П Р О Т О К О Л                  

 

27.02.2009 г.                                                                   гр. ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            НАКАЗАТЕЛЕН  СЪСТАВ

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ФЕВРУАРИ      ДВЕ ХИЛЯДИ И  ДЕВЕТА   ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.   В.

                            

секретар Г.М.

и прокурора В.М.

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА   В.

НЧД. №  151   по описа за  2009  година 

          На именото повикване в  15,00  ч. се явиха:  

          Не се явява обв.М.-недоведен от арганите на досъдебното производство. Призовката е върната с отбелязане , че не желае деа присъства в днешното с.з., поради влошено здравословно състояние.

          Явява се защитата на обвиняемия в лицето на адв.А.,  адваруполв и адв.П.П..*** се явява прокурор М. лично.

          В залата присъстват експертите дали първоначалната тройна съдебно медицинска експертиза Д-рндреев,  Д-р. Кавръкова и Д-р.Пеев.

          Прокурора : - Да се даде ход на делото.

          Адв.П. : : - Да се даде ход на делото.

          Адв : - Да се даде ход на делото.

          Адв.П. : - Да се даде ход на делото.

          Съдът намира ,че ще следва да се даде ход на делото при условията на чл.65 ал.3 от НПК  , затова

                                                О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО :

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО :

С молбата искане са представени писмени доказателства, а именно епикриза от МБАЛ – Пазарджик и ксеросно копие от съдебно медицинска експертиза.

Прокурора : - Да се приемат доказателствата.

Адв.П. : - Да се приемат доказателствата.

Адв.П. : - Да се приемат.

Адв.А. : - Да се приемат.

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с молбата искане писмени доказателства.

 

Прокурора : - Нямам други искания.

Адв.П. : - Нямам други искания.

Адв.А. : - Моля във връзка с представената нова епикриза за коронарография да дадете възможност на в.л. , които присъстват в залата да кажат своето становище и да допълнят заключението си.

Адв.П : - Присъединяваме се към искането на колегата. Очния лекар моля да каже с оглед на престоя без светлина и разходка, дори по закон какво отражение дава на това тежко заболяване – глаукома.

Адв.П. : - Присъединявам се към казаното от колегите.

Прокурора : - В епикризата е написано всичко – пулс , кръвно и т.н.Противопоставям се на изслушването на в.л. Те не са назначени и са разпитани в предишното с.з. в сегашната епикриза какви са болестите и неговото състояние.Чак толкова голямо тълкуване не е необходимо.

Адв.П. : - Нека обясни обвинението ако му е възможно. Цитира екипризата, какво означава коронарография.

Съдът намира ,че с оглед правилното изясняване на делото и изясняване въпроса свързан със съдебния контрол по взета постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на М., че ще следва да се уважи искането на защитата му, присъстващите в днешното с.з. експерти лекари , да допълнят представената по делото от тях тройна съдебно медицинска експертиза , касаеща заболяването на М. , като имат предвид представената по делото нова екпириза за сегашното състояние на М. приета по- горе. С оглед на което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

УВАЖАВА ИСКАНЕТО  на защитата на обвиняемия за допускане изслушване на допълнителна тройна съдебно медицинска експертиза , която следва да отговори на поставените от защитата въпроси към  в днешното с.з. имайки се предвид , сегашното здравословно състояние на обв.М. визирано в представената по делото епикриза от 28.01.2009 год. на МБЛА „ Хигия „ – Пазарджик.

С оглед на горното съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА  в днешното с.з. присъстващите експерти Д.-р-Андреев , Д-р.Кавръкова и Д-р.Пеев да отговоря на поставените от защитата въпроси за сегашното здравословно състояние на обв. М. с оглед представената нова епикриза посочена по-горе.

Отговорите  им да се считат като допълнителна съдебно медицинска експертиза свързана със здравословното състонаие на обвиняемия М..

Съдът пристъпи към снемане самоличността на явилите се в.л.

Д-р.А: - год.,бъл.,бъл. Гр., женен ,неосъждан ,без родствени връзки с обвиняемия. Напомни му се отговорността по чл.291 от НК.

Д-р.К : - год.,бъл.бъл. гр. , омъжена ,неосъждана ,без родствени връзки с обвиняемия. Напомни й се отговорността по чл.291 от НК.

Д-р.П : - 52 год.,бъл.,бъл. гр., женен ,неосъждан ,без родствени връзки с обвиняемия. Напомни му се отговорността по чл.291 от НК.

Д-р.К : - Негативно върху заболяването на очите може да повлия единствено нередовното лечение и непоставяне на капки, защото е такъв вид глаукома, която не се влияе от различните степени на осветеност.Хигиенните условия имот повече отношение към конюктивит , което може да получи при лоша личната хигиена. На основното заболяване нередовното проветрение не влие. Зачервяването на очите може да се дължи на други причини. Този тип глоукома не протича със зачервяване на очите и не дава алармени отклонение. Зачервяването може да бъде от друга причина. Трябва да се следи очното налягане, което основното изискване. Това става в очен кабинет на три месеца веднъж.

Д-р.А: - Това е т.н. микроваскуларна болест – микро което значи много малък и втората част на думата е кръвоносен съд. Това са крайните разклонения на основната артерия, които снабдяват сърдечния мускул. Забавено е движението, като крайните разклонение са стеснени и не се осъществява движението в микроциркулацията , затова циркулацията в по – голямата артерия е забавено и това  е с по-лошо забавяне на циркулацията на кръвта и води до болка в гърдите. Тук е описано много подборно е обяснено в епикризата. Стесняването на периферните съдове може рядко да доведе да инсулт. Пациенти, които имат стеснение в голямата артерия , може да доведе да инфаркт. Не е невъзможно , но е много по- рядко в сравнение с това което казах. Болките в гърдите дори при тази форма са по -чести и изявени,  отколкото при смяна от топло на студено , от натоварване и т.н. Симптоматиката може да е по- богата , но риска за живота е много по-малко, отколкото при тези които имат атеросклеротични изменения  на артерията. Това може да се установи с коронарографията. Тази коронарография е правена в помеждутъка от предишното заседание. Коронагорграфията е с една нощувка в лечебно заведение. Направена му е в „Хигия”. При такива болни се препоръчва покой. При този болен и това изследване показва наличие на заболяване ,но с по- малък риск за живота. Препоръчано му е много добро лечение – премахване на психофизическите фактори , режим , дието лечение и на последно място медикаментозно лечение.Тези болни рядко правят инфарти , за разлика от другите които имат стеснение. Тези страдат повече , но с много по-добро прогноза за живот.

Д-р. П : - Язвената болест изисква един хранителен обтимален ражим който вклча богата храна на витамини.

Д-р.А : - На първо място за язвената болест се изисква диета и то бедна на някои неща , щадяща ,без подправки . Изискването е температурата на храната , не трябва да е студена , нито прекалено гореща. Не следва да се приема некачествена храна.Всички храни които са в картонени опаковки са нещо много вредно , всички са консерванти.

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ  възнаграждение за в.л. в размер на 100 лв. за всяко едно в.л. за двете явявания в с.з. за днешното и това на 04.12.2008 г.

Прокурора : - Нямам други искания.

Адв.П. : - Нямам други искания.

Адв.П. : - Нямам други искания.

Адв.А. : - Нямам други искания.

Съдът счете делото за изяснено  , затова

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО :

Прокурора : - Моля да оставите искането на обв.М. без уважение. Считам, че мярката не следва да бъде променяна. Няма нови обстоятелства за изменението. Установи се ,че здр. състояние на М. е стабилно – видно от приложената епикриза. Изисква се покой. Глаукомата изисква слагане на капки  редовно , не се влияе от светлина. Не се налага изменение на мярката. Прокуратурата няма вина за забавяне на следствието, а по вина на разследващия. Делото отиде на Апелативна прокуратура и по искане на адвокат два месеца делото беше по инстанциите. Налице е обоснованото предположение и нищо не налага мярката да бъде изменена.

Адв.П. : - Моля да измените мярката за неотклонение или в подписка или в парична гаранция. Нека не се подценява последната епикриза с оглед обясненията които бяха дадени плюс фактора време. С оглед на времето всеки фактор е решаващ. Докато този човек влиза болен там, глаукомата , язвата и сърдечното заболяване. Липсата на движение , психическия фактор , касае са еродиран човек , с изключително висока култура , който е чувствителен , той изживява болезнено и мъчителност. Тази чувствителност и с оглед времето действа огнетяващо. Тези заболявания  които има може да се появят и други. С оглед на времето неговото положение не може да става по-добро или да остава същото. Напротив усложнява се. Някои нови обстоятелства които станаха известни в хода на досъдебното  производство , което е приключило и е предявено на пострадалия. Минаха тези два месеца , ние можем да поставяме под въпрос всички други обстоятелства. Напротив впечатление този процес още в самото начало ,че когато го съобщиха по телевизиите , органите на прокуратурата и досъдебното производство във Велинград вместо да събират доказателства по реда предвиден в закона , те започват с медийни изяви. Първо във вестник 24 часа и  по телевизията. Вместо да се събират доказателства. Второто учудване което беше шок за защитата е ,че пострадалите момичета бяха разпитвани пред съдия ,без присъствието на обвиняемия или неговия защитник ,което е задължително. Обяснението  е това ,че могло да стане при положение ,че не било образувано на досъдебното производство. Той се задържа ,след това се прави разпита на пострадалите . как като го води пред съдия да се счита ,че това е акт срещу него , без присъствието на адвокат. Ние нямахме на разположение никакви доказателства. До момента на приключването и предявяването на обвинението изведнъж стана ясно на адвокатите , вместо исканото съдействие и задоволство от това ,че се приключва следствие се получава един изключителен факт. Те започват оплакване от това ,че са били насилени да дадат обяснения. Майките на двете момичета по чл.149 и там го свързват че във всички случаи предполага извършване на друго престъпление , те заявяват, че децата са говорели всичко това под насилие от полицаите. Както са били заплашвани и майките и децата. Написано е оплакване от РП от адвоката на пострадалите момичета и едно искане в което той заявява ,че майките и децата се отказват от своите показания и искат отговорност от полицаите , които по един измамлив начин са ги накарали да дадат тези показания. Става дума за една момиче Мария  неговата майка казва ,че когато завели детето пред съдия , момичето се притеснявало , то майката разказала на съдията това което детето предварително й било казало. Протокола от 21.01.2009 г/ цитира /. Детето ще бъде записано в протокола ,че го е срам да каже и майка му ще разкаже. Би следвало да се отбележи ,че говори майката от името на детето. Няма разпит на детето Мария Асенова.Дали ще приемете тези откази , това е противоречие на първоначалния разпит. Доколкото текста ,че  обвиняемия и неговия защитник трябва да присъстват при разпита , от тези две малолетни момичета, ние нямаме валидно снети показания от детето. Другото се отказва от показанията си . Ние нямаме второ малолетно лице , за да се приложи ал.5. След като правят полицаите обиск не намират нито пищови , нито ножове. Квалификацията е друга. Чл.61 ал.1,т.3 / цитира /    Няма квалифц. елемент по ал.5 за да се приеме елемент, които е приет като е взета мярката , че е налице реална опасност за да извърши друго престъпление. Към момента на предявяване на досъдебното производство ние сме изненадани с нещо което никъде го няма. Не може да се замести на пострадалото лице с показанията на неговата майка. Имаме разпитано едно малолетно лице . Към настоящия момент нямаме убедително доказателство ,че е извършено. Не се установява към този момент извършено престъпление. Другото дете също оспорва.никое от пострадалите деца не твърди ,че е имало насилие.Искането ни е да измените  мярката  в подписка или в парична гаранция.

Адв.А. : - Поддържам казаното от колегата П.. Няма нито една хипотеза на задължително „задържане под стража” , защото в противен случай съдебния контрол ще е безпредметен. НПК не допуска задържане под стража. Както данните сочат , че съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Не може с мълчание да се отминат факти които колегата П. обясни подробно. Не може защитата да иска разпит и да бъдат изяснени тези факти и тогава ще се разбере колко са автентични отговорите . Слагани са думите в устата , има думи които не може да каже една 13 годишна ромка,  които са записани в протокола. Протоколите за разпит с тази последователност на мисълта и термите , аз мисля ,че не владеят такъв език. Това са важни обстоятелства които не ни бяха известни. Не е вярно това което каза прокурор ,че делото било ходило в Върховна прокуратура. Делото не ходело във ВКП . Това е пълна безотговорност. Изпраща се само паркетното дело , което не е правилно. Изпраща се цялото дознание , за да се запознаят с дознанието. Доколко е целесъобразна тази мярка. В.л. установиха ,че е нужна диета . Това което му се носи това яде.кардиолога каза ,че дори 1 % да има риск от инфаркт , защо да не се даде възможност на човека да се лекува. Не може 60 годишен човек да се укрие. Той е манипулиран от тези хора и няма допир до тези лица. Не виждам какво ново престъпление може да се извърши.когато ни беше повдигнато обвинението и след като разбрах за какво става въпрос , всичко това ще си дойде на място. Има записи на медиите. Не може да се третира подз. М. така все едно е съден. Има много съмнения , които възникват в този по- късен етап.Съдът не се интересува събрани ли са доказателствени средства. Пети месец този човек е задържан с толкова много заболявания. Няма опасност да се укрие или да извърши престъпление . Моля да измените наложената мярка в подписка  или в парична гаранция в определен от Вас размер.

Адв.П. : - Моля да уважите искането за изменение на мярката в по-лека. Събраха се достатъчно данни ,че са налице няколко нови обстоятелства от предишното разглеждане. Досъдебното производство е приключило. Задържането продължава пет месеца. Установи ,че част от свидетелите изменят своите показания по отношение деянието. Той страда от няколко тежки заболявания . Всички тези обстоятелства следва да се разгледат през призмата на НПК , която повелява кога да се вземе най-тежката мярка и кога да бъде променена. Има налице нови обстоятелства . Здравословното състояние беше констатирано и преди вземане на мярката „задържане под стража”.  Тези заболявания представляват опасност за неговото здраве.  Когато съществува опасност са се укрие или извърши друго престъпление. Няма опасност той да се укрие , има постоянно местоживеене *** , няма опасност да се укрие от разследването. Дали съществува реална опасност да извърши престъпление. Такава опасност не съществува. Той е неосъждан , професионално ангажиран , следва да се има предвид и неговата възраст. Моля да уважите искането за определя не на по-лека мярка.

Съдът се оттегли на съвещание  след което произнесе определението си , което обяви на страните.

За да се произнесе съдът взе предвид следното :

Производството е по чл.65 ал.1 от НПК – съдебен контрол върху взета постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража „ .

 Съдът е  сезиран с искане от договорните защитници на обвиняемия М. – адв.Х. , адв.П. *** за изменение на взетата по отношение на М. постоянна мярка за неотклонение , която е „задържане под стража „ в по-лека такава.

Защитата в съдебно заседание поддържа искането.

Представителят за Окръжна прокуратура излага доводи поради които счита ,че искането е неоснователно и ще следва взетата постоянна , първоначална мярка , която е „задържане под стража „ за бъде потвърдена.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното :

Към настоящия момент се прави второ искане от защитата на обвиняемия М. за съдебен контрол върху постоянната му мярка за неотклонение „ задържане под стража „

Установено е от данните по делото ,че с протоколно определение на Велинградския районен съд от 08.10.2008 год. по ЧНД № 531/2008 год. по отношение на обв. М. е била взета първоначална мярка за неотклонение  по искане на прокуратурата , която е била „ задържане под стража „ във връзка с повдигнатото му обвинение в досъдебното производство за деяние по чл.150 във връзка с чл.26 ал.1 НК, по чл.159 ал.3 НК и по чл.149 ал.1 и 2 НК , във връзка с чл.26 ал.1 НК.В хода на досъдебното производство с оглед на събрания в него доказателствен материал с постановление от 13.11.2008 год. на дознателя при РПУ на МВР – Велинград по отношение на обв. М. е било повдигнато ново обвинение – такова по чл.149 ал.5 във връзка с ал. 1 и 2 НК и във връзка с чл.26 ал.1 НК,  което деяние съобразно разпоредбата на чл.35 ал.2 НПК е подсъдно на Окръжния съд , като първа инстанция , което и към настоящия момент следва да и осъществява настоящия съдебен контрол  относно неговата законосъобразност , досежно взетата първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража „ . С оглед възведената квалификация на това деяние по делото няма спор ,че се касае за „тежко „ умишлено деяние по смисъла на чл.93 т.7 НК , тъй като за него е предвидено  наказание от 5 до 20 години „лишаване от свобода”.

Когато първостепенния съд при наличието на първоначалните обвинения , родово подсъдни на велинградския районен съд се е занимавал с въпроса свързан с вземане на постоянна , първоначална мярка за неотклонение по отношение на М. , той е направил извода ,че към ония момент са били налице кумулативно предвидените предпоставки в чл.63 ал.1 НПК, при което е било взета от него първоначална мярка за неотклонение „ задържане под стража „ Към настоящия момент ,вече при хопитезата ,че с оглед изменената квалификация на обвинението Окръжният съд – гр.Пазарджик е компетентен да разгледа въпроса свързан с извършеното от обвиняемия деяние и неговото вина и наказателна отговорност, то той вече се явява и компетентния съд , който следва да се

занимае с въпроса за последващия съдебен контрол относно законността на взетата вече постоянна мярка за неотклонение. В този връзка следва да се отбележи ,че към настоящия момент Окръжния съд – гр.Пазарджик прави извода ,че са налице вече няколко предпоставки , които обосновават извода за промяна на първоначалната мярка за неотклонение , която е била

 „ задържане под стража „ . На първо място в тази насока ,  следва да се отбележи продължаващото влошено здравословно състояние на обв. М. , предвид приетата в днешното с.з. епикриза от МБАЛ Хигия – гр.Пазарджик от 28.01.2009 г.и във връзка с нея становището на разпитаните в днешното с.з. лекари – експерти , изготвили тройната съдебно медицинска експертиза , приложена към делото в която са формирани изводите за специфичните заболявания на М. и последиците от тях. На второ място следва да се отбележи ,че към настоящия момент досъдебното производство е на приключване , тъй като са извършени почти всички разпити на свидетели и на в.л. В тази връзка следва да се отбележи още, че с оглед разпита на една от пострадалите , който разпит е проведен включително и пред съдия , в конкретния случай се поставя под съмнение правилността на сегашната квалификация на деянието , която е по чл.149 ал.5 НК , за което деяние му е повдигнато обвинение на М. с постановлението от 13.11.2008 г. на дознателя при РПУ на МВР – гр.Велинград. От тук следва и извода, че към настоящия момент вече не е налице едната от предпоставките по чл.63 ал.1 НПК , а именно ,че  от данните по делото може да се направи обосновано предположение ,че М. е извършител на горепосоченото деяние, а така също и другата предпоставка – че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Здравословното състояние на М. и последните събрани доказателства в досъдебното производство опровергават тези изводи по чл.63 ал.1 НПК.

От друга страна следва да се отбележи ,че обв.М. не е личност с утвърдени престъпни наклонности , човек с висше образование и влошено здравословно състояние , с постоянен адрес и местоживеене. Всички тези обстоятелства опровергават първоначално направения извод от съда , взел постоянната мярка за неотклонение ,че М. може да се укрие или да извърши друго престъпление , ако му бъде определена една друга , по- лека мярка за неотклонение , различно от „задържане под стража „ .

Всичко гореизложено до тук , предвид съдебния контрол , който се осъществява от съдът във връзка с първоначално взета мярка за неотклонение , включително  като се взема от настоящия  състав и изискването, предвидено в чл.5 , параграф І , б.”С” от ЕКПЧ, третиращо въпросите , свързани с изчерпателно допустимите основания за лишаването от свобода на личността  и акцента , че не във всички случаи следва да се взема предвид единствено и само тежестта на извършеното престъпление , се прави извода ,че молбата - искане за изменение на взета първоначална мярка за неотклонение „ задържане под стража „ в по-лека такава е основателна и ще следва да се уважи. В този връзка съдът възприема изцяло доводите , изложени в днешното с.з. от защитата на обвиняемия с оглед на което счита ,че взетата първоначална мярка за неотклонение по  отношение на обв.М. , която е „задържане под стража „  ще следва да се измени в по-лека такава , а именно в „парична гаранция „ , която съдът преценява ,че следва да бъде в размер с оглед имотното състояние на обвиняемия на сумата 2 500 лв. – чл.61 НПК. Така изменената мярка за неотклонение , съдът намира ,че тя ще отговори на целите по чл.57 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.65 ал.4 НПК Окръжният съд

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯВА  взетата с определение от 08.10.2008 год. по ЧНД № 531/2008 год. на Велинградския районен съд постоянна мярка за неотклонение по отношение на обв.Мануел Д.М. *** с ЕГН **********, която е  „ задържане под стража „ в „ парична гаранция „ в размер на 2 500 лв.  

След влизане на настоящето определение в сила ДАВА  на обвиняемия 7-мо дневен срок за внасяне на гаранцията.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е неокончателно и подлежи на обжалване и протестиране в 3 – дневен срок от днес пред ПАС.

При постъпване на жалба или протест делото се насрочва за 05.03.2009 год. от 10,00 часа пред Пловдивски апелативен съд за която дата и час страните се считат за уведомени.

Протоколът  написан в с.з., което приключи в 17,00  часа.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: