с който е сезиран въззивния съд не се излагат доводи, освен изложените такива, мотивирали прокуратурата да направи искане за вземане на мярка за неотклонение.

В съдебно заседание от представителя на прокуратурата протеста се поддържа частично.

Обвиняемите, лично и чрез своите защитници пледират за законосъобразност на взетите мерки за неотклонение.

От въззивния съд са приети нови писмени доказателства.

Съдът, като съобрази събраните доказателства и доводи на страните, за да се произнесе, взе предвид следното:

За да постанови определението си, първоинстанционния съд е разполагал само с част от събраните доказателства, и именно анализа на тези доказателства го е мотивирал да се произнесе в този смисъл. От събраните и представени пред настоящата инстанция доказателства, съдът счита, че може да се направи обосновано предположение, че тримата обвиняеми са извършители на престъпленията, за което им е повдигнато обвинение, а именно, че на 10.06.2009 г. в съучастие, като съизвършители са държали 386 грама взривно вещество, без да имат за това надлежно разрешение, което съставлява престъпление по чл.339 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2 от НК. Този извод съдът направи като съобрази, на първо място, представения протокол за оглед на местопроизшествие от 10.06.2009 г. По отношение на този протокол и годността му като доказателствено средство, с оглед и характера на настоящето производство, съдът намира за необходимо да отбележи само следното: протокола за оглед на местопроизшествие, като доказателствено средство,  не се нуждае от предварително разрешение, или последващо одобрение от съдия. Такава необходимост е предвидена изрично от законодателя само при оглед на лице, т.е. при освидетелстване по смисъла на чл.158 от НПК, но не и при оглед на местопроизшествие, което не е свързано с претърсване и изземване.

Обоснованото предположение по отношение на тримата обвиняеми, съдът направи и  съобразявайки показанията на разпитаните свидетели З., Ю., Д. и Ф.

По отношение на обв.Д. е повдигнато обвинение и затова, че на 10.06.2009 г. във Велинград, в дома си на ул. е държал боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339 ал.1 от НК. Пред съда бе представена експертна справка, която няма пречка да бъде ценена като доказателство за нуждите на настоящето производство, от която е видно, че намерените 8 броя ловни патрони представляват боеприпаси по смисъла на ЗКВВООБ.

Съдът изгради обоснованото си предположение за това обвинение по отношение на Д., съобразявайки протокол за претърсване и изземване, надлежно одобрен от съда с определение от 11.06.2009 г. по ЧНД № 406/09 г. На доводите, относно законосъобразността на действията, извършени от РС, във връзка с това одобряване, настоящата инстанция не следва да отговаря, с оглед характера на производството.

По отношение на обвиняемия А.К. е повдигнато обвинение и за това, че на 10.06.2009 г. в жилището си е държал 5,240 кг взривно вещество, без да е имал за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339 ал.1 от НК.

Налице са условията за вземане на мярка за неотклонение по отношение и на А. К., тъй като от събраните доказателства съдът направи обосновано предположение, че А. К. е извършител на престъплението, за което е обвинен. Съставен е протокол за претърсване и изземване с дата 10.06.2009 г., при което действие в дома, в който живее обвиняемия са намерени взривни вещества, описани в този протокол. Извършеното претърсване в това жилище е одобрено по надлежния ред от съда. Като съобрази това, както и обясненията на самия А. К., съдът направи обоснованото си предположение. А.К. е обяснил саморъчно, че намерените предмети под терасата, извън сградата, в която живее, той самия ги е открил преди 20 дни в дома си и ги е оставил на това място.

Поради изложеното до тук съдът намира, че са налице условията на чл.56 от НПК за вземане на мярка за неотклонение по отношение на обвиняемите.

Определението, по отношение на взетата мярка за неотклонение спрямо М. К., съдът намира за законосъобразно. Изложени бяха доводите за наличие на обосновано предположение за извършено от него престъпление, в което е обвинен, но не са налице условията на чл.63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”. В този смисъл искането на прокуратурата е неоснователно и като е взел по-лека мярка – „подписка”, съдът е постановил законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден.

Налице са условията на чл.63 от НПК за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на останалите двама обвиняеми.

Обвиняемият Д. е осъждан, като му е повдигнато обвинение за извършване на престъпление в изпитателния срок на присъда, с която е бил признат за виновен за престъпление по чл.354А ал.1, предл.4-то и чл.339 ал.1, предл.2-ро от НК.

Събрани са в хода на производството доказателства за поведение на Д., даващи основание да се приеме, че има реална опасност Д. да се укрие, или извърши престъпление. Действително той има постоянен адрес, но няма данни за трудовата му заетост и за реализирани от него доходи.  От показанията на св.И., съдът счита, че могат да се направят изводи за поведение на Д., което обосновава опасността да извърши престъпление. Доводите и представените доказателства, относно семейното положение на Д., не променят изложеното до тук.

Изводите си за наличие на условията на чл.63 ал.1 от НПК по отношение и на обв.А.К., съдът направи въз основа на вече анализираните доказателства. Съобрази, освен това и поведението на К., установено във връзка с обвинението срещу тримата, като съизвършители.

По изложените съображения, съдът намира, че определението на първоинстанционния съд в частта, с която е оставено без уважение искането на РП Велинград за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и съответно е взета по-лека мярка за неотклонение „подписка” спрямо обвиняемите Д. и А.К., след преценка на събраните и от тази инстанция доказателства, се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като по отношение на Д. и А. К. бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража”.

В останалата част протеста е неоснователен и определението следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения и на основание чл.63 ал.8 от НПК, Пазарджишкият окръжен съд,

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение на Велинградския РС от 12.06.2009 г., постановено по ЧНД № 409/2009 г. в частта, с която е оставено без уважение искането на РП Велинград по ДП № ЗМ-437/2009 г. на РУ на МВР гр.Велинград и вх.№ 761/09 г. по описа на РП Велинград, за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Д. Д. и А.К. и съответно по отношение на тези лица е взета мярка за неотклонение „подписка”.

ВЗЕМА мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Д.И.Д. р.на  г. в гр.Велинград, живущ ***, български гражданин, със средно образование, безработен, ЕГН **********, по ДП № ЗМ-437/2009 г. на РУ на МВР гр.Велинград и вх.№ 761/09 г. по описа на РП Велинград, за престъпление по чл.339 ал.1 НК.

ВЗЕМА мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на А.О. К.р.на г. гр.Велинград, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, по ДП № ЗМ-437/2009 г. на РУ на МВР гр.Велинград и вх.№ 761/09 г. по описа на РП Велинград, за престъпление по чл.339 ал.1 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА определение на РС Велинград от 12.06.2009 г., постановено по ЧНД № 409/09 г. в частта, с която по отношение на обв.М.А. К. е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража” и е взета по-лека такава „подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Преписи от определението да се връчат на Областно звено „Съдебна охрана” за изпълнение и на органите на досъдебното производство.

          Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 15.45 ч.

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                   1.

 

                                                                   2.

 

                                                                   СЕКРЕТАР: