О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

.

Номер                                        24.06.2009г.                                       Град Пазарджик

 

Пазарджишкият окръжен съд                                                             Наказателен състав

На 24.06.                                                                                                Година 2009

В закрито заседание в следния състав:

Председател: Димитър Бозаджиев

                                                                                                Членове:

                                                                                                Съдебни заседатели:

Секретар:

            Прокурор:

            като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 443 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.19, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства- /ЗПИПАОИД/.

Същото е образувано по повод на постъпило искане от Зам. Окръжният прокурор Ангел Панков при Окръжна прокуратура- гр. Пазарджик за постановяване на определение за изземване и предаване на българските съдебни власти с цел обезпечаването на предмети съставляващи веществени доказателства по делото, а именно: Блюдо /сребърна чиния с позлата/ с лъвица /пантера/ нападаща конник /рицар/ с вдигнат меч. Главата на конника е обърната към атакуващото него и коня животно. Отделно в краката на коня е изобразено друго малко животно. Това веществено доказателствено средство е с местонахождение Stanford Place, Farringdon, Oxon, 7 SN 8 EX Oxford, England, както и на Сребърна чиния с позлата, по средата на чинията има медальон с надпис “Константинос Продерос Аланос …..” Боже пази Константин Аланос Продерос. Това веществено доказателствено средство е с местонахождение Teo Capmac/ TEO CAPMAC, Northumberland House 11 the Pavement Popes Lane London W5 4 NG U K.

В същото се твърди, че с Постановление от 02.11.2006г. е образувано наказателно производство /ДП №ЗМ- 272/2006г. по описа на ОД МВР- гр. Пазарджик/ срещу неизвестен извършител за това, че през 1999-2000г., без надлежно разрешение извършва археологически разкопки на паметник на културата- местността “градище” между с. Бошуля и с. Величково, област Пазарджишка, като за целта използвал техническо средство- металотърсач и извършеното не представлява по- тежко престъпление- престъпление  по чл.278б, във връзка с чл.2, ал.1 от НК.

            Твърди се, че впоследствие е привлечен като обвиняем М.К.В. затова, че за периода от месец декември 1999г. до месец 2001г. в гр. Пазарджик и гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е укрил, придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или друго обществено опасно деяние, като укривателството е с вещи, поставени под специален режим- 13 сребърни съда, от които 2 броя чинии /фруктиери/ и 11 броя тави, които представляват движими паметници на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите и е в големи размери- престъпление по чл.215, ал.2, т.1 и т.2 във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл.26 от НК.

            Сочи се, че в хода на разследването е установено, че без надлежно разрешение с посредничеството на български лица и чужди граждани, в края на 2000- началото на 2001г., единадесет от паметниците на културата /сребърните чинии/ са изнесени извън границите на страната. Понастоящем една част от тях, а именно: една фруктиера и една тава се намират в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, а друга част, а именно: седем тави и две фруктиери се намират в Република Гърция в три гръцки музея- музея “Бенаки” в Атина, “Византийския и християнски музей” в Атина и Музея на византийската култура в Солун.

            В процеса на установяване местонахождението на сребърните чинии и идентификацията им се твърди, че е изпратена следствена поръчка до Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия. На 09.11.2006г. от Аукционна къща “Кристис” гр. Лондон е била обявена за продажба чрез търг една от чиниите от сребърното съкровище, притежавана към този момент от “Станфорд плейс колекшън”. Поискано е било от английските съдебно власти да спрат продажбата на чинията, която е предмет на воденото в  България наказателно производство. С първоначалното си решение, наказателния съд в Лондон е разпоредил да се спре провеждането на търга, като това му решение впоследствие е било отменено. В съдебното заседание в Лондон са представени документи със съмнителен  произход, във връзка с което в Република България, по настоящото дело е проведено разследване и е доказана тяхната недостоверност. Другата чиния- тази с надпис “Константинос Продерос Аланос”, понастоящем също се намира в Лондон и е собственост на Т. С.- колекционер- гръцки гражданин, с постоянно местопребиваване във Великобритания.

            По отношение на другите девет сребърни съда са сочи, че по отношение на тях Окръжен съд- Пазарджик с определение от 04.03.2009г. е допуснал тяхното обезпечаване  чрез запор, изземване и предаването им на българската държава, като в момента тече процедура по тяхното изземване и предаването им на българските съдебно власти.

            За сребърният съд от “Кристис”, чинията която се намира в колекцията на Т.  С., както и деветте сребърни съда от трите гръцки музея, се твърди, че същите безспорно притежават висока художествена и културно- историческа стойност, представляват ценни паметници на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите и са част от националното богатство на България.

            Посочено е, че двата сребърни предмета с позлата по описание на свидетелите, снимките обнародвани в списанието на музея “Бенаки|”- Гърция- бр.3 от 2003г., снимките на сребърния съд продаван на аукциона от “Кристис” във вестник “24 часа” от 01.11.2006г. и в Интернет в уебсайта на “Кристис”, както и редица други издания изглеждат както следва:

-Блюдо /сребърна чиния с позлата/ с лъвица /пантера/ нападаща конник /рицар/ с вдигнат меч. Главата на конника е обърната към атакуващото него и коня животно. Отделно в краката на коня е изобразено друго малко животно.

-Сребърна чиния с позлата, по средата на чинията има медальон с надпис “Константинос Продерос Аланос …..” Боже пази Константин Аланос Продерос.

            Твърди се, че за предотвратяване на продажбата на чиниите е поискано от британските съдебно власти по реда на чл.7, б. “b” /ii/ от Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности и по реда на чл. 11 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облаги от престъпление /и двете ратифицирани и в сила, както за Република България, така и за Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия/ да предприемат временни мерки- изземване на инкриминираните чинии и налагане запор върху същите, а така също и тяхното връщане. Сочи се, че това искане на прокуратурата по необясними причини не е изпълнено.

С оглед на събраните по разследването до момента факти и доказателства се приема от прокуратурата категоричния извод, че двата посочени по- горе сребърни предмета с позлата се намират в Англия, произхождат от територията на българската държава, предвид на което те следва да се върнати в нейно разпореждане.

                                                            - 2 -                                                НЧД №443/2009г.

 

Това и мотивира последната да направи искане от съда да постанови определение за изземване и предаване на българските съдебни власти, с цел тяхното обезпечаване на описаните по- горе два сребърни съда, съставляващи веществени доказателства по делото.

Към искането са приложени: Материалите по ДП №272/2006г. на ОД “МВР”- Пазарджик в 6 тома. В том 4 и том 6 се намират снимки на блюдото /сребърната чиния с позлата/ с лъвица нападаща конник, Каталог от музея “Бенаки”, където на стр.66 се намира цветна снимка на сребърната чиния с надпис “Константинос Продерос Аланос …”, Описание на фактическата обстановка- писмо ЗМ-272/2006г. от 11.06.2009г. на водещия разследването при ОД “МВР”- Пазарджик.

Съдът, като се запозна с твърденията изложени от Зам. Окръжния прокурор на ОП- Пазарджик изложени в искането му, както и материалите приложени към него, прие за установено следното:

Видно от Постановление от 02.11.2006г. се установява, че е налице образувано наказателно производство /ДП №ЗМ- 272/2006г. по описа на ОД МВР- гр. Пазарджик/ срещу неизвестен извършител за това, че през 1999-2000г., без надлежно разрешение извършва археологически разкопки на паметник на културата- местността “градище” между с. Бошуля и с. Величково, област Пазарджишка, като за целта използвал техническо средство- металотърсач и извършеното не представлява по- тежко престъпление- престъпление  по чл.278б, във връзка с чл.2, ал.1 от НК.

            От постановление за привличане на обвиняем от 16.06.2009г. по същото производство е привлечен в качеството му на обвиняем, лицето М.К.В. затова, че за периода от месец декември 1999г. до месец 2001г. в гр. Пазарджик и гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е укрил, придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или друго обществено опасно деяние, като укривателството е с вещи, поставени под специален режим- 13 сребърни съда, от които 2 броя чинии /фруктиери/ и 11 броя тави, които представляват движими паметници на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите и е в големи размери- престъпление по чл.215, ал.2, т.1 и т.2 във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл.26 от НК.

В хода на досъдебното производство се проведени множество разпити на свидетели, някои от които пред съдия. Извършвани са разпознавания на предмети по снимка, назначени и извършени са експертизи, както и са предадени сведения от Археологическия музей в гр. София. Изготвени са и изпратени няколко молби за международна правна помощ от САЩ, Гърция и Англия, като са получени отговори по тях.

Всички тези доказателства, анализирани в тяхната съвкупност, обосновават извода, че въпросните и описани по- горе два сребърни предмета находящи се в Англия, произхождат от територията на Република България и в тази връзка те следва да бъдат върнати в нейно разпореждане. В случая материалите по делото определят наличието и на двете хипотези на чл.19, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПИПАОИД, а именно: определения за обезпечаване на имущество или доказателства се постановяват за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на Държавата и когато съществува опасност, че някое доказателство може да бъде изгубено или неговото събиране ще бъде затруднено.

При тези данни, съдът намира, че искането се явява основателно и следва да се уважи, като се допусне обезпечаване чрез налагане на запор върху следните вещи, а именно: Блюдо /сребърна чиния с позлата/ с лъвица /пантера/ нападаща конник /рицар/ с вдигнат меч. Главата на конника е обърната към атакуващото него и коня животно. Отделно в краката на коня е изобразено друго малко животно.; както и Сребърна чиния с позлата, по средата на чинията има медальон с надпис “Константинос Продерос Аланос …..” Боже пази Константин Аланос Продерос.

С оглед гореизложеното и на основание чл.19, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПИПАОИД, във връзка с чл. 72, ал. 1 от НПК

                        О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА обезпечаване на веществени доказателства /изземване и предаването им на българската държава/, чрез налагане на запор по отношение на:

- Блюдо /сребърна чиния с позлата/ с лъвица /пантера/ нападаща конник /рицар/ с вдигнат меч. Главата на конника е обърната към атакуващото него и коня животно. Отделно в краката на коня е изобразено друго малко животно.

Това веществено доказателствено средство е с местонахождение: Stanford Place, Farringdon, Oxon, 7 SN 8 EX Oxford, England, както и на

- Сребърна чиния с позлата, по средата на чинията има медальон с надпис “Константинос Продерос Аланос …..” Боже пази Константин Аланос Продерос.

Това веществено доказателствено средство е с местонахождение: Teo Capmac/ TEO CAPMAC, Northumberland House 11 the Pavement Popes Lane London W5 4 NG U K.

Определението подлежи на обжалване и протест в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Пловдивския апелативен съд по реда на ГПК.

След влизане на определението в сила, същото да се изпрати чрез Окръжна прокуратура- гр. Пазарджик за последващо изпълнение.

 

                                                                                      Окръжен съдия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д

 

                                   гр. Пазарджик, 24.11.2008 г.

 

 

Пазарджишкият окръжен съдия Д.Б., във връзка с искане на основание чл. 72, ал. 1 от НПК от Окръжна прокуратура Пазарджик и на основание чл. 390, ал. 1 във вр. с чл. 397, ал. 1, т. 2 и чл. 395, ал. 3  от ГПК

                       

З А П О В Я Д В А М:

 

ДОПУСКАМ обезпечение на глобата, предвидена като наказание в чл.304, ал.1 от НК спрямо Петър Николов Желязков от гр. Батак, с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство – дознание № 779/2008 г. по описа на РУ на МВР- Велинград, като НАЛАГА обезпечителна мярка –Запор върху следната движима вещ, а именно: лек автомобил “Ауди 100”, с рег. № РА 88 87 АА, рама: WAUZZZ4AZPN008789, двигател AAT018169, цвят бордо, регистриран в България на 14.06.2007г., негова собственост.

 

 

 

                                                                            Окръжен съдия: