Мотиви:към присъда от 30.06.2010Г. постановена по НОХД № 440/2010г. по описа на Пазарджишки окръжен съд.

 

 

 

    Пазарджишка окръжна прокуратура обвинява Б.К.Ц. в това ,че в периода от 12.05.2008 г. до 05.06.2008 г. в гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, е представил неверни сведения пред ОРА гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, в нарушение на задължение да предостави истински такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, а именно:

- на 12.05.2008 г. в гр. Пазарджик е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения за обработвани от него земи по три схеми за субсидиране в Общо заявление за единно плащане на площ от 12.05.2008 г., с вх. № 15916863/2008 г., с УИН 1312050812427 и УРН 222464, в което е заявил, че обработва земеделски земи с обща площ 25,68 хектара, в землищата на гр. Пещера и с. Радилово и

- на 05.06.2008 г. в гр. Пазарджик в Молба за корекция на данни вх. № 02-132/454 от 05.06.2008 г., с която оттеглил следните БЗС от първоначално подаденото заявление за подпомагане – БЗС № 56277 -503- 1 и БЗС № 56277 -503- 2 и добавил БЗС № 56277-154-4, като съгласно таблица на използваните парцели 2008 г. заявил, че обработва общо 14 на брой земеделски земи с обща площ 27,63 хектара, в землищата на гр. Пещера и с. Радилово, а в действителност, реално е обработил 11,47 хектара земеделска площ, в землищата на гр. Пещера и с. Радилово, в нарушение на задължението да предостави верни данни, регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадено от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с което е целял да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, по три схеми: СЕПП, НР1 и АЕП /Схема за единно плащане на площ, Схема за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони и Агроекологични плащания/, като необработените земеделски земи са в общ размер на 16.16 хектара с подробно изброени парцели –престъпление по чл. 248 а ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл. 2 ал. 1 от НК.

В съдебно заседание обвинението се поддържа така както е внесено с обвинителния акт.

Подсъдимият разбира обвинението и дава обяснения по него като твърди ,че не е бил запознат със задължението да обработи дадените му площи преди да ги заяви за субсидиране.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност прие за установена следната фактическа обстановка:

През 2006 г. стартирали Европейските  програми, свързани с подпомагане на земеделските стопани, които обработват земеделски площи, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Процедурата давала възможност всеки стопанин, обработващ земеделска земя да кандидатства за подпомагане, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ по схеми и мерки на общата селскостопанска политика.

Условията и редът за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания са регламентирани в Наредба № 107 от 23.08.2006 г., издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Съгласно чл. 32 ал. 1 от ЗПЗП, за да кандидатства за субсидиране, земеделският производител подава лично или чрез упълномощено лице „Общо заявление за плащане на площ”, по образец, в срок до 15 май на годината , за която кандидатства. Заявлението за подпомагане се подава в Областните разплащателни агенции по постоянен адрес на кандидата, ако е физическо лице или адреса на управление, ако е юридическо лице или едноличен търговец. Териториалните структури на РА към ДФ „Земеделие” издават уникален идентификационен номер /УИН/ на всяко заявление, като то се счита за подадено на датата, на която е получило УИН. Празната бланка на заявлението се получава от съответната Общинска служба по земеделие и включва данни относно кандидата – ФЛ или ЮЛ, данни относно банковата сметка, на която да бъде изплатена субсидията, данни за упълномощеното лице, когато не се подава лично от кандидата, посочване на схемите и мерките за подпомагане, общи документи за физическото или юридическото лице, както и декларация от кандидата за спазване на специфичните изисквания по схемите и мерките, за които кандидатства. Към Заявлението кандидатът прилага Таблица на използваните парцели, в която посочва за всеки един от парцелите землището, в което се намира, № на парцела от СИЗП, културата, която отглежда, площта, измерена в хектари и схемите за подпомагане, по които кандидатства за субсидии. Към Заявлението кандидатите прилагат Карта на Блок земеделско стопанство /БЗС/ на хартиен носител за всеки един от парцелите, които се издават от съответната Общинска служба ”Земеделие”. Кандидатите за субсидиране, заедно със служители на общинската служба, очертават границите на обработваните от тях площи, посочват размера и начина на трайно ползване на парцела. Очертаването на БЗС става чрез специална програма, като кандидатът показва на предоставената му ортофотокарта кои земи обработва. Всяка от припознатите площи се очертава в системата, разпечатва се на хартиен носител карта на БЗС в два екземпляра. Единият се съхранява в ОСЗГ, а другият екземпляр е за кандидата. Всички карти на БЗС се прилага към заявлението на кандидата за субсидиране.

Съгласно чл. 3 от Наредба № 106, задължение на всеки един от кандидатите е при попълване на данните в Заявлението за подпомагане да бъде коректен относно тяхната истинност и достоверност. Бенефициентът е длъжен при идентификацията на земеделските парцели да декларира действително обработваната площ в хектари, местонахождението на парцелите, както и начина на трайното им ползване. Земеделските производители следва да извършат селскостопански мероприятия в такъв обем, какъвто са посочили в заявлението и то на цялата площ, заявена от тях. Неспазването на тези задължения води до внасяне на неверни сведения в заявлението.

При стартиране на процеса на подаване на Общо заявление за единно плащане на площ до Разплащателната агенция /РА/, през земеделската 2007 г. с писма от Главния Директор на Дирекция „Земеделие и гори” гр. София, ръководителите на Областните дирекции били уведомени, че е необходимо да организират мащабна разяснителна кампания, с цел запознаване на земеделските стопани – кандидати, за възможностите за участие по схемите и мерките за директни плащания пред Областна разплащателна агенция към ДФ «Земеделие» гр. София /лист 37 – лист 39 от делото/. През земеделската 2008 г. също била проведена такава разяснителна кампания, с цел всички земеделски производители по региони, които обработват земите си, да бъдат запознати, както с изискванията за получаване на субсидии, така и относно процедурата за кандидатстване. Идеята била да бъдат усвоени максимален размер средства от фондовете на Европейския съюз. Именно през 2008 г. в рамките на така предприетата кампания, Б.К.Ц. *** разбрал от служители при ОСЗГ гр. Пещера за възможността, като бенефициент да декларира ползваните от него пасища и други земеделски земи и да получи субсидии по схемите и мерките за директни плащания от ОРА гр. Пазарджик.

Ц. *** и отглежда значителен брой дребен рогат добитък – овце, като животновъдното му стопанство наброявало около 200 броя. През 2008 г. местните животновъди решили да образуват свое сдружение, с идея с общи усилия да подпомогнат развитието на животновъдството в региона и да охраняват интересите си като земеделски стопани. Председател на Управителния съвет на сдружението бил св. Н.П.. Б.Ц. също бил член на новообразуваното Сдружение на животновъдите в гр. Пещера.

В началото на месец март 2008 г. на Община Пещера били предоставени от ОСЗГ гр. Пещера списъци с мерите и пасищата, общинска собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ. По този повод св. М.А. *** информирала членовете на Сдружението на животновъдите в гр. Пещера за възможността да им бъдат предоставени тези мери и пасища за ползване, чрез подписване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска собственост. За целта било необходимо всеки един от членовете да подаде молба до Кмета на Община Пещера, в която да посочи имотите, които желае да му бъдат предоставени. Размерът на безвъзмездно отстъпваната общинска земя се определял в зависимост от броя и вида на отглежданите животни от отделния земеделски стопанин. Към молбата се прилагали и удостоверение за налични животни, издадено от Районна ветеринарно-медицинска служба гр. Пещера и регистрационна карта на земеделския производител.

На 28.03.2008 г. било проведено заседание на УС на Сдружението на животновъдите в гр. Пещера, на което били разгледани молбите на животновъдите за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ /лист 25 от делото/. На заседанието, като представител на Община Пещера, присъствала и св. А.. Съставен бил протокол от същата дата, съгласно който било взето решение на животновъдите, отглеждащи едър рогат добитък да бъдат предоставени по 10 декара от общинската земя, а на тези, отглеждащи дребен рогат добитък – по 1 декар. На това събрание Б.Ц. не е присъствал, но въпреки това като член на сдружението и отглеждащ значителен брой дребен рогат добитък – овце, имал право да получи за ползване общински мери и пасища. За тази цел Ц. подал молба с вх. № 94-00-463 от 11.04.2008 г., адресирана до Кмета на Община Пещера за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински земи в землището на гр. Пещера и с. Радилово /лист 19 от делото/. Към нея приложил Удостоверение за наличния брой овце, общо 149 броя, издадено от д-р Т. А. при РВМС гр. Пазарджик/ лист 21 от делото/.  Б.Ц. приложил и регистрационна карта на земеделски производител, издадена и заверена от Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Пазарджик от 13.03.2008 г. /лист 20 от делото/.

След разпределяне на имотите общинска собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ и подаване на молба от всеки един от членовете на сдружението на животновъдите до Кмета на Община Пещера, били сключени договори за учредяване на безвъзмездно право на ползване на тези недвижими имоти. На 12.06.2008 г.  Ц., като наемател, също сключил такъв договор с Община Пещера, представлявана от Кмета С. В. /лист 11 до лист 12 от делото/. По силата на този договор на  Ц. били предоставени за временно безвъзмездно ползване 7 на брой парцели, в землището на гр. Пещера и 2 броя в землището на с. Радилово, с обща площ 11.04 хектара. Имотите, предмет на договора, били със статут – мери и пасища и се предоставяли за срок от една година. При подписване на договорите животновъдите, в полза на които е било отстъпено безвъзмездно право на ползване на общинските земи, били предупредени, че е необходимо лично да се запознаят с местонахождението и състоянието на земите.В тази връзка свидетелката А. установи ,че лично няколко пъти е уведомявала животновъдите в това число и подсъдимия,че следва да почистят предоставените им мери и пасища и тогава да кандидатстват по горепосочените програми.

       На 08.05.2008 г. и на 09.05.2008 г.  Б.Ц. ***, за да идентифицира и очертае парцели – пасища, мери и ливади, в землището на гр. Пещера и с. Радилово, с които смятал да кандидатства за отпускане на субсидии пред ОРА гр. Пазарджик. Регистрирал се като земеделски стопанин в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/.  Ц. посочил местонахождението на парцелите, площта, както и начина на трайно ползване – пасища, мери и ливади. Идентификацията на имотите се извършила в посочените дни от служителя на ОСЗГ гр. Пещера – св. А.Ш. и самия кандидат. Самата процедура по очертаването на границите на имотите била извършена въз основа на самолетни снимки, направени през 2006 г. След издаването на Карти на БЗС / Блок земеделско стопанство/ за заявените имоти на хартиен носител, те били подписани, както от  Ц., като декларатор, така и от посочения служител на ОСЗГ гр. Пещера. Изготвени били на хартиен носител 15 на брой Карти на БЗС за 15 броя имота, с обща площ 25.68 хектара, всички находящи се в землището на гр. Пещера и с. Радилово. /лист 106 до лист 120 от делото/. При очертаването на имотите подсъдимият подписал и Декларация от 08.05.2008 г., с която декларирал, че е запознат от служители на ОСЗГ гр. Пещера, че един от заявените от него имоти – БЗС по СИЗП № 61371-85-1, находящ се в землището на с. Радилово, представлява неземеделска площ по данни в системата и е негоден за подпомагане.  Ц. бил предупреден, че ако заяви имота ще му бъде отказано плащане за същия и ще му бъдат наложени санкции за бъдещ период /лист 24 от делото/.В тази насока и св.Ш. е разяснила на подсъдимия как трябва да са почистени имотите ,за да се кандидатства с тях.

На 12.05.2008 г., Б.Ц., лично, като физическо лице, подал пред Областна Разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие” Общо заявление за плащания на площ 2008 г. с № 15916863 от същата дата, УИН 1312050812427 и УРН 222464 /лист 92 до лист 103 от делото/. Ц. кандидатствал за отпускане на субсидии по три схеми за подпомагане, а именно: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/,  Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони /НР1/ и Агроекологични плащания /АЕП/. В приложената, към заявлението, таблица на използваните парцели за 2008 г., Ц. посочил общо 15 броя парцели, находящи се в землището на гр. Пещера и с. Радилово, с  площ 25.68 хектара.Подсъдимият Ц. е посочил за субсидиране по СЕПП и НР1 всички имоти, а по АЕП – с 6 на брой, с площ 10.82 хектара. В графа „основание за ползване” на Таблицата Ц. посочил код 3 – „договор за наем” / към онзи момент не е било необходимо кандидатите да доказват правно основание за ползване на имота/. В графа „група култури” за заявените имоти подсъдимият посочил „естествени ливади и затревени площи”. В „Таблицата за отглежданите животни” към заявлението, Ц. посочил общо 146 броя овце, по вид, порода и номер на ушна марка. Ц. попълнил и „Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания”, ведно с Декларация, като общата площ на земеделските земи, заявени по тази мярка била 10.82 хектара. Към Заявлението, кандидатът приложил и 15 броя карти на блок земеделско стопанство, издадени от ОСЗГ гр. Пещера, с очертани граници и размери на декларираните парцели, копие от лична карта и разпечатка за открита банкова сметка *** „Пощенска банка” АД, клон гр. Пещера.

На 31.05.2008 г. Б.Ц. ***, за да идентифицира и очертае още един парцел, находящ се в землището на гр. Пещера. Ново декларираният имот бил изчертан от Ц. *** – М. Г..

С Молба вх. № 02-132/454 от 05.06.2008 г. до ОРА гр. Пазарджик, Б.Ц. внесъл корекции в първоначално декларираните в заявлението площи за подпомагане /лист 121 от делото/. Бенефициентът оттеглил 2 броя БЗС с № по СИЗП 56277-503-1 и БЗС № по СИЗП 56277-503-2 и заявил един нов парцел за субсидиране с БЗС № по СИЗП 56277-154-4, с площ 2,71 хектара, находящ се в землището на гр. Пещера /очертан на 31.05.2008 г./. Към молбата приложил „Таблица за идентификация на парцелите за 2008 г.” и 1 брой карта на БЗС на добавения имот. С тази последваща молба, Б.Ц. кандидатствал за получаване на субсидии с общо 14 броя парцели, с площ 27,63 хектара – постоянно затревени площи, находящи се в землището на гр. Пещера и с. Радилово, общ Пещера.

След обработката и регистрирането на документите на Б. Ц. ***, сканираните образци били изпратени в ЦУ на ДФ „Земеделие” гр. София за одобрение и изплащане на субсидиите. След извършена проверка от Централното управление, заявените от подсъдимият парцели били определени на принципа „риск - анализ” за извършване на проверка на място, която да установи действително обработваните от бенефициента земеделски земи.

Съгласно заповед № 31554/22.07.2008 г. на гл. експерт М. Н. при РТИ гр. Пловдив била назначена проверка на място на декларираните от Ц. 14 на брой имоти, находящи се в землищата на гр. Пещера и с. Радилово /лист 57 от делото/. Същата била извършена от св. И.Т., експерт от ДФ „Земеделие”, командирован в РТИ гр. Пловдив, в периода от 29.07.2008 г. до 30.07.2008 г. Св. Т. предварително уведомил за това Ц., но същият не е присъствал на извършената теренна проверка. За констатираното състояние на парцелите, св. Т. съставил контролен лист, в който за всеки един от декларираните терени посочил мярката, по която кандидатства бенефициентът, заявената площ в хектари, заявена култура, както и измерената допустима за подпомагане площ и културата, установена на място при проверката /лист 58 до лист 78 от делото/. В графа „забележки”, за някой от декларираните имоти, св. Т. е посочил, защо парцелът е частично или изцяло недопустим за подпомагане. Идентифицирането и измерването на допустимата за подпомагане площ било извършено от експерта с помощта на GPS-устройство. Относно необработените парцели, св. Т. извършил визуален контрол и заснемане на терените с цифров фотоапарат /снимки лист 180 до лист 218 от делото/. Експертът констратирал, че от общо заявените 14 броя парцели, с площ 27,63 хектара, реално са обработени и отговарят на изискванията за подпомагане парцели, с площ от 11.47 хектара. Необработената площ била в размер на 16,16 хектара. При извършената проверка, св. Т. установил, че в най-лошо агроекологично състояние са парцелите, отдадени на  Ц. ***. В графа „забележки” в контролен лист, експертът изрично е посочил за някои от парцелите, че са недопустими за подпомагане, тъй като не са почистени от орлова папрат и друга нежелана растителност, каквито са изискванията на Техническия инспекторат, не са извършени и минимума необходими селскостопански мероприятия. Площите били силно затревени, непочистени от камъни и дървета и не можели да бъдат използвани по предназначение, а именно за паша на животни.

Въз основа на констатираното при извършената теренна проверка, било изготвено и изпратено от ръководителя на РТИ гр. Пловдив Илия Илиев уведомително писмо вх. № 01-164/2293 от 12.12.2008 г. на Б.Ц., ведно с копие от Контролен лист /лист 82 от делото/. С писмото на  Ц. била указана възможността в 10 – дневен срок да направи забележки и възражения относно установените несъответствия между размера на декларираните площи в подаденото от него заявление и размера на реално обработените площи.  Б.Ц. не оспорил констатациите на експерта, св. Т.. Въз основа на установеното от експерта от РТИ гр. Пловдив, на  Б.Ц. за стопанската 2008 г. не били изплатени субсидии.

     За да се установи какво е било състоянието на заявените от  Ц. земеделски земи през 2008 г., какви агротехнически мероприятия са били извършвани на тях, конкретизиране на необработените парцели и състоянието на земята към момента на провеждане на разследването, по делото е назначена агротехническа експертиза. Експертите Д.А. и В.С. за изпълнението на поставената задача проучили обстойно всички писмени и снимкови материали по делото, провели лична среща с  Ц.,***, след което на място са извършили и визуална проверка на площите в гр. Пещера и с. Радилово. След извършената проучвателна и аналитична дейност експертите са дали заключение, че размерът на необработените и неотговарящи на агротехническите изисквания земи е общо 16,16 хектара.

    Заключението на Съдебно-агрономическата експертиза /лист 177 до лист 179 от делото/ сочи, че изцяло необработен бил парцел № 1883624, с БЗС номер по ИСАК № 1405885, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-154-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,71 ха, със затревени площи.

    Частично обработени били следните земеделски земи:

1.парцел № 1570205, с БЗС номер по ИСАК № 1125607, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-51-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 4,63 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 1,04 ха и необработена в размер на 3,59 ха.

2. парцел № 1570188, с БЗС номер по ИСАК № 1125591, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-50-3, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 1,25 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,87 ха и необработена в размер на 0,38 ха.

3. парцел № 1570220, с БЗС номер по ИСАК № 1125618, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-259-14, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 7,14 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 2,23 ха и необработена в размер на 4,91 ха.

4. парцел № 1570196, с БЗС номер по ИСАК № 1125601, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-50-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,32 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,37 ха и необработена в размер на 1,95 ха.

5. парцел № 1570245, с БЗС номер по ИСАК № 1125646, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-502-1, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 2,42 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 2,17 ха и необработена в размер на 0,25 ха.

6. парцел № 1570199, с БЗС номер по ИСАК № 1125598, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-50-5, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 1,6 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,4 ха и необработена в размер на 1,2 ха.

7. парцел № 1570142, с БЗС номер по ИСАК № 1125573, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-37-4, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,25 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,16 ха и необработена в размер на 0,09 ха.

8. парцел № 1570137, с БЗС номер по ИСАК № 1125567, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-22-3, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 0,64 ха, естествени ливади, от която обработена в размер на 0,4 ха и необработена в размер на 0,24 ха.

9. парцел № 1570183, с БЗС номер по ИСАК № 1125626, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 56277-184-21, находящ се в землището на гр. Пещера, с общо заявена площ 1,5 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,73 ха и необработена в размер на 0,77 ха.

10. парцел № 1570290, с БЗС номер по ИСАК № 1125676, отговарящ на БЗС номер по СИЗП № 61371-85-1, находящ се в землището на с. Радилово, с общо заявена площ 0,36 ха, със затревени площи, от която обработена в размер на 0,29 ха и необработена в размер на 0,07 ха.

     Експертите са дали заключение, че общо необработените от  Б.Ц. земеделски земи са в размер на 16,16 ха.

  Съгласно експертното заключение,  Ц. е заявил, че обработва парцели в размер на 27.63 хектара, а реално е обработвал земеделски площи в размер на 11.47 хектара или 42 % от декларираните, като необработени са земи в размер на 16,16 хектара или около 58 % от декларираните. Агрономическата експертиза ясно установява, че за декларираните имоти не са полагани необходимите грижи. Същите са били заявени, като обработени от  Ц., но в действителност не са провеждани дори минимума селскостопански мероприятия. Съгласно правилата на Техническия инспекторат, за да бъдат площите в добро земеделско и екологично състояние е необходимо земеделският стопанин да извърши определени мероприятия, за да бъде одобрен за подпомагане. Подсъдимият е декларирал парцели, за които като начин на трайно ползване е посочил мери, пасища и ливади. За да бъдат одобрени парцелите за субсидирани е следвало Ц. да почисти пасищата от дребни храсти, трънки, шипки, къпини, орлова и др. видове папрат, едри камъни и др. Необходимо било при нужда терените да бъдат подхранвани с изкуствени торове, да ги полива, да провежда растително-защитни мероприятия. Експертите са констатирали, че такива селскостопански дейности не са били провеждани от  Ц.. Още повече, че той дори не е положил усилие да установи местонахождението на предоставените му от Община Пещера пасища и да се запознае с тяхното състояние. Ако подсъдимият , с грижата на добър стопанин, се беше постарал да се запознае на място с моментното състояние на земите, същият е могъл да се възползва от правото си да оттегли имотите или да възрази констатациите на експерта от РТИ гр. Пловдив.   

 По делото е назначена и счетоводно-икономическа експертиза /лист 164 до лист 170 от делото/, със задача да определи евентуалния размер на субсидиите по отделните схеми, по които е кандидатствал  Ц. *** за стопанската 2008 г. Съгласно заключението на същата, размерът на полагащите се суми за декларираните със заявлението и молбата за корекции общо 14 на брой парцела е следвало да бъде: 2 869.46 лв. по СЕПП, 4 863.49 лв. по НР1 и 2 052.69лв. по АЕП, или общо в размер на 9 785.64 лева. Експертът е дал заключение, че сумата, която евентуално би получил  Ц. за нестопанисваните парцели, е в размер на 5 456.18 лв, по СЕПП – 1 678.27 лв., по НР1 – 2 844.52 лв. и по АЕП – 933.39 лв.

С оглед установяване на авторството на положените подписи в Общо заявление за единно плащане на площ 2008 г., таблица за използваните парцели и таблица на отглежданите животни, подадени от обв. Б.Ц., по делото е назначена Съдебно-почеркова експертиза /лист 155 до лист 160 от делото/. Съгласно заключението на експертизата, подписите, положени на място „Подпис на кандидата” върху общо заявление за плащания на площ с № 15916863/12.05.2008 г., са положени именно от  Б.Ц..

Тази фактическа обстановка съдът възприе отчасти от обясненията на подсъдимия и от показанията на свидетелите Г.К.,Н.п.,Румен Б.,Г.К.,Г.Ч.,М.А. ,А.Ш. и от показанията на св.И.Т. дадени в досъдебната фаза на процеса и приобщени по делото по реда на чл.281 ал.1 т.5 във връзка с ал.3 от НПК.Изцяло се кредитираха и приложените и описани по-горе експертизи.

Експертизите по делото са от надлежните специалисти и са обосновани,те не се оспориха от страните и дават отговор на поставените им въпроси.По тези съображения съдът изцяло кредитира приетите по делото експертизи,почеркова ,агрономическа и счетоводна.

Съдът не възприе обясненията на Ц. в частта в която той твърди,че не е бил запознат с изискванията да бъдат почистени мерите и пасищата и ,че е подписал документите без да ги чете понеже бързал.В тази насока неговите обяснения се опровергаха от показанията на св.А. и Ш..Особено първата свидетелка декларира изключително добро отношение към подсъдимия и не е заинтересована от изхода на делото.Ето защо съдът изцяло кредитира нейните показания ,а не обясненията на Ц. в тази им част с която отрича да е уведомен за почистването на терените.Показанията на А. се подкрепиха и от показанията на св.Г.К..Последният е колега на Ц. и също е получил общински имоти като пасища и мери и ги е заявил по същите програми.Той е категоричен ,че са били уведомени и са знаели ,че имота следва да се почисти.В тази насока са и показанията на св.Ш. която също ги е уведомила за това задължение.Тези факти се подкрепят и от св.Н.П. също колега на Ц. –животновъд.Косвено това се потвърждава и от св.Б. който е установил ,че в имота даден на неговия син има камъни и пътища и е направил корекция и е намалил заявените декари за субсидиране.Св.К. също заяви”казаха ни ,че пасищата трябва да се почистят,ами в Общината ни го казаха това ,като отидохме да получим картите.”

Именно като съобрази показанията на свидетелите в тази им част съдът не кредитира обясненията на подсъдимия и тезата на защитата ,че липсва субективната страна на престъплението-че Ц. не е знаел задължението си да почисти пасищата и мерите от нежелана растителност.

С оглед на горепосоченото изводът, който може да се направи е  че, от обективна и субективна страна, Б.К.Ц. е осъществил състава на престъпление по чл. 248 а ал. 2 във вр. с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл. 2 ал. 1 от НК.

От обективна страна, за да е налице посоченият състав на престъпление е необходимо деецът да декларира неверни сведения в нарушение на задължение да представи истински такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава. Б.Ц. е извършил деянията на 12.05.2008 г. и на 05.06.2008 г. в гр. Пазарджик, като на два пъти е декларирал за субсидиране пред ОРА гр. Пазарджик общо 14 на брой БЗС, находящи се в землищата на гр. Пещера и с. Радилово. За всички заявените парцели  Ц. посочил като правно основание за ползване - договор за наем. Една част от тях, с обща площ 11.04 хектара, му били предоставени по силата на сключен с Община Пещера на 12.06.2008 г. договор за безвъзмездно ползване. Въпреки че страните по договора не съставили приемо-предавателен протокол, както било предвидено в договорните клаузи, всеки един от наемателите е трябвало сам да посети отдадените му имоти, да извърши оглед и съответно да констатира състоянието им. Св. А. посочва, че при подписването на договорите на животновъдите им е било разяснено задължението, че на място всеки от наемателите следва да посети общинските земи, запознати били, че предоставените им земи следва да бъдат почистени и въведени в състояние, позволяващо да се ползват за пасище.  Б.Ц. не проявил интерес към предоставените му общински терени, като дори, оправдавайки се със своята ангажираност, не ги посетил. Въпреки това, тези терени били заявени от него за субсидиране с начин на трайно ползване - пасища. Ц. дори е посочил имот, за който е подписал декларация, че знае, че е неземеделска земя и не може да бъде одобрен за субсидиране / БЗС № СИЗП 61371-85-1/.

Ето защо, съдът намира ,че Б.Ц. е осъществил състава на престъпление по чл. 248 а ал. 2 във вр. с ал. 1 НК във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 2 ал. 1 от НК, тъй като е декларирал в заявлението от 12.05.2008 г. и молбата от 05.06.2008 г., че парцелите са обработвани, а реално за голяма част от тези земи, около 58 %, не са положени грижи, т.е. налице е несъответствие между декларираните мероприятия и реално извършените. По този начин  Ц., като е декларирал, че обработва парцели, с обща площ 27.63 хектара, а е обработил едва 11.47 хектара, е представил пред ОРА гр. Пазарджик „неверни сведения”, по смисъла на закона. 

От субективна страна,  Ц. е съзнавал, че представя неверни данни в общо заявление за плащания на площ от 12.05.2008 г. и молбата за корекции от 05.06.2008 г. и приложенията към тях. Ц. е бил наясно, че така заявените земеделски парцели следва да отговарят на изискванията и то към момента на заявяването им. Това обстоятелство се подкрепя от факта, че същият от дълги години се е занимавал с отглеждането на животни, т.е. бил е наясно кои площи могат да бъдат ползвани за паша, какви селскостопански дейности е следвало да осъществи, за да ги приведе в състояние, позволяващо да бъдат ползвани по предназначение. Относно площите, предмет на договора с Община Пещера,  Ц. посочва като причина за необработването им, че не е знаел местонахождението им. Това обстоятелство в никакъв случай не го оправдава, тъй като същият е бил предупреден от служители на общинската администрация да посети разпределените му площи, да се запознае със състоянието им. За него е съществувала възможност, при положение, че е посетил общинските пасища, да коригира така подаденото заявление и да се откаже от имоти, които счита за негодни за ползване за паша, както това са сторили някои от другите членове на сдружението/св.Б./.  Ц. не е сторил това, а дори с последваща молба за корекция е добавил нов имот за субсидиране и е оттеглил два от първоначално заявените. Това обстоятелство още един път доказва, че подсъдимия е бил наясно с процедурата и реда за кандидатстване пред ОРА гр. Пазарджик. За него е съществувала възможност да оттегли така декларираните неверни сведения, но не го е направил, с цел получаване на средства от Фонда. В тази връзка е декларирал съзнателно земи, които безспорно е нямал намерение да обработва и не е привел в добро земеделско и екологично състояние.

Тъй като от Ц. са извършени две деяния, които осъществяват поотделно едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината и второто се явява от обективна и субективна страна продължение на първото, е налице „продължавано престъпление”, по смисъла на чл. 26 ал. 1 от НК. Наличието на „множество” престъпления по смисъла на Раздел ІV Глава ІІ от НК е пречка да се приложи чл. 78а ал. 1 от НК, предвид забранителната норма на чл. 78а ал. 6 от НК, макар съдебната практика да не е еднозначна в тази насока. Съществува и становище, че „продължаваното престъпление”  е множество, по смисъла на чл. 23-25 от НК и по отношение на него не следва да се прилага забраната, визирана в чл. 78а ал. 6 от НК. Съществува и обратното становище,че при чл.26 от НК не може да се говори за „множество” престъпления .В решение №121/22.06.2010г.по ВНОХД № 224/10г. Пловдивски апелативен съд е приел ,че при условията на чл.26 ал.1 от НК не е налице забраната на чл.78а ал.6 от НК и е приложима разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК.Настоящият състав прие,че следва да се съобрази със мотивите на горе цитираното решение,макар и същото да не е задължително за приложение от съда .Продължаваното престъпление е форма на усложнена престъпна дейност като са налице множество деяния от които дори всички могат да са малозначителни по смисъла на чл.9 ал.2 от НК,но в своята съвкупност да осъществяват състава на престъплението. При така изложеното съдът приложи чл.78а от НК за подсъдимия Ц. като прие,че разпоредбата на чл.26 ал.1 от НК не е множество престъпления по смисъла на чл.78а ал.6 от НК.

          Б.Ц. е женен, със средно образование. Не е криминално регистриран, не е осъждан,има отлични характеристични данни,сам се грижи за доста голям брой животни,има две деца и съпруга която е безработна.Спрямо Ц. не е прилагана разпоредбата на чл.78а от НК и от деянието не са настъпили материални щети.

    Като съобрази това съдът намери подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.248а ал.2 във връзка с ал.1 от НК и чл.26 ал.1 от НК.

    Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл като деецът е съзнавал обществено опасните последици на деянието и е искал настъпването на същите.

При определяне на наказанието съдът на първо място се съобрази с разпоредбата на чл.2 ал.1 от НК по отношение на наказанието предвидено по чл.248а от НК което към момента на извършване на престъплението е до 1 година и глоба от 1000лв. до 3000лв.С изменението с Д.В.бр.26 от 2010г. наказанието е до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000лв. до 5000лв.При така изложеното е видно,че няма законова пречка за приложението на чл.78а ал.1 от НК съгласно разпоредбата на чл.2 ал.2 от НК.

    При определяне на глобата предвидена в чл.78а от НК съдът също съобрази разпоредбата на чл.78а от НК.Пак с Д.В.бр.26 от 2010г. глобата е завишена от 500лв. на 1000лв.при което е тук следва да се приложи разпоредбата на чл.2 ал.2 от НК.

    За да определи глобата съдът отчете отличните характеристични данни на Ц. ,семейното му положение,факта ,че е трудово ангажиран и сам се грижи за 200бр. дребен рогат добитък .Всичко това мотивира съда да определи наказание глоба в нейния минимум при размера  500лв.платими в полза на Държавата.

    Осъди се подсъдимия да заплати и сторените по делото разноски в размера на 431,60лв.

    Веществените доказателства дискове като носители на информация следва да не се унищожават и да останат приложени по делото.

    По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: