Атанаска Кискинова / съдебен заседател по НОХД – 183 по описа за 2009 г. И присъда No.... от 26.04.2010 г., подписана с особено мнение

 

 

Мотивите ми са както следва:

 

Представена бе пред съда съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Л. С. Ц., изготвена на базата на първични и вторични счетоводни документи на Дружеството.От нея е видно, че св.К. е изплатил минали задължения на Дружеството към доставчици и служители.

Чл.6 от Договора за покупко-продажба задължава купувача да изплати от покупната цена в размер на 250 000 лева гореспоменатите минали задължения.Тъй като от експертизата е видно, че тези задължения надхвълят сумата от 250 000 лева, не считам, че това е нанесло щета на Община Белово.

У мен остана неяснота относно събраните в делото четири екземпляра от този договор, като три от екземплярите съвпадат помежду си и са нотариално заверени и с тях е свързано обвинението относно липсващите членове, а четвъртият договор е оригинал но различен от другите 3.

По време на разглеждане на делото самите преговарящи членове на Комисията по приватизация, които са били общински съветници в общ.Белово казват, че са се надявали да има разлика от около 50 000 лева между покупната цена и сумата на натрупаните задължения, която разлика да се внесе като приход за общината.От тук считам, че следователно чл.6 и по- конкретно последният абзац от него, е присъствал като част от договора в този момент.

Въз основа на гореизложеното, без претенциите да притежавам правни познания, и въз основа на моето вътрешно убеждение, считам, че не е нанесена щета на община Белово.

 

 

Гр.Пазарджик                                                                                           Съдебен заседател

28.04.2010 г.                                                                                              /А.Кискинова/