О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                    04.03.2009 год.гр.Пазарджик

                                                                            

 

Пазарджишки окръжен съд, наказателен състав в закрито заседание на четвърти  март 2009 год. в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

                                               

                                                                              

 

като разгледа докладваното от СЪД.  В.

Ч.Н.Д. № 158/09 г. на Пазарджишки окръжен съд и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 19 ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства.

          Постъпило е искане от зам. Окръжния прокурор А. П. при Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик за постановяване определение за изземване и предаване на българските съдебни власти с цел обезпечаването им предмети, съставляващи веществени доказателства по делото, подробно упоменати в диспозитива на искането.

          Данните по делото сочат на следното:

          От материалите по делото е видно, че с постановление от 02.11. 2006 година е образувано наказателно производство ДП № ЗМ – 272/06 година по описа на ОДМВР гр. Пазарджик срещу неизвестен извършител за това, че през 1999 – 2000 година без надлежно разрешение е извършвал археологически разкопки на паметник на културата – местността „Г.” между с. Б. и с. В. област Пазарджишка, като за целта е използвал техническо средство – металотърсач и извършеното не представлява по-тежко престъпление – деяние по чл. 278 Б във връзка с чл. 2 ал.1 НК.

          В искането са изложени подробни обстоятелства, касаещи хода на разследването където е упоменато, че предмет на престъплението са били ценни предмети, част от които по настоящем се намират извън страната – Р. България, а именно една фруктиера и тава – в обединено кралство В. и Северна И., а друга част – 7 тави и 2 фруктиери в Р. Г. Две от чиниите са останали в България.

          В процеса на установяване местонахождението на сребърните чинии и идентификацията им е била изпратена вследствие на поръчка до О. К. В. и С. И., като на 09.11.2006 година от А. къща „К.” – гр. Л.е била обявена за продажба чрез търг една от чиниите от сребърното съкровище, притежавана към този момент от „С.”. Било е поискано от английските съдебни власти да спрат продажбата на чинията, която е предмет на воденото в страната Наказателно производство и с първоначалното си решение наказателния съд в Лондон е разпоредил да се спре провеждането на търга. А в последствие това решение е било отменено. Представени са били в тази връзка документи със съмнителен произход на предмета по повод на което се провежда и настоящето разследване за доказване на тяхната достоверност. Друга чиния с друг надпис по настоящем също се намира в Лондон и е притежание на неизвестен колекционер.

          Деветте сребърни съда, предмет на настоящето производство данните сочат, че се намират в 3 гръцки музея, като подробно в искането е упоменато как изглеждат те на външен вид.

          До този момент от страна на съответните органи в Р. България е била изготвена молба за правна помощ до компетентните съдебни власти в Р. Г. с изрично искане за налагане на временни обезпечителни мерки на 9-те сребърни чинии, намиращи се в три музея в Р. Г., а именно два музея в гр. А. и един в гр. С., както и запорирането им до постановяване на съдебно решение на българския съд за тяхната конфискация. Искането в тази връзка е било базирано на разпоредбата на чл. 11 от Конвенцията на съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъплението.

          До настоящия момент по необясними причини искането на българската страна не е изпълнено въпреки, че Р. Гърция е ратифицирала посочената по-горе Конвенция.

          Според българското разследване на база събраният доказателствен материал до настоящия момент прокуратурата счита, че всичките посочени по-горе ценни предмети включително и деветте сребърни чинии намиращи се в Г., произхождат от територията на Българската държава и те следва да бъдат върнати в нейно разпореждане.

          При тези данни съдът намира, че искането е основателно, и ще следва да се уважи като се допусне обезпечение чрез налагане на запор върху изброените по-горе вещи, поради и което на основание чл. 19 ал. 1 и 2 ЗПИПАОИД във връзка с чл. 72 НПК съдът

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДОПУСКА обезпечаване на веществени доказателства, чрез налагане на ЗАПОР,  които са намират на съхранение в музея „Б.” – гр. А., „В. и Х. М.” – гр. А.и М. на „В. к.”- гр. С., а именно:

1.                 Сребърна тава с позлата с изображение на човек яхнал митологичен звяр, като в ръцете на човека има модел на кораб и тризъбец, под сала /кораба/ имало животно с глава на куче или лъв и опашка на змия или риба, като това животно приличало на воден змей.

2.                 Сребърна фруктиера с кръгло столче с позлата с изображение в средата на конник на кон с копие в ръка, под коня куче гони заек, а по периферията на съда има украса от растителни орнаменти и бягащи кучета, гонещи зайци, на всички животни предните крака били изнесени напред, а задните назад, все едно бягат в разкрач;

3.                                                                              Сребърна тава подобна на предходната с ловна сцена – конник с копие без животни в краката на коня;

4.                    сребърна фруктиера по средата на която има медальон с растителни орнаменти, по периферията позлата и релефна украса;

5.                    Сребърна тава с два медальона единия в другия, като външния много тесен, а в централния са вплетени растителни мотиви с палнети;

6.                    Четири сребърни тави със символ, подобен на еврейска звезда, преплетен с различни растителни орнаменти, като само еврейските звезди и растителни орнаменти били в позлата.

 

          Определението е неокончателно и подлежи на обжалване и протестиране  в 14-дневен срок от съобщението на страните пред ПАС.

          След влизане на определението в сила да се издаде удостоверение по образец.

          Определението и удостоверението да се изпратят на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за изготвяне на превод на гръцки език и изпращането им за признаване и изпълнение на Р. Г.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: