МОТИВИ:

Производството е по реда на глава 28-ма от НПК.

Постъпило е предложение от Пазарджишката окръжна прокуратура за освобождаване на МИЛОШ И.М. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, средно образование, ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено престъпление  по чл.  248 а ал. 3 вр. с ал. 2 от НК ,за това че :

на 05.05.2009г. в гр. Пазарджик, в качеството си на представляващ и управляващ ЮЛ-председател на управителния съвет на ЗК "Е." с. Щърково, е представил пред Областна разплащателна агенция - Пазарджик , неверни сведения, чрез подаване на Общо заявление за плащания на площ за 2009г. по схеми за субсидиране СЕПП и СНДП с вх. № ЮЛ УРН 183715/05.05.2009г. , УИН 13/220609/33100 в което е заявил , че земеделската кооперация обработва земеделски парцели с обща площ 100.73 хектара в землищата на селата Динката и Щърково , обл. Пазарджик , а в действителност реално е обработвала 63.88 хектара земеделска площ , което е в нарушение на задължение да представи такива сведения , регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3 б. "в" от "Наредба № 107/23.08.2006г. за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за подпомагане на площ " издадено от Министъра на З.то и горите на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители , с което дееца е целял да получи средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава по схеми СЕПП/ Схема за единно плащане на площ/ и СНДП/ Схема за национални доплащания на площ / , като необработените земеделски земи които е заявил са в размер на 36.85 хектара както следва :

1. Парцел № ***0697 /с номер по ИСАК № **27507 , отговарящ на номер по СИЗП № 2**72- 85-** в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.38 ха с угари -изцяло необработваем - не се подпомага.

2. Парцел № ***06738 , с номер по ИСАК № **27546 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-92-10 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1.88 ха с житни -изцяло необработваем - не се подпомага.

3. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **27543 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-30-32 в землището на с. Динката, с общо заявена площ 0.52 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

4. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **2754 отговарящ на номер по СИЗП № **067-3-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 3.52 ха с череши - няма бройки дървета , не се подпомага.

5. Парцел № ***0729 с номер по ИСАК № **27537 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-39-2 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.38 ха с житни - изцяло необработваем не се подпомага.

6. Парцел № ***0720 с номер по ИСАК № **27528 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-372-1 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 6.16 ха с череши - няма необходимия брой дървета - не се подпомага.

7. Парцел №***07** с номер по ИСАК № **27520 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 3,3 ха с череши - няма бройки дървета - не се подпомага.

8. Парцел № ***0703 с номер по ИСАК № **27513 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-7 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1,91 ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

9. Парцел № ***0759 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **067-62-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.31 ха с череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат .

10.             Парцел № ***0688 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **068-88-5 в землището на с.Щърково общо заявена площ 6.03 ха с житни - изцяло необработваем, не се подпомага.

11.             Парцел № ***0731 с номер по ИСАК № **27539 отговарящ на номер по СИЗП № **067-85-13 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.90 ха с угари - изцяло необработваем - не се помага.

12. Парцел № ***0702 с номер по ИСАК № **27512 отговарящ на номер по СИЗП № **067-94-** в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.48 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

13. Парцел № ***0736 с номер по ИСАК № **27544 отговарящ на номер по СИЗП № **067-46-20 в землището на с. Динката с общо заявена площ 3.58 ха - изцяло необработваем , не се подпомага.

14. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27527 отговарящ на номер по СИЗП № **067-75-16 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.53 ха с угари - изцяло необработваем - не се подпомага.

15. Парцел № 4200665 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.77 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

16. Парцел № 4200666 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-44-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.93 ха с дюли - липса на необходимия брой дървета - не се подпомага .

17. Парцел № ***0717 с номер по ИСАК № **27526 отговарящ на номер по СИЗП № **067-80-1 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.99 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

18. Парцел № ***0793 с номер по ИСАК № **27516 отговарящ на номер по СИЗП №**067-62-2 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.85 ха с череши - липсват бройки дървета - не се подпомага.

19. Парцел № ***0790 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 9.34 ха с череши - няма бройки дървета по норматив - не се подпомага.

20.            Парцел № ***0690 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1 ха с житни - изцяло необработваем-не се подпомага.

21.            Парцел ***0730 с номер по ИСАК № **27538 отговарящ на номер по СИЗП № **067- 39- 3 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 2.** ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

22. Парцел Физически блок № 4200665 с номер по ИС **27530 отговарящ на номер по СИЗП № **067-7' землището на с. Щърково , с общо заявена площ 3.2 дюли, не отговарят 0.20 ха - нямат бройки дървен норматив - не се подпомагат.

23. Парцел - Физически блок № 4200209 с номер по ИС **27519 отговарящ на номер по СИЗП № **067-29 землището на с. Щърково с общо заявена площ 3.61 череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат.

24. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27528 отгов на номер по СИЗП № **067-74-8 в землището на с. Щъ|; с общо заявена площ 0.73 ха с дюли , не отговарят 0.** няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

25. Парцел № ***0689 с номер по ИСАК № **27500 отгов; на номер по СИЗП № **067-44-16 в землището на с. Щър с общо заявена площ 0.83 ха с дюли, не отговарят 0.83 няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

НЕОБРАБОТЕНИ ВСИЧКО - 36.85 хектара.

         В съдебно заседание предложението  е поддържано от представителят на ОП Пазарджик,който пледира за налагане на административно наказние при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Защитникът на обвиняемият пледира за налагане на справедливост.

Обвиняемият М. не оспорва констатациите по същество от постановлението на прокурора,като в съдебно заседание   признава вината си и моли за справедливо наказание.

Окръжният съд като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства ,съобразявайки закона ,по свободно вътрешно убеждение и при спазване на процедурата по чл.376ал.1 и следв.от НПК,прие за установено следното: От 2000г. до 2009г. включително обв. М.И.М. е заемал длъжността председател на управителния съвет на ЗК „ Е.“ с. Щърково обл. Пазарджик. През 2007г. и 2008г. представляваната от обв. М. ЗК „Е.“ е кандидатствала пред ОРА-Пазарджик по различни програми за подпомагане на земеделските производители.

Както през изминалите години така и през 2009г. при стартирането на кампанията за подпомагане на българските земеделски производители със средства от Европейски фондове обвиняемият решил отново да се възползва от тази възможност и кооперацията да получи субсидии, кандидатствайки по схеми и мерки за директни плащания пред ОРА гр. Пазарджик.

Процедурата за финансово подпомагане давала възможност на българските земеделски стопани, обработващи земеделски имоти, включени в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП – географска информационна система/ да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, чрез подаване на Общо заявление за плащане на площ за съответната календарна година. Това заявление се подава до обособените териториални структури на Разплащателна агенция на ДФ „З.” гр. София. Директните плащания се извършват, когато се установи, че декларираните парцели се обработват в границите, посочени от бенефициента и площите отговарят на изискванията за добро земеделско и екологично състояние.

На подпомагане по този ред подлежали, както физически, така и юридически лица, които извършват земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.

Земеделските стопани могат да получат средства и под формата на национални доплащания /НД/, финансирани от държавния бюджет и от средства, предоставени на българската държава от фондове на ЕС. Допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по СЕПП, с малки изключения.

Средствата по посочените схеми са предоставени на българската държава от Европейския съюз, но финансирането на националните доплащания се извършва и от средства предоставени от държавния бюджет на Р. България.

Условията и редът за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания са регламентирани в Наредба №107 от 23.08.2006г., издадена от Министъра на З.то и горите, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. За да кандидатства за субсидиране, земеделският производител подава лично или чрез упълномощено лице „Общо заявление за плащане на площ”, по образец в областните разплащателни агенции по постоянен адрес на кандидата, когато е физическо лице. Териториалните структури на РА към ДФ „З.” след получаване на заявлението го завеждат и издават уникален идентификационен номер /УИН/ на всяко от тях.

За да се кандидатства празна бланка-образец на заявлението се получава от съответната Общинска служба по З.. В заявлението се попълват данни относно кандидата – ФЛ или ЮЛ, данни относно банковата сметка, на която да бъде изплатена субсидията, данни за упълномощеното лице, когато не се подава лично от кандидата, посочване на схемите и мерките за подпомагане, общи документи за юридическото лице, както и декларация от кандидата за спазване на специфичните изисквания по схемите и мерките, за които кандидатства. Към Заявлението кандидатът задължително прилага Таблица на използваните парцели, в която посочва за всеки един от парцелите землището, в което се намира, №-ра на парцела от СИЗП, културата, която отглежда, площта, измерена в хектари и схемите за подпомагане, по които кандидатства за субсидии. Към Заявлението кандидатите прилагат Карта на Блок земеделско стопанство /БЗС/ на хартиен носител за всеки един от парцелите, които се издават от съответната Общинска служба ”З.”. Прилаганите карти предварително се подготвят от кандидатите за субсидиране, като при изготвянето им са подпомогани от служители на съответната Общинска служба, които очертават границите на обработваните от тях площи, посочват размера и начина на трайно ползване на парцела. Очертаването на БЗС става чрез специална програма, като кандидатът показва на ортофото карта кои земи обработва. Ортоизображенията са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно или сателитно цифрово заснемане. През 2009г. в Общинските служби очертаването на парцелите става чрез самолетни снимки, правени през 2006г. Задължение на кандидата е да бъде коректен по отношение на очертаването на площта, която обработва, както и на заявената култура, която отглежда. С картите БЗС всъщност се посочва местонахождението на ползваните физически блокове. Всяка от припознатите и посочени от кандидата площи се очертава в системата, разпечатва се на хартиен носител карта на БЗС в три екземпляра, от които един се съхранява в ОСЗГ, един за кандидата и един екземпляр за ОРА-Пазарджик, който се прилага към заявлението на кандидата.

Заявленията се подават на хартиен носител, като експерт на местно ниво в ОРА въвежда данните в системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/. Всички подадени документи се оформят в лично досие на заявителя и в оригинал се съхраняват в ОРА. Сканираните образци на заявления и карти се изпращат в Централното управление на ДФ „З.” гр. София, където на принципа ”риск-анализ”, след въвеждане на базата данни за всеки един от заявителите автоматично системата ИСАК /Интегрирана система за администрация и контрол/ определя тези кандидати, които са „рискови” и подлежат на проверка. Проверка може да бъде извършвана и по сигнал. Освен проверки на място се извършват и дистанционни проверки от ЦУ на ДФ „З.” гр. София. На основание издадена заповед се определя експерт от съответния териториален технически инспекторат, който да извърши теренната проверка на посочения „рисков” кандидат. За проверката се уведомява и заявителя, макар присъствието му да не е задължително. За направените от експерта констатации се издава Контролен лист, в който се посочва допустимата за подпомагане площ за всеки един от заявените парцели, като размерът й се измерва с помощта на GPS-устройство. При констатирани нередности се уведомява кандидатът за подпомагане, който в 10 – дневен срок от получаване на уведомителното писмо може да направи възражения. Резултатите от местната проверка се изпращат в ЦУ на ДФ „З.” гр. София на хартиен носител и се въвеждат и в системата ИСАК.

Както през предишните години, така и през 2009 г. обв. М.И.М. предприел действия, представляваната от него ЗК „Е.“ да кандидатства за отпускане на финансови средства по горепосочените схеми и мерки за директни плащания пред ОРА гр. Пазарджик.

От показанията на свид. А. И. Н., служител ОС „З.“- гр. Септември се установява, че добре познава обв. М. като редовен клиент. Както през текущата година, така и през отминалите години обв. М. бил много добре запознат и многократно са му разяснявани какви са условията за кандидатстване, и какви са задълженията на кандидата за съответните схеми и мерки за подпомагане.

На 31.03.2009г. и 01.04.2009 г. в ОСЗ-с.Лесичово, със съдействието на св. А. Н. са очертани и изготвени всички карти на БЗС. В показанията си св. Н. сочи, че още тогава при изготвянето на картите се е получило разминаване в данните. На снимките се виждало едно, а обв. М. от страна на кооперацията било заявено друго. Особено фрапиращо било относно овощните градини, тъй като на снимките личало, че същите не отговарят на изискванията. На зададените въпроси на какво се дължи това разминаване обвиняемият е отговарял, че настоящето състояние на блоковете и овощните градини е това, което се заявява към момент. В резултат на извършената идентификация на парцелите на хартиен носител били изгонвени общо Карти на БЗС за 56 парцела.

След изготвяне на картите обв. М.М. е попълнил Заявление по образец и таблица на използваните парцели. Заявлението било съобразено с изискването на наредбата и съдържало необходимите данни за индетификация на парцелите, площта им и начина на обработване. Приложената таблицата по образец обв. М. е попълнил лично пред свид. Николова, като е посочил с кръстче за всеки един от парцелите поотделно, в кое землище се намира и начина му на обработка, като е подписал всеки един лист от таблицата. В Общото заявление обвиняемият лично се е подписал, че е запознат с условията по схеми и мерки, по които, представляваната от него ЗК„Е.“ кандидатства за подпомагане.

На 05.05.2009 г. обв. М.М. в качествотно му на председател на УС на ЗК „Е.“-с.Щърково е подал Общо заявление за плащане на площ за 2009г. /форма за юредическо лица/ с вх.№ЮЛ УРН 183715/05.05.2009г. и УИН 13/220609/33100 пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик. В секция „Данни за кандидата /юредическо лице/ била посочена ЗК „Е.” с.-Щърково, а като управляващо лице - обв. М.М.. . Кооперацията кандидатствала за отпускане на финансови средства по следните схеми и мерки: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схема национални доплащания /НД/. В приложената към Заявлението Таблица на използваните парцели 2009г., е декларирал за субсидиране по СЕПП общо 56 бр. земеделски парцели, с площ 100.73 хектара и по схема за национално доплащане /СНДП/ - 55 бр. парцели, с обща площ 97.** хектара. Заявените парцели се намирали в землищата на с. Щърково и с. Динката обл. Пазарджик. В графа „Група култури” били посочени площи с угари, дюли, череши, житни и слънчоглед. В Заявлението е посочено, че се представя заверено копие от личната си карта, както и заверено копие на Удостоверение за актуално състояние на кооперацията, копие от регистрацията на ЗК „Е.“-с. Щърково по „Булстат”, както и копие от открита банкова сметка *** „Пиреос” бк”-Клон-Пазарджик. Към Заявлението били приложени и оригиналите на .изготвените Карти на блок на земеделско стопанство, изготвени от ОСЗ-с. Лесичово, с които били очертани декларираните от кандидата земеделски парцела.

След обработката и регистрирането на документите на бенефициента целият комплект със заявени площи и попълнени документи били изпратени в ЦУ на ДФЗ. гр. София за одобрение и изплащане на субсидиите. След получен сигнал в Централното управление, във Вътрешен отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията.“ бенефициента ЗК „Е.“ е бил определен като „рисков” кандидат, поради което следвало да се извърши проверка на място на декларираните от кооперацията земеделски земи.

На основание Заповед № 123804/17.08.2009г., издадена и подписана Главен експерт в РТИ гр. Пловдив – И. И., като експерт, който да извършат теренната проверка бил определен св. Е. С. Р.. Обект на проверката били всички декларирани парцели от обв. М. в качеството му на председател на ЗК „Е.“.

В периода от 18.08.2009 г. до **.08.2009 г. св. Е. Р. е извършил проверка на заявените площи от обв. М. като представител на кооперацията. Обвиняемият е бил уведомен за проверката, но не се е явил, за да присъства. Съгласно правилата за дейността на Технически инспекторат след проверката е съставен Контролен лист, в който за всеки един от декларираните терени е посочена мярката, по която кандидатства бенефициентът, заявената площ в хектари, заявена култура, както и измерената допустима за подпомагане площ и културата, установена на място. Идентифицирането и измерването на допустимата за подпомагане площ било извършено от експерта с помощта на GPS-устройство. Относно необработените парцели, св. Е. Р. извършил визуален контрол и заснемане на терените, с цифров фотоапарат. Проверката е констратирала, че от общо заявените 56 броя парцели, с площ 100.73 хектара по СЕПП и СНД, реално са обработени и отговарят на изискванията за подпомагане парцели, с площ от 63.97 хектара, а необработената площ била в размер на 36.85 хектара.

От показанията на свидетелите А. И. Н., Е. С. Р. и Д. В. Т. се установява, че е било необходимо декларираните парцели да са обработени и то към момента на подаване на заявлението от кандидата за субсидиране, а не към момента на проверката, за което обвиняемият бил надлежно информиран.

На базата на констатираното било изготвено и изпратено на ЗК „Е.“ уведомително писмо ведно с копие от Контролен лист. В писмото е указана възможността в 10 – дневен срок да се направят забележки и възражения относно установените несъответствия между размера на декларираните площи в подаденото заявление и размера на реално обработените площи, установени при проверката. Въпреки подадената жалба от страна на кооперацията с писмо изх. № 01-6400/600 от 29.10.2009г. обв. М. като представител на кооперацията е уведомен , че констатациите на проверката са коректни.

Констатираните размери на заявените от обв. М., но необработени и неотговарящи на условията площи по отделните схеми и мерки попадат в хипотезата необработени площи, поради което на ЗК „Е.“ не са били изплатени субсидии за земеделската 2009 г.

За да се установи какво е било състоянието на заявените от обв. М. земеделски земи през 2009г., по делото е назначена агротехническа експертиза. Експертите в изпълнение на поставените задачи проучили обстойно всички писмени и снимкови материали по делото, и извършили проверка на място на заявените площи. Експертите са дали заключение, че размерът на необработените и неотговарящи на агротехническите изисквания земи е общо 36.85 хектара. Относно овощните насаждения от череши и дюли експертите са посочил, че същите нямат плътност  на 1 декар площ, съгласно нормативните изисквания. Установили са също, че насажденията са на възраст над 25 години, което е пределна възраст за оценяването им като плодоотдаващи дървета, като масово са  изсъхнали и изкоренени. Относно площите, посочени като  житни култури-пшеница експертите са установили, че същите не са въобще засяти в посочените декари. Площите посочени като угар, експертите са посочили, че почвата не е обработвана/орана/ съгласно агротехническите изисквания.

Заключението на Съдебно-агрономическата експертиза сочи, че изцяло необработените, но заявени за субсидиране парцели са:

         1. Парцел № ***0697 /с номер по ИСАК № **27507 , отговарящ на номер по СИЗП № 2**72- 85-** в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.38 ха с угари -изцяло необработваем - не се подпомага.

         2. Парцел № ***06738 , с номер по ИСАК № **27546 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-92-10 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1.88 ха с житни -изцяло необработваем - не се подпомага.

         3. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **27543 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-30-32 в землището на с. Динката, с общо заявена площ 0.52 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

         4. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **2754 отговарящ на номер по СИЗП № **067-3-3 в землищено на с. Щърково с общо заявена площ 3.52 ха с череши - няма бройки дървета , не се подпомага.

         5. Парцел № ***0729 с номер по ИСАК № **27537 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-39-2 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.38 ха с житни - изцяло необработваем не се подпомага.

         6. Парцел № ***0720 с номер по ИСАК № **27528 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-372-1 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 6.16 ха с череши - няма необходимия брой дървета - не се подпомага.

         7. Парцел №***07** с номер по ИСАК № **27520 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 3,3 ха с череши - няма бройки дървета - не се подпомага.

         8. Парцел № ***0703 с номер по ИСАК № **27513 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-7 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1,91 ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

9. Парцел № ***0759 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **067-62-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.31 ха с череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат .

10.            Парцел № ***0688 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **068-88-5 в землището на с.Щърково общо заявена площ 6.03 ха с житни - изцяло необработваем, не се подпомага.

11.            Парцел № ***0731 с номер по ИСАК № **27539 отговарящ на номер по СИЗП № **067-85-13 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.90 ха с угари - изцяло необработваем - не се помага.

         12. Парцел № ***0702 с номер по ИСАК № **27512 отговарящ на номер по СИЗП № **067-94-** в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.48 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

         13. Парцел № ***0736 с номер по ИСАК № **27544 отговарящ на номер по СИЗП № **067-46-20 в землището на с. Динката с общо заявена площ 3.58 ха - изцяло необработваем , не се подпомага.

         14. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27527 отговарящ на номер по СИЗП № **067-75-16 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.53 ха с угари - изцяло необработваем - не се подпомага.

         15. Парцел № 4200665 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.77 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

         16. Парцел № 4200666 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-44-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.93 ха с дюли - липса на необходимия брой дървета - не се подпомага .

         17. Парцел № ***0717 с номер по ИСАК № **27526 отговарящ на номер по СИЗП № **067-80-1 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.99 ха с житнии - изцяло необработваем - не се подпомага.

         18. Парцел № ***0793 с номер по ИСАК № **27516 отговарящ на номер по СИЗП №**067-62-2 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.85 ха с череши - липсват бройки дървета - не се подпомага.

         19. Парцел № ***0790 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 9.34 ха с череши - няма бройки дървета по норматив - не се подпомага.

20.             Парцел № ***0690 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1 ха с житни - изцяло необработваем-не се подпомага.

21.             Парцел ***0730 с номер по ИСАК № **27538 отговарящ на номер по СИЗП № **067- 39- 3 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 2.** ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

         22. Парцел Физически блок № 4200665 с номер по ИС **27530 отговарящ на номер по СИЗП № **067-7' землището на с. Щърково , с общо заявена площ 3.2 дюли, не отговарят 0.20 ха - нямат бройки дърве норматив - не се подпомагат.

         23. Парцел - Физически блок № 4200209 с номер по ИС **27519 отговарящ на номер по СИЗП № **067-29 землището на с. Щърково с общо заявена площ 3.61 череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат.

         24. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27528 отгов на номер по СИЗП № **067-74-8 в землището на с. Щъ|; с общо заявена площ 0.73 ха с дюли, не отговарят 0.** няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

         25. Парцел № ***0689 с номер по ИСАК № **27500 отгов; на номер по СИЗП № **067-44-16 в землището на с. Щър с общо заявена площ 0.83 ха с дюли, не отговарят 0.83 няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

Заключението на Съдебно-агрономическата експертиза сочи, че обв. М.М. е заявил, че ЗК „ Е.“ обработва парцели в размер на 100.73 хектара, от които 36.85. хектара реално не са били обработени.

Преценката на находящите се по делото  доказателства в контекста на приложимата нормативна уредба несъмнено сочи на извод на съставомерност по чл.248а ал.3 във вр. с ал.2 НК

С оглед горепосоченото безспорно е установено, че за земеделската 2009г. обв. М.М. в качеството на председател на УС на ЗК „Е.“-с. Щърково-  лице , което управлява и представлява кооперацията, е заявил за субсидиране пред ОРА гр. Пазарджик 56 на брой земеделски парцела, находящи се в землищата на селата Щърково и Динката област Пазарджик. Общата площ на заявената земя е 100.73 хектара, като от тях отговарящи на изискванията за субсидиране били площи в размер на 63.88 хектара. Обв. М.М. бил добре запознат, че така заявените площи следва да бъдат обработени към момента на подаване на заявлението. Към 05.05.2009г. 36.85. хектара от декларираните земи не са отговаряли на условията за субсидиране, но въпреки това били очертани и съвсем съзнателно и целенасочено били заявени за субсидиране. Обв. М.М. разчитал, че както през миналите години управляваната и представлявана от него кооперация да не бъде проверена и да получи субсидия за всички заявени площи. Обвиняемият лично е попълнил и подписал заявлението и съвсем съзнателно и целенасочено го подал пред ОРА-Пазарджик.

От обективна и субективна страна, обв. М.И.М. е осъществил състава на престъпление по чл. 248 а ал. 3 във вр. с ал. 2 от НК, като деянието е извършено умишлено с целени и настъпили общественоопасни последици.

От обективна страна, за да е налице посоченият състав на престъпление е необходимо деецът да декларира неверни сведения в нарушение на задължение да представи такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава. В конкретната хипотеза, обв. М.М. е извършил деянието на 05.05.2009г. в гр. Пазарджик, като представляващ и управляващ ЮЛ е декларирал за субсидиране пред ОРА гр. Пазарджик 100.73 хектара земеделска земя, независимо от това, че 36.85 хектара от същите не са били обработени съгласно изискванията и утвърдената земеделска практика.

От субективна страна, обв. М.М. е знаел и е съзнавал, че представя неверни сведения в Заявлението и приложенията към него. Нещо повече, той е декларирал неверни сведения с цел, за да получи по-големи финансови средства въпреки, че е бил наясно, че така заявените земеделски парцели следва да отговарят на изискванията и то към момента на заявяването им.

 

 

При така възприетата фактическа обстановка и събраните по делото доказателства съдът намира,че правилно прокурора е направил предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78А от НК на обвиняемият М. ,тъй като са налице всички предпоставки за това.Следва да се отбележи,че макар да намира за основателно предложението на прокурора за освобождаване от наказателна отговорност,дееца следва да се наложи и понесе предвидената административна наказателна отговорност такава,тъй като по безспорен и категоричен начин от доказателствата по делото се установи,че М. ***, в качеството си на представляващ и управляващ ЮЛ-председател на управителния съвет на ЗК "Е." с. Щърково, е представил пред Областна разплащателна агенция - Пазарджик , неверни сведения, чрез подаване на Общо заявление за плащания на площ за 2009г. по схеми за субсидиране СЕПП и СНДП с вх. № ЮЛ УРН 183715/05.05.2009г. , УИН 13/220609/33100 в което е заявил , че земеделската кооперация обработва земеделски парцели с обща площ 100.73 хектара в землищата на селата Динката и Щърково , обл. Пазарджик , а в действителност реално е обработвала 63.88 хектара земеделска площ , което е в нарушение на задължение да представи такива сведения , регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3 б. "в" от "Наредба № 107/23.08.2006г. за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за подпомагане на площ " издадено от Министъра на З.то и горите на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители , с което дееца е целял да получи средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава по схеми СЕПП/ Схема за единно плащане на площ/ и СНДП/ Схема за национални доплащания на площ / , като необработените земеделски земи които е заявил са в размер на 36.85 хектара както следва :

1. Парцел № ***0697 /с номер по ИСАК № **27507 , отговарящ на номер по СИЗП № 2**72- 85-** в землището на с. Динката , с общо заявена площ 0.38 ха с угари -изцяло необработваем - не се подпомага.

2. Парцел № ***06738 , с номер по ИСАК № **27546 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-92-10 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1.88 ха с житни -изцяло необработваем - не се подпомага.

3. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **27543 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-30-32 в землището на с. Динката, с общо заявена площ 0.52 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

4. Парцел № ***0639 с номер по ИСАК № **2754 отговарящ на номер по СИЗП № **067-3-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 3.52 ха с череши - няма бройки дървета , не се подпомага.

5. Парцел № ***0729 с номер по ИСАК № **27537 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-39-2 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.38 ха с житни - изцяло необработваем не се подпомага.

6. Парцел № ***0720 с номер по ИСАК № **27528 , отговарящ на номер по СИЗП № **067-372-1 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 6.16 ха с череши - няма необходимия брой дървета - не се подпомага.

7. Парцел №***07** с номер по ИСАК № **27520 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-4 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 3,3 ха с череши - няма бройки дървета - не се подпомага.

8. Парцел № ***0703 с номер по ИСАК № **27513 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-7 в землището на с. Динката , с общо заявена площ 1,91 ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

9. Парцел № ***0759 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **067-62-3 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.31 ха с череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат .

12.             Парцел № ***0688 с номер по ИСАК № **27509 отговарящ на номер по СИЗП № **068-88-5 в землището на с.Щърково общо заявена площ 6.03 ха с житни - изцяло необработваем, не се подпомага.

13.             Парцел № ***0731 с номер по ИСАК № **27539 отговарящ на номер по СИЗП № **067-85-13 в землището на с. Динката с общо заявена площ 1.90 ха с угари - изцяло необработваем - не се помага.

12. Парцел № ***0702 с номер по ИСАК № **27512 отговарящ на номер по СИЗП № **067-94-** в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.48 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

13. Парцел № ***0736 с номер по ИСАК № **27544 отговарящ на номер по СИЗП № **067-46-20 в землището на с. Динката с общо заявена площ 3.58 ха - изцяло необработваем , не се подпомага.

14. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27527 отговарящ на номер по СИЗП № **067-75-16 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.53 ха с угари - изцяло необработваем - не се подпомага.

15. Парцел № 4200665 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-35-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1.77 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

16. Парцел № 4200666 с номер по ИСАК № **27498 отговарящ на номер по СИЗП № **067-44-13 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.93 ха с дюли - липса на необходимия брой дървета - не се подпомага .

17. Парцел № ***0717 с номер по ИСАК № **27526 отговарящ на номер по СИЗП № **067-80-1 в землището на с. Динката с общо заявена площ 0.99 ха с житни - изцяло необработваем - не се подпомага.

18. Парцел № ***0793 с номер по ИСАК № **27516 отговарящ на номер по СИЗП №**067-62-2 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 0.85 ха с череши - липсват бройки дървета - не се подпомага.

19. Парцел № ***0790 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 9.34 ха с череши - няма бройки дървета по норматив - не се подпомага.

22.            Парцел № ***0690 с номер по ИСАК № **27501 отговарящ на номер по СИЗП № **067-66-6 в землището на с. Щърково с общо заявена площ 1 ха с житни - изцяло необработваем-не се подпомага.

23.            Парцел ***0730 с номер по ИСАК № **27538 отговарящ на номер по СИЗП № **067- 39- 3 в землището на с. Щърково , с общо заявена площ 2.** ха с житни - изцяло необработваем- не се подпомага.

22. Парцел Физически блок № 4200665 с номер по ИС **27530 отговарящ на номер по СИЗП № **067-7' землището на с. Щърково , с общо заявена площ 3.2 дюли, не отговарят 0.20 ха - нямат бройки дървен норматив - не се подпомагат.

23. Парцел - Физически блок № 4200209 с номер по ИС **27519 отговарящ на номер по СИЗП № **067-29 землището на с. Щърково с общо заявена площ 3.61 череши - нямат бройки дървета - не се подпомагат.

24. Парцел № ***0718 с номер по ИСАК № **27528 отгов на номер по СИЗП № **067-74-8 в землището на с. Щъ|; с общо заявена площ 0.73 ха с дюли , не отговарят 0.** няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

25. Парцел № ***0689 с номер по ИСАК № **27500 отгов; на номер по СИЗП № **067-44-16 в землището на с. Щър с общо заявена площ 0.83 ха с дюли, не отговарят 0.83 няма бройки дървета по норматив - не се подпомагат.

НЕОБРАБОТЕНИ ВСИЧКО - 36.85 хектара.

Съдът отчете че за извършеното от пълнолетния обвиняем умишлено  престъпление по чл.248а ал.3 във вр с ал.2  от НК преди изменението с ДВбр.26/2010г се предвижда наказание „лишаване от свобода до три години” и „глоба от 2 000 до 5 000  лв.” . Съгласно разпоредбите на чл.78А от НК  пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага административно наказание/глоба преди изменението с ДВбр.26/2010г от 500 до 5000лв/, когато за престъплението се предвижда „лишаване от свобода до 3 години”, когато е умишлено, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и причинените от престъплението щети са възстановени.

В случая са налице предпоставките на чл.78А ал.1 от НК във връзка с чл.2 ал.2 от НК/за приложението на по благоприятен закон/, тъй като пълнолетния М. не е осъждан към момента на деянието,   не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти от НК и от престъплението й не са причинени съставомерни имуществени вреди.Поради това и целите на наказанието визирани в чл.36 от НК ,могат да се постигнат с приложението на разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК, като бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по вид и  размер на същото съобразен с правилата на чл.**-27 от ЗАНН.

Съдът прие, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него умишлено престъпление по чл.248а  ал.3 във вр. С ал.2  от НК и да му се наложи административно наказание глоба при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства ,а именно в размер на 1000лв/ хиляда лева/ платима в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се констатират.

За да определи такъв размер на глобата съдът изходи от степента на вината на обвинямият

При определяне размерът на глобата съдът изходи и от неговото семейно и материално положение и имотно състояние/информация съдържаща се  на лист 173 от досъдебно производство/.

При този изход на делото в тежест на обвиняемият се възлагат и направените по делото разноски в размер на 391,20 лева. за експертизи.

Така мотивиран и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК във връзка с чл.78 а ал.1 от НК съдът постанови решението и изложи съображенията си по него.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: