О П Р Е Д Е Л Е Н И Е           

 

             238       / 11.05. 2010 г.                               

            гр. ПАЗАРДЖИК

         

 

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ,     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА  ЕДИНАДЕСЕТИ  МАЙ             ДВЕ   ХИЛАДИ И ДЕСЕТА ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДЕНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ :   ИЛИАНА ДИМИТРОВА

                                                         БОРИСЛАВ  ИЛИЕВ

                                     

секретар Г.М.

прокурора ВАСИЛ МАЛИНОВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА ДИМИТРОВА

ВНЧХ дело №  350    по описа за  2010 година   за да се произнесе взе предвид следното :

                Производството  е по чл.69 ал.5 във връзка с ал.4 от НПК.

          Образувано е по протест на прокурор срещу определение на Пазарджишкия районен съд №585/05.05.2010 год. по ЧНД №2168/2009 год.с което е отменена по отношение на Г.С.С.наложената по-рано мярка за процесуална принуда „Отстраняване от длъжност”. В протеста се поддържа, че не е отпаднала нуждата от тази мярка. Твърди се, че приключването на делото в досъдебната фаза не води след себе си автоматично  отмяна на  наложената  мярка и че ако не е отпаднала нуждата от нея, същата би следвало да остане в сила до приключване на цялото наказателно производство.

          В съдебно заседание протестът се поддържа от  прокурора  от Окръжна прокуратура – Пазарджик.

          Обвиняемият С. се явява лично и се представлява от защитника си адв.Кърпаров, като двамата оспорват протеста и поддържат , че мярката е правилно отменена , тъй като е отпаднала нуждата от нейното вземане.

          Страните не сочат нови доказателства, а се позовават на събраните до сега в досъдебното производство.

          Като се запозна с доказателствата и обсъди доводите на страните, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

          Не са налице основанията по чл.69 ал.5 от НПК за отмяна  на взетата в досъдебното производство мярка „ Отстраняване от длъжност” на обв. С. Нуждата наложила вземането на тази мярка не е отпаднала. Защитата се позовава на обстоятелството , че материалите от разследването са предявени и е изготвено обвинително заключение, както и на това ,че вече са събрани доказателствата в досъдебната фаза. Това обективно е така, но само по себе си не означава, че е отпаднала опасността обвиняемия да  създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Част от разпитаните свидетели посочени от обвинението са служители в МБАЛ – Пазарджик / лекарите Г. и А., и няколко акушерки / и биха се намирали в служебна зависимост от обвиняемия , ако той отново започне да изпълнява длъжността „Началник АГО”, от която е отстранен. Тези свидетели предстои да бъдат разпитани евентуално и в съдебната фаза, ако бъде внесен обвинителен акт. Към настоящия момент такъв все още не е изготвен от прокуратурата, а прокурора може да упражни и своите правомощия и по чл.242 ал.2 от НПК, т.е от една страна не можем да говорим за окончателно приключило досъдебно производство, а от друга нуждата от взетата мярка ще съществува и в бъдещата съдебна фаза на наказателното производство. Наличието на такава нужда е преценена правилно от РС при вземане на мярката и по делото няма доказателства тя да е отпаднала. Обратния извод се подкрепя от характера на заеманата от обвиняемия длъжност и обстоятелството ,че  част от свидетелите са  негови подчинени. Неоснователен е доводът на защитата, че изводът за наличие на такава нужда не се подкрепя от обективни данни по делото, напротив от показанията на св.Г. и А. в том ІІ от  досъдебното производство е видно ,че по време на заемането на тази длъжност обвиняемият е проявявал склонност да си служи със заплахи  по отношение на подчинените си, за да ги мотивира да извършат определени действия , както и с други подходи, които свидетелите  определят  като „деспотично поведение”, „диктаторски методи”, „тиранично поведение”, с което накарал някои колеги да напуснат АГО. Налице са и фактически данни, които позволяват да се счита ,че с присъствието си на работното място ще създаде затруднение за изясняване на обстоятелствата по делото, което изясняване ще продължи и в съдебната фаза. Това са обективните данни, че е опитал да унищожи и укрие част от документите , които в последствие са намерени при претърсването и са иззети от разследващите органи. Не е в правомощията на съда в настоящето производство да преценява дали разследващите органи са съумели да изземат всичката документация , която би имала значение по делото. Достатъчно е да се отбележи ,че при евентуалното си връщане на работното място на ръководна длъжност , обвиняемия отново би имал достъп до цялата документация в лечебното заведение, респективно възможност да попречи на събирането на доказателства за изясняване на делото.

          По изложените съображения въззивния съд счита ,че протестираното определение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено , а искането за отмяна на взетата мярка – отхвърлено , като неоснователно.

          Във връзка с гореизложеното Окръжния съд

                                                О П Р Е Д Е Л И :

          ОТМЕНЯ определение на Пазарджишкия районен съд №585/05.05.2010 год. по ЧНД №2168/2009 год.с което е отменена по отношение на Г.С.С.наложената  мярка за процесуална принуда Отстраняване от длъжност „ Началник АГО”  при МБАЛ – гр.Пазарджик, вместо което постановява:

          ОТХВЪРЛЯ  искането по чл.69 ал.5 от НПК направено от обвиняемия Г.С.С.с молба от 28.04.2010 год.за отмяна на мярката за процесуална принуда Отстраняване от длъжност „ Началник АГО”  при МБАЛ – гр.Пазарджик.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                             2.