МОТИВИ към присъда №26 от 26.04.2010г. по НОХД №183/2009г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик:

 

Против подс.  К.Г.В. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинение за това, че на 11.03.2002г. в гр. Белово, в качеството му на длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение- председател на Общински съвет- Белово не е изпълнил  служебните си задължения по чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001г.- ДВ бр. 39/18.04.2001г., в сила от 18.04.2001г.- “В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите” по отношение на текста в чл.15, ал.2 от проекто- договора на Общински съвет-  Белово /л.235 до л.239 от папка 2б сл.дело 231/03г. на ОСС- Пазарджик/  за покупко-продажба на 4 000 дружествени дяла представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на ЕООД “Белтранс” гр. Белово- “Продавачът не носи отговорност за задължения на дружеството установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение”, като преди сключване на окончателния договор от 11.03.2002г./л. 58 до л. 63 папка № 1, л. 266 до л. 272 от папка №2б от сл.дело № 231/03г. по описа на ОСС- Пазарджик и л.252  до л. 254 от НОХД № 227/05г. на ОС- Пазарджик/  за приватизация на същите дялове от капитала на дружеството не е включил  в него този текст от проекто- договора, при условията на който  в комисията по преговорите е определен купувачът, с цел да набави за другиго- “Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово, с представител И.А.К. имуществена облага и от това са настъпили значителни вредни последици за Община Белово от имуществен характер в размер на 250 000лв., като престъплението е свързано с приватизацията на общинска собственост- престъпление по чл.283а, т.1, във връзка с чл.282, ал.2 от НК.

Против подс. В.П. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнало обвинение за това, че на 11.03.2002г. в гр. Белово, в качеството му на длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение- Кмет на Община Белово не е изпълнил  служебните си задължения по чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001г.- ДВ, бр. 39/18.04.2001г., в сила от 18.04.2001г.- ”В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите” по отношение на текста в чл.15, ал.2 от проекто- договора на Общински съвет гр. Белово /л.235 до л. 239 от папка 2Б от сл.дело 231/03г. на ОСС- Пазарджик/ за покупко- продажба на 4000 дружествени дяла, представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на ЕООД “Белтранс” гр. Белово- “Продавачът не носи отговорност за задължения на дружеството установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение”, като преди сключване на окончателния договор от 11.03.2002г. /л.58 до л. 63 папка № 1, л.266 до л. 272 от папка №2б от сл.дело № 231/03г. по описа на ОСС- Пазарджик и  л.252  до л. 254 от НОХД № 227/05г. на ОС- Пазарджик/  за приватизация на същите дялове от капитала на дружеството не е включил  в него този текст от проекто- договора, при условията на който  в комисията по преговорите е определен купувачът, с цел да набави за другиго- “Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово, с представител И.А.К. имуществена облага и от това са настъпили значителни вредни последици за Община Белово от имуществен характер в размер на 250 000 лв. като престъплението е свързано с приватизацията на общинска собственост-престъпление по чл.283а, т.1, във връзка с чл.282, ал.2 от НК.

Против подсъдимите К.Г.В. и В.П.Н.,*** е повдигнала обвинения за това, че на 11.03.2002г. в гр.Белово, подс. К. В. в качеството му на длъжностно лице- Председател на Общински съвет гр. Белово, като извършител в съучастие с подс. В. Н., в качеството му на длъжностно лице- Кмет на Община Белово,  като помагач, който съзнателно го е улеснил да сключи      неизгодна сделка за Община Белово, като му е предоставил да подпише договор от 11.03.2002 г. /л.58 до л. 63 папка № 1, л.266 до л. 272 от папка № 2б от сл.дело № 231/03г. по описа на ОСС- Пазарджик и  л.252  до л. 254 от НОХД № 227/05г. на ОС- Пазарджик/ за покупко- продажба на 4 000 дяла, представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на "Белтранс" ЕООД гр. Белово, с купувача "Беллес ИК" ЕООД с. Голямо Белово, представлявано от И. А. К.,  подс. В. съзнателно е сключил   неизгодна  сделка  за Община Белово по същия този договор, при която  сделка в чл.6 и чл.7, ал.1 и ал. 2 от договора не се сочи размер на задълженията на дружеството, които ще се изплащат от купувача, в договора няма текст който да определя чистата сума, която трябва да получи Община Белово и не е посочено обезпечение, което да гарантира плащането на такава сума или на цената по договора- 250 000 лв., като от това са произлезли значителни вреди за Община Белово в размер на 250 000 лв. - престъпление по чл.220, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК за подс. В. и във връзка с чл.20 , ал.4 от  НК за подс. Н..

Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание, представителят на прокуратурата поддържа обвиненията срещу подсъдимите, така както са внесени за разглеждане в съдебно заседание. Моли, същите да бъде признати за виновни  по тях, като наложените им наказания бъдат отложени на основание чл.66, ал.1 от НК. В тази насока излага подробно доводите си.

Подсъдимият К.В.,  не се признава за виновен по повдигнатите му обвинения. Упълномощеният от него адвокат изразява становище, че съдът следва да признае неговия подзащитен за невиновен по повдигнатите по отношение на последния обвинения. В тази връзка излага подробно своите съображения.

Подсъдимият В.Н., не се признава за виновен по повдигнатите му обвинения. Упълномощеният от него защитник, счита, че съдът следва да го признае за невиновен по обвиненията, които са повдигнати по отношение на неговия подзащитен. В този смисъл излага своите доводи, който подробно развива в пледоарията си.

От събраните по делото доказателства, които се обсъдиха от съда поотделно и в тяхната съвкупност се прие за установена следната фактическа обстановка:

През месец октомври 1999г. в гр. Белово се провели местни избори за общински съветници и кмет. На същите, подс. Н. ***, а подс. В. за общински съветник.

Впоследствие на заседание на новоизбрания общински съвет, който се състоял от 17 общински съветника, съобразено изискването на чл.19, ал.1, т.3 от ЗМСМС, подс. В. бил избран за председател на Общински съвет- Белово за мандата ноември 1999г.- ноември 2003г.

         В случая, подс. В., като председател на общинския съвет, а подс. Н.,*** са длъжностни лица заемащи отговорно служебно положение изхождайки от законовите и подзаконовите нормативни актове, определящи мястото  им в системата на местното самоуправление и техните правомощия по смисъла на чл. 93, т. 1, б ”а”, от НК.

На заседание на общинския съвет проведено на 02.12.1999г. бил приет Правилник за организацията и дейността на общински съвет Белово.

Видно от решение №101/24.08.2000г.- /л.115, папка №1 от сл.дело/ Общински съвет Белово, на основание чл.3, ал.1, т. 4 от ЗППДОП /отм./ открил процедура по приватизация на общинско предприятие „Белтранс” ЕООД гр.Белово, с управител свид. П.Т., като възложил на Кмета на Община Белово- подс. Н. да организира подготовката и провеждането на приватизационната процедура.

През месец септември 2000г. била направена оценка на дружеството от Консултантско бюро “Сидон консулт 4” гр. Пазарджик, с възложител Община Белово и изпълнители- Ч.У.- лецензиран оценител на предприятия и Д.Б.- оценител на недвижими имоти.

            Видно от решение №109/07.11.2000г. /л. 116 – 117 папка 1 сл.дело/, се установява, че Общински съвет  Белово решил продажбата да се извърши чрез публично оповестен конкурс на 100% от капитала на дружеството на стойност 224 000лв. и поемане на задълженията от купувача. Била избрана комисия, която да извърши приватизационната продажба на “Белтранс” ООД в състав: адв. Я., двама специалисти от Община Белово посочени от кмета на общината- св. С.С.- специалист СД и КФ и св. Д.Б.- специалист УОС и КТО, както и двама общински съветника- И. Чоролеев и св. К.Ц..

По- късно с решение №129/07.11.2000г., Общински съвет Белово променил предходното свое решение и определил продажба на 80% от капитала на предприятието на стойност 179 200лв. и поемане на задълженията на дружеството от  купувача, чрез публично оповестен конкурс.

С решение №131/07.12.2000г. взето с протокол № 18 на заседание на общинския съвет гр. Белово, на основание чл.4 от Наредбата за конкурсите и решение №129 била одобрена конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на 4 000 дяла представляващи 80 % от капитала на ”Белтранс” ЕООД гр. Белово.

          Със Заповед №3/04.01.2001г. на Кмета на общината- подс. Н., като членове на комисията от страна на общината  били определени и св. С.С.- специалист СД и КФ и св. Д.Б.- специалист УОС и КТО.

            Комисията по извършване на приватизационната продажба посочила в свой доклад от 10.01.2001г., на основание чл.10, ал.1 Наредбата да конкурсите че в сроковете на конкурсната документация е било подадено само едно предложение за участие от „Белтранс- Инвест”АД гр. Белово- дружество по чл.25, ал.3 от ЗППДОП, с изпълнителен директор св. П.Т..

            В тази връзка, комисията препоръчала за участник спечелил конкурса да бъде определен “Белтранс Инвест” АД гр. Белово, регистриран с решение №2909/16.10.2000г. по ф.д.№1306/2000г. на ОС- Пазарджик, като удовлетворяващ в най-голяма степен конкурсните условия.

             В хода на тази процедура възникнал скандал между св. Т. и подс. В. Н. породен от твърденията на първия, че втория му е поискал 100 000лв. и че няма да получи предприятието дори след като е спечелил конкурса, ако не плати исканата сума. Според твърденията на свид. Т., процедурата приключила със Заповед №23/25.01.2001г. на Кмета на Община Белово с което било отхвърлено предложението да се сключи договор  с него, която била обявена за нищожна с влязло в сила решение от 17.07.2001г. по НАХД № 435/01г. на ОС- Пазарджик. На практика, свид. Т., участвал във въпросната процедура в качеството си на управител на “Белтранс инвест”, като междувременно преди същата той бил избран за изпълнителен директор на “Белтранс “ ЕООД.

            След приключване на този етап на практика от неуспешната приватизация,  през месец май 2001г. отново била извършена оценка на „Белтранс” ЕООД от консултантско бюро „Сидон Консулт-4” гр. Пазарджик /папка 2в от сл.дело №231/03г. на ОСС- Пазарджик/. От оценителите било дадено мнение  за справедлива пазарна цена на дружеството в размер на 194 500 лв.

            На 31.10.2001г. в заседателната зала  на Община Белово на доброволен принцип за обсъждане на проблема около приватизацията на „Белтранс” ЕООД се събрали  кметът на общината- подс. В.Н., Зам. кмета-  св. Р.,  Председателят на Общински съвет- подс. К. В., св. М.  и общинските съветници св. Р., св.  Ц., св. Е.  С. и св. Задрева /протокол л. 122-124, папка 1 от сл.дело/. На това заседание се обсъждал въпросът за финансовото състояние на дружеството, като били предложени няколко варианта за бъдещето му, един от които бил и продажба за 1 лев.

            На 28.11.2001г. било проведено извънредно заседание на  Общински съвет Белово, на което присъствали подсъдимите В. и В. Н. /л.126-129  папка № 1 от сл.дело/. На него било прието решение №228/28.11.2001г., с което общинският съвет изменил  решения №101 и 109 от 2000г. и разпоредил да се извърши продажба на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на „Белтранс” ЕООД гр. Белово чрез преговори с потенциален купувач /л.118 – 119 папка № 1  и л. 94 /л.228-229 папка 2б от сл.дело/. С това решение била утвърдена документация за  този етап на продажбата, която била изготвена от комисия, председателствана  от св. Р.. В документацията влизали правила за организация и провеждане на преговорите, проекто- договор за покупко- продажба,  информационен проспект и др. документи /л. 95  /л.230-239/ от   папка 2б от сл.дело/.

            Въз основа на решение № 228/28.11.2001г. на Общински съвет Белово, Кмета на Община Белово- подс. В. Н. издал Заповед №31/29.01.2002г., с която била  определена комисия за преговори с потенциалните купувачи. В състава на същата влизали: Председател- св. К.Ц.- общински съветник и Членове- общинските съветници- св. Н.В.,  св. В. Задрева, св. Е.С., св. А. Р. и специалистите от общината св. С.С. и св. Д.Б..

            Видно от протокол на тази комисия от 29.01.20002г. /л. 240,  папка 2б от сл.дело/ били регистрирани две предложения в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с  потенциални купувачи /отм./ на „Беллес ИК” ЕООД  и Голямо Белово с управител св. И.К. и от Милен И. ***, който бил упълномощил баща си-  св. Хр. И. да го представлява.

            По-късно комисията изготвила доклад /л.250 папка 2б от сл.дело/, с който предложила на общинския съвет до участие в преговорите да бъдат допуснати двамата кандидати.

            Преговорите на комисията с потенциалните  купувачи били проведени на 26.02.2002г. в гр. Белово /протокол л. 257-260 от папка 2б на сл.дело/. По време на преговорите всеки от кандидат купувачите представил оферта за предлаганата от него цена с неуточнени условия  и начин на плащане.

            В офертата си /л.105/253-255/, папка 2б от сл.д./, св. К. посочил цена от 250 000 лв. и като начин на плащане „Задълженията  по предварително съгласуван план с кредиторите, а останалата част разсрочено след  подписване на договора”.

В предложението на М. И. /л.106/256, папка 2б от сл.д/ била посочена цена 243 343 лв. и че условията  и начинът на разплащане ще бъдат уточнени при евентуално спечелване от   негова  страна на сделката.

Преговорите между комисията и потенциалните купувачи били проведени на 26.02.2002г. /Протокол –л.107/257-260/, папка 2б от сл.д./ В крайна сметка не се стигнало до отпадане на текстове от проекто- договора /л.235 от папка 2б от сл.дело/.

Въпросният проекто- договор бил изготвен от св. К., който бил адвокат и имал сключен граждански договор  подписан от  кмета на общината подс. Н.. Текстът на чл.18, ал.2 от проекто- договора гласи: “Продавачът не носи отговорност за задълженията на дружеството, установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение”(л.69 от проекто- договора за покупко продажба на дружествени дялове от капитала на ЕООД” Беллтранс” намиращ се  на стр.64-71 папка № 1 сл.д., заверен със син печат на кмета на община Белово и подписан от св. Д.Б.).

         По делото на практика са представени два проекто- договора, които се различават по своето съдържание /л.64-71 папка № 1 сл.д. и  л.235-240 по папка №2б  от сл.д./.          

         В случая, съдът намира, че проекто- договорът, който е съобразен с изискванията на Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи е този намиращ се на стр.64- 71, в папка 1 по сл.д по няколко съображения: Този договор е заверен със син печат на община Белово и подпис от св. Б.- завеждащ отдел „Общинска собственост” в община Белово. В този договор е допусната фактическа грешка, като е посочена 2000г., а проектът за договор е изготвен след изменение на процедурата по приватизацията на „Белтранс” ЕООД, с решение № 228/28.11.2001 г., тъй като от т.1- предмет на договора става ясно,че продавачът продава и прехвърля  собствеността на купувача на 4000 дяла с номинална стойност от 10 лв., представляващи 80% от капитала на дружеството. В този проект за договор, като  представител на продавача е посочена Община Белово, представлявана от кмета- подс. Н., който към този момент все още не си е бил направил „отвод” пред общинските съветници.

         Екземпляр от проекта за договор за покупко-продажба е представен и на св. К. и се намира в одитния доклад /л.235-239, папка 2б от сл.д). Под този договор също има печат на община Белово и подпис на служител чието име не е посочено. Съдът намира, че този проект се различава от другия проект за договор не само по датата /тук е посочена 2002 г./, но и относно продавача, като е посочен Общински съвет Белово представляван от  председателя подс. В., различава се и по съдържание. В този договор не е възпроизведена разпоредбата на чл.18, ал.2, който съществува в първия проект за договор и този договор не е съобразен с изискванията на Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи.

         В случая, се приема, че този договор е създаден като доказателство в един по- късен етап, след  подписването на окончателния договор, тъй като едва след като бил определен купувача е решено от общинските съветници за представител на продавача да бъде избран председателя на общинския съвет подс.В., който е подписал и договора за покупко-продажба. Явно е, че към момента когато комисията е провеждала преговори с потенциалните купувачи, св.К. и св.Х.И. никой още  не е знаел, вкл. и адв. К., изготвил проекто- договора, че подс. Н. ще си направи отвод и ще откаже да подпише договора за покупко- продажба на „Белтранс”ЕООД. Членовете на комисията са категорични, че по време на преговорите не е ставало въпрос за „скрити задължения” и бъдещи ревизии, още повече не са налице данни, някой от кандидат купувачите да е оспорил втората оценка на „Сидон консулт 4”.      

          Комисията поканила двамата кандидат купувачи  като им били зададени допълнителни въпроси.

            Видно Доклад на комисията по чл.16 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциален купувач /л.108/261-262, папка 2б от сл.д./ членовете на комисията обсъдили кандидатурите и класирали на първо място със 100 точки “Беллес” ЕООД с. Голямо Белово, с управител И.К., а на второ място М. Х.И., чрез упълномощен представител- св. Х.И. със 77 точки.

          Комисията изготвила още един доклад /л.109/263/, папка 2б от сл.д./, с което предложила на Общинския съвет да класира на първо место „Беллес” ЕООД с. Голямо Белово, което дружество да бъде определено за купувач на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на „Белтранс”ЕООД и да бъде даден срок до 30 дни за сключване на приватизационния договор.

          На 27.02.2002г. се провело заседание на Общинския съвет Белово  и било прието решение №245, с което общинския съвет избрал за купувач на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на ”Белтранс” ЕООД гр. Белово “Беллес ИК”, представлявано от св. И.К.. С това решение бил определен 30- дневен срок за сключване на приватизационен договор от момента на писменото уведомяване на избрания купувач.

           На това заседание, Кмета на общината- подс. Н. отказал да подпише приватизационния договор, като си направил отвод. Предвид на това в т.3  от цитираното по- горе решение е визирано следното: “Задължава Председателя на ОбС гр. Белово /т.е. подс. В./, да уведоми писмено избрания купувач и го упълномощава да подпише приватизационния договор.

           На 11.03.02г., независимо от факта, че подс. Н.  отказал на Общинския съвет да подпише договор за продажба на дяловете на “Белтранс” ЕООД, същият извикал в кабинета си в Община Белово, св. И.К. и подс. В., като им предложил да подпишат договор за покупко-продажба на дяловете от дружеството.

           Св. К. и подс. В. се явили в кабинета на подс. Н.. Последния извадил от бюрото си предварително подготвен текст на договор за покупко- продажба на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на “Белтранс” ЕООД гр. Белово с данните на продавача и купувача и го дал на подс. В. и св. К. за подпис. При полагане на подписите двамата не прочели съдържанието на текста в представения договор.                    

          В случая, текстът на този договор се различавал от проекто- договора изготвен от св. К.. Подписаният от св. К. и подс. В. договор бил крайно неизгоден за община Белово и изгоден за „Беллес”ИК ЕООД с. Голямо Белово.

          В договорът за продажба на обекта не били включени условията на чл.18, ал.2 от проекто- договора, които били обсъждани в комисията от членовете й и кандидат купувачите и които не били оспорени от никого от участниците в преговорите.

         По този начин била нарушена разпоредбата на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001г. ДВ бр. 39/18.04.2001г. в сила от същата дата, а именно: “В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите”.

        Вместо това в окончателния договор /вж. договорът намиращ се  в търговския регистър при ПОС по  ф.д. № 2793/91г., стр.252- 254, приложен по НОХД №227/2005г. на ОС- Пазарджик, на който договор има заверка  №242/23.04.2002г. на св. М.И.-***/ бил включен друг текст- чл.13, ал.2 в който се сочи, че купувачът не носи отговорност за необявени или скрити задължения на дружеството преди датата на сключване на настоящия договор за прехвърляне на собственост върху дяловете от капитала на дружеството, което било неизгодно за Община Белово.

         Освен това в чл.6 и чл.7, ал.1, т.2 на окончателния договор от 11.03.2001г. не е посочен размер на задълженията на “Белтранс” ЕООД гр. Белово, които трябва да се плащат от купувача “Беллес ИК” с. Голямо Белово, в него няма текст, който да определя чистата сума, която трябва да получи  Община Белово и не е посочено никакво обезпечение, което да гарантира плащането от купувача на продавача на една такава сума или на цената по договора- 250 000 лв. каквото при такъв случай е изискването на чл.25, ал.5 от ЗППДОП /отм./. Договорът, представен от подс. Н. бил подписан от подс. В. и свид. К. и същият влязъл в сила от момента на подписването.

         Предвид на това, още същия ден- 11.03.2002г., св. И.К. бил представен от кмета- подс. Н. и в присъствие на зам.кмета- св. Р.  пред служители от “Белтранс” ЕООД като новия собственик. Представянето се състояло в присъствието на целия личен състав свикан от управителя Т.К..

            Видно от  заповед №69/11.03.2002г. /л.112/273, папка 2б от сл.д./, т.е. отново на този ден, подс. Н., на основание чл.22, ал.1 от ЗСч и във връзка с извършването на продажба чрез приватизация на „Белтранс”ЕООД наредил: “Да се извърши пълна инвентаризация на активите и пасивите на “Белтранс” ЕООД от комисия в състав: Председател- св. К.Ц. и Членове: св. Н.К., В. Р.-***, Ф. А.- главен счетоводител на “Белтранс” ЕООД, св. А.Р.- Началник експлоатация на „Белтранс” ЕООД и представителите на „Беллес ИК” ЕООД-З. Н. и А. Т.. Комисията съставила Протокол от 11.03.2002г. /л.280, папка 2б от сл.д./ в който отразила пасивите и активите на баланса и отчета за приходи и разходи на “Белтранс” ЕООД гр. Белово, които не бил подписан от всички членове.

            На 27.03.2002г. /л.274, папка 2б от сл.д./ от въпросната комисия бил издаден приемателно- предавателен протокол, които също не бил подписан от всички членове.

            При направената инвентаризация се установило, че задълженията на дружеството към кредиторите са с 89 000 лв. повече от обявените задължения в размер на 199 000 лв. при водене на преговорите на 26.02.2002г. или общо в размер на 288 000 лв., като в тази връзка е приетото като доказателство по делото, заключение на съдебно- икономическата експертиза /л.33-40 т. 1 от сл.дело/, изготвена от вещото лице Т./.

            От справка РД-00-940/14.12.2002г. относно сключени приватизационни сделки  от Община Белово през периода от 01.01.1999г. до 30.06.2002г. се установява, че е отразено, че по приватизационната сделка е налична разлика за доплащане 250 000лв., като също така е визирано, че продажната цена също е 250 000лв.

            С оглед излезлите „скрити”  задължения на приватизираното дружество над размера на цената по договора,  св. И.К. заявил, че няма да заплати нищо на община Белово.

            От заключението на вещото лице Ц. се установява, че са налице плащания от “Беллес ИК” ЕООД към “Белтранс” ООД гр. Белов съгласно договор за приватизация, като общо изплатената сума за годините 2002 и 2003 е 263 949,79лв. при извършена проверка ва Община Белово е установено, че до момента в общината не са постъпвали приходи във връзка с приватизацията на “Белтранс” ЕООД гр. Белово.

            От заключението на в.л. Т. се установява, че вредата за Община Белово от сключения на 11.03.2002г. договор е 250 000лв.

            Така на практика двамата подсъдими Н. и В. постигнали целта си като дали възможност на “Беллес-ИК” ЕООД с.Голямо Белово, представлявано от св.И.К. да получи имуществена облага в размер на 250 000 лв., независимо от последващите плащания от “Бел лес ИК” ЕООД на “Белтранс” ООД, а от сключената  неизгодна сделка за Община Белово произлезли значителни имуществени вреди за общината в размер на 250 000 лв.

         Със заявление вх.№ 6/23.04.2002г., св.А.Р., който бил избран за управител в приватизираното дружество на мястото на св. Т.К. подал заявление до фирмено отделение на ПОС с което поискал да се впише в търговския регистър промени по ф.д.№ 2793/1991г.  относно преобразуването на ЕООД ”Белтранс” в ООД ”Белтранс”, като към заявлението наред с останалите документи бил приложен и договор за покупка-продажба на дружествени дялове, подписите под който били нотариално заверени от св. И.-Тауби.

         В представения договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на ЕООД ”Белтранс” гр. Белово на ръка с черен химикал били вписани датата- 11.03., както и  два номера на решения  на общинския съвет гр.Белово № № 228 и 245, съответно и датите- от 28.11.2001г. и 27.02.2002г.

            Св. Р.-*** не отрича, че той е написал ръкописните цифри в договора, без тези на датата, който е получил от кмета-подс.Н.. В тази насока е и заключението на почерковата експертиза изготвена от вещото лице П.- /л. стр.277-284 по НОХД № 227/2005г. на ПОС/.

          Общинските съветници и служителите в Община Белово не знаели подробности по сделката докато не била извършена ревизия от ТУ “ДФК” гр. Пазарджик, която разкрила горните обстоятелства. По време на ревизията в Община Белово на финансовия ревизор св. Сл. К. бил представен договорът за приватизация на дружеството от 11.03.2002г. /л.266-272, папка 2б от сл.д./, с  червен печат на община Белово и заверен от служител при общината/. Този договор бил представен на св. К. от св. Д.Б., която от своя страна взела оригиналния договор от зам. кмета св.Р.. Св. Б. го преснимала и дала екземпляр от договора на св. К., който  приложил  заверено копие от него към ревизионен акт № Б-003/2003г. на ТУ “ДФК” гр.Пазарджик /л.235, папка 2б от сл.д.). Същият текст на договора го има и на л.58 папка № 1 от сл.д.  и във ф.д. № 2793/91г. на ОС- Пазарджик за регистрацията и пререгистрацията на “Белтранс” ЕООД гр.Белово, чието заверено копие е  на л.252 от НОХД №227/05г. на ОС- Пазарджик.

            Гореописаната фактическа обстановка, съдът прие  въз основа на показанията на разпитаните свидетели Ч.У., С.К., Д.Б., А.Р., К.Ц., В.К., С.С., А.Р., М.М., В.Ц., Х.И., М.Т., Т.К., С.Т., Н.К., В.Р., А.С., Н.Н., А.П., Н.В., Я.С., както и писмените доказателства, които бяха прочетени и включени в доказателствения материал по реда на чл.283 НПК.

            По отношение на свид. К. показанията на същия са прочетени в дадените от него пред съдия в хода на досъдебното производство, респ. и в даден протокол от 20.05.2005г. по НОХД №227/05г. по описа на ОС- Пазарджик, с правно основание чл.281, ал.1, т.2, пр. посл. от НПК. Основание за това е че е прието, че този свидетел не си спомня определени неща. На практика се констатира, че конкретни съществени моменти от показанията си, които да не се установяват в дадените в хода на съдебното следствие в настоящия процес няма. В тази връзка, съдът възприема същите дадени в хода на настоящото съдебно следствие.

            Същите доводи са относими и към показанията на свид. Р. и св. Н.Т., дадени в хода на съдебното следствие и впоследствие на дадените от тях показания на досъдебното производство, като те се кредитират отново в дадените в настоящия процес. Обединяващ признак и за двамата свидетели, е че това за което не си спомнят определено не е по същество към конкретно установяваната фактическа обстановка, в относимост към вменяваните на подсъдимите конкретни престъпни деяния.

            Относно  показанията на св. Б.С., същите се възприемат в дадените от нея такива в хода на съдебното следствие. Констатирано е противоречие относно познаването на две лица и това е било основание за прочитане на показанията й дадени в съдебен протокол по НОХД №948/07г. по описа на ОС- Пазарджик, но на практика това не е съществено и не влия отново на основно установяваните факти.

            По отношение на обясненията на подсъдимите В. и Н., то те се възприемат частично относно първия, в частта им относно развилите се обстоятелства, с изключение твърденията, за липса на умисъл при извършване на деянията и не се приемат изцяло относно втория.

            Досежно приетите по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, се възприемат тези визирани в конкретно установената по- горе фактическа обстановка, респ. в последващия анализ на доказателствата, като относими по същество на главните факти, които следва да се установяват, както и тези имащи отношение към изготвяните експертизи и цитирани в тях.

            По делото са приети и други доказателства, които по своята многобройност в случая не се цитират, но на практика те са ирелевантни, тъй като не променят установени главните факти свързани с вменяваните престъпни деяния. Следва да се отбележи, че по делото се предявявани документи, приемани от състав на ОС, присъдата на която е отменена поради незаконен състав- НОХД №948/2948/07г. по описа на ОС- Пазарджик. Такива са пътен лист, предявен на св. Н. и нотариални актове на свид. С.. Съдът в случая не извежда изводи от тях, тъй като те на практика не са приобщени в доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

            Относно заключенията на вещите лица на П., Т. и Ц., то те се възприемат изцяло.

            На практика по отношение на изготвените заключения на в.л. П. няма спор от страните по делото относно установените с тях факти.

            Относно заключението на в.л. Т., защитата на двамата подсъдими го оспорва, но в конкретният казус, то се възприема изцяло от съда. Реално основния извод на тази експертиза за наличие на причинена вреда на Община Белово, вследствие на действията на двамата подсъдими в резултат на проведената въпросна приватизация се подкрепя от заключението на в.л. Ц.. Действително от последното, след запознаване с по- голям набор от документи цитирани в същото се установява, че в един по- късен момент е имало плащания във връзка с приватизационен договор, но от същото не се опровергава факта, че приходи от приватизацията на “Белтранс” за Община Белово на практика няма, които е един основните моменти в настоящия процес, с оглед на което е и наличието на причинена вреда.

            След обсъждане на доказателствата по делото, настоящата съдебна инстанция прие, че подсъдимите В. и Н. са осъществили от обективна и субективна страна при условията на идеална съвкупност признаците на престъпния състав по чл.283а, т.1 във връзка с чл.282, ал.2   от НК, а именно:

От обективна страна, подс. В., в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- председател на Общински съвет- Белово  и подс. Н., също заемащо отговорно служебно положение, в качеството му на длъжностно лице- Кмет на Община Белово, на 11.03.2002г. в гр. Белово, всеки един от тях не е изпълнил  служебните си задължения по чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001г.- ДВ бр.39/18.04.2001г., в сила от 18.04.2001г.- “В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите” по отношение на текста в чл.15, ал.2 от проекто- договора на Общински съвет-  Белово /л.235 до л.239 от папка 2б от сл.дело 231/03г. на ОСС- Пазарджик/  за покупко-продажба на 4 000 дружествени дяла представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на ЕООД “Белтранс” гр. Белово- “Продавачът не носи отговорност за задължения на дружеството установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение”, като преди сключване на окончателния договор от 11.03.2002г./л.58 до л. 63 папка № 1, л.266 до л. 272 от папка № 2б от сл.дело № 231/03г. по описа на ОСС- Пазарджик и л.252  до л. 254 от НОХД № 227/05г. на ОС- Пазарджик/  за приватизация на същите дялове от капитала на дружеството не е включил  в него този текст от проекто- договора, при условията на който  в комисията по преговорите е определен купувачът, с цел да набави за другиго- “Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово, с представител И.А.К. имуществена облага и от това са настъпили значителни вредни последици за Община Белово от имуществен характер в размер на 250 000лв., като престъплението е свързано с приватизацията на общинска собственост;

В тази насока, следва да се отбележи, че подс. В. в обясненията си относно приватизацията на “Белтранс” ЕООД твърди, че са провеждани множество разговори още преди да стартира  първата процедура. Сочи, че след конфликта между кмета Н. и св. П.Т. по повод първата приватизация са проведени няколко извънредни заседания, след което по предложение на кмета се е взело решение за откриване на нова процедура. Същият не отрича, че цялата процедура по приватизацията на “Белтранс” ЕООД е извършена и движена  от кмета  и неговата администрация в община Белово. Няма спор, че общинския съвет е решил да го упълномощи да подпише договора за приватизация след като кмета- подс. Н. си е направил отвод, а след това и още няколко общински съветника. Твърди, че не е виждал проекто- договора, тъй като не се е интересувал от тръжните документи.

            В обясненията си подс. В. не спори, че  договорът за приватизация е подписан в кабинета на подс. Н.. При подписването са присъствали само тримата- той, св. К. и кмета, като последният е представил екземпляри от въпросния договор. В тази връзка няма основание да не се възприеме твърдението му: “Договорът беше там в кабината на кмета …. не съм чел договорите, само подписах, повече от два екземпляра.”. Договорът, той е подписал в качеството си на упълномощен от общинския съвет, а св. К. е подписал като купувач. Твърди, че не е чел договорът преди да го подпише и че печатът на общинския съвет гр. Белово не е поставен от него. Не може да си спомни датата  на която е подписан договора, но  това е  преди обяд в кабинета на подсъдимия Н.. Същият не отрича, че не е ходил в Белтранс в представянето на новия собственик.

         Подс. Н. в обясненията си заявява, че след скандалите, относно неуспешната приватизация на общинското предприятие “Белтранс” ЕООД, след стартиране на новата е отказал да има каквито и да било отношения с нейната подготовка, тъй като не е искал да има нови такива.

            В обясненията си заявява, че отрича изцяло фактите визирани в обвинителния акт, като за първи път е видял препис от въпросния договор донесен му от адв. К.. Отрича каквото и да е било участие в този договор и предаване на същия.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност прие, че обясненията на подс. Н. макар и кратки в тяхното изложение по съществото си не следва да се кредитират,тъй като същите са неправдоподобни, нелогични, подчинени са на изградената защитна теза и се опровергават  по категоричен начин от останалите доказателства по делото вкл. и  от обясненията  на подс. В., показанията на свидетелите К., Т., Р., Р. и др.

         Неправдоподобно звучат обясненията на подс. Н., че не е искал да има отношение по отношение на приватизацията на „Белтранс” ЕООД след като със заповед 23/25.01.2001г. отхвърлил предложението на „Белтранс Инвест”АД гр.Белово. Не може да се приеме, че подс. Н. е бил дистанциран, след като той е един от участниците  в заседанието проведено “на доброволен принцип”, видно от протокола от заседание, проведено  в заседателната зала на община Белово на 31.10.2001г., на което са дискутирани въпросите около приватизацията на “Белтранс” ЕООД. Именно на тази среща  са обсъждани различни варианти относно приватизацията на „Белтранс” ЕООД, което определено насочва за интереса на подс. Н. към приватизацията на „Белтранс ”ЕООД.

          Не без значение е и обстоятелството, че тази сбирка на „доброволен принцип” е проведена доста време след като заповедта на кмета № 23/25.01.2001г. е била вече  обявена за нищожна с решение от 17.07.2001г. по адм.д. № 435/2001г. на ПОС, факт известен на подс.Н..

        Подс. Н. е присъствал и на извънредното заседание на общинския съвет когато е прието решение №228/28.11.2001г., с което се променят решения № 101 и 109 относно приватизацията на “Белтранс” ЕООД и се преминава към продажба чрез преговори с потенциални купувачи на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на приватизиращото се дружество. Това е бил един от вариантите обсъждани на сбирката на „доброволен принцип”.

         Следва да се отбележи, че на заседание на общинския съвет Белово, проведено на 27.02.2002г., общинските съветници са гласували за купувач на 4000 дяла, представляващи 80% от капитала на “Белтранс” ЕООД да бъде избран “Беллес ИК”, представляван от св. И.К. и е бил определен 30 дневен срок за сключване на приватизационния договор. Подсъдимият Н. си е направил отвод и е отказал да подпише окончателния приватизационен договор едва след като вече е било прието решение за приватизация и определен купувач. Тогава след обсъждане  общинските съветници задължили подс. В., като председател на Общинския съвет да подпише приватизационния договор.

            Съдът намира, че подс. Н., като кмет на общината  е нарушил законови разпоредби, а именно: чл.38, ал.1 и чл.44, ал.1, т.1 ЗМСМА, като  „си е направил „отвод” от подписване на договорът- без да има  законно право за това. Никъде в закона регламентиращ правата и задълженията на кмет на община няма  предвидена такава възможност за отвод, още повече, че  избраната  процедурата е била  съобразена  с изискванията на Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи. Съдът счита, че подс. Н., като добре запознат с всички действия по „първата” и „втората” приватизацията на „Белтранс” ЕООД, вкл. предварителния договор изготвен от адв. К., си е направил „отвод” от подписването на окончателния договор,  за да може да създаде доказателство и да прикрие участието си в изготвянето на окончателния договор, с оглед постигане набелязаната цел- приватизацията на общинско търговско дружество „Белтранс” ЕООД  от “Беллес ИК” с. Голямо Белово, с представител И.А.К..

         Съдът, не кредитира твърденията на защитата на подс. Н., че на 11.03.2002г. е бил в командировка в гр.София, поради което не е възможно тогава подс. В. и св. К. да са били извикани от него за подписване на окончателния отговор. В тази насока, свид. Н. твърди, че след като на 11.03.2002г. е попълнил пътен лист на който има подпис и на кмета, то следва извода, че той е бил с него, а именно в гр. София. Дори да е налице такъв пътен лист, като съображенията да не се коментира предявения такъв са изложени по- горе, то определено такъв документ не може да замести командировъчното и да стане ясно къде и с каква задача е бил командирован подс. Н. на 11.03.2002г. Дори да се приеме, че подс. Н. е бил в София, то този свидетел не визира точни часове. Самият Н. изобщо не дава обяснения в тази насока. Категорични са в обясненията си В., че Н. е присъствувал на подписване на окончателния договор. Същият не може да даде отговор в коя част от деня е станало това, като не отрича, че на представянето на новия собственик не е ходил, като тези действия са се развили в много кратко време. В този смисъл са и неговите обяснения: “След подписването на договора, не съм ходил в Белтранс и не съм участвал в представянето на новия собственик. Явно е било много кратко, защото почти нищо не си спомням … Аз вече казах, не съм сигурен, нито дали е било след обяд или преди обяд.“.

            Свид. Р., заявява, че договорът го е бил получил от кмета Н., след което е било представянето. В този смисъл са и показанията му: “Не може кмета Н. да ме накара да идем да представим спечелилия конкурса, а да няма договор. Мисля, че договорът ми се даде в оригинал. Договорът съм го получил, лично от кмета Н..”. В относимост към тези данни са и показанията на свид. К., които твърди: “Помня датата 11 март, а деня беше вторник. .. На тази дата ме въведоха в ДАПА, т.е “Белтранс”. Това, че същия не се спомня, кога точно е станало подписването на договора, реално не е съществено, тъй като категоричен е свид. Р., че без договор не може да има представяне.

            Относно представените няколко варианта на договора за покупко продажба на „Белтранс „ЕООД, настоящата инстанция намира, че волята на страните подписали договора- подс. В., в качеството си на председател на Общинския съвет и св. К., като купувач е тази отразена в договора  за покупко продажба представен по ф.д.№ 2793/91г. по описа на ОС- Пазарджик.

          В търговският регистър при Пазарджишкия окръжен съд, назначеният от св. К. управител, св. Р. е внесъл заявление на 23.04.2002г. за вписване промени по ф.д.№ 2793/91г. относно преобразуването на “Белтранс” ЕООД в ”Белтранс”ООД, като наред с другите документи е представен и договор за покупко- продажба на дружествени дялове. Съдът приема, че това е договорът, който  подс. Н. е подготвил и дал на подс. В. и св. К. да подпишат, независимо от обстоятелството, че на този договор има нотариална заверка на подписите направена от св. И.-***, за която двамата подсъдими не коментират да са направили при подписване на договора и който се различава от договора даден по късно на св. К. и в който договор липсва нотариалната заверка. Копие от този договор със заверката на Пазарджишкия окръжен съд е приложен по НОХД № 227/2005г. стр.252-254.

            Безспорно е, че под този договор са положени подписите на подс. В. за продавач  и на св. К. за купувач, със съответните печати на общинския съвет Белово и на „Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово. Положен е правоъгълен печат на община Белово, в който св. И.-Тауби- секретар на общината е заверила  нотариално „служебно”, без внасяне на такса  подписите на страните по договора.

          Съдът намира, че този печат е поставен значително по- късно от подписване на договора, в деня когато е подадено заявлението от св. Р.-23.04.2002г., след като вече св. К. е бил въведен във владението на „Белтранс” ЕООД и е започнала ревизията в „Белтранс”ЕООД назначена със заповед №69/11.03.2002г. на подс. Н.. Това е така, тъй като  нотариална заверка  за  валидността на прехвърляне на дялове от търговски дружества, съгласно §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия не е необходима. Такава заверка на подписите на страните по договора не е била необходима и съгласно ТЗ за вписване в търговския регистър при ПОС.

          Екземпляр от този договор е представен и на св. К. при извършване на ревизията. Съдържанието на този екземпляр от договорът за покупко- продажба се покрива със съдържанието на договора, представен в търговския регистър при ПОС, като единствено липсва печат за  нотариалната заверка на подписите /л.266-272, папка 2б от сл.д./. Не може да има спор, че подписите под договора са на подс. В., с печат на общинския съвет гр. Белово и на св. К., с печат на “Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово. На този екземпляр е поставен печат на община Белово, с подпис на служител на общината, същия е съхраняван в общината- показанията на св.Б.. Действително същата не си спомня дали е представила в оригинал договора на свид. К., но не отрича, че не е и копирала. В този смисъл същата заявява: “Не съм копирала от оригинала, аз го взех  и предадох на г-н К..”. В потвърждение все пак, че е представен от свид. Бончев въпросния договор в оригинал са показанията на свид. К.: “Освен този договор, който ми беше донесен, като оригинал от Б. и взет от г-н Р., не съм установил дали има друг екземпляр от този договор.”.

          Съдът, приема, че веднага след подписване на договора и още 2 екземпляра от него, същите не са дадени на страните по договора.

           В тази насока, подс. В. сочи: “Там същия ден, никой не ми даде екземпляр от договора.”. Свид. К. в показанията си пък твърди: “Като ги подписахме, всички договори си останаха там, а на мен ми дадоха екземпляр от този договор, когато дойдоха и ме представиха в ДАПА. … Аз при подписването не съм взел копие от договора.“. В случая, те като са останали при подс. Н. е напълно възможно да се положи печатът в община Белово под договора, макар че нотариалната заверка няма правна стойност в конкретния случай.

        Договорът, приложен по НОХД №227/2005г. на ПОС се различава по съдържание от договора представен със заявлението в търговския регистър при Окръжен съд Пазарджик и съдът не го взима предвид, още повече, че в този „оригинален” договор върху подписа на подс. В. няма печат на общинския съвет.

         На практика, съдът счита от гласните доказателства- показания на свидетелите Р. и основно на К., че на 11.03.2002г. след подписване на договора в кабинета на подс. Н., същият придружен от св. К., св. Р. са се отправили към „Белтранс” ЕООД. Св. К. е бил управител в този момент. Същият не коментира каквото и да  е било представяне, но по същество това не е от значение, тъй категорични са първите двама свидетели, че такова е имало, тъй като реално никой от тях не коментира за конкретно присъствие на свид. К. в този момент.

          В случая,  относно  всички обстоятелства свързани с подписването на окончателния договор за приватизация в кабинета на подс.Н. няма основание да не бъдат кредитирани обясненията на подс. В. и показанията на св. К., тъй като липсват доказателства, които да ги опровергават, като в този смисъл бяха изложени по- горе доводи.

            Съдът намира, че несъществени се явяват противоречията относно обстоятелството в кои момент всеки един от присъствуващите в стаята на кмета Н. са се явили и кои им се е обадил да отидат там.

            На практика, показанията на св. К. са последователни и непротиворечиви относно главните факти, предмет на доказване в процеса. Те се допълват, както от обясненията на подс. В., така и от свидетелите Р., К. и всички други цитирани по- горе свидетели. По отношение на последните, всеки един не визира най- съществените моменти от конкретно установяваните факти, но всеки от тях коментира определени етапи от приватизация на “Белтранс” по които определено няма съществени разминавания с изключение на два основни факта, на които те не са свидетели, а именно: какво точно се е случило на                                             11.03.2002г., къде и от кого е станало представянето за подпис на въпросния окончателен договор и последващото представяне.

            Окончателния договор за приватизацията е бил подготвен от подс. Н. и подписан на 11.03.2002г. в кабинета на първия между подс. В. и св. К.. В този договор не са включени постигнатите договорености в хода на преговорите по отношение на текста в чл.18, ал.2 от проекто- договора на Община Белово за покупко- продажба на 4 000 дружествени дяла представляващи 80%, собственост на Община Белово от капитала на “Белтранс” ЕООД гр. Белово- “Продавачът не носи отговорност за задължения на дружеството установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение”.

            По този начин подс. В. и подс. Н. не са изпълнили служебните си задължения  предвидени в  чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС №94 от 11.04.2001г. ДВ бр.39/18.04.2001г., в сила от 18.04.2001г. според която: ”В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите".

            Съставът на престъплението по чл.283а НК е своеобразен състав на общото длъжностно престъпление, когато престъпленията по чл.282 и чл.283 НК са свързани с приватизацията. Субект на престъплението може да бъде само лице  което осъществява определена правнорегламентирана дейност-приватизация, а изпълнителното деяние- нарушаване или неизпълнение на служебни задължения, превишаване на власт и права, както и използване на служебно положение да е свързано с тази правна дейност.

         Безспорно е, че и двамата подсъдими притежават качеството на длъжностни лица по смисъла на чл.93, ал.1, т.1, б.”б” НК, тъй като и двамата са заемали отговорно служебно положение- подс.В.- председател на общинския съвет гр.Белово, а подс. Н.-***. В случая и двамата по служба са реализирали приватизационна сделка поради което са субекти на престъплението по чл.283а НК.

          В резултат на неизпълнението на служебните задължения на двамата подсъдими произтичащи от чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001г., ДВ бр.39/18.04.2001г. в сила от 18.04.2001г. в подписания на 11.03.2002г. договор за покупко- продажба на  дялове на „Белтранс” ЕООД  не са включени условията при които е определен купувачът , които задължително  е трябвало да се включат.

            В случая, подс. В. подписва договора в качеството си на длъжностно лице, а не на пълномощник по смисъла на гражданското и търговско право, каквото е възражението на защитата на подс. Н.. Той е действал като длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение- представител на община Белово при приватизацията на общинското търговско дружество “Белтранс”ЕООД, въз основа на решение на общинския съвет гр. Белово. Относно подс. Н., същия не е имал законово основание да се оттегля от подписването на договора, но независимо от това участва активно в определени действия изразени на практика в подготвен от него вариант на окончателния договор.

            Съгласно т. 1 от ППВС № 2/1980 г. общото длъжностно престъпление по служба- по чл.282 НК  може да се извърши само от длъжностно лице,което е участник в обществените отношения свързани с дейността на държавни органи и обществени отношения и се намира в тяхната система.

            Безспорно е, че и двамата подсъдими В. и Н., както бе посочено по- горе  притежават качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.”б” НК.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл.282 НК се изразява в нарушаване или неизпълнение на служебни задължения от страна на дееца или в превишаване на властта или правата му. Съставът на престъплението по чл.282, ал.2 НК е осъществен когато от деянието са настъпили значителни вредни последици- вкл. от имуществен и неимуществен характер, което в случая е налице, а именно причинена щета в размер на 250 000лв.

        От субективна страна, двамата подсъдими са действали с пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, със специална цел, а именно да набавят имуществена облага за другиго, а именно „Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово, представлявано от св. К. и от това са настъпили значителни вредни последици за община Белово от имуществен характер в размер на 250 000лв. Безспорно е установено, че от приватизацията на „Белтранс” ЕООД не е постъпил нито лев по сметката на Община Белово, а св. К. е започнал да се разпорежда с имуществото на приватизираното дружество, вкл. и да го продава.

В настоящият случай съдът прие, че двамата подсъдими В. и Н., при условията на идеална съвкупност са осъществили от обективна и субективна страна  и признаците на престъпния състав на чл. 220, ал. 1 във връзка чл. 20, ал. 2 НК, за подс. В. и чл. 220, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 4 НК за подс. Н.- престъпление включено в Глава шеста НК „Престъпления против стопанството”, Раздел първи- ”Общи стопански престъпления”.  

От обективна страна, В. и Н.,***, първия в качеството му на длъжностно лице- Председател на Общински съвет гр. Белово, като извършител в съучастие с втория, в качеството му на длъжностно лице- Кмет на Община Белово,  като помагач, който съзнателно го е улеснил да сключи неизгодна сделка за Община Белово, като му е предоставил да подпише договор от 11.03.2002 г. /л.58 до л. 63 папка № 1, л.266 до л. 272 от папка № 2б от сл.дело № 231/03г. по описа на ОСС- Пазарджик и  л.252  до л. 254 от НОХД № 227/05г. на ОС- Пазарджик/ за покупко- продажба на 4 000 дяла, представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на "Белтранс" ЕООД гр. Белово, с купувача "Беллес ИК" ЕООД с. Голямо Белово, представлявано от И. А. К.,  подс. В. е сключил   неизгодна  сделка  за Община Белово по същия този договор, при която  сделка в чл. 6 и чл. 7, ал.1 и ал. 2 от договора не се сочи размер на задълженията на дружеството, които ще се изплащат от купувача, в договора няма текст който да определя чистата сума, която трябва да получи Община Белово и не е посочено обезпечение, което да гарантира плащането на такава сума или на цената по договора- 250 000 лв., като от това са произлезли значителни вреди за Община Белово в размер на 250 000 лв.

            При правната сделка две или повече  лица  постигат съглашение да се създаде, измени, прекрати или унищожи правната връзка между тях. Договорът е най-важното правно средство в гражданския и търговския оборот.    

         Несъмнено субект на престъплението по чл.220 НК може да бъде само длъжностно лице, което в кръга на службата си е оправомощено да сключва сделки от името на държавата, учреждението, предприятието или организацията, която представлява и ангажира отговорността им по сключване на сделки.

          Договорът за покупко-продажба от  11.03.2002г. който подс. В. е подписал като продавач е за покупко- продажба на 4000 дяла, представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на “Белтранс” ЕООД гр. Белово, с купувача “Беллес ИК” ЕООД с. Голямо Белово представлявано от И.А.К. и въз основа на този договор е сключена неизгодна приватизационна сделка, в която не е посочен размера на задълженията на дружеството, които ще се изплащат от купувача. На практика, в договорът няма и текст който да определя чистата сума, която трябва да получи Община Белово и не е посочено обезпечение, което да гарантира плащането на такава сума или на цената по договора- 250 000 лв.

        От сключената неизгодна сделка са произлезли значителни вреди за Община Белово в размер на 250 000 лв.

        Изложени вече бяха съображения от които става ясно, че в задълженията на кмета на община Белово- подс. Н. е било подписването на договора за покупко- продажба на “Белтранс” ЕООД, въз основа на който договор е сключена приватизационна сделка. Подсъдимият Н. е отказал да изпълни задълженията си  за подпише договора. Няма спор по делото, че той е подготвил договора и го е предложил на подс. В. и свид. К. за подписи. Основание за това, е разминаването на данните от проекто- договора изготвен от св. К. с представения за подписи от подс. Н.. Както подс. В., така и св. К. не отричат, че са подписали договор в кабината на подс. Н., представен им от последния. В тази насока са и излаганите от тях данни: св. К.: Когато влезнах в кабината …, той взе договорите листовете, които бяха подготвени. Дойде, седнахме аз, В. и кмета на малката масичка в кабината на кмета. Подписахме и си тръгнах аз. Подс. В.: “ Договорът беше в кабината на кмета.”. Този подсъдим определено е уклончив в отговора си дали му е дадено от някого договора за подпис, като в тази насока сочи: “ Когато влезнах в кабинета на кмета, нямам спомен дали договора беше на масата или някой го извади, дали го е държал някой, не мога да отрека или потвърдя”, но при наличие на отказ да се подпише въпросния договор, определено няма логика, респ. основание, подс. Н. да действа по този начин. Именно с тези си действия, същия умишлено е улеснил сключването на неизгодна сделка. Поради това, съдът приема, че  подс. Н. е действал като помагач по смисъла на чл.20, ал.4 НК при осъществяване на престъпното деяние по чл.220 ал.1 НК.

          Съдът намира, че подсъдимият В. подписвайки договора, представен му от подс. Н., в качеството си на длъжностно лице, на което общинския съвет е възложил подписването на договора за покупко-продажба, без да го прочете и без да се интересува от съдържанието му е осъществил признаците на чл.220, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 НК.

            От субективна страна, налице е пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици- неправомерното облагодетелстване на св. К., като собственик на „Беллес ИК”ЕООД с. Голямо Белово и значителни вредни последици за Община Белово в размер на 250 000 лв.

         Налице е причинно следствена връзка между неизпълнението на служебните задължения на длъжностни лица заемащи отговорно служебно положение, притежаващи длъжностното качество по чл. 93, т.1, б.”б” НК с настъпилия вредоносен резултат-значителните вредни последици за община Белово в цитирания  размер- 250 000 лв.

            С оглед на всички по- същество изложени по- горе съображения мотивиращи съставомерността на цитираните по- горе престъпни деяния и авторството на същите, съдът не намира за основателни възраженията на защитите на двамата подсъдими, че техните подзащитни не са осъществили състава на вменените им престъпления.

            В тази насока, съдът не намира за основателно и изразеното особено мнение от съдебен заседател Несторова с основен мотив, че по вътрешното си убеждение няма нанесена щета на въпросната община. Такава е налице и в тази насока е както заключението на в.л. Т., така и в относимост на същото, че приходи от приватизацията на “Белтранс” в Община Белово не са налице, което е в резултата на описаните по- горе незаконни действия на двамата подсъдими.

            Изложените по- горе доводи на съда определено не дават основание на последния да приеме други изводи от изведените такива, след анализа на доказателствата относими към конкретния казус, с участието на двамата подсъдими.

            При определяне вида и размера на наказанията, които бяха наложени, съдът взе предвид следните обстоятелства:

По отношение на извършените престъпления по служба по чл.283а от НК, следва да се отбележи, че те са включени в глава “Осма” на НК- “Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации. Тези престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, тъй като с него се засяга нормалното функциониране на държавния и обществен апарат, както и се уронва авторитета и доверието към съответните органи. Тези престъпления се извършват от длъжностни лица, задължени да показват образец на строго съблюдаване на закона, което значително повишава и обществената им опасност. С оглед на тези доводи, определено извършените от двамата подсъдими престъпни деяния по този член се характеризират с една висока степен на обществена опасност.

Изложеното по- горе се отнася и за извършените от подсъдимите престъпления по чл.220 от НК, които са включени в Глава Шеста от НК, “Престъпления против стопанството”.

Следва да се отбележи, че макар и систематически уредени в различни глави и двете престъпления са корупционни, тъй като е налице злоупотреба на власт или нарушаване на служебни задължения с цел, лично или другимо облагодетелстване, за сметка на интересите на обществото, противозаконно се преразпределя ресурс в ущърб на обществения интерес и когато деецът цели лично /не само негово, но и на друго лице/ облагодетелстване и се поставя в зависимост от получаване на определена облага извършването на правомерно действие по служба.

Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на извършените от двамата подсъдими престъпления от една страна, от друга такава, следва да се отбележи, че тяхната степен на обществена опасност като личности не е висока.

В тази връзка следва да се отбележи, че от приложените по делото справки за съдимост за всеки един от подсъдимите се установява, че те не са осъждани, т.е. те са с чисто съдебно минало.

Видно от приложената по делото характеристични справки за същите се установява, че същите са охарактеризирани положително, т.е. те са с положителни характеристични данни.

Ето защо, съдът като прецени характера на извършените престъпления и тяхната степен на обществена опасност, обстоятелствата при които са извършени, подбудите на подсъдимите и тяхната степен на вина в случая, след спазване разпоредбите на чл.54, ал.1 от НК им определи наказание за извършеното от тях престъпления, както следва:

По отношение на подс. В. и Н., за извършените от тях престъпления по чл.283а, т.1, във връзка с чл.282, ал.2 от НК, лишаване от свобода за срок от три години, глоба в размер на 5000лв., платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и лишаване от право да заемат държавна и обществена длъжност за срок от три години.

По отношение на подс. В. и Н., за извършените от тях престъпления по чл.220, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, спрямо първия и по чл.220, ал.1, във връзка с чл.20, ал.4 от НК спрямо втория, лишаване от свобода за срок от две години и лишаване от право да заемат държавна и обществена длъжност за срок от три години.

Така определените по вид и размер наказания бяха определени при превес на смекчаващи вината обстоятелства и като такива бяха отчетени, чисто съдебно минало на подсъдимите, положителни характеристични данни, както и продължителния период от време изминал от извършване на престъпленията. Като отегчаващо вината обстоятелство бе отчетено високата степен на обществена опасност на извършените от подсъдимите престъпни деяния

Тъй като подсъдимият В. и Н. са извършили няколко отделни престъпления, преди да е имало влязла  в сила присъда, за което и да е от тях, то съдът на основание чл.23, ал.1 от НК определи на същите за всеки един от тях, едно общо най- тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години, глоба в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт в размер на 5 000лв., както и лишаване от право да заемат държавна и обществена длъжност за срок от три години.

На основание чл.66, ал.1 от НК определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода бе отложено с изпитателен срок от пет години за всеки едни от тях.

В тази насока съдът прие, че за поправянето и превъзпитанието на двамата подсъдими не е необходимо, същите да изтърпяват ефективно наложеното им наказание лишаване от свобода. В тази насока, бе отчетено, че подсъдимите не са осъждани, като извършените деяния са отдалечени във времето.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимите В. и Н. бяха осъдени за заплатят в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски, всеки един от тях в размер на 297,50лв.

Причините за извършване на престъпленията следва да се търсят в явното незачитане от страна на двамата подсъдими на установения законов ред, както и на авторитета на органите на местната власт и местно самоуправление, в които обществото чрез своя избор им е дало възможност да работят след гласуваното им доверие.

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.

  

   Окръжен съдия:

 

                                                                       

 

Приложение: Мотиви на съдебен заседател А.К. Особено мнение подписал присъда №26/26.04.2010г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик с особено мнение- 1стр.