МОТИВИ:

Производството е по реда на глава 28-ма от НПК.

Постъпило е предложение от Пазарджишката окръжна прокуратура за освобождаване на С.А.Р., с ЕГН: ********** *** от наказателна отговорност за извършено престъпление  по чл. 248а ал.2 във вр. с ал.1 НК,за това че :

на 23.03.2007г. в гр.Пазарджик, опосредствено, чрез пълномощника С.  С.  С. от гр. Пазарджик, е представила  пред Областна разплащателна агенция гр.Пазарджик неверни сведения за обработваеми земи по три схеми за субсидиране в Общо заявление за единно плащане на площ 2007 г., с УИН 1327030700081 и УНР205608, в което е заявила, че обработва земеделски парцели с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка/, в землищата на три села в община Пазарджик: с. Росен, с. Черногорово, с. Цар Асен , а в действителност реално е обработила 759.85 ха /7598.500 дка/ земеделска площ, в нарушение на задължение да предостави такива, регламентирано в чл.3 ал.1 т.3, б.”в” от Наредба №107/23.08.2007г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите на основание чл.32 ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целяла да получи средства от фондовете,   предоставени от Европейският съюз на българската държава – по три схеми: СЕПП, СНД и НР2 /Схема за единно плащане на площ, Схема за национални доплащания и мярка 212  за плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони/ като необработените земеделски земи са общо 449.40 ха /4494.00 дка/ и включват следните парцели:

1.Парцел с номер 435640, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-47-3 в землището на с.Росен в масив 52 с общо заявена площ 36.69 ха/366.900 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем.

2.Парцел с номер 435687, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-15-1 в землището на с.Росен в масив 57 с общо  заявена  площ  13.69 ха /136.900 дка/със зърнено-житни култури   е изцяло необработваем.

3. Парцел с номер 435720, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-16-1в землището на с.Росен  масив 54, с общо заявена площ  9.42 ха /94.200 дка/ със зърнено-житни култури   е  изцяло необработваем.

4. Парцел с номер 435755, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-81-1в землището на с.Росен в масив 53, част от масиви 433,434,431 с общо  заявена площ 23.55 ха /235.500 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

5. Парцел с номер 435803, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-30-1в землището на с.Росен в масив 90 с общо заявена площ 7.73 ха /77.300 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

6. Парцел с номер 435909, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-62-1 в землището на с.Росен , в масив 40 с общо заявена площ  9.46 ха /94.600 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

7- Парцел с номер 435935, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-61-1в землището на с.Росен в масив 41 с общо  заявена площ 4.90 ха /49.000 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

8-Парцел с номер 435820, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-31-1в землището на с.Росен в масив 89 с общо  заявена площ 16.19 ха /161.900 дка/със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

9- Парцел с номер 435425, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 121  с общо  заявена площ 1.92 ха/19.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

10- Парцел с номер 435424, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ 0.21 ха /2.100 дка/ със семкови и овощни видове е изцяло необработваем.

11.- Парцел с номер 43506, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 0.57 ха /5.700 дка/ с угари е изцяло необработваем.

12.- Парцел с номер 435401, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 1.09 ха/ 10.900 дка/ с фуражни култури е изцяло необработваем.

13.- Парцел с номер 435467, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-105-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ  1.92 ха /19.200 дка/с угари е изцяло необработен.

14.- Парцел с номер 435528, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-100-1 в землището на с.Росен, в масив 139 с общо  заявена площ 2.69 ха /26.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

15.- Парцел с номер 435517, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-102-1 в землището на с.Росен масив 137 с общо  заявена площ 4.27 ха /42.700 дка/ с угари е  изцяло необработваем.

16.- Парцел номер 435544, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-99-1в землището на с.Росен  в масив 141 с общо  заявена площ 5.83 ха/ 58.300 дка/ с угари, от тях реално  обработваема е   0.98 ха /9.800 дка/, засята с царевица, а необработваемата площ е 4.85 ха /48.500 дка/.

17.- Парцел с номер 435558, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-98-1 в землището на с.Росен, в масив 141  в имоти 0415 и 0416 с общо заявена площ 2.06 ха /20.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

18.- Парцел с номер 435594, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-131-1в землището на с.Росен, масив 111 с общо  заявена площ 4.91 ха /49.100 дка/със угари е необработваем изцяло.

19.- Парцел с номер 435622, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-59-1в землището на с.Росен , в масив 38 с общо  заявена площ 14.72 ха /147.200 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

20.- Парцел с номер 434870, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-52-1 в землището на с.Росен , в масив 47 от КВС с общо  заявена площ 25.53 ха /255.300 дка/ с угари е изцяло необработваем.

21. -Парцел с номер 434940, отговарящ на номер по СИЗП№63032-32-1в землището на с.Росен в масив 451  с общо заявена   площ 3.61 ха /36.100 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

22.- Парцел номер 434970, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-49-1в землището на с.Росен в масив 86 с общо   заявена  площ 3.73 ха /37.300 дка/със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

23.- Парцел с номер 435021, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-23-1в землището на с.Росен, масив 97  със заявена обща площ 16.29  ха /162.900 дка/ със зърнено-житни култури, от тях реално обработваема площ е  8.79 ха /87.900 дка/ и необработеваема - 7.50 ха/ 75.000 дка/.

24.- Парцел номер 435043, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-29-1в землището на с.Росен в масив 92 с общо заявена  площ 58.38 ха /583.800 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

25.- Парцел номер 435065, отговарящ на номер по СИЗП№63032-146-1 в землището на с.Росен  в масив 99  с общо  заявена  площ 3.96 ха /39.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

26.- Парцел с номер 435083, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-145-1в землището на с.Росен, в масив 101 с общо  заявена площ 8.42 ха /84.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

27.- Парцел номер 435094, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-144-1в землището на с.Росен в масив 104 с общо  заявена площ 30.85 ха /308.500 дка/ с маслодайни  култури  ,  от тях реално  обработваема е в размер на  25.33 ха /253.300 дка/ и  необработваема -5.52 ха /55.200 дка/.

28.- Парцел с номер 435103, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-133-1 в землището на с.Росен в масив 106  с общо заявена площ 15.01 ха с маслодайни  култури, от тях  реално  обработваема е в размер на 0.88 ха /8.800 дка/ и необработваема -14.13 ха/141.300 дка/.

29. Парцел номер 435137, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-13-1 в землището на с.Росен в масив 441 с общо заявена площ 80.24 ха/ 802.400 дка/ с угари е изцяло необработваем.

30. Парцел с номер в архива № 6796, с  оригинален номер434778, отговарящ на номер по СИЗП№63032-136-1в землището на с.Росен в масив 77 и 78 с обща заявена площ 17.26 ха /172.600 дка/ с угари , от тях реално  обработваема е 0.2 ха/2 дка/ и необработваема е в размер на 17.06 ха /170.600 дка/.

31.- Парцел номер 434789, отговарящ на номер по СИЗП№63032-73-1 в землището на с.Росен в масив 62  с обща заявена площ 7.82 ха /78.200 дка/ със зърнено-житни култури , е изцяло необработваем.

32.Парцел с номер 434804 , отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-79-1в землището на с.Росен в масив 79 с обща  заявена площ 5.26 ха /52.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

33. Парцел с номер 434814, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-72-1в землището на с.Росен , в масив  61 , в който е заявила обща площ 6.63 ха / 66.300 дка/ с угари   , от тях  обработваема е 0.86 ха /8.600 дка , като  необработената от нея площ е в размер  на 5. 76 xa /57.600 дка/ , от тях 0.21 ха/ 2.100 дка се обработват от собственика на имот №061016 А.Н.А. .

34. Парцел с номер 434826, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-77-1 в землището на с.Росен , в масив 59 от КВС е заявила обща площ 1.44 ха /14.400 дка/ със угари , е изцяло необработваем.

35. Парцел с номер 434844, отговарящ на номер по СИЗП№63032-70-1 в землището на с.Росен в масив 59  с обща  заявена обща площ 21.32ха /213. 200 дка/ с угари , от тях обработваема е  в размер на 0.66 ха/6.600 дка/, като необработената от нея площ е в размер на 20.66 ха /206.600 дка/, от тях 0.174 ха /1.740дка/ се обработват от собственика на имот№ 059052 А.Н.А..

36.- Парцел номер 434856, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-69-1в землището на с.Росен в масив 58 с обща  заявена площ 10.82 ха /108.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

37. Парцел с номер 434444, отговарящ на номер по СИЗП№78056-5-1 в землището на с.Цар Асен в масив 27  с обща  заявена площ 0.90 ха /9.000 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем.

38. Парцел с номер 434486, отговарящ та номер по СИЗП№78056-49-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща  заявена площ 3.62 ха /36.200 дка/ с маслодайни култури, от тях реално  обработваема 0.63 ха/6.300 дка/ и необработваема-2.99 ха /29.900 дка/.

39. Парцел номер 434502, отговарящ на номер по СИЗП№78056-10-1в землището на с.Цар Асен в масив 27  с обща  заявена  площ 4.56 ха /45.600 дка/ с зърнено-житни култури е от тях   реално  обработваема е - 3.75 ха/37.500 дка/ и необработваема - 0.81 ха / 8.100 дка/ .

40. Парцел номер 43, отговарящ на номер по СИЗП№78056-21-1в землището на с.Цар Асен  в масив 22  с обща  заявена площ  1.09 ха /10.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

41.- Парцел с номер 434545, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 26 с обща заявена площ 2.49 ха /24.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

42- Парцел с номер 434493, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща заявена площ 68.65  ха /686.500 дка / с угари е обработваема в размер на 67.48 ха/674.800 дка/ и необработвана от нея в размер на  1.17 ха /11.700 дка/, обработвана от собственика на имот №024145 Динчо Илиев М. и синът му С.Д.М. .

         В съдебно заседание предложението частично е поддържано от представителят на ОП Пазарджик,който пледира за налагане на административно наказние при превес на отгечаващите отговорността обстоятелства.

Защитникът на обвиняемата пледира за невиновност, като се  аргументира от  няколко мотива които съдът групира, с цел анализирането им

- по  линия на грешка в документната основа,направена от прокуратурата,в предвид факта че заключението на експерта А./изготвено 2009г/ влиза в остра колизия  с резултатите от извършените контролни порверки от експерта Т. отразени в контролни листове от 2007г.

   -че има доказателствен вакум,в предвид на обстоятелството,че няма обвинителни доказателства,а са налице по скоро оправдателни такива,каквито били и резултатите от извършени други две две контролни проверки, с контролните листове  през 2009 г ,които сочели на друго състояние на почти всички  парцели които присъстват в заявлението на Р. от 2007г.

Обвиняемата Р. оспорва констатациите по същество от постановлението на прокурора,като в съдебно заседание не  признава вината си за стореното и подробно обяснява за случилото се.

Окръжният съд като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства ,съобразявайки закона ,по свободно вътрешно убеждение и при спазване на процедурата по чл.376ал.1 и следв.от НПК,прие за установено следното:

През 2006 г. стартирали Европейските програми, свързани с подпомагане на земеделските стопани, които обработват земеделски площи, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели/СИЗП/, в резултат на което всеки обработващ земеделска земя, може да кандидатства за подпомагане, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ по Схемата за единно плащане на площ/СЕПП/, съгласно чл.32 ал.1 от ЗПЗП. Освен тези плащания, изрично регламентирани в ЗПЗП, има нормативно уредени Схеми за национални доплащания /СНД/ от държавния бюджет, след получено одобрение от страна на ЕК, съгл. чл. 45 ал.1 от ЗПЗП, а също така и мерки за подпомагане на земеделските стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелстваните райони. Финансови помощи се предоставят  на всички лица /Ф.Л. и ЮЛ./, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, съгл. Наредба № 11/2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 и мярка 212 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013г. /Това са схеми  за плащания на земеделски стопани в райони, с ограничения, различни от планинските райони- НР1 и НР2/.  Целите на тези програми са да се стимулира стопанисването на земеделските земи в България от всеки, който има желание да развива земеделска дейност. Съгласно чл.42 от ЗПЗП  и във връзка с изискванията за прилагане на четирите групи добри земеделски и екологични условия, предвидени в чл.5 и приложение Четвърто на Регламент на ЕО № 1782/2003г., относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в Рамките на Общата селскостопанска политика, са уредени условията за поддържане на земята в „добро земеделско и екологично състояние”, касаещи начина на ползване и опазване на земята от земеделските стопани, които  кандидатстват за субсидии по СЕПП, СНД  и НР1 и НР2. Средствата по тези схеми са предоставени на българската държава от Европейския  съюз, но част от финансирането се извършва и от средства, предоставени от Държавния бюджет.

Условията и редът за подаване на Заявления по тези схеми са регламентирани в Наредба № 107 от 23.08.2006г., издадена от Министъра на земеделието и горите на основание чл.32, ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В Заявлението се посочват и данни за идентификация на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително и начина на ползване на парцела, съгласно чл.3 ал.2 т.3 б”в” на Наредба № 107 от 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на Заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ на Министъра на земеделието, издадена във връзка с чл.32 ал.5 от Закон за подпомагане на земеделските производители.

Процедурата включва следното – ф.л или ю.л., лично или чрез свой представител, може да подава Заявление за кандидателстване по СЕПП, СНД и НР1 и НР2 до Областна разплащателна агенция / ОРА/ към ДФ „Земеделие”. Общото заявление за плащане на площ е стандартна бланка, одобрена по образец от Министъра на земеделието. Празната бланка на Заявлението се получава от съответната Общинска служба по земеделие, като експерт от службата при необходимост помага при попълване на Заявлението и проверява подадените документи. Ангажимент на кандидата е да се снабди с такъв образец и да го попълни. След това, с помощта на служител от ОСЗГ, да очертае обработваните от него площи, като ги припознае върху ортофотографската карта, цифров модел в ОСЗГ. За всяко едно БЗС /блок на земеделското стопанство/ се посочва формата или формите на стопанисване. Документите за правното основание трябва да се съхраняват от кандидата в срок до 5 години и да бъдат представени при евентуално поискване в същия срок.

Очертаването на БЗС става, чрез специална програма, като кандидатът показва на картата кои земи обработва. Въз основна на тази информация в ОСЗГ се изготвя карта на БЗС на кандидата. В отделна таблица, която е неразделна част от Заявлението се упоменава състоянието на парцела, начинът на ползване и каква култура ще се отглежда. Изрично кандидатът се пита от служителя, какво е състоянието на БЗС в  момента, а не неговите бъдещи намерения. Кандидатът заявява, какъв е видът на засятата култура или състоянието на блока. Задължение на кандидата е да бъде коректен  по отношение на очертаването на площа, която оброботва, както и на заявената  култура, която отглежда. Всяка  припозната площ се очертава и в системата, разпечатва се карта на БЗС в два екземпляра, като единият остава по досието в ОСЗГ, а другият взема кандидата. Всяка карта съдържа подробни данни за площите, местоположението на парцела, данни на идентификатора, както и на този, който е изготвил картата. При очертаване на площите, служителите нямат право да отказват изчертаване, дори и при основателни съмнения относно идентифицираното БЗС / блок земеделско стопанство/, нямат и задължение да проверяват дали декларираното отговаря на истината, защото проверката по отношение ползването на парцелите е от компетентността на Техническите инспекторати към ОРА. Служителите само предупреждават кандидата за отговорността, която носят за невярно деклариране.

В самото Заявление кандидатът сам попълва данните и се подписва на всяка страница, на Таблицата и на всяка от разпечатаните ортофотокарти, които се подават, ведно със Заявлението и Таблицата. В Заявлението се попълва и основанието на което кандидатът ползва земята, макар че това не е било задължително през 2007г. и заявителят не е длъжен да представя документи за правното основание за ползване на земята.

В ОСЗГ гр. Пазарджик, като част от процедурата при подаване на Заявление, било възприето същите да се подават чрез ОРА гр. Пазарджик от Началника на ОСЗГ, с цел улеснение на земеделските стопани и съкращаване на сроковете за тяхното обслужване. Заяленията се подавали на хартиен носител. Експерт на местно ниво в ОРА гр. Пазарджик въвеждал данните в системата – ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/. Всички подадени документи се оформяли в лично досие на заявителя и в оригинал се съхранявали в ОРА гр.Пазарджик, а сканираните образци на Заявленията и Картите се изпращали в ЦУ на ДФЗ гр.София.

След обработката им в ОРА гр.Пазарджик / и другите градове в страната/ всички Заявления подлежали на проверка на принципа на т.нар. ”риск анализ” в ДФ”Земеделие” гр.София. На база на зададените параметри, системата ИСАК извършвала проверки на всички подадени Заявления и така се определяли тези, които били рискови и подлежащи на проверка. Системата за изчисление на риска е автоматична.

В местните структури на фонда се получила Заповед от ДФЗ гр. София за извършване на проверка на място, която заповед била конкретна за всеки един кандидат, подал Заявление и посочен от системата като „рисков”. През 2007г. на проверка по системата ИСАК подлежали около 5 % от подадените Заявления. Проверки се извършвали и по сигнали. Освен проверки на място се извършвали и дистанционни проверки от ДФ „Земеделие” гр. София.

Резултатите от местната проверка се изпращали в София на хартиен носител, а също се въвеждали  и в системата ИСАК.

Когато всички документи били изрядни, системата ИСАК автоматично изчислявала  размера на полагащата се  субсидия.

През януари и февруари 2007г. се извършили първите пробни регистрации в Общинска служба по земеделие и гори гр.Пазарджик и изчертаване на използваните земеделски парцели, в които се включила и обв.С.Р., регистрирана като „земеделски производител”. Тя била подала Заявления за извършване на идентификация на имотите през януари и февруари 2007г., както и Заявления за корекция на данни, съгласно  СИЗП, пред служител на  ОСЗГ гр.Пазарджик, за идентификация на парцелите, които обработва, регистрирани в СИЗП. След посочване на парцелите обв.С.Р. е получила карти с посочените от нея, като  бенефициент, обработваеми площи върху цифровата ортофотокарта. Ведно с картата, СИЗП създала и Таблица на използваните парцели през 2007 г., с ползвател С.Р., която Таблица обв.С.Р. собственоръчно е попълнила, подписала и подпечатала с печата на „земеделския  производител” и впоследствие е приложила  към подаденото Общо Заявление за плащане на площ 2007г., според изискванията на ОРА-Пазарджик.

На 23.03. 2007 г. обв. С.А.Р. ***, в качеството си „земеделски производител”, опосредствено, чрез упълномощената от нея С. С., Началник на ОСЗГ гр. Пазарджик, е подала Общо заявление за плащане на площ 2007 г., с УИН 13/270307/00081 и УРН 205608, пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик, в което Заявление декларирала, че обработва 1 233.32 ха обработваема площ и е поискала изплащане на субсидии по заявените площи по СЕПП, по СНД и по НР2 в размер на 186 009.42 лева. Според указанията и инструкциите служителите в ОСЗГ гр. Пазарджик и ОРА гр. Пазарджик били длъжни да очертават земеделски парцели и площи и да въвеждат данните в отделните системи за регистриране,  според посоченото от бенефициентите, дори и в случаите, в които служителите ясно виждали  разликата в коректността на посоченото. След обработка и регистриране на документите на бенефициента, целият комплект със заявените площи и попълнени документи са изпратени в ЦУ на ДФЗ за одобрение и изплащане на субсидиите.

Общото заявление за плащане на площ съдържа обща част, в която се посочват данните на заявителя, част, в която се заявяват схемите и мерките, по които ще се иска подпомагане и декларативна част, в която всеки заявител декларира, че поема задължението да обработва заявените площи в петгодишен срок от получаването на сумите по субсидиите и част с Таблица на заявените за ползване от бенефициента площи, която е неизменна част от Общото заявление за плащане на площ.

На 23.03.2007г. пред ОРА гр. Пазарджик е входирано Общо заявление за плащане на площ с УРН 205608 и УИН1327030700081 / стр. 143 от делото/ със заявител С.А.Р.. Бенефициентът кандидатствал за получаване на средства по следните Схеми и мерки за подпомагане: СЕПП, СНД и НР2 /мярка 212 за необлагодетелствани райони с ограничения, които не са планински/. Обв. Р. декларирала, че обработва земи в 71 на брой парцела, с обща площ 1233.32 ха в землището на с. Росен, с. Цар Асен и с. Черногорово, област Пазарджик, по отделните схеми и мерки за подпомагане както следва - Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ 71 бр. земеделски парцели, с площ 1233.32 ха; Схема за национално доплащане /СНД/ - 70 бр. парцели, с обща площ 1233.11 ха; Мярка за необлагодетелствани райони /НР2/ - 54 бр. парцели с обща площ от 855.63 ха.

Св.С. М., служител на ОСЗГ гр. Пазарджик регистрира земеделските производители по СИЗП.  Именно тя е изчертала и извършила идентификацията на парцелите, заявени от обв. Р.. Свидетелката М. твърди, че С.Р. е посочила лично парцелите, които обработва, пред нея. В резултат на това е извършена идентификация на парцелите и регистирането им в СИЗП. Системата е разпечатала таблици /стр. 145-150 от делото/, които обв. С.Р. лично е попълнила, като е обявила състоянието на ФБ /физическият блок / към момента на идентификация, начинът на трайно ползаване /НТП/ за всеки отделен БЗС и видовете култури, които отглежда в БЗС, площта, която включва БЗС, както и правното основание /собствен парцел, под наем или съместно ползване/. При регистрацията на БЗС, при застъпване / припокриване/ на парцели посочени от земеделски производители, автоматично се разпечатва декларация, с която всеки от кандидатите декларира, че е информиран за застъпването, а при евентуален спор между двама кандидати процедурно споровете се решават в ОРА.

В съответствие с процедурата “риск анализ”, съгласно Регламент на ЕК № 885/2006 г. и Регламент № 4045/89 г., бенефициентите биват  включени в извършването на теренната проверка от Техническите служби, изградени на регионално ниво. Наредба №3 на МЗГ и вътрешните инструкции регламентират функциите на РТИ по отношение на проверките на място по различните схеми и мерки, според заявеното от кандидатите. Съгласно Правилник за дейността на отдел ”Технически инспекторат” в РА към ДФЗ, след определяне на проверяваните обекти се изготвя стандартна система за доклади относно направените констатации от проверките, извършени на място от страна на експерти от Регионалните звена на Техническият инспекторат /РТИ/, с цел навременен анализ и оценка на резултатите от проверките, на централно ниво.

На основание заявка от ЦУ на Разплащателна агенция и Заповед № 5033/15.09.2007г., издадена от П. М. - ръководител на РТИ гр. Пловдив при ДФ ”Земеделие”, експертът св.Д.Т. *** е бил назначен да извърши проверка на бенефициент с УРН 205608 в землищата на с. Росен, с. Цар Асен и с. Черногорово, обл. Пазарджик.

В периода 15.09.2007 г. - 28.09.2007 г. св. Д.Т.  е извършил проверка на заявените площи, идентифицирани и измерени с GPS- устройство  и е констратирал, че от общо заявените 1233.32а по СЕПП, реално се обработват  936.09 ха., а необработената площ по тази схема е в размер на 297.23 ха; от  общо заявени 1233.11 ха по СНД, реално се обработват  936.09 ха, а необработената площ по тази схема е в размер на 297.23 ха; и по мерките за необлагодетелстваните райони, различни от планинските /НР 2/ обв. Р. е кандидатствала с площ 855 ха, а реално е обработила 284.81 ха, като необработените площи са в размер на 49.89 ха. Експертът Т. оформил констатираното в Контролен лист и изготвил снимков материал на необработените парцели, които предал на Главния експерт в РТИ. Въз основа на констатираното е изготвено Уведомително писмо до бенефициента и доклад до ЦУ в РА гр. София за анализ и оценка на резултатите. Констатираните необработени площи по отделните схеми и мерки попадат в санкционираните площи в рамката над 30 %, но до 50 % и  съгласно чл.51 от Регламент № 796/2004г. на ЕК, на обв. Р. не са изплатени субсидиите за съответната 2007г. Обв.Р. не е присъствала  при извършване на проверката, уведомена е в крайният й етап. Поради това е обжалвала постановеният от ДФ ”Земеделие” РА отказ за изплащане на субисия пред ВАС.

 По делото е назначена Счетоводно-икономическа експертиза /стр.511-514 от делото/, с експерт Цветанка Ковачка, и задача да определи размера на полагащите се суми по Заявлението, депозирано пред ОРА гр. Пазарджик. Изготвеното заключение е, че субсидията за земеделската 2007 година, е следвало да бъде в размер на 186 009.42 лв. По СЕПП стойността на субсидията е 128 083.96 лв., по СНД – 51 080.16 лв. и по НР2 – 6845.30 лв. На обв. С.Р. не е изплатена субсидия за 2007 г. от ДФ ”Земеделие”, поради установяване наддекларирана площ повече от 31 %.

Съгласно Заключението на изготвената по делото Съдебно-почеркова експертиза /стр.519-524 от делото/ от експерта Г. Добрев, подписите, положени на мястото „Подпис на кандидата” в Общо Заявление за единно плащане на площ, подадено на 23.03.2007 г. от С.Р., както и подписите в приложената Таблица към Заявлението за използваните парцели за 2007 г., са положени именно от С.А.Р..

Безспорно, обв. Р. е крупен земеделски производител и обработва парцели в землищата на с. Росен, с. Черногорово и с. Цар Асен, обл. Пазарджик. За някои от обработваните от нея парцели е сключила договори за наем на земеделска земя, за което изплащала на собствениците им наем под формата на зърно, други от декларираните парцели са нейна собственост. Свидетелските показания на св. А. Т. А., св. П. Д., св. В. Р. и св. В. Г. потвърждават констатациите в агрономическата експертиза, че обв. Р. реално обработва голяма част от заявените от нея земи. За да се конкретизират кои от заявените от обв. Р. земеделски земи са били обработвани и поддържани в добро екологично и агротехническо състояние, какви култуури са отглеждани върху тях, какво е било състоянието им през земеделската 2007 г., имало ли е агротехнически мероприятия и какво е състоянието на земята към момента на провеждане на разследването, е назначена агро – техническа експеритза с вещо лице Д. А. Същият е извършил оглед на земеделските земи в с. Росен, с. Цар Асен, с. Черногорово, обл. Пазарджик. Проучил е снимковия материал предоставен от РТИ гр. Пловдив и другите доказателства, проложени в делото. Заключението е изготвено по села.

За с. Росен, обл. Пазарджик експертът е посочил, че необработваемите земи през 2007 г. и към момента са:

1.Парцел с номер 435640, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-47-3 в землището на с.Росен в масив 52 с общо заявена площ 36.69 ха/366.900 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем.

2.Парцел с номер 435687, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-15-1 в землището на с.Росен в масив 57 с общо  заявена  площ  13.69 ха /136.900 дка/със зърнено-житни култури   е изцяло необработваем.

3. Парцел с номер 435720, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-16-1в землището на с.Росен  масив 54, с общо заявена площ  9.42 ха /94.200 дка/ със зърнено-житни култури   е  изцяло необработваем.

4. Парцел с номер 435755, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-81-1в землището на с.Росен в масив 53, част от масиви 433,434,431 с общо  заявена площ 23.55 ха /235.500 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

5. Парцел с номер 435803, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-30-1в землището на с.Росен в масив 90 с общо заявена площ 7.73 ха /77.300 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

6. Парцел с номер 435909, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-62-1 в землището на с.Росен , в масив 40 с общо заявена площ  9.46 ха /94.600 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

7- Парцел с номер 435935, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-61-1в землището на с.Росен в масив 41 с общо  заявена площ 4.90 ха /49.000 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

8-Парцел с номер 435820, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-31-1в землището на с.Росен в масив 89 с общо  заявена площ 16.19 ха /161.900 дка/със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

9- Парцел с номер 435425, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 121 с общо  заявена площ 1.92 ха/19.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

10- Парцел с номер 435424, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ 0.21 ха /2.100 дка/ със семкови и овощни видове е изцяло необработваем.

11.- Парцел с номер 43506, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 0.57 ха /5.700 дка/ с угари е изцяло необработваем.

12.- Парцел с номер 435401, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 1.09 ха/ 10.900 дка/ с фуражни култури е изцяло необработваем.

13.- Парцел с номер 435467, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-105-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ  1.92 ха /19.200 дка/с угари е изцяло необработен.

14.- Парцел с номер 435528, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-100-1 в землището на с.Росен, в масив 139 с общо  заявена площ 2.69 ха /26.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

15.- Парцел с номер 435517, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-102-1 в землището на с.Росен масив 137 с общо  заявена площ 4.27 ха /42.700 дка/ с угари е  изцяло необработваем.

16.- Парцел номер 435544, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-99-1в землището на с.Росен  в масив 141 с общо  заявена площ 5.83 ха/ 58.300 дка/ с угари, от тях реално  обработваема е  0.98 ха /9.800 дка/, засята с царевица, а необработваемата площ е 4.85 ха /48.500 дка/.

17.- Парцел с номер 435558, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-98-1 в землището на с.Росен, в масив 141  в имоти 0415 и 0416 с общо заявена площ 2.06 ха /20.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

18.- Парцел с номер 435594, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-131-1в землището на с.Росен, масив 111 с общо заявена площ 4.91 ха /49.100 дка/със угари е необработваем изцяло.

19.- Парцел с номер 435622, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-59-1в землището на с.Росен , в масив 38 с общо  заявена площ 14.72 ха /147.200 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

20.- Парцел с номер 434870, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-52-1 в землището на с.Росен , в масив 47 от КВС с общо  заявена площ 25.53 ха /255.300 дка/ с угари е изцяло необработваем.

21. -Парцел с номер 434940, отговарящ на номер по СИЗП№63032-32-1в землището на с.Росен в масив 451  с общо заявена   площ 3.61 ха /36.100 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

22.- Парцел номер 434970, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-49-1в землището на с.Росен в масив 86 с общо  заявена  площ 3.73 ха /37.300 дка/със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

23.- Парцел с номер 435021, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-23-1в землището на с.Росен, масив 97 със заявена обща площ 16.29  ха /162.900 дка/ със зърнено-житни култури, от тях реално обработваема площ е  8.79 ха /87.900 дка/ и необработеваема - 7.50 ха/ 75.000 дка/.

24.- Парцел номер 435043, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-29-1в землището на с.Росен в масив 92 с общо заявена  площ 58.38 ха /583.800 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.

25.- Парцел номер 435065, отговарящ на номер по СИЗП№63032-146-1 в землището на с.Росен  в масив 99 с общо  заявена  площ 3.96 ха /39.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

26.- Парцел с номер 435083, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-145-1в землището на с.Росен, в масив 101 с общо заявена площ 8.42 ха /84.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

27.- Парцел номер 435094, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-144-1в землището на с.Росен в масив 104 с общо заявена площ 30.85 ха /308.500 дка/ с маслодайни  култури,  от тях реално  обработваема е в размер на  25.33 ха /253.300 дка/ и  необработваема -5.52 ха /55.200 дка/.

28.- Парцел с номер 435103, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-133-1 в землището на с.Росен в масив 106 с общо заявена площ 15.01 ха с маслодайни  култури, от тях  реално  обработваема е в размер на 0.88 ха /8.800 дка/ и необработваема -14.13 ха/141.300 дка/.

29. Парцел номер 435137, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-13-1 в землището на с.Росен в масив 441 с общо заявена площ 80.24 ха/ 802.400 дка/ с угари е изцяло необработваем.

30. Парцел с номер в архива № 6796, с оригинален номер 434778, отговарящ на номер по СИЗП№63032-136-1в землището на с.Росен в масив 77 и 78 с обща заявена площ 17.26 ха /172.600 дка/ с угари , от тях реално  обработваема е 0.2 ха/2 дка/ и необработваема е в размер на 17.06 ха /170.600 дка/.

31.- Парцел номер 434789, отговарящ на номер по СИЗП№63032-73-1 в землището на с.Росен в масив 62 с обща заявена площ 7.82 ха /78.200 дка/ със зърнено-житни култури , е изцяло необработваем.

32.Парцел с номер 434804, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-79-1в землището на с.Росен в масив 79 с обща  заявена площ 5.26 ха /52.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.

33. Парцел с номер 434814, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-72-1в землището на с.Росен, в масив  61, в който е заявила обща площ 6.63 ха / 66.300 дка/ с угари   , от тях  обработваема е 0.86 ха /8.600 дка , като  необработената от нея площ е в размер  на 5. 76 xa /57.600 дка/ , от тях 0.21 ха/ 2.100 дка се обработват от собственика на имот №061016 А.Н.А. .

34. Парцел с номер 434826, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-77-1 в землището на с.Росен, в масив 59 от КВС е заявила обща площ 1.44 ха /14.400 дка/ със угари , е изцяло необработваем.

35. Парцел с номер 434844, отговарящ на номер по СИЗП№63032-70-1 в землището на с.Росен в масив 59 с обща  заявена обща площ 21.32ха /213. 200 дка/ с угари , от тях обработваема е  в размер на 0.66 ха/6.600 дка/, като необработената от нея площ е в размер на 20.66 ха /206.600 дка/, от тях 0.174 ха /1.740дка/ се обработват от собственика на имот№ 059052 А.Н.А..

36.- Парцел номер 434856, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-69-1в землището на с.Росен в масив 58 с обща  заявена площ 10.82 ха /108.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.

За с. Цар Асен, обл. Пазарджик експертът е посочил, че необработваемите земи за 2007 г. и към момента са:

37. Парцел с номер 434444, отговарящ на номер по СИЗП№78056-5-1 в землището на с.Цар Асен в масив 27 с обща  заявена площ 0.90 ха /9.000 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем.

38. Парцел с номер 434486, отговарящ та номер по СИЗП№78056-49-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща заявена площ 3.62 ха /36.200 дка/ с маслодайни култури, от тях реално  обработваема 0.63 ха/6.300 дка/ и необработваема-2.99 ха /29.900 дка/.

39. Парцел номер 434502, отговарящ на номер по СИЗП№78056-10-1в землището на с.Цар Асен в масив 27 с обща  заявена  площ 4.56 ха /45.600 дка/ с зърнено-житни култури е от тях   реално  обработваема е - 3.75 ха/37.500 дка/ и необработваема - 0.81 ха / 8.100 дка/ .

40. Парцел номер 43, отговарящ на номер по СИЗП№78056-21-1в землището на с.Цар Асен  в масив 22  с обща  заявена площ  1.09 ха /10.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

41.- Парцел с номер 434545, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 26 с обща заявена площ 2.49 ха /24.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.

42- Парцел с номер 434493, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща заявена площ 68.65  ха /686.500 дка / с угари е обработваема в размер на 67.48 ха/674.800 дка/ и необработвана от нея в размер на  1.17 ха /11.700 дка/, обработвана от собственика на имот №024145 Динчо Илиев М. и синът му С.Д.М..

Тези констатации от заключението на Съдебно-агрономическата експертиза са дали основание прокуратурата да приеме че обв. Р. е заявила, че обработва парцели в размер на 1209.25 ха, засяти с различни култури, а реално е обработвала земеделски площи в размер на 759.85 ха или 62,84 %, като необработени са земеделски земи в размер на 449.40 ха /4494,00 дек./ или 37.16 % от декларираните.

По фактическия спор на съдебното следствие пред първата инстанция се събраха противоречиви  доказателства. Страните по делото  развиха две тези. Според обвинението   в Общото заявление  обв. Р. *** е представила неверни сведения, в нарушение на задълженията си да представи истински, за да получи средства от фондовете, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава,от което настъпили съставомерните последици.

Според защитата обвиняемата не е представила неверни сведения,тъй като заявените от нея земеделски парцели с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка/ реално е обработила ,констатациите на експерта Д.А. са неправилни/в предвид на това че същите били направени през 2009година,като и под съмнение се поставя дали е обходил същите/заявените от Р..Неправилни били констатациите отразени в конторолните листове по делото от извършените теренни проверки на место от страна на експерта Д.Т. ***,тъй като към момента на същата не е действал Правилник за дейността на отдел „Технически инспекторат” към разплащателна агенция към Държавен фонд земеделие Версия 5,а актуален бил такъв под №8.Фактическото състояние за земята към 2009г пък безспорно сочела ,че тя е била обработваема от нея към 2007година,в каквато насока са били констатациите направени от експерта към РТИ Пловдив – Ш..

В подкрепа на обвинението са показанията на А. П. Б. , М.  Т. С. , А. Т. А. , В. Т. Р. , А.Н.А. , С.Д.М.  , Г.С.Ц. , Е. И. З. , Д.И.Т. , А. Н. Г. , С. С. С. , Т. И. Б. , В. Н. Г. ,П. Н. М., .заключенията на съдебно-счетоводна експертиза,на почеркова експертиза и на агрономическа експертиза, писмени доказателства по делото отговори от  ДФЗ-РА-София,от РТИ-Пловдив,от ОСЗ-Пазарджик,  предоставяни в оригинал на пълен комплект с документи по подадено Общо заявление за плащане на площ 2007с УИН 3/270307/00081 от С.Р., Оригинал на Общо заявление 2007на УРН 205608,писмени доказателства от ОЗС-Пазарджик на преодставяни документи-ортофотокарти, ведно с съвместни модели на части от КВС по регистрираните БЗС-та на името на С.Р.,Отговор от началника на ОбСЗ-Пазарджик, ведно с картите ,Регистър на имотите, по масиви, номера и собственици на с.Росен,Таблица на използваните парцели 2008г, към Общо заявление за плащане на площ, Протоколи за извършени теренни проверки за коректността на формиране на ФБ/БЗСи начина на трайно ползване от експерти в ОСЗ-Пазарджик, Ортофотокарти ,снимки.

В подкрепа на защитата са  собствените обяснения на  обвиняемата,показанията на св.Г.С.Ц.-/зам.началник на общинска служба ЗГ гр.Пазарджик,констативни протоколи №1981/11.06.07г,1981 от 11.06.07г,№1981 от 11.06.07г,2589 от 22.08.07г, на ОС ЗГ гр.Пазарджик,КП от проверка на място след засяване на декларирани площи през 2006г от 27.11.06 на ОД ЗГ Пазарджик,списъци на працели с установени несъответствия, деларации от 604 собственика на земи за получен наем,Констатациите отразени в контролните листове при проверка на място извършена от С. Й. Ш. експерт в РТИ гр.Пловдив в землищата на с.Росен и с. Цар Асен, касаещи стопанската 2008г.-2009г,. извлечение от Сибанк - платежно нареждане за 2008г.-2009гза плащане на субсидия на обвиняемата в размер на 171 958,93лева.

Накратко обясненията на обвиняемата се свеждат до това,че не отрича  на 23.03.2007г. в гр.Пазарджик, опосредствено, чрез пълномощника С.  С. С. от гр. Пазарджик, да е представила  пред Областна разплащателна агенция гр.Пазарджик  сведения за обработваеми земи по три схеми за субсидиране в Общо заявление за единно плащане на площ 2007 г., с УИН 1327030700081 и УНР205608, в което е заявила, че обработва земеделски парцели с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка/, в землищата на три села в община Пазарджик: с. Росен, с. Черногорово, с. Цар Асен.Твърди че ,заявлението й за 2007г. няма нищо нередно, земята е напълно отговаряща на изискванията на приложимият към момента правилник и националните стандарти,фактическото състояния на земята/площите/сочели на обработваемост с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка,че приложима към момента на проверката правилник за дейността на отдел Технически инспекторат е била версия 8,а не версия №5.

Преценката на находящите се по делото гласни и писмени доказателства в контекста на приложимата нормативна уредба несъмнено сочи на извод на съставомерност по чл.248а ал.2 във вр. с ал.1 НК .

С оглед аргументите на защитата,които съдът групира, с цел анализирането им,следва да се направи следните изводи:

Неизбежно  разсъжденията на съда водят, че дейността на обвиняемата Р., такава каквато се разказва в изложението направено по горе и от събраните по делото доказателства изпълнява всички необходими изисквания, за да бъде считана за престъпление чл.248а ал.2 във вр. с ал.1 НК .

За да приеме за налични конституиращите състава елементи на престъплението съдът изходи че са налице безспорно установени обстоятелства  по делото каквито са :

-приложените контролни листове от извършена проверка на място от експерта Д.Т./периода 15.09.07г-28.09.07г/.

-в периода 15.09.07г-28.09.07г е  действала само една версия на правилник за дейността на отдел технически инспекторат,а имменно Версия-5/обстоятелство което се извежда освен от показанията на самият Т. в насока че е изръшил проверката по правилата на тази Версия,но и изрично отразено във писмо на ДФ Земеделие с изх.№02-1103/85 на Зам. Изп.Д-р ДФ „Земеделие”, но и обстоятелство което се извежда от първата страница от Версия 5 на която е видно датата на влизането й в сила,както и резолюцията на Изп.Д-р на ДФ „Земеделие”.

- снимковият материал, предоставен от РТИ гр. Пловдив също ясно сочи, че в посочените парцели земите са трайно пустеещи. Наличието на многогодишна плевелна растителност, храстовидни образувания и др. Подобни сочат, че земите в посочените масиви, са необработвани. От друга страна, част от заявените от обв. Р. парцели са пасища, които и до настоящия момент се използват като такива - за паша на животните, а не се засяват с различни култури.

- Експертът Д.А. съставил Агрономическата експертиза също сочи че част от необработените парцели са пустеещи земи в рамките на повече от пет или шест години, а не оставени за стърнище и нарочно заплевени, според възприетото от европейските стандарти по Регламент № 1782/2004 г. на ЕК.

-Събрани по делото са и гласни доказателства по делото от които се установява че обв.Р. е посочила в Заявлението не само земи, които са пустеещи, но и такива, които се обработват, но не от нея, а от други земеделски производители, разчитайки на случайността тези производители да не декларират земите си пред ОРА гр. Пазарджик за изплащане на субсидии и съответно да получи по голям размер финансови средства.

-по делото е събрана и информация ,която сочи че през земеделската 2007г. Общо заявление за плащане на площ подал, като земеделски производител, и св. С.Д.М. за обработваните от него парцели в местността БЕЛЕДЖЕКА”, землището на с. Цар Асен, обл. Пазарджик, собственост на баща му Динчо М.. Още по време на регистрацията получил информация за застъпване на парцелите заявени от него. Те били декларирани и от обв. Р.. Независимо от това, че се опитвал да изясни правото си върху тези площи, които действително обработвал, не достигнал до положителен резултат. Дори се принудил да разреши спора си с обв. С.Р.,***. Получил Уведомително писмо от ОРА гр. Пазарджик и независимо от представените от него документи, доказващи правото му на собственост и ползване на земите, за тези парцели са му били наложени санкциии върху субсидиите, от ЦУ на ДФЗ. Земите на свидетелите Иван Илиев и Илия Илиев,  братовчеди на св. М., чиито ниви са съседни на заявените от него,  също били част от заявените  от обв. С.Р.,  като обработвани от нея. Тези свидетели твърдят, че от години обработват сами земите си. Те не отричат, че  нивите им в местността “ДЮС КОРИЯ”,  се обработват от обв. Р., за което получават и аренда, но са категорични по отношение неверността в сведенията,  посочени от обв. Р. в Общо заявление за плащане на площ 2007, а именно че фактическото ползване на земите се осъществява от тях, собствениците на парцелите, а не от обв. Р.. Посочените свидетели не са възприели и принципа на съвместното ползване на земите, при което отделните стопани  си разменят БЗС за по-голямо удобство при обработването им. Такъв принцип на работа обв. Р. е възприела съвместно със св. П. Д., но не и с посочените свидетели, които отстояват пред нея правото си, сами да обработват земите си.

в. А. Г. е Кмет на село Цар Асен. Същата познавала С.Р., знаела, че обработва земи в с. Цар Асен, на които е арендатор. Относно  заявения от обв. Р.  парцел № 63032-29-1 в местността КОНЛУКА, масив 30, в землището на с.Цар Асен и на с. Росен, обл. Пазарджик, свидетелката Г. е категорична, че не се обработват от никого още от 2002г. и са пустеещи и до настоящия момент. Изключение правят  лозята, които се работят от собствениците на имотите.

-Св. Стойко Стойков от с. Цар Асен обработвал земеделски земи в месността „КАДЛАЧА”, землището на същото село. Обв. С.Р. е заявила парцел № 78056-10-1, който той самият е обработвал, а обработва и в настоящия момент. Посоченият парцел е собственост на св. С. С, поради което, бил заявен, ведно с други парцели в землището на с.Цар Асен, от него пред ОРА гр. Пазарджик. Тъй като същият е деклариран и от обв. Р., св. Стойков бил лишен от правото да получи субсидии и да бъде стимулиран като добросъвестен земеделски производител, каквато е всъщност целта на подпомагането.

-св.А.А. също е обработвал земи  в местността Червенака ,че му е отказано сибсидиране поради застъпването от страна на обвиняемата Р.

Както се отбеляза и по горе контастациите  от заключението на Съдебно-агрономическата експертиза са дали основание прокуратурата да приеме че обв. Р. е заявила, че обработва парцели в размер на 1209.25 ха, засяти с различни култури, а реално е обработвала земеделски площи в размер на 759.85 ха или 62,84 %, като необработени са земеделски земи в размер на 449.40 ха /4494,00 дек./ или 37.16 % от декларираните.

Изводът на съда ,че обвиняемата е осъществила от обективтна и субективна страна съставът на престъплението по чл.248а ал.2 във вр. с ал.1 НК не се променя от това, че по делото се установи че  необработените земеделски земи са общо 242,80 ха /2428,00 дка,а не както е приела прокуратурата в предложението за освобождаване от наказателна отговорност ,че са били 449.40 ха /4494,00 дек./

Събраха се нови доказателства имащи отношение с извършена проверка на место за подадено заявление от обв.Р.  за субсидиране за земеделската 2009г. и и за които тя е получила плащане в по-голямата част. В тази насока обвиняемата даде пространни обяснения по всички пунктове на обвинението, , за да бъде установено, че за някой от посочените от св.Т. и в.л. А. земеделските земи може да установи обработваемост именно с контролните проверки на место от РТИ Пловдив, извършени от друг експерт С. Ш. с начална датата на проверката 08.09.09г. – 29.09.09г. Тази дата е фиксирана на лист 3 от предоставените от обв.Р. контролни листа.

Както от разпита на експрета А. така и приложените по делото доказателства се установява че той /експерта А./ е бил назначен като експерт с постановление на ДП, който е положен на стр. 527 и 20.07.09г. От тази дата той е поел задачата за извършване на експертизата. На 04.08.09г./стр.528/ е подал справка декларация за възнаграждение. На стр. 529 том 1 е приложена неговата декларация за плащане и от тази дата е приключил своята задача. На 10.08-ми – няколко дни по-късно е представил написаното. 

При това положение  той е  извършил своята проверка на место, като експерт в периода 20.07.-04.08.09г.

От доказателствата по делото се установява че проверката извършена на място от РТИ –ексепрта Снежана Ш. е в периода 08.09.-29.09.09г/виж.л.3 копие от Контрони листове/

При разпита си Експерта А. отговори че за един или повече от  месец местата, обработваемите земеделски земи се променят много, могат да бъдат обработвани, засадени, да излезе посадъчен материал, поради което и да се приеме, че наистина има претърпяна промяна след приключване на експертизата и при започването на новата проверка.

При съпоставка на констатациите на експерта Д.Т. отразени в КЛ и снимки ,намерили отражение в  констатаците на експерта Д.А. със обясненията на Р. и констатацаите на експерта С. Ш. се установява следното по пунктове за земеделската 2007г:

1.Парцел с номер 435640, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-47-3 в землището на с.Росен в масив 52 с общо заявена площ 36.69 ха/366.900 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем-за него няма контатации/КЛ за проверка за 2009г./ Включен е от експерта като необработваема, има снимков материал - том 1, стр. 561 и 562, където ясно се вижда, че земята не е обработена.

2.Парцел с номер 435687, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-15-1 в землището на с.Росен в масив 57 с общо  заявена  площ  13.69 ха /136.900 дка/със зърнено-житни култури   е посочен  като изцяло необработваем.,по този пункте се установи че такива са само за 1,09 хектара /в тази насока са обясненията на обвиняемата и контролен лист стр. 31, че има съвпадение със земите посочени от св.Т. и А., но към месец септември 2009г. тези земи са отразени, като засята култура зърнено-житни и допустими за субсидиране, но е посочено, като допустими за подпомагане 12,6 хектара, а обвинението е за 13,69 хектара.

3. Парцел с номер 435720, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-16-1в землището на с.Росен  масив 54, с общо заявена площ  9.42 ха /94.200 дка/ със зърнено-житни култури   е  изцяло необработваем,констатациите отразени в заключението на експерта и показанията на св.Т.,не се разколебават други доказателства/няма КЛ/.

4. Парцел с номер 435755, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-81-1в землището на с.Росен в масив 53, част от масиви 433,434,431 с общо  заявена площ 23.55 ха /235.500 дка/ със зърнено-житни култури посочен е изцяло необработваем.Посочени в заявлението като зърнено-житни култури, но нивата е била изцяло необработваема. Към снимка на стр. 563 долу том 1, където е записан този имот по СИЗП и по БЗС и има цифрова снимка, много ясно се вижда, че се касае за необработваема земя.

5. Парцел с номер 435803, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-30-1в землището на с.Росен в масив 90 с общо заявена площ 7.73 ха /77.300 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.Констатациите не се опровергават от обясненията на обвиняемата която посочи на стр. 76 от контролен лист за проверка на място, че има съвпадение с проверката на св.Т..В КЛ /Ш./е записано следното: „Парцелът съвпада с физическия блок и е изоран”. Няма спор след като е изоран за 2009г. че може  бъде субсидиран. Но е минало време от момента, когато  е бил експерта  повече от месец през което време съвсем спокойно след като знае, че предстои проверка, е и логично да предприеме действие за обработване на тези земи, за които знае, че е заявила за 2009г.

6. Парцел с номер 435909, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-62-1 в землището на с.Росен , в масив 40 с общо заявена площ  9.46 ха /94.600 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем./в тази насока е и  снимка на стр. 564 долу, където отново е посочен този имот. Вижда се,  че тази земя от години не е обработвана.

         7- Парцел с номер 435935, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-61-1в землището на с.Росен в масив 41 с общо  заявена площ 4.90 ха /49.000 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем./обстоятелство което се извежда от снимка на стр. 565 и 566,  където ясно се вижда с датиран документ, какво е състоянието на земеделските земи към 2007г. За тези земи, няма  контролен лист за 2009г.. Това показва, че обвиняемата се е отказала да обработва тези земи и  от 2007г. и 2009г. не ги е включила в заявлението си.

         8-Парцел с номер 435820, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-31-1в землището на с.Росен в масив 89 с общо  заявена площ 16.19 ха /161.900 дка/със зърнено-житни култури е посочен като изцяло необработваем.Установява се че от посочените 16.19 ха от тях като необработваеми са 1,55 хектара От представените контролни листове на място на стр. 88 е записано, че този имот през 2009г. е имал допустимост за подпомагане, тоест той е обработваем със зърнено-житни култури с размер 16,66 хектара. В  текста от тази проверка е посочена площ за недопустимо субсидиране.

         9- Парцел с номер 435425, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 121  с общо  заявена площ 1.92 ха/19.200 дка/ с угари е посочен като  изцяло необработваем,катотакъв се установява за  0.65 хектара В тази носока е контролният лист на стр. 82, където има съвпадение на парцелите. Като допустима площ за подпомагане на стр. 83 е посочено 1,27 хектара, за което обвинението  следва да отпадне.

10- Парцел с номер 435424, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ 0.21 ха /2.100 дка/ със семкови и овощни видове посочен като изцяло необработваем.От обясненията на Р. и информацията съдържаща се в контролен лист стр. 20 от 2009г става ясно че е бил обработваем.

11.- Парцел с номер 43506, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 0.57 ха /5.700 дка/ с угари посочен като изцяло необработваем. От обясненията на Р. и информацията съдържаща се в контролен лист стр. 20 от 2009г става ясно че е бил обработваем.

12.- Парцел с номер 435401, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-109-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо  заявена площ 1.09 ха/ 10.900 дка/ с фуражни култури посочен като изцяло необработваем. От обясненията на Р. и информацията съдържаща се в контролен лист стр. 20 от 2009г става ясно че е бил обработваем.

13.- Парцел с номер 435467, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-105-1 в землището на с.Росен, в масив 114 с общо заявена площ  1.92 ха /19.200 дка/с угари е изцяло необработен .В тази насока са констатациите на експерта А. и резулатите от извършенато провека от св.Т.,а на стр.48,от КЛ на експерта Ш. е посочено, че при извършена проверка на този парцел е отразена че  парцела е изоран

         14.- Парцел с номер 435528, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-100-1 в землището на с.Росен, в масив 139 с общо  заявена площ 2.69 ха /26.900 дка/ с угари е изцяло необработваем.От доказателствата по делото се установява че  тази земеделска земя не е обработвана в последствие, тя не участва в проверката за 2009г., тоест обвиняемата се е отказала да обработва тази земя. По времето на извършване на проверката през септември 2009г. , тя не е заявена за субсидиране и липсва в контролен лист за 2009г.

         15.- Парцел с номер 435517, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-102-1 в землището на с.Росен масив 137 с общо  заявена площ 4.27 ха /42.700 дка/ с угари е  изцяло необработваем. В тази насока са констатациите на експерта А. и резулатите от извършенато провека от св.Т.,а на стр. 44 и на стр. 68,69 от 2009г от КЛ на експерта Ш. е посочено, че при извършена проверка на този парцел е отразена че  парцела е изоран. В КЛ не е посочена  земеделска култура, която да  насочи, че този имот е бил обработваем.

         16.- Парцел номер 435544, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-99-1в землището на с.Росен  в масив 141 с общо  заявена площ 5.83 ха/ 58.300 дка/ с угари, от тях посочени от експерта като реално  обработваема е   0.98 ха /9.800 дка/, засята с царевица, а като необработваемата площ е 4.85 ха /48.500 дка/.Тези констатации се оборват частично от приложените по делото писмени доказателства КЛ стр.80 и 81/Ш./.От тях става ясно че необработваема площ е 4,125 хектараНа стр. 80 долу,  има забележка  където проверяващ е отразил, че има необработваеми площи затова е измерена допустима и недопустима площ и е записано - 4,125 хектара са недопустими за субсидиране. В забележката пише, че това е необработваема площ.

            17.- Парцел с номер 435558, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-98-1 в землището на с.Росен, в масив 141  в имоти 0415 и 0416 с общо заявена площ 2.06 ха /20.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.Констатациите на А. и Т. не се провменят от други събрани по делото доказателства,още повече че този порцел не фигурира и няма съвпадение със заявените от нея земеделски земи за 2009г.

         18.- Парцел с номер 435594, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-131-1в землището на с.Росен, масив 111 с общо  заявена площ 4.91 ха /49.100 дка/със угари посочен от А. като необработваем изцяло.Тези негови контатации се опровергават изцяло от резулатите от извършената през 2009г проверка /Ш./.Видно от КЛ на  на стр. 74 и 75 е отразена многогодишна земеделска култура люцерна, а заедно с нея и зърнени култури.

         19.- Парцел с номер 435622, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-59-1в землището на с.Росен , в масив 38 с общо  заявена площ 14.72 ха /147.200 дка/ със зърнено-житни култури е изцяло необработваем.В тази насока са констатациите от св.Т. потвърдени от експерта А. при огледа,както и КЛ/Ш./ стр.10 и 11 където се сочи че бил изоран.

За състоянието му се установява и от снимка стр.561 горе, където ясно се вижда, че този имот не е работен и е изоран след като е била извършена агврономическата експертиза, тъй като е бил заявен от обвиняемата за субсидиране за 2009г,поради което и бил изоран.

         20.- Парцел с номер 434870, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-52-1 в землището на с.Росен , в масив 47 от КВС с общо  заявена площ 25.53 ха /255.300 дка/ с угари посочен от А. като изцяло необработваем.Констатациите му се опровегават от писмените доказателства КЛ стр.59 и 60 /Ш./,които сочат че е имало земеделска култура, забележките са – че парцела е ожънат и изоран.

21. -Парцел с номер 434940, отговарящ на номер по СИЗП№63032-32-1в землището на с.Росен в масив 451  с общо заявена   площ 3.61 ха /36.100 дка/ със зърнено-житни култури посочен от А. като  изцяло необработваем. Констатациите му се опровегават от писмените доказателства КЛ стр.14 и 15 /Ш./,които сочат че е имало земеделска култура, забележките са – че парцела е ожънат и изоран.

22.- Парцел номер 434970, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-49-1в землището на с.Росен в масив 86 с общо   заявена  площ 3.73 ха /37.300 дка/със зърнено-житни култури е изцяло необработваем. Констатациите на в.л. и св.Т.  се потвърждават от обстоятелство, че Р. не го е заявила за 2009г и е останал извън нейната обработваема площ

         23.- Парцел с номер 435021, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-23-1в землището на с.Росен, масив 97  със заявена обща площ 16.29  ха /162.900 дка/ със зърнено-житни култури, кспертът А. е посочил като реално обработваема площ   8.79 ха /87.900 дка/ ,а като необработеваема - 7.50 ха/ 75.000 дка/.Неговите констатации се опровергават от резултатите от извършената проверка от Ш.,която на стра 47 от КЛ е посочила парцела е ожънат и изоран.

         24.- Парцел номер 435043, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-29-1в землището на с.Росен в масив 92 с общо заявена  площ 58.38 ха /583.800 дка/ със зърнено-житни култури посочен като изцяло необработваем .Констатациите на А. се оборват от  записаното на стр. 89 и 90 от контролните листове/Ш./. Посочен е че парцелът съвпада с физическия блок и е изоран.но се съдържа и отразяването че култура установена на място е зъренон житни.Всичко това сочи пък на обработваемост.

25.- Парцел номер 435065, отговарящ на номер по СИЗП№63032-146-1 в землището на с.Росен  в масив 99  с общо  заявена  площ 3.96 ха /39.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.Тези констатации не се оборват от писмените доказателства по делото,а на практика се подкрепят с отразяването „изоран”/КЛ Ш. стр. 3 и 4  /

26.- Парцел с номер 435083, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-145-1в землището на с.Росен, в масив 101 с общо  заявена площ 8.42 ха /84.200 дка/ с угари е изцяло необработваем,Този извод не се променя от отразеното от Ш. стр. 3 и 4  че физическият блок е изоран. Логическият извод ,че това е сторено след като е била извършена агрономическата експертиза, тъй като е бил заявен от обвиняемата за субсидиране за 2009г,поради което и бил изоран.

         27.- Парцел номер 435094, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-144-1в землището на с.Росен в масив 104 с общо  заявена площ 30.85 ха /308.500 дка/ с маслодайни  култури  ,  от тях като реално  обработваема посочена от А. е в размер на  25.33 ха /253.300 дка/ и  необработваема -5.52 ха /55.200 дка/.Тези му констатации се оборват от направените от Ш. стр.67 от КЛ,където е посочено като култура установена на място зърнено житни и допустима площ за подпомагане 32,99ха.

28.- Парцел с номер 435103, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-133-1 в землището на с.Росен в масив 106  с общо заявена площ 15.01 ха с маслодайни  култури, от тях  като реално  обработваема посочена от А. е в размер на 0.88 ха /8.800 дка/ и необработваема -14.13 ха/141.300 дка/. Тези му констатации се оборват от направените от Ш. стр.50 от КЛ,където е посочено като култура установена на място слънчоглед и люцерна и допустима площ за подпомагане 17,85ха.

29. Парцел номер 435137, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-13-1 в землището на с.Росен в масив 441 с общо заявена площ 80.24 ха/ 802.400 дка/ с угари е посочен от А. като изцяло необработваем.Частично констатациите му се опровергавата от писмените доказателства от които се установя,че необработваемата площ е 46,42ха..в тази насока са отметките в КЛ /Ш./ стр.57 и 58 /сочещи  на тип култура зърнено-житни,че парцелът е изоран и засят с есенници и допустима площ за подпомагане 33,82ха.По делото са приложени и констации касаещи и допустима площ за подпомагане 7,18ха,но отразеното в КЛ стр.45 и 46сочи само,че парцелът бил изоран.Отново се налага изоводът,че това е станало след огледа на А.,тъй като парцелът е бил заявен за сусидиране за 2009г ,поради което е и изоран.Поради това и 33,82ха отпадат от обвинението като необработваеми.

         30. Парцел с номер в архива № 6796, с  оригинален номер434778, отговарящ на номер по СИЗП№63032-136-1в землището на с.Росен в масив 77 и 78 с обща заявена площ 17.26 ха /172.600 дка/ с угари , от тях А. е посочил че реално  обработваема е 0.2 ха/2 дка/ и необработваема е в размер на 17.06 ха /170.600 дка/.Тези му констатации се опровергават от приложените на стр.97 и 98 КЛ/Ш./,от които става ясно,че  при визуалният контрол извършен от нея е установена  култура на място зърнено- житни,,че допустимата площ за подпомагане е 17,26ха,,че парцелът е ожънат и изоран.

         31.- Парцел номер 434789, отговарящ на номер по СИЗП№63032-73-1 в землището на с.Росен в масив 62  с обща заявена площ 7.82 ха /78.200 дка/ със зърнено-житни култури , е изцяло необработваем.В тази насока установеното от Т. и А. не се опровегава по какъвто и да е начин от събаните по делото доказателства.Този извод се извежда и от факта,че този парцел  не фигурира в проверката на място през септември 2009г./от Ш./,тъй като няма и приложен КЛ за него.

 32.Парцел с номер 434804 , отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-79-1в землището на с.Росен в масив 79 с обща  заявена площ 5.26 ха /52.600 дка/ с угари е изцяло необработваем.Отразеното в КЛ /Ш./на стр.78,че парцелът през 2009г бил изоран,по никакъв начин не променя фактът че през 2007г е бил изцяло необработваем,каквито в тази носака са констатациите на А. и Т.,още повече че това се установява и от снимка на стр.558 от която се вижда какво е било фактическото му състояние към момента.

33. Парцел с номер 434814, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-72-1в землището на с.Росен , в масив  61 , в който е заявила обща площ 6.63 ха / 66.300 дка/ с угари   , от тях от А. е посочил като  обработваема  0.86 ха /8.600 дка , а като  необработената от нея площ е в размер  на 5. 76 xa /57.600 дка/ , а от тях 0.21 ха/ 2.100 дка се обработват от собственика на имот №061016 А.Н.А. .Тези констатации се опровергаха от показанията на Св.А.А.,който в разпита си проведен в съдебно заседание на 17.12.09г заяви че за вменената като необработваема от обвиняемата Р. площ в местността Каратупрак той получавал рента.

34. Парцел с номер 434826, отговарящ на номер по СИЗП № 63032-77-1 в землището на с.Росен , в масив 59 от КВС е заявила обща площ 1.44 ха /14.400 дка/ със угари , е изцяло необработваем. Този парцел не е участвал при проверката на РТИ Пловдив през 2009 г тъй като не е бил заявяван от обвиняемата, той е бил необработваем още през 2007 и 2009г. и не го е вкл. в заявлението си за 2009г.Фактът че е изцяло необработваем е безспорно установен от резултатите на извършената проверка от Т.,огледа на А. и приложената по делото цифрова снимка находяща се на стр. 560 том 1 от която се вижда фактическото му състояние сочещо на необработваемост на същият.

         35. Парцел с номер 434844, отговарящ на номер по СИЗП№63032-70-1 в землището на с.Росен в масив 59  с обща  заявена обща площ 21.32ха /213. 200 дка/ с угари , от тях обработваема е  в размер на 0.66 ха/6.600 дка/, като необработената от нея площ е в размер на 20.66 ха /206.600 дка/, от тях 0.174 ха /1.740дка/ се обработват от собственика на имот№ 059052 А.Н.А..В тази насока са показанията на същият от 17.12.09г,който при разпита си заяви че   си обработва земите в местността Червенака за разлика от земите в Каратурпак,заяви същи че му е отказано сибсидиране поради застъпването от страна на обвиняемата Р. ,освен това по делото е приложена и снимка на стр. 560 от която се вижда че към 2007 г тази земя е била необработваема,извън това което посочил като обработваемо от св.А..

         36.- Парцел номер 434856, отговарящ на номер по СИЗП№ 63032-69-1в землището на с.Росен в масив 58 с обща  заявена площ 10.82 ха /108.200 дка/ с угари е изцяло необработваем.Констатациите на А.,са подкрепени и от резултатите от извършената проверка на място от Ш.,От отразяването в КЛ на стр.20 и 21,стова ясно че парцелът е необработваем,че не е допуснато подопомагане.

         В заключение следва да се отбележи,че сборът на необработваемост на земите за с.Росен сочи на 233,35ха.

За землището на с.Цар Асен:

         37. Парцел с номер 434444, отговарящ на номер по СИЗП№78056-5-1 в землището на с.Цар Асен в масив 27  с обща  заявена площ 0.90 ха /9.000 дка/ със зърнено-житни култури  е изцяло необработваем.В насока че е била изцяло необработваема са констатациите на св.Т. ,на А. ,за фактическото и сътояние се съди и по снимка на стр. 554 долу,където ясно се вижда че земята не се обработва.Тази земя не фигурира и в заявлението за 2009г.

38. Парцел с номер 434486, отговарящ та номер по СИЗП№78056-49-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща  заявена площ 3.62 ха /36.200 дка/ с маслодайни култури, от тях реално  обработваема 0.63 ха/6.300 дка/ и необработваема-2.99 ха /29.900 дка/.Констатациите сочещи на необработваемост от-2.99 ха изведени от св.Т., А. и снимка на стр. 555 горе,по никакъв начин не се опровергават от други доказателства по делото,още повече че от преставените КЛ касаещи извършени проверки на място в землището на с.Росен -номерацията която е съществувала към 2007 не се потвърдждава с номерацията в контролните листове от 2009г.,поради което и няма съвпадение и идентичност на парцелите за 2009г. Изводът ,който естествено се налага е ,че констатациите отразени в КЛ за с.Росен касаят извършена проверка на друга земя.  

39. Парцел номер 434502, отговарящ на номер по СИЗП№78056-10-1в землището на с.Цар Асен в масив 27  с обща  заявена  площ 4.56 ха /45.600 дка/ с зърнено-житни култури е от тях   реално  обработваема е - 3.75 ха/37.500 дка/ и необработваема - 0.81 ха / 8.100 дка/ . Констатациите сочещи на необработваемост от-0.81 ха  изведени от св.Т., А. се потвърждава и от снимка на стр. 555,като отново  липсва  съвпадение под номерацията от контролните листове за 2009г., посочени от Р..

         40. Парцел номер 43, отговарящ на номер по СИЗП№78056-21-1в землището на с.Цар Асен  в масив 22  с обща  заявена площ  1.09 ха /10.900 дка/ с угари е изцяло необработваем. Констатациите сочещи на необработваемост от-1,09 ха  изведени от св.Т., А. не се опровергават от отразеното на стр.3 от КЛ за 2009г,тъй като няма съвпадение на парцелите.  

         41.- Парцел с номер 434545, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 26 с обща заявена площ 2.49 ха /24.900 дка/ с угари е изцяло необработваем. Констатациите сочещи на необработваемост от-2,49 ха  изведени от св.Т., А. намират опора и в снимков материал на стр. 556 горе и долу и по никакъв начин не се опровергават от отразеното на стр.3 от КЛ за 2009г,тъй като няма съвпадение на парцелите.  

42- Парцел с номер 434493, отговарящ на номер по СИЗП№ 78056-120-1 в землището на с.Цар Асен в масив 24 с обща заявена площ 68.65  ха /686.500 дка / с угари е обработваема в размер на 67.48 ха/674.800 дка/ и необработвана от нея в размер на  1.17 ха /11.700 дка/, обработвана от собственика на имот №024145 Д. И. М. и синът му С.Д.М. .Тези констатации също не се опровергават  от отразеното на стр.3 от КЛ за 2009г,тъй като няма съвпадение на парцелите,а от друга страна установеното от експерта А. се подкрепя от показанията на св. С.М., койтов разпита си проведен в съдебно заседание на 17.12.09г установи че е бил лишен от възможност да получи субсидия той като този имот е бил заявен от обв.Р. в размер на 1,17 хектара.макар да се обработвал от семейството му..

         За с.Цар  Асен 9,45 хектара е сбора на необработваемата земя.

В заключение следва да се отбележи че от заявените, че обработва земеделски парцели с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка/,  в действителност Р. реално е обработила 966,45 ха /9664.500 дка, като необработените земеделски земи са общо 242,80 ха /2428,00 дка. Това пък налага да бъде оправдана по предявеното й обвинение за неверни сведения за разликата за необработени земеделски земи от 242,80ха до 449,40 ха или за 206,60ха.

При така възприетата фактическа обстановка и анализ на доказателствата съдът намира,че правилно прокурора е направил предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78А от НК на обвиняемата  - С.А.Р. ,тъй като са налице всички предпоставки за това.Следва да се отбележи,че макар да намира за основателно предложението на прокурора за освобождаване от наказателна отговорност,дееца следва да се наложи и понесе предвидената административна наказателна отговорност такава,тъй като по безспорен и категоричен начин от доказателствата по делото се установи,че Р. ***, опосредствено, чрез пълномощника С.  С. С. от гр. Пазарджик, е представила  пред Областна разплащателна агенция гр.Пазарджик неверни сведения за обработваеми земи по три схеми за субсидиране в Общо заявление за единно плащане на площ 2007 г., с УИН 1327030700081 и УНР205608, в което е заявила, че обработва земеделски парцели с обща площ 1209.25 ха /12 092.500 дка/, в землищата на три села в община Пазарджик: с. Росен, с. Черногорово, с. Цар Асен , а в действителност реално е обработила 966,45 ха /9664.500 дка/ земеделска площ, в нарушение на задължение да предостави такива, регламентирано в чл.3 ал.1 т.3, б.”в” от Наредба №107/23.08.2007г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите на основание чл.32 ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целяла да получи средства от фондовете,   предоставени от Европейският съюз на българската държава – по три схеми: СЕПП, СНД и НР2 /Схема за единно плащане на площ, Схема за национални доплащания и мярка 212  за плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони/ като необработените земеделски земи са общо 242,80 ха /2428,00 дка.

Съдът отчете че за извършеното от пълнолетната обвиняема умишлено  престъпление по чл.248а  ал.ІІ във вр. с ал. 1  от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода до 1 година” и  „глоба до 1000 до 3000  лева”. Съгласно разпоредбите на чл.78А от НК пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага административно наказание/глоба от 500 до 5000лв/, когато за престъплението се предвижда „лишаване от свобода до 3 години”, когато е умишлено, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и причинените от престъплението щети са възстановени.

В случая са налице предпоставките на чл.78А ал.1 от НК, тъй като пълнолетната обв. С.А.Р. не е осъждана към момента на деянието,   не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и от престъплението й не са причинени съставомерни имуществени вреди.Поради това и целите на наказанието визирани в чл.36 от НК ,могат да се постигнат с приложението на разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК, като бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по вид и  размер на същото съобразен с правилата на чл.21-27 от ЗАНН.

Съдът прие, че обвиняемата следва да бъде освободена от наказателна отговорност за извършеното от нея умишлено престъпление по чл.248а  ал.ІІ във вр. с ал. 1  от НК и да й се наложи административно наказание глоба при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства ,а именно в размер на 2000лв/две хиляди лева/ платима в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.

За да определи такъв размер на глобата съдът изходи от степента на вината на обвинеямата.По местоживеене тя е положително охарактеризира/виж в тази насока съдържащата се в делото информация находяща се на лист 615 том 1 от дос.производство/,позитивна е и трудовата й дейност като земеделски производител в кавато насока са показанията на св.Г.С.Ц. зам.началник на общинска служба ЗГ гр.Пазарджик .

Отегчаващи отговорността обстоятелства не се констастират.

При определяне размерът на глобата съдът изходи и от нейното семейно и материално положение и имотно състояние/информация съдържаща се  на лист 613 том 1 от досъдебно производство/.

С оглед посочената по горе фактическа установеност обвиняемата бе призната за невиновна и оправдана по предявеното й обвинение за неверни сведения за разликата за необработени земеделски земи от 242,80ха до 449,40 ха или за 206,60ха.

 При този изход на делото в тежест на обвиняемата се възлагат и направените по делото разноски в размер на 448лв./читиристотин четиредесет и осем  лева/ за експертизи.

Така мотивиран и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК във връзка с чл.78 а ал.1 от НК съдът постанови решението и изложи съображенията си по него.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: