МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА  по НОХД № 265/10г. по описа на Пазарджишки окръжен съд постановена на 22.04.2010г.

 

         Пазарджишка окръжна прокуратура обвинява П.Г.М. в това ,че При условията на продължавано престъпление за времето от 15.05.2008 г. до 03.06.2008 г. в гр. Пазарджик, е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения за обработвани от него земи по три схеми за субсидиране съответно в Общо заявление за единно плащане на площ от 15.05.2008 г. с вх. №, с УИН и УРН  и Молба за корекция на данни вх. №, в които е заявил, че обработва земеделски земи с обща площ 18, 93 хектара, в землищата на две села в община Брацигово - с. Бяга и с. Козарско, а в действителност, реално е обработил 2.29 хектара земеделска площ, в нарушение на задължението да предостави верни данни, регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целял да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, по три схеми: СЕПП, СНД и НР2 /Схема за единно плащане на площ, Схема за национални доплащания и Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските/, като необработените земеделски земи са в общ размер на 16.64 хектара и включващи общо 8 броя подробно описани парцели- престъпление по чл. 248а ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 НК.

Обвинението се поддържа в съдебно заседание така както е внесено с ОА.

Подсъдимият се признава за виновен и дава обяснения по обвинението.

Производството по делото премина по реда на чл.371 т.2 от НПК като М. призна изцяло фактите по ОА и заяви ,че не желае да се събират доказателства за тези факти.

Съдът като взе в предвид обясненията на подсъдимия и събраните в ДП доказателства прие за установена следната фактическа обстановка:

През 2006 г. стартирали Европейски  програми, свързани с подпомагане на земеделските стопани, които обработват земеделски площи, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели/СИЗП/, в резултат на което всеки обработващ земеделска земя, може да кандидатства за подпомагане, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ по Схемата за единно плащане на площ/СЕПП/, съгласно чл.32 ал.1 от ЗПЗП.

Условията и редът за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания са регламентирани в Наредба № 107 от 23.08.2006 г., издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. За да кандидатства за субсидиране, земеделският производител подава лично или чрез упълномощено лице, в  указан срок  от Министерство на земеделието за годината, за  която кандидатства, „Общо заявление за плащане на площ”, по образец. При неспазване на тези срокове, т.е, ако кандидатът подаде Заявлението след изтичането му, Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” намалява полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден. Същото не се приема след изтичане на 25 календарни дни от предвидения срок. Заявлението за подпомагане се подава в Областните разплащателни агенции по постоянен адрес на кандидата, ако е физическо лице или адреса на управление, ако е юридическо лице или едноличен търговец. Териториалните структури на РА към ДФ „Земеделие” издават уникален идентификационен номер /УИН/ на всяко заявление, като то се счита за подадено на датата, на която е получило УИН. Празната бланка на заявлението се получава от съответната Общинска служба по земеделие и включва данни относно кандидата – ФЛ или ЮЛ, данни относно банковата сметка, на която да бъде изплатена субсидията, данни за упълномощеното лице, когато не се подава лично от кандидата, посочване на схемите и мерките за подпомагане, общи документи за физическото или юридическото лице, както и декларация от кандидата за спазване на специфичните изисквания по схемите и мерките, за които кандидатства. Към Заявлението кандидатът прилага Таблица на използваните парцели, в която посочва за всеки един от парцелите землището, в което се намира, № на парцела от СИЗП, културата, която отглежда, площта, измерена в хектари и схемите за подпомагане, по които кандидатства за субсидии. Към Заявлението кандидатите прилагат Карта на Блок земеделско стопанство /БЗС/ на хартиен носител за всеки един от парцелите, които се издават от съответната Общинска служба ”Земеделие”. Кандидатите за субсидиране, подпомогнати от служители на Общинската служба, очертават границите на обработваните от тях площи, посочват размера и начина на трайно ползване на парцела. Очертаването на БЗС става чрез специална програма, като кандидатът показва на предоставената му ортофотокарта кои земи обработва. Ортоизображенията са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно или сателитно цифрово заснемане. Понастоящем в Общинските служби очертаването на парцелите става чрез самолетни снимки, правени през 2006 г. Задължение на кандидата е да бъде коректен по отношение на очертаването на площта, която обработва, както и на заявената култура, която отглежда. С картите БЗС всъщност се посочва местонахождението на ползваните физически блокове. Всяка от припознатите площи се очертава в системата, разпечатва се на хартиен носител карта на БЗС в два екземпляра. Единият се съхранява в ОСЗГ, а другият е за кандидата.  Последната се прилага към заявлението на кандидата, за субсидиране.

На 08.05.2007 г. П.Г. *** се регистрирал като земеделски производител в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в Общинска служба „Земеделие и гори„ гр. Пещера, офис гр. Брацигово, със заявление, носещо  идентификационен № П-022 от същата дата.  П.М. е идентифицирал три броя Блок земеделско стопанство /БЗС/, като очертал границите и размерите на парцелите. Това са парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,53 ха, семкови овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,47 ха, зърнено-житни култури и парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,68 ха, зърнено-житни култури, всички  в землището на с. Бяга.

Следващата година  на 15.05.2008 г. М. *** и подал искане за предоставяне на копие от карти на регистрираните през 2007 г. на негово име БЗС в СИЗП и таблица на използваните парцели /стр. 31 том І от делото/. Подсъдимият  М. потвърдил местонахождението и начина на трайно ползване на трите парцела, деклариране през 2007 г. Не е било извършено ново изчертаване на границите на БЗС № от СИЗП, № от СИЗП и № от СИЗП . Издадени били на хартиен носител три карти БЗС, подписани от М. и от служителката на ОСЗГ гр. Пещера, офис гр. Брацигово - св. З.Г.К.. 

На 15.05.2008 г., П.М., лично, като физическо лице, подал пред Областна Разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие” общо заявление за плащания на площ 2008 г. с №  от същата дата УИН и УРН  /стр. 58-61 и стр. 63, том І от делото/. М. кандидатствал за отпускане на субсидии по три схеми за подпомагане, а именно: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/, Национални доплащания /НД/ и Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските /НР2/. В приложената, към заявлението, таблица на използваните парцели за 2008 г., подсъдимият М. посочил общо три броя парцели, в землището на с. Бяга, а именно: парцел с № от СИЗП с общо заявена площ 0,53 ха, семкови овощни видове, за който посочил в графа „основание за ползване” код 3 – „договор за наем”, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,47 ха, зърнено-житни култури, за който посочил в графа „основание за ползване” код 1 – „собствена или съсобствена земя” и парцел с № от СИЗП, общо заявена площ 0,68 ха, зърнено-житни култури, за който посочил в графа „основание за ползване” код 1 – „собствена или съсобствена земя” /стр. 63 том І от делото/. Към заявлението били приложени и трите броя карти на блок земеделското стопанство /БЗС/, издадени от ОСЗГ гр. Пещера, офис гр. Брацигово, с очертано местоположение на ползваните земеделски парцели и копие от личната карта на бенефициента. Заявлението, ведно с приложените документи били приети от св. М.И.Д. ***.

Относно двата имота, декларираните като собствени съответно с № от СИЗП и № от СИЗП, находящи се в землището на с. Бяга  М., с протокол за доброволно предаване от 06.11.2009 г., е предал копия от два броя нотариални актове, ведно със скици /стр. 152 -156 том І от делото/, с които удостоверил собствеността си върху тези земи. Тези нотариални актове, обаче не касаят нито един от имотите, декларирани от М. в заявлението.   Собственици на имотите, включени в БЗС с № по СИЗП  с площ 0,47 ха, находящ се в землището на с. Бяга, декларирани от  М., са общо 5 лица /стр. 146 том І от делото/. Два от имотите в този БЗС са на ДПФ – Министерство на земеделието и горите. Друг собственик на имот в БЗС е В.Б.П., като наследник на Б.П.. Същата е с постоянен адрес гр. С., не е разпитвана по делото, тъй като към момента на разследването живее в САЩ. Собственик на имот в този БЗС е и св. Г.С.Н., който не е давал съгласието си на  М. да ползва и обработва неговите земи.

Относно БЗС с № по СИЗП в местността „Стопански двор” с. Бяга, заявен от подсъдимият , като собствен, включените в него в парцели са собственост отново на В.Б.П., като наследник на Б.П. и И. Л. /стр. 141 том І от делото/.

Другият заявен от обвиняемия имот БЗС с № по СИЗП, с площ 0,53 ха, има общо 4 на брой собственици / стр. 146 том І от делото/. Училище „Христо Ботев„ в с. Бяга притежава 1,8 декара ябълкова градина в посочения БЗС. Св. В.И.Г., като директор на училището не е сключвал договор за отдаване под наем или аренда на имота с П.  М.

На 30.05.2008 г., подсъдимият М. *** ново заявление за корекции на данни в СИЗП, като посочил за първоначална регистрация нови 9 на брой парцели. Съгласно таблица на използваните парцели, приложена към заявлението, това били следните имоти /стр. 28- 30 том І от делото 1/: парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ- 6,15 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ- 0,98 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, общо заявена площ- 0,84 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ- 2.63 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, общо заявена площ 0,52 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ- 0,25 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,38 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 5.06 ха –семкови  овощни видове и парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,44 ха –семкови  овощни видове, находящи се в землищата на с. Бяга и с. Козарско. Подаденото заявление било прието от служителя на ОСЗГ гр. Пещера, офис Брацигово св. Х. Н.И. – мл. експерт. Именно той е очертал границите на заявените от  М. имоти и издал 9 на брой карти БЗС на хартиен носител, подписани и от двамата. В процедурата по очертаване на декларираните от бенефициента площи в цифровата ортофотокарта, именно М. е посочил местонахождението, площта и начина на трайно ползване на заявените земеделски земи.

 С посещенията си в ОСЗГ гр. Пещера, офис Брацигово, съответно на 15.05.2008 г. и на 30.05.2008 г.,  М. е заявил общо 12 на брой земеделски парцели, находящи се в землищата на с. Бяга и с. Козарско, с обща площ 18,93 ха, за които му били издадени 12 броя карти БЗС с очертани граници и размери.

С молба от 03.06.2008 г. с вх. № 02-132 / 436 до ОРА гр. Пазарджик,  М. направил корекции в първоначално подаденото общо заявление от 15.05.2008 г. /стр. 62, стр. 64 – 66 том І от делото/. С тази молба той добавил новоочертаните 9 броя БЗС в ОСЗГ гр. Пещера, офис Брацигово. Към молбата били приложени деветте броя карти БЗС, ведно с актуална таблица на използваните парцели от ОСЗГ гр. Пещера. Новодекларираните от бенефициента парцели били: парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 6,15 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,98 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,84 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 2.63 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,52 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, общо заявена площ- 0,25 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, с общо заявена площ 0,38 ха –семкови  овощни видове, парцел с № от СИЗП, общо заявена площ- 5.06 ха –семкови  овощни видове и парцел с № от СИЗП, общо заявена площ- 0,44 ха –семкови  овощни видове, находящи се в землищата на с. Бяга и с. Козарско. В таблицата за използвани парцели, М. посочил за всеки един от имотите в графа „правно основание” - „други” т.е. необходимо било М. да има поне устна уговорка със собствениците на имотите за ползването им. Тези данни, декларирани от М. са неверни, тъй като съгласно приложената справка от зам. началника на ОСЗГ гр. Пещера /стр. 137-148 том І от делото/, собствениците на имотите, включени в БЗС с № по СИЗП, с обща площ 0,84 ха са общо 5 на брой /стр. 145 том І от делото/. Собственикът на имот с № 227001 в това БЗС, заявен от  М., е св. С.Г.С.. Същата не е давала съгласие на подсъдимия за ползването на имота. Св. С.С.Щ. също е собственик на земеделска земя в БЗС № 07586-17-36, не познавала М. Св. Щ. никога не е давала земята за обработване, нито под аренда или под наем на М.Друг собственик на парцел в този БЗС е св. Г.С.Н., който също не е давал съгласие на М. да обработва земята му.

Собствениците на имотите, включени в БЗС с № по СИЗП са общо 37 на брой / стр. 144 том І от делото/. Св. К.Т.Н. ***, св. К.С. и св. Г.С.Н. са собственици на земеделска земя в този БЗС. Нито един от собствениците не е отдавал под наем земята си на  М. и нямали устни уговорки с него. 

Собствениците на имотите, включени в БЗС с № по СИЗП, с площ 20,63 ха, са общо 16 на брой / стр. 145 том І от делото/. Имот в този БЗС притежавал св. Т.И.К., като наследник на И. К.. Това били ябълкови насаждения, които свидетелят лично обработвал, поради което не е давал съгласието си  М. да ги ползва и декларира за субсидиране.

Собствениците на имотите, включени в БЗС с № по СИЗП, с обща площ 0,98 ха, са общо 8 на брой. / стр. 145 том І от делото/. Св. П.Г.П. е собственик на 18 декара земя в този БЗС. На подсъдимия М. ,този свидетел не е предоставял земята си за обработване. В този БЗС имот притежава и  св. Г.С.Д.. Свидетелката не познавала М., не му е предоставяла земята си за обработване.

Собствениците на имоти в БЗС с № по СИЗП в землището на с. Козарско са общо 36 на брой. Св. Е.Т. и св. М. М., като собственици са нямали устни уговорки с  М. за отдаване под наем на имотите. По – голямата част от земята от дълги години не била обработвана и била пустееща.

С общо заявление от 15.05.2008 г. и молба от 03.06.2008 г.,  М. е декларирал за субсидиране за 2008 г. пред ОРА гр. Пазарджик общо 12 на брой парцела с обща площ 18,93 ха. Десет от заявените имоти са намирали в землището на с. Бяга, а останалите два в землището на с. Козарско. С всички заявени имоти, с обща площ 18,93 ха, подсъдимият М. е кандидатствал по СЕПП и НД, а по НР 2- с 10 на брой, това били всички парцели, находящи се в землището на с. Бяга, с обща площ 13,43 ха.

След обработката и регистрирането на документите на бенефициента от служителката на ОРА гр. Пазарджик, св. М.Д., сканираните образци били изпратени в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. С. за одобрение и изплащане на субсидиите. След извършена проверка от Централното управление, заявените от  П.М. парцели били определени на принципа „риск - анализ” за извършване на проверка на място, която да установи действително обработваните от бенефициента земеделски земи.

Съгласно заповед № 29677/22.07.2008 г. на гл. експерт М.Н. при РТИ гр. Пловдив била извършена проверка на място на декларираните от подсъдимият  М. 12 на брой имоти, находящи се в землищата на с. Бяга и с. Козарско /стр. 19 том І от делото/. Същата била извършена от св. Д.В.Г. на 25.07.2008 г., която предварително уведомила за това  М., но той присъствал само на част от нея. За констатираното състояние на парцелите, св. Г. съставила контролен лист, в който за всеки един от декларираните терени посочила мярката, по която кандидатства бенефициентът, заявената площ в хектари, заявена култура, както и измерената допустима за подпомагане площ и културата, установена на място при проверката /стр. 107 -127 том І от делото/. В графа „забележки”, за всеки един от декларираните имоти, св. Г. е посочила, защо парцелът е частично или изцяло недопустим за подпомагане. Идентифицирането и измерването на допустимата за подпомагане площ било извършено от експерта с помощта на GPS-устройство. Относно необработените парцели, св. Г. извършила визуален контрол и заснемане на терените, с цифров фотоапарат / снимки стр. 208-213 том І от делото/. Експертът констратирал, че от общо заявените 12 броя парцели, с площ  18,93 хектара, реално са обработени и отговарят на изискванията за подпомагане парцели, с площ от 2,29 хектара. Необработената площ била в размер на 16,64 хектара. При извършената проверка, св. Г. установила, че в част от заявените от  М. парцели, определени в контролен лист като недопустими за подпомагане, е имало малки площи, които са обработвани. Първоначално същите били измерени от експерта, но след проведени разговори с П.М. и реалните им ползватели, установила, че те се обработват от собствениците им, а не от бенефициента, поради което ги посочила в контролния лист като недопустими за подпомагане. В графа „забележки”, св. Г. изрично е посочила, поотделно за всеки един от тези парцели, че не се обработват лично от бенефициента, поради което са отказани за субсидиране. Тези парцели били: №  /БЗС № от ИСАК №, БЗС № от СИЗП № /, №  /БЗС № от ИСАК №, БЗС № от СИЗП № /, №  /БЗС № от ИСАК №, БЗС № от СИЗП № /, №  /БЗС № от ИСАК №, БЗС № от СИЗП № / и №  /БЗС № от ИСАК №, БЗС № от СИЗП № /, /стр. 112, стр. 116, стр. 118, стр. 119, стр. 121 том І от делото/.

Въз основа на констатираното при извършената теренна проверка, било изготвено и изпратено от ръководителя на РТИ гр. Пловдив уведомително писмо вх. № 01-164/737 от 28.08.2008 г. на  П.М., ведно с копие от Контролен лист /стр. 128 том І от делото/. С писмото на  М. била указана възможността в 10 – дневен срок да направи забележки и възражения относно установените несъответствия между размера на декларираните площи в подаденото от него заявление и размера на реално обработените от него площи.  Подсъдимият не оспорил констатациите на експерта, св. Г.. Въз основа на установеното от експерта от РТИ гр. Пловдив, на П.М. за стопанската 2008 г. не били изплатени субсидии.

За да се установи какво е било състоянието на заявените от подсъдимият земеделски земи през 2008 г., какви агротехнически мероприятия са били извършвани на тях, конкретизиране на необработените парцели и състоянието на земята към момента на провеждане на разследването, по делото е назначена агротехническа експертиза и допълнителна такава. Експертът Д.А. за изпълнението на поставената задача проучил обстойно всички писмени и снимкови материали по делото, след което на място е извършил и визуална проверка на площите в с. Бяга и с. Козарско, общ. Брацигово. След съпоставка на снимковия материал, направен от св. Г. при проверката и посещението на място, експертът е дал заключение, че размерът на необработените и неотговарящи на агротехническите изисквания земи е общо 16,64 хектара.

    Заключението на Съдебно-агрономическата експертиза /стр. 162 – стр. 163, том І от делото/ сочи, че изцяло необработени били следните земеделски земи: парцел № с площ от 6,800 декара / 0,68 ха зърнено житни, парцел № с площ от 8,400 декара / 0,84 ха ябълки, парцел №  с обща площ от 26,300 декара/ 2,63 ха ябълки, парцел №  с площ от 61,500 декара/ 6,15 ха ябълки, парцел № с площ от 50,600 декара / 5,06 ха ябълки и парцел № с площ от 9,800 декара / 0,98 ха ябълки.

  Частично обработени били следните земеделски земи: парцел № с обща площ 4,700 дек./ 0,47 ха, от която обработена площ от 3,800 дек./0,38 ха и необработена площ /0,900 дек./0,09 ха със зърнено житни и парцел №  с обща площ 4,400 дек./0,44 ха, от която обработена площ 2,300 дек./0,23 ха и необработена площ от 2,100 дек./0,21 ха с ябълки.

  Експертът е дал заключение, че общо необработените от М. земеделски земи са в размер на 166,400 декара/ 16,64 ха.

    Съгласно заключението на допълнителната Съдебно-агрономическата експертиза /стр. 170 – стр. 174, том І от делото/ агротехническото състояние на допълнително декларираните от М. девет броя парцели е следното:

БЗС № по СИЗП парцелът е с площ 61,500 декара /6,15 ха/. Ябълките са на възраст около 10-12 години. Провеждани са частични агротехнически мероприятия, но същите не са достатъчни. Почвата не е обработвана. Не са пръскани с хербециди за унищожаване на плевелната растителност. Редовно е извършвана резитба. Тези земи не са обработвани от П.М..

БЗС № по СИЗП– парцелът е с площ 9,800 декара / 0,98 ха/. Една част от имота се обработва от собствениците, друга част е продадена на нов собственик, а трета част е пустееща земя. Дървета в парцела няма, всички са изсъхнали или отсечени. М. няма договорни отношения със собствениците на имота и не го обработва.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 8,400 декара / 0,84 ха/. Имотът е бил ябълкова овощна градина, която вече не съществува. Земята е пустееща и не е обработвана дълги години, като е налице трайно заплевяване. Собствениците на имота не са давали съгласието си за обработването му от друг.  П.М. не е обработвал имота.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 26,300 декара /2,63 ха/. Същият представлява ябълкова градина на около 12-14 годишна възраст. Работи се от собствениците, които не са давали съгласието си земята да се обработва от друг. В имота има плевелна растителност. Правена е резитба на дърветата и са извършвани растително защитни мероприятия.  П.М. не е обработвал имота.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 6,800 декара /0,68 ха/. Имотът се обработва от собствениците, а не от  М.. Собствениците не са давали съгласието си за ползването му от друг. Полагат се недостатъчни грижи за насажденията, които се на възраст от 8-15 години. Нередовно е извършвана резитба и има много издънки. Пръскания с препарати не са правени.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 50,600 декара /5,06 ха/ в землището на с. Козарско. Земята не е в добро агротехническо състояние. Много малка част от нея се поддържа. Овощните дървета са на около 10 години и са в лошо състояние. Не е извършвана резитба и растително защитни мероприятия. Плододаването е слабо.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 4,400 декара /0,44 ха/ в землището на с. Козарско. Овощната градина е занемарена, пустееща. Дърветата са малко на брой и не отговарят на изискванията за гъстота. Почвената повърхност е силно заплевена с многогодишни плевели. Имотът е необработван от 5-6 години. Градината е превърната в пасище и има отсечени дървета. Собствениците не са давали съгласие на подсъдимият да я обработва.

БЗС № по СИЗП – парцелът е с площ 4,700 декара /0,47 ха/. Имотът е частично обработван от  М.. Една част от него е засята с житни култури, а другата е овощна градина, която се поддържа в добър агротехнически вид. Някои от дърветата са на възраст от 8-10 години, а други от 12-14 години. Почвената повърхност е поддържана добре. Извършвани са частични пръскания с растително защитни препарати. Реколтата е незадоволителна.

  Тази фактическа обстановка съдът възприе от показанията на свидетелите С.,Р., Щ., Н., Г., П., Д., Н., Т.,С. , М., К. ,Д., И., К., Т. , Л. и Е.К..Показанията на всички свидетелите изцяло се подкрепят от обясненията на подсъдимия и,писмените доказателства по делото и приетите експертизи.

  Съгласно експертните заключения,  М. е заявил, че обработва парцели в размер на 18,93 хектара, а реално е обработвал земеделски площи в размер на 2,29 хектара или 12 % от декларираните, като необработени са земи в размер на 16,64 хектара или около 88 % от декларираните. Агрономическата експертиза ясно установява, че за декларираните имоти не са полагани необходимите грижи. Същите са били декларирани, като обработени от П.М., но в действителност не са провеждани дори минимума селскостопански мероприятия.

 По делото е назначена и счетоводно икономическа експертиза /стр. 179 – стр. 182, том І от делото/.Тази експертиза е неотносима към вмененото престъпление тъй като подсъдимият не е получил исканата субсидия и не е налице обвинение по чл.248а ал.5 от НК.

 С оглед установяване на авторството на положените подписи в общо заявление за единно плащане на площ 2008 г., таблици за използваните парцели и молба за корекции, подадени от  П.М., по делото е назначена Съдебно- почеркова експертиза /стр. 198 – стр. 204, том І от делото/. Съгласно заключението на експертизата, подписите, положени на място „Подпис на кандидата” върху три страници на общо заявление за плащания на площ с № 15930505/15.05.2008 г., таблици за използваните парцели, молба за корекции с № 132/463/03.06.2008 г. и подписите за декларатор под 12 броя карти БЗС са положени именно от подсъдимият П.Г.М..

По делото е назначена и техническа експертиза със задача да се извърши разпечатване на информацията, съдържаща се на магнитен носител /CD/ относно извършената проверка на място от експерта при РТИ гр. Пловдив, св. Г. /стр. 207-213 том І от делото/. В предоставения от РТИ гр. Пловдив снимков материал ясно личи, че овощните градини, декларирани от М. не са почиствани и площта около овошките е силно затревена и обрасла /снимка № 5, № 6, № 8, № 11 и № 12, стр. 210, 211, 212 и стр. 213 том І от делото/. На част от парцелите дори липсват плодни дървета. Относно площите със зърнено- житни култури /снимка № 2 и № 3, стр. 208-209 том І от делото/, същите са силно затревени и се вижда , че не е било извършено засяване на декларираната култура. 

Съдът изцяло кредитира събраните в ДП експертизи.Те са изготвени от надлежните специалисти ,обосновани са и се подкрепят от показанията на свидетелите и дадените от М. обяснения.

С оглед горепосоченото,  М. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 248а ал. 2 във връзка с ал. 1 НК във връзка са чл. 26 ал. 1 НК, тъй като е декларирал в заявлението от 15.05.2008 г. и молбата от 03.06.2008 г., че парцелите са обработвани, а реално за тези земи не са положени грижи, налице е несъответствие между декларираните мероприятия и реално извършените.

От субективна страна,  М. е съзнавал, че представя неверни данни в общо заявление за плащания на площ от 15.05.2008 г. и молбата за корекции от 03.06.2008 г. и приложенията към тях.  М. е бил наясно, че така заявените земеделски парцели следва да отговарят на изискванията и то към момента на заявяването им. Това обстоятелство се подкрепя от факта, че  М. е кандидатствал за субсидии и през стопанската 2007 г. и то с трите парцела, декларирани със заявлението от 2008 г. и през предходната година е получил финансиране за тях. т.е. подсъдимият е бил наясно с процедурата и състоянието, в което е следвало да бъдат приведени декларираните площи. С единствената цел да получи по – голям размер субсидии,  М., дори и без наличие на правно основание за ползване/ същият е нямал и устна уговорка със собствениците на парцелите/ е декларирал земи, които безспорно е нямал намерение да обработва и не е привел в добро земеделско и екологично състояние.

Тъй като са извършени от подсъдимия две деяния,  които осъществяват поотделно едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината и второто се явява от обективна и субективна страна продължение на първото, е налице „продължавано престъпление”, пи смисъла на чл. 26 ал. 1 от НК.

Наличието на „множество” престъпления по смисъла на Раздел ІV, Глава ІІ-ра от НК е пречка да се приложи   чл. 78а ал. 1 от НК, предвид забранителната норма на чл. 78а ал. 6 от НК.

Защитата пледира,че разпоредбата на чл.26 от НК не е „множество престъпления”,а се касае за едно престъпление съставено от няколко еднородни деяния .Моли да се приеме,че не е налице забраната на чл.78а от НК ал.6 и да се освободи подсъдимия от наказателна отговорност с налагането на административно наказание глоба.

Обвинението поддържа изложеното в ОА досежно приложението на чл.78а от НК.

Съдът прие,че в конкретният случаи при наличието на разпоредбата на чл.26 от НК се касае за множество престъпления и е неприложима разпоредбата на чл.78а от НК.На първо място чл.26 от НК се намира в раздел ІV „Множество престъпления” на НК.От друга страна ,за да е налице разпоредбата на чл.26 от НК всяко деяние от съвкупността следва само по себе си да е престъпление.Съдът намира,че чл.26 от НК се отнася за съвкупност от престъпления които законодателя поради специфичните им елементи-време ,осъществяването на един или различни състави на едно и също престъпление ,една и съща обстановка и еднородност на вината е приел да се наказват с едно наказание, а не че се касае за едно престъпление и не е налице множество такива.

По тези съображения съдът не възприе искането на защитата за приложението на чл.78а от НК.

При определяне на наказанието съдът отчете  разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК и на основание чл.58а ал.4 от НК приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК.На първо място съдът прие,че разпоредбата на чл.58а от НК е процесуална и следва да се приложи новата такава действащата към момента на постановяване на присъдата.За да приеме,че е налице чл.55 от НК съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на дееца,добрите му характеристични данни,пълните самопризнания още към момента на извършването на проверката по подадените заявления.самият подсъдим е заявил ,че голяма част от имота не му е предоставен за ползване.Всичко това мотивира съда да приеме ,че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл.55 от НК.Следва при определянето на наказанието да се приложи и разпоредбата на чл.2 ал.1 и 2 от НК тъй като до приключване на делото е завишено наказанието по чл.248а от НК.

     Като съобрази изложеното съдът на основание чл.248а ал.2 във връзка с ал.1 от НК,чл.26 ал.1 от НК  във връзка с чл.2 ал.1 и ал.2 от НК и чл.58а ал.4 във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК го осъди на „пробация.

На основание чл.42а ал.2 от НК се определиха следните пробационни мерки на М.:задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца при често на явяването два пъти седмично  и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.Съдът намира ,че за превъзпитанието на дееца този размер наказание е справедлив.С оглед възрастта на подсъдимия,малкото населено място в което живее,семейното му положение всичко това се отчете и именно за това съдът намери ,че тези две пробационни мерки за така определения срок са достатъчни за превъзпитанието на подсъдимия и обществото.

Осъди се подсъдимият да заплати и сторените по делото разноски в размера на 333лв. в полза бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд.

По изложените съображения съдът постанови своята присъда.

 

 

                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: