МОТИВИ :Обвинението е против подсъдимият А.П.В. *** .

Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.1 от НК, а именно, че на 17.09.2005г. в качеството си на длъжностно лице - временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Велинград, не е положил достатъчно грижи за управлението, ръководенето и стопанисването на повереното му сума от 1 421 706 лв., предоставена по решение СБ-15/09.09.2005г. на ПКЗНБАК, предназначена за преодоляване на последиците от интензивните валежи през юли- август 2005г. в Община Велинград, като не е изпълнил правомощията си, регламентирани в чл.44 ал.1 т.2, т.5, т.8, т.11 от ЗМСМА и е сключил договор № 472/17.09.2005г. по начин, по който не е обезпечил евентуалните вредни последици от неизпълнението му, а именно: лишил е Община Велинград от възможността да задържи дължимата неустойка в размер на 10 %, в случай на неизпълнение на договорените СМР от „Изпълнителя” „Т. БГ" ЕООД и от това са последвали значителни щети в размер на 28 000 лв. за Община Велинград, като деянието е извършено умишлено.

Първоинстанционното разглеждане на делото от ОС Пазарджик е второто по реда си,след отменително решение№104/13.05.2010г по ВНОХД№559/10г на ПАС,образувано по жалба на условно осъденият на две години и шест месеца  лишаване от свобода,отложено за изпитателен срок от четири години и на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК лишен от право да заема определена държавна или обществена дейност за срок от две години против писъда от 11.11.2009г. по НОХД №641/2009г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик.

Производството пред първата инстанция се разви  по реда на Глава ХХVII от НПК.

По делото е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от Община Велинград против подсъдимия В. за сумата от 28 000 лева представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на увреждане 17.09.2005г. до окончателното изплащане на сумата.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението, и пледира за осъдителна присъда и налагане на подсъдимият на наказание лишаване от свобода с приложението на чл.58 а  от НК., като пледира заприложение на чл. 66 ал. 1 от НК,както и за наказание по чл.37 ал.1 т.6 от НК. По отношение на предявения граждански иск, пледира, че същият като основателен и доказан и следва да бъде уважен в пълен размер.      

     Конституираният по делото граждански ищец се представлява от адвокат пълномощник, който моли съда след като постанови своята осъдителна присъда да уважи предявеният от доверителя му граждански иск в пълният му размер. Претендира за направени по делото съдебно деловодни разноски.

Защитникът на подсъдимият  моли съда да постанови оправдателна присъда . Излага съображения ,че фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт не сочат на престъпление по чл.219 ал.3 във врс ал.1 от НК,поради което и В. следва да бъде признат за невиновен по повдигнатото му обвинение,с произтичащите от това законови последици..    

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание, признава изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях,моли за оправдателна присъда.

Съдът като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

Като последица от настъпилото интензивно снеготопене през месеците март и април и значителното количество паднали валежи през месеците юли и август 2005г. на инфраструктурата на Община Велинград били нанесени значителни щети. В тази връзка в общината обявено кризисно положение.

В началото на месец юли 2005г. заради тези природни бедствия в Община Велинград била сформирана Комисия по Заповед на Временно изпълняващия длъжността /ВРИД/ Кмет на Община Велинград- подс. А.П.В.. Целта на комисията била да опише нанесените щети на инфраструктурата на територията на Община Велинград. В изпълнение на възложените й задачи Комисията извършила множество проверки на територията на Общината, засегната от природните стихии. Съставен бил Констативен протокол, в който били подробно описани обектите, нуждаещи се от възстановяване, посочени били собствениците на засегнатите имоти, а така също и тяхната квадратура. Същият бил подписан, както от членовете на сформираната Комисия, така и от очевидци, присъствали на проверката. Констативният протокол, придружен със снимков материал и Докладна с мнение на подс. В., в качеството му на Кмет на Община Велинград, били изпратени на Областна администрация гр. Пазарджик за изработване на становище от Областния управител, адресирано до Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет гр. София, за отпускане на необходимите средства от държавния бюджет на Република България.

С оглед на направеното искане от Община Велинград, към Министерски съвет- гр. София била сформирана Комисия за извършване на оглед на засегнатите обекти, чиято цел била да провери дали правилно са били посочени съответните обекти, както и да установи размера на средствата, които са необходими на Общината за преодоляване на последиците от обилните валежи и евентуално да коригира сумите, ако установи разминаване между посоченото в Констативния протокол и реално установеното при огледа на място. Огледът на обектите бил приключен за два- три дни.

С Решение № СБ-15 от 09.09.2005г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет- гр. София на Община Велинград била отпусната сума в размер на 1 421 706 лв. за преодоляване и възстановяване на последиците от наводненията в Общината през месец август 2005 г. Решението обхващало суми за възстановяване на 17 броя обекти /л. 38 от делото/. Една част съгласно цитираното Решение от отпуснатите средства, 120 000 лв. били за възстановяване на подпорна стена- ляво, пред банята в кв. „Чепино", гр. Велинград; 140 000 лв. за възстановяване на подпорна стена-дясно-пред банята в кв. „Чепино", гр. Велинград и 300 000 лв. били за възстановяване на участък от пътя Сърница- местността "Орлино", вследствие на щети, нанесени от интензивното снеготопене през март и април 2005г.

След отпускане на средствата от Постоянната комисия при МС- гр. София, ВРИД Кмет на Община Велинград- подс. А.В., в качеството си на Възложител, от името на Общината, с Решение №1203/14.09.2005г. открил процедура „договаряне без обявление" за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 90 от ЗОП за възстановяване и ремонт на горепосочените имоти. Изготвени били покани за участие в процедурата за „договаряне без обявление" до няколко фирми, в качеството им на изпълнители, извършвали подобни строително монтажни дейности- „П. –П." ООД - гр. Пловдив, „Т." ООД - гр.Пазарджик, „ДС Б." ООД - гр. Пазарджик, „Т. ***, „МК Г." ЕООД - гр.Пазарджик, „М. 2003г" ЕООД - гр. София. Подс. А.В. като Възложител, в поканата за участие в процедурата на „договаряне без обявление" определил предмета на поръчката, както и изискванията за изпълнението й. Крайният срок за представяне на офертите от фирмите, желаещи да участват в конкурсната процедура, бил 15.09.2009г.

Видно от Заповед № 1220/16.09.2005г. на Възложителя, подс. А.В., в качеството му на ВРИД Кмет на Община Велинград, определил комисия, която да проведе процедурата „договаряне без обявление" за обществената поръчка, въз основа на направените предложения от участващите в конкурса фирми. Комисията била в състав: председател- св. Т.Е.,*** и членове: св. Д.Ж., главен експерт към дейност жилищно строителство и благоустройство в Община Велинград, св. инж. П.К., главен експерт в отдел „ИСИ" в Община Велинград, св. Г.Н.- главен специалист в отдел „ИСИ" в Община Велинград, адв. М.М.,*** и св. Д. Ф.- Е., главен експерт Дирекция „УОС" в Община Велинград.

На 16.09.2005г. посочената комисия се събрала за разглеждане на направените предложения и за класиране на кандидатите, участващи в обявената процедура с предмет „ Възстановяване на участък от път Сърница- Орлино; Възстановяване на подпорна стена - лява и дясна - пред банята в кв. „Чепино" - гр. Велинград. Офертите били разгледани в закрито заседание на Комисията, на което не присъствали представители на участващите в процедурата фирми, поради това не било проведено договаряне с кандидатите за определяне на условията на договора. За участие в конкурса, документация била представена от три от поканените фирми- „Т. ***, „МК Груп" ЕООД- гр. Пазарджик, „Магнит 2003г" ЕООД - гр. София. При отваряне на офертите, членовете на комисията констатирали, че само една от фирмите- „Т. ***, е представила изискуемата документация. Комисията, която не била отворила още ценовите предложения, предложила на подс. В. да удължи срока за представяне на необходимите документи, за да може и останалите две фирми да представят комплекта документи за участие в конкурса, с цел осигуряване на състезателно начало и законосъобразно провеждане на процедурата. В резултат на изразеното становище от комисията, подс. В. удължил срока за представяне на документи за участие в процедурата. За това били уведомени фирмите, непредставили необходимите документи. Св. Т.Е., като председател на комисията, лично съобщил на св. К.М., когото възприел като представляващ - „Т. ***, и „МК Груп" ЕООД - гр.Пазарджик, за допълнителния срок. На св. Е. му направило впечатление, че св. М. постоянно се интересувал от движението на процедурата по обществената поръчка. Св. Е. и св. М. се познавали, тъй като последният работил като финансов ревизор в отдел „ОККД" гр. Пазарджик на ТД „АДФК" гр. Пловдив и като контролен финансов орган извършвал ревизии на Община Велинград. Подс. В. определил тридневен срок за представяне на необходимата документация. След изтичането на този срок само фирма „Магнит 2003г" ЕООД- гр. София представила нужните документи и била допусната до участие в процедурата. По този начин за извършване на строително- ремонтните дейности на горепосочените три обекта се състезавали две фирми - „Т. *** и „Магнит 2003г" ЕООД- гр. София. Комисията отворила и обсъдила ценовите оферти на двете фирми, след което класирала кандидатите по предварително изработените критерии и преценила, че по- изгодното предложение за Община Велинград е това на „Т. ***. Тъй като и двете ценови предложения надхвърляли цената на самата обществена поръчка, Комисията предложила на подс. В., в качеството му на Възложител, да сключи договор с „Т. ***, но на цена до размера на средствата, отпуснати от Комисията по бедствия и аварии при МС - гр. София. След приключване на работата си Комисията изготвила доклад до ВРИД Кмет, подс. В., със становище фирма „Т. *** да бъде избрана за изпълнител на съответните обекти.

На 17.09.2005г. между Община Велинград, от една страна като Възложител, представлявана от ВРИД Кмет подс. А.В. и фирма „Т. ***, от друга страна, представлявана от С. Д. /сръбски гражданин/, бил сключен договор № 472/17.09.2005г. /л.23-25 по ДП/ за изпълнение на строително- ремонтни дейности на следните обекти: „Възстановяване на участък от път С. – О.; Възстановяване на подпорна стена - лява и дясна - пред банята в кв. „Чепино" - гр. Велинград. Общата стойност на договорените възстановителни работи била 560 000 лв. Крайният срок за изпълнение на възложената работа от Изпълнителя бил 09.11.2005г. Като Възложител, от името на Общината договорът бил подписан от ВРИД Кмет подс. В. и св. Х.С. в качеството на главен счетоводител на Община Велинград. Св. С. бил извикан от подс. В. да подпише договора, тъй като такава била обичайната практика в случаите, когато на Общината били отпускани средства от държавния бюджет. Влизайки в кабинета на подс. В., св. С. забелязал, че на подписването на договора присъстват още двама души. Единият той разпознал като св. К.М., по прякор „Копчето". Познавал го служебно, защото работил като финансов ревизор в „Държавен вътрешен финансов контрол". Другият присъстващ бил непознат за него. Св. С. бил подканен от подс. В. да подпише договора незабавно. Подс. В. му обяснил, че било необходимо, в най- кратки срокове да бъде приключена процедурата по обществената поръчка, за да бъдат преодолени и ликвидирани последиците от природното бедствие. Св. С., който знаел за проведената процедура по ЗОП и отпуснатите средства от Комисията по бедствията и авариите, въпреки че лично не участвал в назначената комисия, се съгласил и подписал договора последен. Направило му впечатление, че преди него подпис в договора бил положен от подс. В. и подпис и печат от изпълнителя- С. Д.. Фирма „Т. *** била регистрирана по ф.дело 2127/2004 година по описа на Софийски градски съд и се представлявала от С. Д..

Видно от справка издадена от сектор „КИАД" при ОД МВР Пазарджик /л.68-69 по ДП/ се установява, че С. Д. не е бил на територията на РБългария при подписването на договора, тъй като е напуснал страната на 21.07.2005 г. и няма влизане в страната, т.е не е било възможно горепосоченият договор да е бил подписан от С. Д..

От телеграма №7050/06.02.2008г., се установява, че същият е бил обявен за общодържавно издирване, но не е открит в РБългария. С оглед на представената от сектор „КИАД" при ОД МВР Пазарджик справка може да се предположи, че договор № 472/17.09.2005г. е подписан от друго лице, неустановено по делото, поради липса на сравнителен материал. Договорът е бил донесъл подписан от св.М. *** и приет на доверие от подс. В..

Двамата- подс. В. и свидетел М. поддържали приятелски отношения от около година и половина. Освен това с оглед на длъжността „Финансов ревизор" към ДФИ, която заемал св. М., той и подс. В. поддържали и служебни взаимоотношения. По тази причина подс. В. е приел, че св. М. е именно лицето, което на инкриминираната дата трябва да представи договора.

Съгласно клаузите на пункт III, т.2 от подписания договор №472/17.09.2005г., Възложителят- подс. В., в качеството на ВРИД Кмет на Община Велинград, се задължил да изплати на изпълнителя- фирма „Т. ***, авансово 95 % от договорената сума /560 000 лева/ или 532 000 лв., в тридневен срок от датата на сключване на договора. Уговорената била обаче неустойка в размер на 10% в полза на Община Велинград в случай на неизпълнение на договорените строително-монтажни работи от изпълнителя. Именно тази сума от 56 000 лева не останала на разпореждане в Община Велинград. Съгласно сключеният договор, с платежно нареждане от 19.09.2005г. /л. 78, т.4 по ДП/ подписано от подс. В., посочената сума била преведена на фирма „Т. ***. Към платежното е приложена фактура, издадена от фирма „Т. *** /л.77 т. 4 по ДП/. По този начин подс. В. не проявил необходимата загриженост и всъщност лишил Община Велинград от възможността да задържи размера на определената неустойка, при евентуално неизпълнение на възложената задача. Реалното изплащане на сумата по нареждане на подс. В. в размер на 95%, от договорената сума правело невъзможно евентуалното задържане на посочения размер неустойка.

След сключване на посочения договор, св. К.М., като представляващ спечелилата конкурса фирма, но без изрично упълномощаване,            потърсил подизпълнител за извършване на договорените строително-монтажни дейности на територията на Община Велинград. С оглед на това, той се свързал със св. Б.Я. и св. В.Д., които заедно с А.К. били съдружници във фирма „Геотранс" ООД- гр. Пазарджик. Св. М. им обяснил за обектите единият, находящ се в гр. Велинград, а другият в гр. Сърница и ги запознал със строително- монтажните дейности, които следва да бъдат извършени на основание сключения с Община Велинград договор.

В тази връзка на 19.09.2005г. в гр Пазарджик бил сключен Договор за изпълнение на строително- ремонтни работи между фирма „Т. ***, като „Възложител"  и фирма „Геотранс" ООД - гр. Пазарджик като „Изпълнител” /л. 159-160, т.1 от ДП/.

Предмет на посочения договор било възстановяването на участък от пътя гр.Сърница- местността „Орлино" и изграждане на подпорна стена- лява и дясна - пред банята в кв. „Чепино" гр. Велинград. Определената цена за договорения ремонт била 200 000 лв., като при подписването, “Възложителят” се задължил да заплати 100000 лв., а окончателното плащане щяло да стане в тридневен срок, след подписването на двустранен протокол за извършени строително- ремонтни работи и въз основа на издадена фактура. Крайният срок, посочен в договора, бил 15.11.2005г. Определено било в контролната си дейност „Възложителят" да бъде представляван от св. К.М.. Парите били получени от фирма „Геотранс" ООД- гр.Пазарджик, не били издадени фактури, а плащането било осъществено „на ръка". В изпълнение на сключения договор фирма „Геотранс" ООД- гр. Пазарджик започнал извършването на строително- ремонтните дейности на определените обекти.

След провеждане на местни избори, за Кмет на Община Велинград, бил избран С. А. Д., който встъпил в длъжност на 04.10.2005г.

Видно от Заповед № 1404/13.10.2005г. на новоизбрания кмет на Община Велинград С. Д. възложил на св. С.Б.- инспектор „Инфраструктура и инвестиции" в Община Велинград, да осъществи инвеститорски контрол при изграждането на подпорни стени на река „Чепинска" - ляво и дясно, пред банята и възстановяването на участъка от пътя гр.Сърница- местността “Орлино”. Св. Б. многократно посещавал посочените обекти. Първоначално останал с впечатление, че изпълнителят ще извърши обема от ремонтни дейности, посочени в договора. Впоследствие, след като установил, че липсва необходима строителна документация, преценил, че следва да спре временно строително монтажните работи на обектите. Необходимо било да се изготви проект, за да продължи строителството. След проведена, между него и св. М. среща, проект бил изготвен, а впоследствие и одобрен от св. Е., в качеството му на Главен архитект на Община Велинград. Издадено било Разрешение за строеж и строително- ремонтната дейност била подновена. Във връзка с осъществяваният контрол св. Б. поддържал кореспонденция с фирмата „Изпълнител”, като писмата били адресирани от него на посочения в договора адрес, до управителя на фирма „Т. ***. В едно от писмата св. Б. бил информиран за временните затруднения, които изпитва фирмата „Изпълнител" и това налагало срокът за завършване на обектите да бъде удължен. Обещано било обаче, че след преодоляването на затрудненията, ремонтните дейности да бъдат довършени. Сключен бил и договор № 526/25.10.2005г. /л.115-117, т.2 от ДП/ за независим строителен надзор между К. Д. и ЕТ „Вектор- инж. П.С."***. Обект на контрол били обектите, изграждани от фирма „Т. ***. При извършената от св. С. проверка, било препоръчано на фирмата „Изпълнител" да укрепи отчасти изградената стена на река „Чепинска", за да се избегне евентуалното подкопаване на изградената дига и разрушаването й.

Въпреки, че предвиденият в договора срок бил 09.11.2005г., фирма „Т. ***, като „Изпълнител” не могла да изпълни възложената й задача в посочения срок. Не бил извършен обемът от работа и необходимите ремонтни дейности на поверените на фирмата обекти. Въпреки това, през месец декември 2005г. св. Б. бил посетен в кабинета си от двама представители на фирмата. Единият, св. Б. познавал, това бил св.М., а другият бил непознат за него. Целта на посещението им била, св. Б. в качеството на „Инвеститорски контрол" от страна на Община Велинград да подпише акт - образец № 19 за обекта гр. Сърница- местността “Орлино”, с който да удостовери, че възложената на „Изпълнителя" строително- ремонтна дейност, е била приключена и са били извършени всички необходими дейности. Св. Б., който бил наясно с извършеното до момента на посочения обект отказал, тъй като реално от пътната отсечка гр. Сърница, местността “Орлино” били възстановени около 30 метра, а съгласно договора общата дължина на нуждаещия се от ремонт участък била 300 метра.

По повод отказа на св. Б. да подпише акта, в който значително било завишено количеството строително- ремонтна дейност, на 16.12.2005г. от името на фирма „Т. *** била подадена жалба до Кмета на Община Велинград, С.Д., като било поискано да бъде сформирана комисия, която да установи етапа на завършеност на извършваната дейност.

От Заповед № 1723/22.12.2005г се установява, че свид. С. Д. назначил комисия, която да обходи посочените обекти и да опише обема на строителството. На 23.12.2005г. комисията извършила проверка на обект „Подпорни стени- ляво и дясно при „Минерална баня" в кв. „Чепино" гр.Велинград. На място било установено, че отразеното в акта- обр.19, съставен от фирмата „Изпълнител" не отговаря на реално извършеното. Комисията изготвила становище, че е необходимо срокът на работата да бъде удължен до 15.02.2006г. Направено било запитване, адресирано до управляващия на фирма „Т. ***, относно неизпълнението на строителството. В Община Велинград бил получен отговор от фирмата, в който се споделяло за затруднения, които обаче щели да бъдат преодолени в кратки срокове и от 26.06.2006г. замразените строителни дейности щели да бъдат подновени /л. 178, т.4 по ДП/.

Със Заповед №839/30.06.2006г на К. Д.. била назначена Комисия, със задача да установи дали след изтичане на посочения срок, фирмата е подновила дейността си по строителството на посочените обекти, съгласно договора. Констатацията й, съгласно протокол с дата 03.07.2006г. /л. 176, т.4 по ДП/ била, че строителните дейности не са подновени.

На 07.08.2006г. /л.175, т.4 по ДП/ при извършената повторна проверка от комисията отново било установено, че изпълнителят не работи. Въпреки отпуснатият допълнителен срок от „Възложителя", не били завършени нито дейностите по изграждането на подпорните стени на река Чепинска, нито възстановяването на участъка от пътя гр. Сърница- местността “Орлино”.

При извършен финансов одит от АДВФК на Община Велинград, за който бил изготвен Одитен доклад № 023Пз/05.06.2006г. /том.8 от ДП/, било установено, че по договора, сключен с фирма „Т. ***, действително извършените обеми работа не отговарят на договорените. По финансовия одит бил назначен експертен анализ, който е извършен от инж. Р. И. Р. /от л. 75 до л. 99 в т. 1 от ДП/ за трите обекта. В същия, експертът констатирал, че фирмата „Изпълнител" е надвзела сума в размер на 354 453.83 лв. /л.90, т. 1 по ДП/.

Във връзка с неизпълнението на договореното строителство, по Искова молба, с изх. № 033-05-28/28-06.2006г. /л.384-386, т.1 от ДП/на Община Велинград, чрез Кмета- С. Д., против фирма „Т. ***, в СГС е заведено Гражданско дело № 1152/2006г. В хода на посоченото дело била назначена техническа експертиза, съгласно чието заключение, фирма „Т. ***, е осъществила само частично договореното, като размерът на неизпълнените ремонтни дейности е 345 418,93 лв. Делото е приключило с влязло в сила Решение от 20.12.2007г. /л.381-383, т.1 по ДП/, въз основа на което на 21.04.2008г. на Община Велинград бил издаден Изпълнителен лист /л.380, т. 1 от ДП/ за горепосочената сума, ведно със законната лихва от датата на завеждането на иска и разноските по делото.

Във връзка с установяване на авторството на документите, свързани с обявената от Община Велинград обществена поръчка, както и за установяване на идентичността на подписите, положени под тях, в хода на досъдебното производство е назначена Графическа експертиза /л.271-282 т. 1 от ДП/.

Видно заключението на последната, поканите за участие в процедурата „договаряне без обявление" до три от фирмите, а именно - „Т. ***, „МК Груп” ЕООД - гр. Пазарджик и „М. 2003г” ЕООД - гр. София са получени от св. К.М., който бил и съпруг на свид. М.М. - управител на „МК Груп" ЕООД - гр. Пазарджик, чиято фирма също участвала, като кандидат в договарянето. Подписите в документите, представени от „Магнит 2003г" ЕООД- гр. София и „Т. ***, били положени от едно и също лице. Така посочените обстоятелства сочат манипулирането на договарянето, без обявление от св. К.М..

В хода на досъдебното производство е назначена Техническа експертиза /л.283-286 т.1 от ДП/, задачата на която била, чрез проверка на място и по документи на обект - „Участък от пътя гр. Сърница- местността “Орлино” да се установят действително извършените строително-монтажни дейности, както и да се съпоставят с изпълнените и фактурираните такива.

Видно от заключението на същата, прието като доказателство по делото по представените по преписката документи и направения оглед на място, не може категорично да се направи извод и сравнение за действително изпълнените видове строително-ремонтни работи. Причината за това заключение е изминалият период от време между частично извършените строително монтажни работи и времето на извършване на експертизата, което е станало през месец март 2007г.. С оглед влязлото в сила съдебно решение на Софийски градски съд, което е със сила на присъдено нещо, неизпълнението на договора и размерът му е факт.

Горната фактическа обстановка, съдът възприе, въз основа на признанието на подсъдимия ,подкрепено от достатъчно доказателства по делото от събраните в досъдебното производство писчени доказателства-/приложени в т.1 догорвор,472/17.09.05г,договор за изпълнение на СМР,,експертен анализ,спрвка за пътувания зад граница,,копие от платежно нареждане и ф-ра за 532хилади лева,искова молба,ИЛ,хар.справка,свидетелство за съдимост,декларация за СИМС,т.2 д-ри за строителство,т3. копие отк банкови документи,,т.4 –документи от обещ.поръчка,т.5 документи и снимки за СМР,т.6 архитектурни документи п-проекти и документи от СМР,т.7 протоколи за установяване на СМР,т.8 одитен доклад,веществени даказателства- кочан с фактури, с попълнена една фактура № 1/24.07.2006 г. с изпълнител „КМ Груп” ЕООД, кочан с фактури, с попълнена една фактура № 0000000859/14.12.2005 г. с изпълнител „Магнит 2003” ЕООД. Всички останали бланки в кочана са подпечатани с печата на „Магнит 2003” ЕООД и подписани. Фактурите в кочана са от № 0000000859/14.12.2005 г. до № 0000000891. Кочан с фактури, с попълнена една фактура № 0000000100/21.12.2005 г. издадена от „Т. БГ” ЕООД. Всички бланки са подпечатани с печата на същата фирма и подписани. Фактурите в кочана са от № 0000000100/21.12.2005 г. до № 0000000132. Кочан с фактури, от които са попълнени фактури с № 1/09.10.2006 г., № 2/14.11.2006 г., № 3/16.11.2006 г., № 4, № 5/16.11.2006 г., № 7/06.12.2006г. № 8/13.12.2006 г., № 9/21.12.2006 г. кочана съдържа фактури от № 1 до № 33. Кочан с фактури, непопълнени, подпечатани с печата на „Дигел” ЕООД гр. Шумен и ЕТ „Тасолен – Таси Тасев”. Печат на фирма „Магнит 2003” ЕООД гр.София, печат на фирма ЕТ „Сашо Н. 69”, печат на фирма „Т. ***, печат на фирма „Емили стакс” ЕООД гр.София, компакт диск /CD/ със съдържание на пощенска кутия – КМ-GROUP@DIR.BG, ВДС събрани посредствоством СРС графическа и ,компютърно техническа експертизи,показанията на разпитатинете в д.п.свидетели по делото посочени в списъка на ОА..Признанието се подкрепя в достатъчна степен от показанията на св.С. че при повикването му от страна на кмета се е явил в стаята на последния.,където е констатирал присъствието на кмета – подс. В., така и на св. М. и друго непознато му лице,, че със съдържанието на договора се е запознал много бегло, като с оглед на изявлението на кмета В. да го подпише веднага, и с мотив че се касае за “стихии и бедствия”, той го е подписал, като едва впоследствие е разбрал за превода в размер на 95 %.Признанието се подкрепя от показанията на св. М. и Г.,  които са осъществявали правни услуги на Община Велинград през 2005,като от тяхна страна не е искана консултация за изготвения договор № 472/17.09.2005 г.,

Признанието се подкрепя в достатъчна степен и от показанията на св. Е., който през месец август 2005г. е работил като главен архитект на Община Велинград, същия коментира за бедствието 2005 г., за което определено по делото не може да има спор, бил е председател на една от комисиите, като е разглеждал документи за изпълнение на СМР, по изпълнение на укрепителни подпорни стени на територията на гр.Велинград. Този свидетел е установил че при събирането на документите по отношение избор на фирми, които да осъществят строително монтажните работи е контактувал основно със св. К.М.. Този свидетел не отрича, че е проверявал подпорните стени в кв. Чепино на реката ляво и дясно, като се е наложило да се прави допълнителна бетонна основа. Според него контактите му са се ограничавали с лицето К.М., тъй като фирма “Т.” била спечелила конкурса, то той контактувал не с управителя на фирмата, а само с М..

От показанията на св. П., ставя ясно че е  била пълномощник на фирма “Т.”, , че собственикът й В.Т. й казал да предаде документите на едно лице, тъй като той си е продал фирмата. В този смисъл са и показанията на св. В.Т., които кореспондират с нейните.

Не без значение са и показанията на св - Е в насока че е била член на комисията по европейски поръчки, като същата визира, че обществената поръчка е била спечелена от фирма “Т. БГ”, а останалите фирми не са представили всички документи и в тази връзка е класирана първата фирма. Тази свидетелка не е дала отговор кой е изготвила договора с фирма “Т.”, респ.за съдържанието на този договор

В досъдебното производство се намират и показанията на разпитаният сиведел С.С.  К., който през 2005 г. е бил делегиран вътрешен одитор на Община Велинград. Този свидетел по време на одита си е извършвал проверка за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, като са били констатирани пропуски и нарушения, които е отразил в предварителен одитен доклад. Този свидетел не отрича, че окончателния одитен доклад не го е изготвил а е от М К. Този свидетел също установява един безспорен факт, че съгласно сключения договор с фирма “Т. БГ” от общината й е преведен аванс от 95 %, като не отрича, че неустойката която е прочел е следната “Там е записано не повече от 10 %”. Признанието на фактите посочени в обстоятелствената час т на ОА се подкрепя в достатъчна степен и от показанията на св.Г.,Н.,Папазова,,И.,Т.,О.,К., С.,Б.,Г,Я. ,д.,А.,я.,на К.м.,Т.,К.,Й.,В.,ж.,Д,Н.,м.,ф.Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства ,които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства,като взаимно се допълват,подкрепят направеното признание и очертават по категоричен начин на гореописаната фактическа обстановка.При тези данни по несъмнен начин се установява, че по повод наводнението през месец март- април и в последствие месец август 2005г. от постоянната комисия за защита на населението по бедствия и аварии при МС са отпуснати средства за община Велинград. Несъмнен е факта, че по това време ВРИД кмет е бил подс. В. и в тази връзка той е бил длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 от НК. Категорично е установено, че отпуснатата сума е в размер на 1 421 706 лева за преодоляване и възстановяване последиците. В конкретният случай относима е сумата от 560 000 лева от която  отпусната за възстановяване на подпорна стена в ляво пред банята в кв. Чепино е в размер на 120 000 лева, възстановяване подпорна стена в дясно пред банята в кв. Чепино 140 000 лева и 300 000 лева за възстановяване пътя Сърница- местността “Орлино”.  Не може да има спор, че с оглед отпуснатите средства е трябвало да се проведат процедури за възлагане на обществена поръчка. Действително тя се е провела без обявление, тъй като не е имало време и е трябвало да се определи изпълнител. Категорично е установено, че покани за участие в процедурата договаряне без обявление са получили фирма “Т. БГ” ЕООД София, “Магнит 2003 ЕООД София и фирма “МК Груп” ЕООД Пазарджик.  Действително с оглед на представената документация изрядната такава е била представена само от фирма “Т. БГ “ ЕООД, предвид на което комисията е препоръчала да се сключи договор с тази фирма. Следва обаче да се отбележи, че по отношение на цитираните по-горе три фирми се явява един и същи представител, а това е именно свид. К.М.. Не може да бъде игнорирано обстоятелството, че по отношение на представителната му власт за тези фирми този свидетел няма каквито и да било писмени правомощия, но независимо от това свидетелите го посочват, че именно той извършва дейности свързани с обслужването на тези фирми и участието им във въпросния конкурс. Графологическата експертиза визира, че той е приемал документи на тези три фирми, като подписът е бил именно неговия.  Не може да бъдат игнорирани в тази насока показанията на свид. Т.Е., че свид. К.М. въпреки, че следва да има състезателност в конкурса, той представлява реално и трите фирми, взима поканите за тях, дава офертите, интересува се как върви обсъждането, конкурса и коя фирма е обявена за победител. Всичко това е било без да има той каквото и да било пълномощно за нито една от тези фирми. Не може да не бъде взет под внимание факта, че по време на полагането на подписите от страна на свид. С.-***, последния е установил свид. К.М. в кабинета на кмета В., което води до извод, че той играе активна роля при сключване на този договор. Мотивите в тази насока се извеждат от факта, че реално имаме подписан договор от страна на изпълнителя “Т. БГ”. В случая не може да има спор, че собственика на тази фирма е именно, лицето Джорджевич, но доказателствата по делото сочат, че това лице няма адресна регистрация в страната, не е намерен в същата, фирмата му няма никакви активи, нито в банка, нито като движимо и недвижимо имущество, както и респ., че не е бил в страната по време на сключването на този договор. В този смисъл следва да се има и в предвид и удостоверение издадено от частен съдебен изпълнител Йордан Ценов. От тук се навежда и довода, че самият кмет на община Велинград, подс. В. не би могъл да извършва преговори и да подпише договор с отсъстващо лице, реално договора с № 472/17.09.2005г., който е за сумата от 560 000 лева е сключен без каквито и да било преговори и без подписа реално да е положен от собственика на фирмата изпълнител. Следва да се отбележи, че въпросните обекти е следвало да бъдат изпълнени до 09.11.2005 година, т.е. в рамките на по-малко от два месеца е трябвало да се реализират в голям обем строително монтажни дейности. На практика се установява, че дори фирма “МК Груп” ЕООД, собственост на свид. М.М. е била поканена да участва в търга без да има какъвто и да било строителен опит, без необходимата техника и работници. Това се отнася и за останалите две фирми участвали в конкурса. Предвид липсата на каквато и да било обезпеченост с ресурси, се установява, че фирма “Т. БГ” действително е сключила договори с подизпълнители и това е фирмата “Гео транс” ООД Пазарджик, със собственик Б.Я., главен инж. А.К., технически ръководител В.Д. и строителен техник И.А..  Всеки един от тях, не отрича че основните му контакти са били със свид. К.М.. Безспорно  е установено, от показанията на свид. Б., че всеки един от трите обекта вместо предвидените по-големи суми да бъдат реализирани в извършени строително монтажни работи то изпълнението им е за много по малко средства и респ. качеството на работа не е било на високо ниво. В подкрепа на това, е и че собствениците на “Геотранс” не са получили договорената сума, а са получили една минимална част от нея. При така установената фактическа обстановка и анализ на доказателства, съдът намира, че от обективна и субективна страна, подсъдимият е осъществил  съставът на престъплениета по  чл.219, ал.3, във връзка с ал.1 от НК, тъй като  на 17.09.2005г. в качеството си на длъжностно лице - временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Велинград, не е положил достатъчно грижи за управлението, ръководенето и стопанисването на повереното му сума от 1 421 706 лв., предоставена по решение СБ-15/09.09.2005г. на ПКЗНБАК, предназначена за преодоляване на последиците от интензивните валежи през юли- август 2005г. в Община Велинград, като не е изпълнил правомощията си, регламентирани в чл.44 ал.1 т.2, т.5, т.8, т.11 от ЗМСМА и е сключил договор № 472/17.09.2005г. по начин, по който не е обезпечил евентуалните вредни последици от неизпълнението му, а именно: лишил е Община Велинград от възможността да задържи дължимата неустойка в размер на 10 %, в случай на неизпълнение на договорените СМР от „Изпълнителя” „Т. БГ" ЕООД и от това са последвали значителни щети в размер на 28 000 лв. за Община Велинград, като деянието е извършено умишлено.Всички тези безспорно доказани по делото фактически обстоятелства, преценени съвкупно,  обусловят извод , че действията на подсъдимия, несъмнено притежаващ качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т1, б. "б" НК, осъществяват обективните признаци на инкриминираното му престъпление по чл. 219, . ал. 3, вр. ал. 1 НК. Освен по въпроса за наличието  на елементите от обективната страна на състава на инкриминираното престъпление,от материалите по делото става ясно че е налице и  субективна страна на престъплението,тъй като  длъжностното лице  съзнава, че нарушава възложените му по силата на нормативен акт задължения, уреждащи обема и характера на дължимите грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество. В съзнанието му  съществуват представи и относно резултата - последвало значително разпиляване на имущество в размер на 28 000 лв и, които общественооопасни последици  са целени  от него. Същият съзнателно е действал в интерес на фирма „Т. ***. Определено е налице възможността да се предвиди, че изплащайки авансово 95% от стойността на договора, не се гарантират интересите на Общината, изразяващи се в запазване поне на неустойката от 10%. По несъмнен начин от възприетите доказателства по делото се установява, че подс. В. е бил близък със св. М.. По делото са приложени ВДС, който визират един последващ период след подписване на въпросния договор. Независимо от това, от същите се установява, че подсъдимия и този свидетел определено имат приятелски и близки отношения, които не се създават в рамките на един или два месеца. В тази насока логиката, е че на същия определено му е бил известно, че М. е без официални правомощия и вероятността да изпълни точно възложената работа и в срок е съмнителна. Въпреки това е допуснал авансово изплащане на сумите почти в пълен размер от стойността на договора и не е предприел никакви мерки да гарантира интересите на Общината и на жителите й, с което е застрашил, а впоследствие и ощетил бюджета на Община Велинград. Подс. В. е подписал горепосочения договор, като представляващ Общината, а ответната страна е била представлявана от св. М.. Двамата се познавали добре отпреди, като взаимоотношенията им били не само чисто служебни, но и приятелски. Буди съмнение доверието, което подс. В. е проявил към св. М. и това явно е повлияло при сключване на договора. По този начин при изпълнение на задълженията си са създадени пречки за успешното обезщетяване на Общината при евентуално неизпълнение на същия договор. Подс. В. е знаел, че преведените в повече 28 000 лв. по договора, представляват част от неустойката при неизпълнение. Съзнавал е, че по договора се изплащат повече средства, но воден от чисто лични мотиви- познанството си със св. М. е подписал същия.

От всичко това се налага и изводът че,подс. А.В., в качеството на ВРИД Кмет на Община Велинград, при сключването на договор № 472/17.09.2005г. не е проявил необходимата грижа, за управлението, ръководенето и стопанисването на повереното му имущество на стойност 1 421 706 лева, предоставени от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет. Като орган, на който по закон е предоставено правото да насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи на Община Велинград, той е нарушил чл. 44 ал.1 т.2 от ЗМСМА, тъй като при сключването на горепосочения договор, той съзнателно е допуснал на фирмата „Изпълнител" да бъдат изплатени средства в размер на 95 % и по този начин е лишил Община Велинград от възможност при неизпълнение да получи дължимата неустойка в размер на 10 %, съгласно клаузите на договора, а именно 56 000 лева.Подс. В. е нарушил и разпоредбата на чл.44, ал.1, т. 5 ЗМСМА съгласно която Кметът е органът, който организира изпълнението на общинския бюджет. Последният, давайки преимущество на личните си връзки и познанство със св. М., представляващ „Изпълнителя", не е действал съобразно с интересите на Общината и в резултат на това е допуснал да настъпят щети за Община Велинград, в размер на 28 000 лева; /5% от общата сума по договора/. В. с действията си е нарушил и разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, която предвижда, като правомощие на кмета да организира изпълнението на задачите, произтичащи от актове на МС. В конкретния случай, последният е контролирал разходването на средства които са били отпуснати на Общината от Постоянната комисия по бедствия и аварии към МС. В нарушение на задължението си , като Кмета на Община Велинград, не е използвал отпуснатите средства по начин гарантиращ най- бързо възстановяване на последиците от настъпилите валежи. С това е навредил на интересите на Общината. Той е сключил договор № 472/17.09.2005 година, без да прецени липсата на техническа съоръженост и подготвеност на строителната фирма, да извърши необходимите възстановителни работи.

Нарушавайки разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.11, подс. В., като длъжностно лице, на което е възложено да организира и ръководи управлението при бедствия и аварии в Общината, не е предприел адекватни и правилни действия, гарантиращи действително защита на населението. В условията на настъпилите природни бедствия било е необходимо да се гарантират, както интересите на избрания инвеститор, така и на населението на Община Велинград. Това не било сторено от подс. В., тъй като съгласно подписания от него договор на „Т. *** са били изплатени авансово 95 % от средствата отпуснати за преодоляване на кризата. По този начин не е бил гарантирана неустойката в размер на 10 % от общата сума за Общината т.е по разпореждане на подс. В. са били надплатени средства в размер на 5 % от общата стойност на договорените строително-монтажни дейности в размер на 28 000 лева.

При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимият  за извършеното от него престъпно деяние съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК относно целите на наказанието и чл.54 от НК при неговата индивидуализация. Съдът отчете обществената опасност на деянието,която е  висока отчитайки че се касае за отпуснати парични средства дадени в насока преодоляване на последици от природни бедствия, с които на практика се злоупотребява.

Съдът прецени и обществената опасност на личността на подсъдимия,която  определя като невисока.Като смекчаващи отговорността обстоятелство се отчете факта че е млад човек,семеен,с добри характеристични данни и чисто съдебно минало.

 Като прецени всички обстоятелства а и при спазване на разпоредбата на  чл.373 ал.2 от НПК,при индивидуализиране на наказанието за  извършеното от него престъпление и като се ръководи от разпоредбите на общата част на НК съдът, определи наказание от 2години ЛОС,което на основание чл.58а ал.1 от НК намали с една трета/с осем месеца/ и наложи от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/ ИЛИ ШЕСТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА/.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. 1 от НК,
се  ОТЛОЖИ изпълнението на наложеното наказание ЛОС за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 37 ал. 1 т. 6 от НК,
се ЛИШАВА подсъдимият
, от правото да заема длъжността Кмет на населено място за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
За да наложи тези наказания съдът взе в предвид,че не може да се утежнява положението на подсъдимият,тъй като както се отбеляза по горе-  до първоинстанционното разглеждане на делото отново ,се е стигнало след жалба на жалба на условно осъденият на две години и шест месеца  лишаване от свобода,отложено за изпитателен срок от четири години и на основание чл.37, ал.1, т.6 от НК лишен от право да заема определена държавна или обществена дейност за срок от две години против писъда от 11.11.2009г. по НОХД №641/2009г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик/против същата липсва протест/.

За да лиши подсъдимият от   от правото да заема длъжността Кмет на населено място за срок от ДВЕ ГОДИНИ.,се взе в предвид и харектера на извършеното от него престъпление- умишлено проявена безстопанственост - чл. 219, ал. 3 НК

Веществените доказателства, а именно:: кочан с фактури, с попълнена една фактура № 1/24.07.2006 г. с изпълнител „КМ Груп” ЕООД, кочан с фактури, с попълнена една фактура № 0000000859/14.12.2005 г. с изпълнител „Магнит 2003” ЕООД. Всички останали бланки в кочана са подпечатани с печата на „Магнит 2003” ЕООД и подписани. Фактурите в кочана са от № 0000000859/14.12.2005 г. до № 0000000891. Кочан с фактури, с попълнена една фактура № 0000000100/21.12.2005 г. издадена от „Т. БГ” ЕООД. Всички бланки са подпечатани с печата на същата фирма и подписани. Фактурите в кочана са от № 0000000100/21.12.2005 г. до № 0000000132. Кочан с фактури, от които са попълнени фактури с № 1/09.10.2006 г., № 2/14.11.2006 г., № 3/16.11.2006 г., № 4, № 5/16.11.2006 г., № 7/06.12.2006г. № 8/13.12.2006 г., № 9/21.12.2006 г. кочана съдържа фактури от № 1 до № 33. Кочан с фактури, непопълнени, подпечатани с печата на „Дигел” ЕООД гр. Шумен и ЕТ „Тасолен – Таси Тасев”. Печат на фирма „Магнит 2003” ЕООД гр.София, печат на фирма ЕТ „Сашо Н. 69”, печат на фирма „Т. ***, печат на фирма „Емили стакс” ЕООД гр.София, компакт диск /CD/ със съдържание на пощенска кутия – КМ-GROUP@DIR.BG, се постанови да се върнат на К.М. ***, с ЕГН **********.

С доказване на обвинението съдът прие, че гражданският иск се явява основателен и доказан за причинените имуществени вреди от страна на подсъдимия спрямо Община Велинград.

Налице е виновно поведение, противоправен резултат и причинна връзка между тях. Подс. В. в качеството си длъжностно лице - ВРИД Кмет на Община Велинград е сключил Договор № 472/17.09.2005г. с „Т. *** за строителни дейности по три обекта, засегнати от обилните валежи. При сключването му подс. В. не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество, каквито са отпуснатите парични средства, тъй като в нарушение на клаузите на самия договор е наредил да бъдат изплатени авансово на „Изпълнителя" 95 % от средствата, вместо 90 %. По този начин с действията си, още при сключването на договора, подс. В. не е стопанисал средствата и е лишил Общината от възможност при евентуално неизпълнение от страна на „Изпълнителя" да получи полагащия й се размер неустойка, а именно 10 % от стойността на СМР. С тези си действия подс. В. още в началото, при подписването на договора, е създал предпоставки за неизпълнение на възложената работа, изплащайки сума, надвишаваща с 5% сумата, която е трябвало да бъде изплатена. Като длъжностно лице, оправомощено по закон да сключва такива договори, подс. В. е трябвало да сключи договора по начин, че да обезпечи неговото изпълнение, а така също да обезпечи и размера на неустойката, която Общината е следвало да получи в случай на неизпълнение. С действията си той е създал възможност на Община Велинград да бъдат нанесени значителни щети във време на обявено кризисно положение, когато защитата и безопасността на местното население изисквали да се вземат решения, гарантиращи овладяване на ситуацията, във възможно най-кратък срок. Подс. В. с деянието си всъщност не само не е допринесъл за възстановяване на последиците от природните бедствия, но с проявената от него безстопанственост, е създал обективна възможност за ощетяване на Общината, изплатил е сума надвишаваща с 5 % , полагащата се и не е гарантирал интересите на Общината, при евентуално неизпълнение на възложената работа. В резултат на тези действия на подс. В. *** са били нанесени имуществени вреди в размер на 28 000 лв, равняващи се на 5 % от общата стойност на договорената строителна дейност, а тя е била 560 000 лв. Същият е трябвало да преведе авансово на „Изпълнителя" сума в размер на 90 % от стойността на строително-монтажните работи, а е превел 95 %, като не е гарантиран размерът на неустойката. Това са реално причинените на Общината щети, вследствие от проявеното от подс. В. умишлена безстопанственост.

С оглед на извършеното от подъсимият В. престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.1 от НК той бе осъден да заплати на Община Велинград сумата в размер на 28 000лв., явяваща се обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 17.09.2005г. до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият  бе осъден да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 412лв., както и да заплати 4 %ДТ върху уважения граждански иск- в размер на 1120лв,,както и да заплати на Община Велинград направените от последната съдебно- деловодни разноски в размер на 2 200лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си и изготви мотивите си към нея.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: