МОТИВИ към присъда №43 от 09.11.2011г. по НОХД №381/2011г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик:

 

Против подсъдимият С.А.Д. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинение за извършени от него престъпления по чл.219, ал.3, във връзка с ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3 от НК.

Против подсъдимият Г.А.Н. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинения за извършени от него престъпления по чл.219, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

Против подсъдимият К.Л.Г. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК.

Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание, представителят на прокуратурата поддържа обвиненията срещу подсъдимите, така както са внесени за разглеждане в съдебно заседание. Моли, същите да бъде признати за виновни  по тях, като наложените им наказания бъдат отложени на основание чл.66, ал.1 от НК. В тази насока излага подробно доводите си.

Подсъдимият С.А.Д. не се признава за виновен по повдигнатите му обвинения. Упълномощеният от него защитник, счита, че съдът следва да го признае за невиновен по тях. В този смисъл и от страна на двамата се излагат подробни доводи.

Подсъдимият Г.А.Н.,  не се признава за виновен по повдигнатите му обвинения. Упълномощеният от него адвокат изразява становище, че съдът следва да признае неговия подзащитен за невиновен по тях. В тази връзка и от страна на двамата се излагат съображения.

Подсъдимият К.Л.Г.,  не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. Упълномощеният от него адвокат изразява становище, че съдът следва да признае неговия подзащитен за невиновен по него. В тази връзка се излагат подробно доводи.

От събраните по делото доказателства, които се обсъдиха от съда поотделно и в тяхната съвкупност се прие за установена следната фактическа обстановка:

През 2005г. след проведени частични местни избори в Община Велинград за кмет на последната бил избран подс. Д.. В тази връзка, с оглед на разпоредбата на чл. 93, ал.1, т.1 буква „б” от НК същият имал качеството на длъжностно лице, на което било възложено да изпълнява ръководна работа.

В тази насока, на същия му били вменени задължения регламентирани в чл. 44, ал.1, т.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА, обн. ДВ, бр.77/17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изменен и допълнен в бр.69/05.08.2003 г., в сила от 27.10.2003г., изменен и допълнен в ДВ, бр. 34/19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г., а именно: да ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, да насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи, както и да организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет.

          Видно от приложените по делото писмени доказателства, а именно: трудов договор № 89/19.01.2005г., допълнително споразумение от 02.08.2005г. – лист 151-152, том Іа и длъжностна характеристика- лист 155-156, том Іа, се установява, че подсъдимия Г.А.Н. *** на длъжност „Главен специалист” в Дирекция „ТСУСА”, отдел „Инвестиции, строителство и инфраструктура”.

          В тази връзка следва да се отбележи, че подс. Г.Н., с оглед на разпоредбата на чл. 93, т.1, б.”б” от НК също е действал през инкриминирания период на обвинението като длъжностно лице, на което било възложено да изпълнява ръководна роля.

          Видно от трудов договор № 100/19.03.2005г., лист 127, допълнително споразумение № 64/30.01.2006г. стр. 128 и длъжностна характеристика- лист, 130-131, том Іа,  подс. К.Г. ***, Дирекция „ТСУСА”, сектор „Архитектурно-строителен”.

При тези данни подс. Г. към инкриминираната дата 25.10.2006г., съгласно разпоредбата на чл.93, т.1, буква „б” от НК също притежавал качеството на длъжностно лице, на което било възложено да изпълнява ръководна работа.

В края на 2005г. в резултат на проливните дъждове и бързо снеготопене, придружено с наводнения, в края на месец декември 2005г., както и поради многобройни свлачищни процеси, резултат от естествения наклон на терена и податлива на делувиалните процеси седиментационна покривка били нанесени щети на разнородни обекти в района на Община Велинград.

Видно от заповед №851/05.07.2006г., на основание чл. 56, ал.1 от НВМОП, кметът на Община Велинград- подс. Д., назначил четиричленна комисия, която имала за задача да прегледа предложените оферти и да излезе с предложение за сключване на договори с фирмите изпълнители. За председател на комисията бил определен Зам.кметът на Община Велинград- Н.В., а за членове на комисията св. инж. П.К.- главен инспектор в „ИСИ”, подс. Г.Н.- гл.специалист в „ИСИ” и св. В.Д.-***. В тази връзка бил извършен оглед от Комисията по БАК, назначена от тогавашния кмет на Община Велинград- подс. С.Д.. Впоследствие била съставен докладна, адресирана до областния управител и ПКЗНБАК, в който подробно били описани обектите пострадали от бедствията, като към тях били приложени документи относими към тях.

Видно от Решение № СБ-6/12.06.20006г. на ПК ЗНБАК се установява, че последната с оглед на направените от нея констатации е отпуснала на Община Велинград за преодоляване на последиците от интензивните валежи и снеготопене през декември 2005г. сумата от 1 024 790,00 лв. С това решение утвърдените средства по преодоляване и ликвидиране на последствията при бедствията били определени конкретно за следните обекти:

1. 181 000.00 лв. за укрепване на свлачище на ул.” Н.Ихтимански”, с. Грашево;

2. 156 570.00 лв. за изграждане на подпорна стена на р. Чепинска пред ОУ „Г. Бенковски”- гр. Велинград;

3. 150 000.00 лв. за възстановяване на път с. Драгиново- ромска махала и почистване на канализация;

4. 150 000.00 лв. за изграждане на подпорна стена на р. Чепинска в кв. Анезица, гр. Велинград;

5. 120 000.00 лв. за възстановяване на мост за м. „Студена вода”- гр. Сърница;

6. 120 000.00 лв. за възстановяване на мост на път IV-84316 с. Побит камък-с. Медени поляни;

7. 120 000.00 лв. за възстановяване на мост на път IV-84316 с. Побит камък при км.1+850;

8. 27 000.00 лв. за възстановяване на сградата на ЦДГ „Мир”- гр. Сърница.

На 10.07.2006г. цитираните по- горе средства, отпуснати на Община Велинград, били получени от последната.

На основание чл. 53, ал. 1, чл. 54 и чл. 55 от НВМОП и във връзка с Решения на кмета на Община Велинград №№ 832, 833, 834, 835/30.06.2006г. била открита процедура по договаряне с покана за първите четири обекта и процедура за възлагане на малка обществена поръчка, на основание чл. 2, ал. 3, т. 1, б. „а” от НВМОП за останалите четири обекта по СБ-6/12.06.2006г.

В решението за откриване на процедурата по договаряне била  посочена причината за избора на този тип процедура, а именно поради възникнали обстоятелства от изключителна спешност- проливни дъждове, причинили пораженията, чието отстраняване изисквало спешни мерки, свързани с всеки конкретен обект.

От заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград се установява, че в качеството му на Главен специалист „ИСИ” в отдел „ИСИ” при Община Велинград, на подс. Н. били вменени задължения, изразяващи се в следното: осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договори за строителство по предоставени в цитираното по-горе решение на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община гр.Велинград, целеви бюджетни средства в размер на общо 306 570.00лв.

          От заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград е видно, че в качеството му на главен експерт АС в отдел ИСИ, на подс. Г. била възложена конкретна работа, а именно: осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство №272/17.07.2006г. на обект - „Възстановяване на ЦДГ „Мир” – гр.С..

          По съществото си конкретните действия по реализираните действия по- горе действия и съответно провеждани процедури била следната:

          Относно обект „Изграждане на подпорна стена по р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски” гр.Велинград- /основни писмени доказателства за него в том ХІІ и том ХІІІ от ДП/:

          Видно от докладна на Кмета на Община Велинград- подс. Д. до ПКЗНБАК се установява, че последния е поискал комисията да вземе решение за финансирането от фонд „Стихийни бедствия” за направа на бетонови парапети на р.Чепинска  пред ОУ „Г.Бенковски”, подробно описани в този документ. Към тази докладна е приложена количествена стойностна сметка, заповед за назначаване на комисия №880/11.07.2006г., констативни протоколи, информационна форма изпратена до ПКЗНБАК, фотоснимки и схема на засегнатите участъци.

          Във връзка с процедурата по избор на фирми, които да участват във възстановяването на засегнатия обект били изпратени 3 покани до фирмите ЕТ „З-н 89- В.В.”***, г-н В.В., до „Ф.Д.” гр.Русе, бул. „**” №**, г-н И.Й. и до ЕТ „Р-с- М.И.”***, г-жа М.И.. Поканите били за участие в процедура чрез възлагане на малка обществена поръчка, чрез договаряне, с покани, като датите на всяка една от тях били от 30.06.2006г., с изх.№ и за трите покани №005-00-235/30.06.2006г. Всички те били подписани от кмета Д.. На всичките тези 3 покани е видно, че е отразена следната забележка: „Днес 03.07.2006г. получих покана”, като съответно са положени печати и различни подписи за всяка една от цитираните по-горе 3 фирми. В тези три документа изрично било посочено конкретната оферта, в случая за изграждане на обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски” община Велинград, като изрично било посочено какви са изискванията към кандидатите.

           Видно от фактури от 07.07.2006г. се установява, че са закупени от трите цитирани по-горе фирми тръжната документация за цитирания по-горе обект.

          Във връзка с този обект постъпили ценови предложения и от трите посочени по-горе фирми.

          Приложени са удостоверенията за актуално състояние на трите фирми, удостоверения за липса на тежести, декларации, съдебни решения и автореференции.

          Видно от протоколи във връзка с чл. 57, ал.2 от НВМОП се установява, че на 11.07.2006г. комисията назначена със заповед №880/11.07.2006г. е провела договаряне с всеки един от кандидатите. Впоследствие с решение №910/14.07.2006г. на основание чл. 42, ал.1 от НВМОП и отразени резултати в протокол от 12.07.2006г. на комисията, за този обект на първо място е класиран ЕТ „Р-с-М. ***.

          Видно от договор №280/21.07.2006г., Община Велинград, представлявана от кмета С.А.Д. е сключила договор с цитирания по-горе ЕТ, първия в качеството на възложител, а последния в качеството на изпълнител за извършването от страна на последния на СМР по отношение на цитирания в договора обект.

          На 24.07.2006г., видно от фактура със същата дата се установява, че на този едноличен търговец е изплатен аванс по този договор сумата от 77 500 лв.

          От фактура от 05.09.2006г., като окончателно плащане по договор №280/21.07.2006г. е изплатена на ЕТ „Р-с-М.И.” с.Игнатиево, сумата от 77 500 лв.

          С писмо от 14.08.2006г. е изпратена информация до АОП- София относно този договор за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №832/30.06.2006г. на кмета на общината.

          Относно обект „Изграждане на подпорна стена по р.Чепинска”- /основни писмени доказателства в том ХІV и том ХV/:

          Видно от докладна на Кмета на Община Велинград, в лицето на подс. Д. се установява, че последния е поискал до ПКЗНБАК да вземе решение за финансирането от фонд „Стихийни бедствия” по отношение на цитирания по- горе обект, като към нея били приложени количествена стойностна сметка, решение №1019/05.08.2005г., констативен протокол, заповед на Областния управител №282/07.08.2005г., заповеди за назначаване на комисия, информацинна форма, фотоснимки и схема на засегнатите участъци.

          С изх.№№ 005-00-236/30.06.2006г. са изпратени до три фирми покани за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покани подписани всичките от Д., в качеството му на кмет. Фирмите, които били посочени в тях са следните: ЕТ „Р.К.-В.Ж.”***, г-н В.Ж., ЕТ „З-н-89-В.В.”***, г-н В.В. и до „Ф.Д.” ЕООД гр.Русе, г-н И.Й.. За тези три покани е отразено, че са получени без да има яснота от кой, на 03.07.2006г., като са сложени печати за всяка една от трите фирми.

          По делото са приложени удостоверения за актуално състояние на цитираните по-горе фирми, автореференции, удостоверения, фактури за платена тръжна документация от В.В., В.Ж. и И.Й., декларации.

          Налице са постъпили ценови предложения от „Ф.Д.” ЕООД, от ЕТ „Р.К.-В.Ж.” и ЕТ „З-н – 89-В.В.”, като и трите предложения са подписани. Във връзка с провежданата процедура, на 11.07.2006г., видно от трите протокола от същата дата, във връзка с чл. 57, ал.2 от НВМОП е проведено договаряне с представителите на всяка една от трите фирми. Изготвен е доклад по дейността на комисията от който видно, че в резултат на проведените разговори и на основание чл. 57, ал.3 от НВМОП, комисията е предложила на първо място „Ф.Д.” ЕООД, със седалище гр. Русе. Вследствие на този документ, който е без дата, кмета на Община Велинград С.Д., с решение №911/14.07.2006г. за въпросния обект е обявил на първо място фирмата от гр.Русе. Впоследствие от договор №282/21.07.2006г. се установява, че кмета С.Д. в качеството му на възложител е сключил договор с „Ф.Д.” ЕООД за извършване от страна на последния на СМР на обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв. Анезица гр.Велинград”.

          Видно от фактура №0000001852/24.07.2006г. е изплатено от страна на Община Велинград на русенската фирма аванс по договора в размер на 59 400 лв.

          Относно обект „Укрепване на свлачище в с.Грашево” – /основни писмени доказателства в том ІІ и том ІІІ/.

          От докладна записка на С.Д.-*** до ПКЗНБАК е поискано от последната да вземе решение за финансиране извършването на неотложни възстановителни и укрепителни работи, за преодоляване щетите от природното бедствие. Към тази докладна записка същият е записал, че е приложил количествена стойностна сметка, констативен акт, заповед № 1767/30.12.2005 г., информационна форма, експертна оценка, скици и снимки на нанесени щети.

          С изх.№№ 005-00-233/30.06.2006г. са изпратени до три фирми покани за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покани подписани всичките от Д., в качеството му на кмет. Фирмите, които били посочени в тях са следните: ЕТ „Р.К.-В.Ж.”***, г-н В.Ж., ЕТ „З-н-89-В.В.”***, г-н В.В. и до „Ф.Д.” ЕООД гр.Русе, г-н И.Й.. За тези три покани е отразено, че са получени без да има яснота от кой, на 03.07.2006г., като са сложени печати за всяка една от трите фирми.

          С фактури от 07.07.2006 г., се установява, че всеки един от кандидатите е заплатил за тръжна документация, като съответно е приложил удостоверения за актуално състояние, съдебни решения, автореференции, декларации и удостоверения.

          Постъпили са ценови предложения във връзка с поканите от ЕТ „Р.К.”, „Ф.Д.” и ЕТ „З-н-89”, които са подписани и са дадени конкретните разходи в тях. Видно от протоколи във връзка с чл. 57, ал.2 от НВМОП, с всеки един от тримата кандидати, на 11.07.2006 г. е проведено от комисията договаряне.

          Впоследствие от изготвен доклад без дата, в резултат на проведените разговори и на основание чл. 53, ал.3 от НВМОП, последната е предложила на първо място ЕТ „Р.К.- В.Ж.”*** и адрес на управление ул.”**” № *.

          Видно от решение №913/14.07.2006г., Кмета на Община Велинград Д., във връзка с разглеждане, оценка и класиране на кандидатите в процедура по договаряне с покана за възлагане на малка обещствена поръчка, с обект на поръчката: Укрепване на свлачище на ул. „Н.Ихтимански” в с.Грашево, община Велинград е обявил на първо място ЕТ „Р.К.- В.Ж.”. Няколко дни след това, видно от договор №283/21.07.2006г. между Община Велинград, представлявана от кмета Д., в качеството му на възложител и ЕТ „Р.К.-В.Ж.” в качеството му на изпълнител е сключен договор за извършване на СМР на цитирания по- горе обект.

          Видно от фактура от 24.07.2006г. е изплатена на ЕТ „Р.К.” аванс по този договор в размер на 89 600 лв.

          С писмо от 14.08.2006г. е изпратена информация относно този договор за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №832/30.06.2006г. на кмета на общината.

          Относно възстановяване на мост над река Доспатска – м.”Студена вода” – гр. Сърница- /основни писмени доказателства в томове Х и ХІ/.

          Видно от докладна на С.Д.-*** до ПКЗНБАК същият е поискал становище за кандидатстване за средства пред МДППБА при Министерски съвет на Р.България за пет обекта. Единият от които е цитираният по-горе.

          Към тази докладна, за тези обекти е изготвена обобщена количествена стойностна сметка. За обекта възстановяване на мост за м.”Студената вода” гр. Сърница е изготвено техническо задание от подс. Г.Н.. Това техническо задание е изпратено, ведно с покани до следните фирми: ЕТ „Р.К. – В.Ж.”***, г-н В.Ж., „Косер транс билдинг” ЕООД гр. Варна, г-н К. Г.М. и до „Самсон инвест” ООД гр. Варна, г-н В.В.Т..

          Постъпило е ценово предложение от Р.К. входирано под № 032-03-98 от 03.07.2006г. което в графата „оферент” В.Ж. липсва подпис. Постъпила е ценова оферта с вх.І 032-03-97 от 03.07.2006г., като този документ отново не е подписан от фирмата която го подава, а именно „Самсон Инвест” ООД гр. Варна. Входирана е офертата и на „Косер транс билдинг” ЕООД също от датата 03.07.2006г. под № 032-03-96 като ценовата оферта и на тази фирма не е подписана.

          Видно, че на всяка една от трите покани е отразено, че са получени на ръка на 23.06.2006г. като са положени подписи без да е ясно от кое лице и за коя фирма представлява то.

          След постъпването на тези ценови оферти с протокол от 05.07.2006г. комисията назначена със заповед №851/05.07.2006г. е предложила на кмета на Община Велинград да сключи договор за изпълнение с ЕТ „Р.К.” В.Ж. ***.

          На 17.07.2006г. под № 271 е сключен договор между кмета С.А. ***р Комерс- В.Ж.”, в който договор последният в качеството на изпълнител се е задължил да извърши СМР на обект „Възстановяване на мост за м. „Студената вода” гр. Сърница”, община Велинград, съгласно техническо задание, което е неразделна част от договора. Платена е съответната гаранция по договора, видно от квитанция от 17.07.2006г.

          Видно от фактура от 18.07.2006г., е изплатена на фирмата от гр. Варна аванс по цитирания по-горе договор в размер на 59 400 лева.

          Относно обект: „Възстановяване на мост на път ІV – 84316 с. Побит камък на км.1 + 850 Община Велинград”.

          Видно от констативен акт от 05.01.2006г.        е прието, че в резултат на продължителни валежи довели до снеготопене и увеличаване нивото на р.Доспатска от 29.12. до 31.12.2006г., са частично разрушени преди и след село Побит камък два моста. В тази връзка е изготвена докладна от кмета на Община Велинград до ПКЗНБАК с приложени към него констативен акт, информационна форма, снимков материал, количествено стойностми сметки. Изготвено е техническо задание от подс. Г.Н., което е приложено към три покани изпратени до следните фирми: - „Инвест Консулт” ООД гр. Варна, г-н К. П., до ЕТ „Р-с – М.И.”, г-жа М.И. и до ЕТ „Милекс” гр. Шумен, г-жа М.П.. Всички тези покани са с изх.№№ 028 – 01- 332/21.06.2006г. Върху всяко едно от тях е отразено, че са получени на ръка на 23.06.2006г., без да е посочено лицето.

          Видно от оферта на ЕТ „Милекс” от дата 03.07.2006г. с вх.№ 032-0399 е изпратено ценово предложение където в графата „оферент” няма положен подпис. Постъпило е и ценово предложение от Инвест консулт ООД със същия номер и същата дата, като отново ценовото предложение не е подписано. Към него са налице съдебни решения, удостоверения, както и референции. Офертата от третия кандидат, а именно ЕТ „Р-с – М. ***, ценова оферта също била постъпила, като плика на ценовото предложение е в том VІІІ. Ценовото преложение не било подписано.

           С протокол от 05.07.2006г., комисията назначена със заповед №851/05.07.2006г., установявайки конкретните предложения от кандидатите е предложила на кмета на Община Велинград да сключи договор за изпълнение на обект „Възстановяване на мост с. Побит камък – км. 1 + 850” с ЕТ „Милекс- Минка Х.” гр. Варна. В тази връзка кмета на Община Велинград в лицето на подс. Д. на 17.07.2006г. сключил договор под №269 с ЕТ „Милекс- Минка Х.” гр. Варна със задължениетона последната да извърши СМР на обект „Възстановяване на мост ІV- 84316 с. Побит камък на км.1 + 850”. Била внесена гаранция по този договор на едноличния търговец, като съответно видно от фактура от 18.06.2006г. на ЕТ Милекс- Минка Х. е изплатен аванс по този договор в размер на 59 400 лв.

          Относно обект „Възстановяване на мост на път ІV- 84316 с. Побит камък- с. Медени поляни на км.3+350 Община Велинград”.

          За този обект също са изпратени 3 покани подписани от кмета на Община Велинград- С.Д., с приложени към тях техническо задание изготвено от подс. Г.Н..  Тези три покани с изходящи номера на Община Велинград 028-01-329 от 21.06.2006г. и са до следните фирми: - ЕТ „Р-с- М. ***, г-жа М.И., ЕТ „Ремонт строй- Станчо Г.”, г-н С.Х. Г. и до „Лом строй” ООД гр. Лом, г-н П.В.. И на трите покани, се установява, че на дата 23.06.2006г., са получени на ръка. Няма данни от който да се установява кое е лицето подписал отбелязването за получаването на въпросните покани.

          Въпреки, че покана към „Марин строй” ЕООД гр. Варна не е била изпращана с вх.№ 032-03-94/03.07.2006г. е постъпило ценово предложение и от тази фирма, за цитирания по-горе обект. Ценовото предложение не е подписано от лицето което е записано, че го е изработил, а именно В.В..  Въпреки, че не била изпратена покана до „Монтаж строй” с. Игнатиево- Варна от последната фирма за този обект също постъпило ценово предложение, което отново не било подписано. Налице е и оферта от „Р-с- М.И.”, също с дата 03.07.2006г., където ценовото предложение не било подписано.

          Видно от протокол от 05.07.2006г., на комисията назначена със заповед № 851/05.07.2006г., запознавайки се с предложенията, предложила на кмета на Община Велинград да сключи договор за изпълнение на обект „Възстановяване на мост с. Побит камък при км.3 + 335” с ЕТ „Р-с- М.И.”***. В тази връзка видно от договор №270/17.07.2006г. кмета Д. ***, в качеството си на възложител сключил договор с ЕТ „Р-с- М.И.” със задължението на последната да извърши СМР на обект „Възстановяване на мост на път ІV- 84316 с. Побит камък - с. Медени поляни, община Велинград”. Внесена била гаранция от ЕТ по този договор, катов от фактура от 18.07.2006г. се установява, че бил изплатен аванс на последния по този договор в размер на 59 400 лв.

          Относно обект „Възстановяване на ЦДГ „МИР” гр. Сърница, община Велинград”. 

          За този обект била изготвена докладна от кмета на Община Велинград- подс. Д. до ПКЗНБАК. Към тази докладна били приложени количествено стойностна сметка, скица на засегнатите участъци, констативен акт за установяване на щетите, заповед за назначаване на Комисия, информационна форма и фото снимки.

          Изготвени били три покани от Кмета на Община Велинград, с изх.№ 028-01-331/21.06.2006г.

          С изготвено техническо задание от подс. Н., приложено към всяка една от поканите, последните били изпратени на следните фирми: „Феникс дизаин” ЕООД, г-н И.И.Й., ЕТ „Маркет строй” гр. Шумен, ул. „В.Априлов” № 47, г-н Николай Н. и до „Ремонтстрой” ЕООД гр. Русе, г-жа Христина П.. Тези три покани били получени на ръка на 23.06.2006г. от лице за което няма отразяване в тези документи, кое е то.                  Видно от протокол от 05.07.2006г., на комисията назначена със заповед №851/05.07.2006г., с оглед на подадените оферти, комисията предложила на Кмета на Община Велинград да сключи договор за изпълнение на обект „Възстановяване сградата на ЦДГ МИР гр. Сърница”, на ЕТ „Маркетстрой- Х.П. – Н.Н. гр. Шумен. Във връзка с това предложение Кмета на Община Велинград подс. Д., в качеството му на представляващ Община Велинград и съответно възложител сключил договор под № 272/17.07.2006г. с ЕТ „Маркетстрой- Х.П.- Н.Н.” по силата на който последния се задължил да извърши СМР на обект „Възстановяване на ЦДГ МИР гр. Сърница, Община Велингпрад”. Като гаранция по договора от ЕТ „Маркетстрой” е внесена сумата от 300 лева на 17.07.2006г. От фактура № 0000000451/18.07.2006г. е видно, че като аванс по договора на този ЕТ е изплатена сумата от 13 410 лв.

          Към офертата на ЕТ „Маркетстрой- Х. П.- Н. Н. с вх.№ 032-03-90/03.07.2006г., е предложено ценово предложение, което в графата „оферент” не подписано. Същото се отнася и за останалите ценови предложения на „Ремонтстрой” ЕООД гр.Русе и „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе, които не са подписани. За „Маркетстрой- Х. П.- Н.Н.” е представено съдебно решение за регистрацията на същата, удостоверение за актуално състояние.

          Относно обект- „Възстановяване на път село Драгиново- Ромска махала и почистване на канализация, Община Велинград”- /основни доказателства в томове ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ/.

          За този обект в резултат на наводненията настъпили щети. В тази връзка от страна на подс. Д.-*** е изготвена докладна до ПКЗНБАК с приложени към нея количествено стойностна сметка, констативен акт, Заповед № 1767/30.12.2006г., информационна форма, скици и снимки за нанесени щети.

          След отпускане на паричните средства за този обект били изготвени покани за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с покана подписани от Кмета Д. и изпратени на 30.06.2006г. на следните фирми, а именно: ЕТ „З-н 89- В.В.”***, г-н В.В., „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе, г-н И.Й. и до ЕТ „Р.К., г-н. В.Ж.. От същите тези покани се установява, че те са получени от лице, което се е подписало на дата 3.07.2006г. без да е ясно, кое  е това лице с оглед на описаното в тези документи.

          Постъпилото ценово предложение не било поставено в бял плик от ЕТ „З-н 89- В.В.”, като този факт се отнасял и за ценовите предложения на ЕТ „Р.К.- В.Ж.” и на „Ф.Д.” ЕООД. 

          Видно от доклад на Комисията назначена със  Заповед № 880/11.07.2006г. за цитирания по-горе обект на първо място е ЕТ”З-н 89- В.В.”.

          От три броя протоколи във връзка с чл. 57 ал. 2 от НВМОП се установява, че е проведено договаряне с кандидатите на всяка една от цитираните по-горе фирми.

          С решение № 912/4.06.2006г. на Кмета на Община Велинград Д. е обявен кандидата класиран на първо място за изпълнител на поръчката. С договор №281/21.07.2006г. Община Велинград чрез представителя си Кмета Д. в качеството си на възложител е сключила договор с ЕТ „З-н- 89-В.В.” за извършване от страна на последния на строително монтажни работи на обект „Възстановяване на път с. Драгиново- Ромска махала и почистване на канализация, Община Велинград”.

          С квитанция №21 е внесена гаранция от ЕТ по този договор, а с фактура от 24.07.2006г. е изплатена на този търговец аванса по цитирания по-горе договор за сумата от 74 250 лв.

          С писмо от 14.08.2006г. е изпратена информация относно този сключен договор на АОП гр. София.

          Налице са приети фактури от които е видно, че са закупувани тръжни документации, декларации, удостоверения и административни сведения за фирмите участващи по тази процедура.

          В резултат на всички описани по- горе процедури били започнати строително монтажни работи по цитираните по-горе обекти от спечелилите фирми. Правело впечатление по обектите, че последните определено не разполагат, както с необходима техника, така и с необходимия човешки ресурс, както и че няма реално контрол. Това станало и причина да се подават сигнали от кмета на с.П.к. за реакция от компетентните органи и в един по-късен момент да се появява друга фирма, притежаваща необходимия ресурс, за да работи по мостовете при с. Побит камък”. Съответно с оглед на липсата на достатъчно опит, св.Б.С. му се налагало да търси подизпълнители за извършването на определени СМР. На практика на всички обекти личало, че спечелилите фирми определено нямат необходимите възможности за извършване на поетите от тях задължения. На практика  имало, както незавършени СМР, така и завършени, такива за които били издадени актове от фирмата на св.С., за да може впоследствие парите да бъдат по договора изплатени. Съответно били изготвени Констативни актове образец 15 и Актове образец 7, като съответно за различните обекти са приети като доказателства по делото.

          При изпълнението на СМР за всеки обект фирмите-изпълнителки били длъжни да се съобразяват със залегналите в договорите клаузи, което не се заключавало само в крайната стойност на цената по договора, посочена в глава V, чл.5, т.5 от Договора, но включвало също така и цените на извършените СМР поотделно, както те били посочени в ценовите оферти и в Протокола по чл. 57 от НВМОП на Комисията по процедурата по избор на фирма-изпълнител (чл.2 от Договора). Естеството на строителните дейности не изключвало извършването на допълнителни СМР при съгласие и от двете страни по договора- възложител и изпълнител, което било визирано в глава Х, чл. 10 , т. 4 от Договора, но в случая по документацията за самите СМР липсвали изискуемите от ЗУТ  и съгласно чл.7, т.2 и 3 от Договора документи, а именно: разрешително за строеж, виза и линия за седем от обектите (изключая покрива на  ЦДГ „Мир”-гр.С., който не се нуждае от проект и разрешително), издадени от главният архитект на общината, липсват Заповедни книги на обектите, в които да са отразени както видимите, така и извършените скрити СМР.

Проекти за част от обектите били изготвени и заплатени със средства на Община Велинград, но тези проекти реално не били одобрени от главният архитект на Общината. Налице били документи по проектантската дейност приложени частично към досиетата на обектите, след като били изискани допълнително в хода на разследване от самите проектанти- арх.Н.Б., инж.С.Н., инж.Т.Е.. Конкурси за избор на проектанти съгласно НВОМ не били правени, като на арх.Б. било възложено да изготви проекта на подпорната стена за укрепване на свлачището в с. Грашево само по зададени параметри, без тя да е ходила лично на оглед в самото населено място.

Относно укрепването на пътя и облагородяването на района на с.Драгиново още през 2004г. бил изготвен проект, платен със средства на Община Велинград като част от същия този проект била ползван при възстановяване на пътя към ромската махала на селото. Към Доклада на кмета подс. С.Д. до  ПКЗНБАК била изпратена КСС, изготвена от инж.С.Н., но тя била съставена по повод проекта от 2004г., а не по отношение на новите необходими мероприятия. Отпуснатите средства не били изразходвани за извършването на всички строително-монтажни работи по проекта от 2004г., а било посочено, че са усвоени само за възстановяването на пътя и направата на диги.

Досежно направата на двете подпорни стени по р.Чепинска- в кв. Анезица на гр. Велинград и пред ОУ „Г. Бенковски” в същия град бил използван проект, одобрен от главния архитект на гр. Велинград, но през 2005г. и касаел коренно различен обект- подпорни стени по р. Чепинска в кв. Чепино, в леглото на р. Чепинска. Също така местоположението на единия обект било в началото на града, а другият обект се намирал в края му. На практика били използвани типови проекти за въпросните подпорни стени, което не би следвало да бъде така.

През 2005г. в гр. Велинград многобройните валежи и прииждането на р.Чепинска причинили значителни щети. По тази причина били отпуснати средства от ПКЗНБАК, но по други нейни Решения (СБ-15/2005г., СБ-4 и др.) и за възстановяването на други, различни от инкриминираните по настоящото дело, обекти. За обектите пострадали от това наводнение и възстановени през 2005г. били налице изработени проекти, одобрени от гл.архитект на Община Велинград, като за тях била изготвена цялата строителна документация, свързана с началото и същността на самите СМР (проектите, използвани при тези СМР, ведно с разрешителните и снимков материал на извършеното строителство по обектите по р.Чепинска били приложени като материали по делото в том І), факти които не са се случили при последващото наводнение и последващо възстановяване на новите пострадали обекти.

При общото количество на СМР за всеки конкретен обект, следвало да налице синхрон с количествената сметка към изготвения за обекта проект и с офертата на изпълнителя. На практика изпълнените количества СМР се доказвали от фирмата-изпълнител с протокол обр. 19 (чл.2, изр.първо и второ според   клаузите в договора за всеки един от обектите). В случая за част от обектите липсвали протоколи обр.19 и установяването на извършените СМР по вид, обем и стойности се е извършвало с изготвянето на количествено-стойностни сметки.

Подс. К.Г. с оглед на задълженията си още преди да се съгласи с изпълнението на СМР от фирмите-изпълнители и преди подписването на протоколите обр.19 установил, че цените отразени в протоколите относно извършените СМР не отговаряли на цените по офертите на фирмите. Това се отнавяло и за подс. Н.. По тази причина последните решили да не се подписват въпросните протоколи като осъществили срещи с кмета- С.Д. за изясняване на обстоятелствата по установените разминавания. В тях се опитало да се обясни на последния, че не би следвало Общината като възложител и инвеститор да се съгласи с неизгодни за нея цени на строителните работи. За тези обстоятелства бил запознат и заместник- кмета на Община Велинград по това време св. Н.В..

Като обяснение за разминаването на стойностите по единичните цени Д. изказал твърдението, че те се били получили вследствие на увеличенията по начисления ДДС. Така на практика, подс. Д. разпоредил Г. да подпише на протоколите обр.19, с което се давало възможност да се извършат плащанията с фирмите-изпълнители. Г. се подписал, но при информацията, която получил, че фирмите не са регистрирани по ДДС и затова се увеличават цените, то същия изготвил докладна до кмета, приложена като доказателство по делото. Това се отнасяло и за подс. Н..

Становища на практика от фирмите-изпълнители за увеличението на цените де факто били представени само от две фирми- от ЕТ „Р.К.- В.Ж.»*** за обект „Укрепване на свлачище по ул. „Н.Ихтимански”- с. Грашево, обл. Пазарджик” и от ЕТ „Маркет строй-Н.Н- гр. Шумен за ЦДГ „Мир”- гр. Сърница, докато посочените разлики в цените касаят всички обекти за които е отговарял подс. Г. (укрепването на свлачището в с.Грашево и трите моста на р.Доспатска, при гр.С. и по пътя-с.П.к.-с.Медени поляни, както и за възстановяване на покрив на ЦДГ „Мир”-гр.С.).

Основното в двете становища било, че промяната на първоначално оферираните цени се налага от факта, че фирмите не били регистрирани по ЗДДС като ценовите им оферти съдържали цени, но без ДДС и печалбата, която строителят си поставя, а също така и вследствие влиянието на доставно-складовите разходи франко обекта и утежнените условия при извършването на СМР.

Във връзка със Заповеди №  ФК-10-213/9.03.2007г. и Заповед № ФК 10-383/27.04.2007г. на Директора на АДФК, св. В.П.Г.- гл. Финансов инспектор извършила финансова инспекция на Община Велинград. Резултатите от тази проверка били подробно описани в доклад № ФИ4ПЗ000-5/18.05.2007г. за извършена финансова инспекция на Община Велинград, като основните писмени документи са приложени в Том ХХІІ /черен класьор/.

          При тази проверка е констатирано плащането от страна на ПКЗНБАК на суми по описаните по-горе обекти. Извършени са проверки на първични счетоводни документи и документи за приемане на извършвани видове работа подробно описани в този документ, като съответно е проверена законосъобразността при възлагане и изпълнение на проведеното от Общината обществени поръчки за изпълнение на обектите финансирани с предоставените от държавния бюджет целеви средства. Било прието от проверяващите, че Община Велинград е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП в сила от 01.07.2006г. и на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП след тази дата. Във въпросния доклад проверяващата подробно изложила фактическа обстановка за всеки един от обектите, за които били отпуснати средства от Комисията по бедствия и аварии, като съответно констатирала нередности в хода на извършването на процедурите.

          В тази насока относно обект „Укрепване на свлачище ул. „Н.Ихтимански” с.Грашево”, за който с решение №832/30.06.2006г. Кмета на Община Велинград, на основание чл.53, ал.1 от НВМОП е възложил провеждане на обществена поръчка чрез процедура по договаряне с покана е установено, че от приложените ценови предложения в досието на обществената поръчка не е видно, че същите са представени в запечатан непрозрачен плик и офертата е входирана в деловодството на Общината с отбелязване на поредния номер, датата и часа на получаването, съгласно изискванията на чл. 14, ал.2, и ал.3 от НВМОП и съгласно изискванията за представяне на заявленията за участие определени с т. ІІ, т. 1 от Поканата за участие в процедурата. Установено е при проверка в деловодството на Община Велинград, че във входящия дневник са входирани заявления за участие за обект- „Укрепване на свлачище ул. „Н.Ихтимански” с. Грашево общ. Велинград от ЕТ „Р.К.- В.Ж.”***- заявление с вх. №032-03-129/10.07.2006г., от „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе- заявление с вх. №032-03-124/10.07.2006г. и от ЕТ „З-н-89- В.В.”***- заявление с вх. №032-03-120/10.07.2006г. Констатирано е, че с решението си №913/14.07.2006г., кметът на Община Велинград в нарушение на НВМОП обявява класираните кандидати в процедурата съгласно предложената цена, която съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия на процедурата и кандидата класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката- ЕТ „Р.К.- В.Ж.”*** преди съставянето на доклада от комисията- 11.08.2006г. и предаването на документацията в процедурата. Констатирано е, че в нарушение на чл.32, ал.3 от НВМОП решение №913/14.07.2006г. не е изпратено на кандидатите в 3-дневен срок от издаването. Установено е нарушение на чл.32, ал.1, т.1 от НВМОП, тъй като при подписването на договора кандидатът определен за изпълнител не е представил документите от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1–3 и ал.2 от ЗОП. Констатирано е, че е налице удостоверение за липса на задължение от ТД на НАП от 03.08.2006г., но то е след датата на която е сключен договора. В нарушение на чл. 34 ал. 1 от НВМОП информацията за сключения договор е изпратена на АОП за вписване след изтичане на 7- дневния срок от сключване на договора.

          Относно законосъобразността на процедурата за обект: „Укрепване на свлачище ул. „Н.Ихтимански” с.Грашево общ. Велинград” са констатирани следните неточности:

          Представена е КСС от подс. К.Л.Г.- гл.специалист в сектор „Архитектурно-строителство” Община Велинград, от която е видно, че последната не съдържа дата от която да се установи спазен ли е срока за извършване на СМР. Установено е при анализ и съпоставка на единичните цени по видове СМР в ценовото предложение на ЕТ”Райнцингер комерс- В.Ж.” гр. Варана с единичните цени по същите видове СМР в КСС за актувани извършени натурални видове СМР, че единичните цени вписани в КСС са завишени, като част от извършените СМР са остойностени на цени по-високи от предложените в ценовата оферта на изпълнителя. При проверката не е изяснена причините, поради което е обусловено това увеличение на единичните цени. Визирано е, че съгласно изготвения експертен анализ е установено, че не е извършена позиция от КСС „Направа на деформационни фуги” в размер на 42,40 кв.м., като е налице несъответствие между количеството актувани баркани.

          Относно обект: „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска пред ООУ „Г. Бенковски” гр. Велинград”, която е процедура по договаряне с покана е констатирано, че от приложените ценови предложения в досието на обществената поръчка не е видно, че същите са представени в запечатан и непрозрачен плик и офертата е входирана в деловодството на Общината с отбелязване на поредния номер, датата и часа на получаването, съгласно изискванията на чл.14, ал.2 и 3 от НВМОП и съгласно изискванията за представяне на заявленията за участие определени в т.ІІ, т.1 от Поканата за участие в процедурата. Отразено е, че във входящия дневник са входирани за участие в този обект заявления от ЕТ „Р.К.- В.Ж.”***, от „Ф.Д.” и от ЕТ „З-н-89- В.В.”- всички от 10.07.2006г. Установено е с констативен протокол от 02.04.2007г., че в деловодството на Община Велинград не е входирано заявление за участие от ЕТ „Р-с- М. ***. В досието на обществената поръчка е приложено ценово предложение от ЕТ „Р-с- М. ***. Визирано е, че е налице нарушение на чл.42, ал. 1 от НВМОП, тъй като решение №9010/14.07.2006г. на Кмета на Община Велинград е издадено преди съставянето на доклада на комисията- 11.08.2006г. и предаването на документацията в процедурата. В нарушение на чл.42, ал.3 от НВМОП цитираното по-горе решение не е изпратено на кандидатите в 3- дневен срок от издаването му. Установено е, че при подписването на договора кандидатът определен за изпълнител не е представил документите от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-3 и ал.2 от ЗОП. Представено е удостоверение за липса на данъчни задължения от ТД на НАП гр. Варна, с изх. №0300017534/3.08.2006г., но то е след датата на която е сключен договора. Констатирано е нарушение на чл.34, ал.1 от НВМОП, тъй като информацията за сключения договор е изпратена до АОП след 7- дневния срок от датата на сключване на договора.

          Относно проверка на изпълнението на сключения с ЕТ ”Р-с- М. ***80/21.07.2006г. също са констатирани нередности в следната насока: С платежно нареждане от 25.07.2006г. на основание издадена фактура №4/24.07.2006г. на изпълнителя е приведена сумата от 77 500 лв. представляваща аванс по договора на 13.09.2006г. Въз основа на фактура №5/05.09.2006г. е преведена сумата от 77 500 лв. представляваща окончателното разплащане по договора. Общата стойност на фактурираните СМР е 155 000 лв., а посочената обща стойност на КСС е 155073.73 лв. с ДДС, като издадените фактури от изпълнителя са опростени фактури. Констатирано е, че представената КСС не съдържа датата, от която да е видно спазен ли е срока за извършване на СМР.

          Относно законосъобразността при възлагането и изпълнението на проведена процедура възложена чрез процедура на договаряне с покана за обект- „Възстановяване на път с. Драгиново – Ромска махала и почистване на канализацията с. Драгиново общ. Велинград”.

          При този обект също е констатирано, че не се установява предложените ценови предложения да са представени в запечатан непрозрачен плик и офертата да е входирана в деловодството на общината с отбелязване на поредния номер, датата и часа на получаването, съгласно изискванията на чл. 14, ал.2 и ал.3 от НВМОП и съгласно изискванията за представяне на заявленията за участие определени в т.ІІ, т.1 от Поканата за участие в процедурата. Констатирано е нарушение на чл.42, ал.1 и 3. Съответно нарушение на чл.32, ал.1, т.1 от НВМОП, тъй като при подписване на договора кандидатът определен за изпълнител не е представил документите от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП- за липса на задължения от ТД на НАП гр. Варна. Констатирано е нарушение на чл.34, ал. 1 от НВМОП, тъй като информацията за сключването на този договор не е изпратена в законоустановения 7-дневен срок след сключването на същия.

          Относно проверката по изпълнението по сключения с ЕТ”З-н-89-В.В.”***/21.07.2006г. с предмет -СМР на обект: „Възстановяване на път с. Драгиново- Ромска махала и почистване на канализацията с.Драгиново общ. Велинград” е констатирано, че Община Велинград не е потърсила неустойка за забавяне на изпълнението съгласно чл.8, ал.2 от сключения договор, където е договорирано, че при неизпълнение което продължи повече от 10 дни изправната страна има право да развали договора и да получи неустойка.

          Относно проверката на законосъобразността при възлагане и изпълнение на проведена процедура възложена чрез процедура на договаряне с покана за обект: „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска кв. Анезица”.

          След описание на всички процедури, които са извършени са констатирани неточности в хода на процедурата.

          В тази насока е отбелязано, че с решение №911/14.07.2006г. Кметът на Община Велинград в нарушение на чл.42, ал.1 от НВМОП е обявил класираните кандидати в процедурата преди съставянето на доклада от Комисията- 11.08.2006г. и предаването на документацията в процедурата. В нарушение на чл. 42, ал. 3 от НВМОП е констатирано, че това решение не е изпратено на кандидатите в 3- дневен срок от издаването му. Други нарушения не са констатирани.

          При проверката на изпълнението на сключения с „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе договор №282/21.07.2006г. с предмет- СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска кв. Анезица гр.Велинград” са установени конкретно извършени действия, подробно описани в констатациите на доклада. Като неточност е коментирано, че във въпросния обект са вложени по- малък брой барбакани от актуваните, като неоснователно са актувани 196 бр. такива. На финансовата инспекция е представена КСС, като е установено, че тя не съдържа дата от която да е видно спазен ли е срока на извършените СМР.

          Извършена е проверка на законосъобразността при възлагането и изпълнението на проведена процедура възложена по реда на чл.2, ал.3, т.1, б.”а” от НВМОП чрез изискани три ценови оферти за обект: „Възстановяване на мост за м. „Студената вода” гр. Сърница общ. Велинград”.

          При анализ и съпоставката на единичните цени по видове СМР в ценовото предложение на ЕТ”Р-ц Комерс- В.Ж.”*** с единичните цени по същите видове СМР в протоколите за актувани извършени натурални видове СМР е установено, че цените вписани в протоколите са завишени, като част от извършените СМР са остойностени на цени по-високи от предложените в ценовата оферта на изпълнителя. Установено е, че е налице завишение на цените на извършените СМР спрямо оферираните. Констатирано е, че изпълнителя е издал опростени фактури за окончателно разплащане по договора, като е налице едно необосновано завишение на единичните цени на част от извършените СМР и неоснователно са усвоени целеви средства вместо да бъдат възстановени в Републиканския бюджет по реда на т.39 от ДДС.

          Относно проверка на законосъобразността при възлагането и изпълнението на проведена процедура възложена по реда на чл.2, ал.3, т.1, б.”а” от НВМОП чрез изискани три ценови оферти с обект: „Възстановяване на мост на път ІV-84316 с. Побит камък - с. Медени поляни общ. Велинград”.

          Констатирано е, че са извършени определени действия подробно описани в хода на тази процедура. При анализ и съпоставка на единичните цени по видове СМР ценовото предложение на ЕТ „Р-с- М. *** с единичните цени по същите видове СМР в протоколите за актуване, извършени натурални видове СМР е установено, че цените вписани в протоколите са завишени, като част от извършените СМР са остойностени на цени по-високи от предложените в ценовата оферта. Въз основа на съставени протоколи изпълнителя е издал опростени фактури, като с оглед на необоснованото завишение на единичните цени на част от извършените СМР неоснователно са усвоени целеви средства вместо да бъдат възстановени в Републиканския бюджет по реда на т.39 по ДДС.

          Относно проверката на законосъобразността на възлагането и изпълнението на проведена процедура възложена по реда на чл.2, ал.3, т. 1 б.”а” от НВМОП чрез изискани три ценови оферти с обект: „Възстановяване на мост на път ІV-84316 с. Побит камък на километър 1+850 общ. Велинград”.

          Констатирани са извършени действия подробно описани в доклада. При анализа и съпоставка на единичните цени по видове СМР ценовото предложение на ЕТ „Милекс- Минка Х.” гр. Варна с единичните цени по същите видове СМР в протоколите за актуване извършени натурални видове СМР е установено, че цените вписани в протоколите са завишени, като част от извършените СМР са остойностени на цени по-високи от предложените в ценовата оферта на изпълнителя. Констатирано е, че въз снова на съставени протоколи изпълнителя е издал опростени фактури за окончателното разплащане по договора, като с оглед на необоснованото завишение на единични цени на част от извършените СМР неоснователно са усвоени целеви средства, вместо да бъдат върнати в Републиканския бюджет.

          Относно проверката на законосъобразността при възлагането и изпълнението на проведена процедура възложена по реда на чл.2, ал.3, т.1, б.”а” от НВМОП чрез изискани три ценови оферти с обект: „Възстановяване на ЦДГ „Мир” гр. Сърница”.

          Подробно е изложена обстановката на конкретно извършените действия в хода на тази процедура.

          При извършения анализ и съпоставка на единичните цени по видове СМР ценовото предложение на ЕТ „Маркет строй- Х.П.- Н.Н.” гр. Шумен с единичните цени по същите видове СМР в протокола са актувани извършени натурални видове СМР, при което се установява, че цените вписани в протокола за препокриване на покрив с ондулин са завишени, като извършените СМР са остойностени на цени по-високи от предложените в ценовата оферта на изпълнителя. При проверката от представените документи не са изяснени причините обуславящи увеличението на единичните цени. Визирано е, че с това необосновано завишение на тези цени на част от извършените СМР неоснователно са усвоени целеви средства, вместо да бъдат възстановени в Републиканския бюджет.

          Към Доклада е изготвен опис на доказателствата в единна инспекционна преписка №ФИ4ПЗ0005/18.05.2007г. подробно описани документи в позиции от 1 до 197.

          Видно от заключението на назначената по ДП съдебно-финансова експертиза- л.8-л.50 в т. ХХ от ДП се установява, че при изготвяне на протоколите обр.19, респективно КСС за извършеното по обектите „Направа на подпорни стени в с.Грашево”, трите моста по р. Доспатска и за направата на покрива на ЦДГ „Мир”- гр.С., имало разминаване в единичните цени на СМР спрямо тези по ценовите оферти. В същото, разглеждайки се всеки обект поотделно, показва, че в представените Протоколи обр.19 или КСС за установяване на извършените СМР и тяхното остойностяване по отношение на осемте обекта, пет от фирмите-изпълнителки  били увеличили единичните цени на отделните СМР така, че крайната сума в протоколите обр.19 /респ. КСС/ да достигнат  сумите по договора. По отношение пък обект „Подпорна стена по р.Чепинска при ОУ „Г.Бенковски”- гр. Велинград” в КСС на фирмата-изпълнител ЕТ „Райцингеркомерс- В.Ж.”*** нямало увеличение на единичните цени на СМР спрямо тези по подадените ценовите оферти, но върху крайната стойност в КСС бил начислен 20% ДДС, без фирмата да била регистрирана по ЗДДС.

За всеки обект съдебно-финансовата експертиза извършила отделно сравнение на СМР по цени съгласно ценовите оферти и по актуваните такива, при което установила  неправомерно увеличение на единичните цени до по-високи крайни стойности. По обекти било констатирано следното:

-За обект „Укрепване на свлачище по ул. „Н.Ихтимански”- с. Грашево, обл. Пазарджик” бил сключен договор с фирма ЕТ „Райцингеркомерс- В.Ж.”*** на стойност 179 200 лв., при отпуснати от ПКЗНБАК 181 000 лв. В резултат на увеличение от страна на фирмата-изпълнител на единичните цени по извършените СМР вместо 168 261.81 лв. за извършените СМР (по цени от офертите), в това число и допълнително извършените СМР за този обект, на нея й била изплатена сумата от 179 200 лв. По този начин на Община Велинград била нанесена щета в размер на 10 938.19 лв.;

-За обект „Възстановяване на мост за м. „Студена вода”- гр. Сърница” бил сключен договор с фирмата-изпълнител ЕТ „Райцингеркомерс- В.Ж.”*** за сумата от 118 800 лв. при отпуснати от ПКЗНБАК 120 000 лв. Единичните  цени на СМР и тук впоследствие били увеличени от изпълнителя спрямо тези по ценовите оферти, като вместо 89 223.80 лв. от Община Велинград на фирмата била заплатена договорената сума от 118 000 лв., в резултат на което била нанесена щета на Общината в размер на 22 576.20 лв.;

-За обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к. при км.1+850” бил сключен договор с фирма ЕТ „Милекс- Минка Х.”- гр. Варна на стойност 118 800 лв. при отпуснати от ПКЗНБАК 120 000 лв. И тук в протоколите обр.19 единичните цени на СМР били увеличени от фирмата-изпълнител спрямо тези в ценовите оферти при сключването на договорите, поради което Община Велинград й платила повече отколкото й дължала- вместо 101 075.62 лв. била платена сумата от  118 800 лв. По този начин на Общината била нанесена щета в размер на 17 724.38 лв.;

-За обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к.- с.Медени поляни” бил сключен договор с фирма ЕТ „Р-с- М. *** на стойност 118 800 лв. при отпуснати 120 000 лв. от ПКЗНБАК. Както и при предишните обекти и тук в протоколите обр.19 единичните цени на СМР били увеличени от изпълнителя спрямо тези, посочени в ценовите оферти при сключването на договорите и Община Велинград платила повече отколкото дължала на фирмата-изпълнител- вместо сумата от 99 358.54 лв., която реално била дължима, била заплатена сумата, отговаряща на договора (118 800 лв.), с което била нанесена щета на Общината в размер на 19 441.46 лв.

-За обект „Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. Сърница” бил сключен договор с ЕТ „Маркетстрой- Хр.П.-Николай Н.”- гр. Шумен на стойност 26 820 лв., при отпуснати от ПКЗНБАК средства в размер на 27 220 лв. Видно от заключението на експертизата, в протокол обр.19 единичните цени на СМР били увеличени, спрямо тези в ценовите оферти при сключването на договорите. По този начин Община Велинград изплатила сума в размер на 26 820 лв., а дължала на фирмата-изпълнител реално сумата в размер на 14 416.96 лв., с което била нанесена щета на Общината в размер на 12 403.04 лв. за този обект. Също така за тази позиция експертизата посочила, че освен щетата чрез увеличаване на единичните цени на СМР на Община Велинград била нанесена и друг вид такава, а именно чрез неизпълнение на част от актуваните СМР. Така в протокола обр.19, съставен за този обект, били описани за изпълнени две СМР- направа на 8.25 куб.м. противопожарна стена с кант на стойност 1737.58 лв. и в т.4 за направа на един брой противопожарна врата на стойност 575.00 лв., докато реалното им изпълнение се осъществило не  през ноември 2006г., а едва през 2009г. и то от съвсем различна фирма, съгласно предоставените от Община Велинград документи. По този начин на Община Велинград била нанесена допълнителна щета в размер на 2 312.58 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи за този обект;

-За обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г. Бенковски”- гр. Велинград” бил сключен договор с ЕТ „Р-с- М. *** на обща стойност 154 970 лв., при отпуснати от ПКЗНБАК средства в размер на 156 570 лв. Съгласно Количествено-стойностната сметка, изготвена от фирмата-изпълнител, по договора била изчислена обща стойност, върху която бил начислен 20% ДДС, без обаче фирмата да е била регистрирана по ЗДДС. В резултат на това била издадена опростена фактура от фирмата-изпълнител, но в размер  по-голям от заложеното в първоначалните цени по офертата поради начисления ДДС. На това основание Община Велинград изплатила на ЕТ „Р-с- М. *** общата стойност по фактурата, с което й била нанесена щета в размера на неправомерно начислен ДДС, а именно сумата от 25 845.62 лв.

Видно от заключението на допълнителната съдебно финансова експертиза- л.51-л-71, том ХХ се установява,  че оферираните от фирмите-изпълнители цени не би следвало да се увеличават въз основа на  облагане с 20% ДДС. Според експертното заключение всяка единична цена на СМР, увеличена с 20% ДДС не давала като краен резултат цените, посочени в протоколите обр.19.

В тази насока, относно обект: „Укрепване на свлачище по ул. „Н. Ихтимански” с. Грашево” общата разлика между заплатените по количествена сметка СМР и изчислените СМР с начислено ДДС е 1811,62лв.

Относно обект: „Възстановяване на път с. Драгиново- ромска махала и почистване на канализация гр. Велинград” общата разлика между заплатените по Протокол образец №19 и изчислените с начислено ДДС е 17 461,68лв.

Относно обектите: „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска пред ОУ „Г. Бенковски” гр. Велинград и „Изграждане на подпорна стена на р. Черинска в кв. Анезица гр. Велинград” разлики между договорираната и заплататената стойност няма.

Относно обект: „Възстановяване на м. „Студена вода” гр. Сърница община Велинград общата разлика между заплатените по Протокол образец №19 и изчислените с начислено ДДС е 5 790лв.

Относно обект: Възстановяване на мост на път ІV-84316 с. Побит камък, при км- 1+850” общата разлика между заплатените по Протокол обазец №19 и изчислените с начислено ДДС е 6 593лв.

Относно обект: Възстановяване на мост на път ІV-84136 с. Побит камък- с. Медени поляни общ. Велинград общата разлика между заплатените по Протокол обазец №19 и изчислените с начислено ДДС е 6 618,38лв.

Относно обект: „Възстановяване сградата на ЦДГ „Мир” гр. Сърница общата разлика между заплатените по Протокол обазец №19 и изчислените с начислено ДДС е 10 388,24лв.

Общата стойност на разликите между стойността платена по шестте обекта и изчислената по офертна цена с начислено ДДС е 48 614,47лв.

Видно от техническата експертиза на в.л. В.И., приложено на л.8, том V се установява, че от извършените СМР от фирма „Маркет строй” на ЦДГ „Мир” гр. Сърница не са открити отчетени в повече суми от извършените.

От техническата експертиза на в.л. В.И., приложено на л.6, том ХІІІ се установява, че разликата на отчетените суми от ЕТ „Р-с- М.И.”*** на видимите извършени работи по възстановяване на щетите от наводнението през 2005г. на обект „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска- ОУ „Г. Бенковски” гр. Велинград възлиза на стойност 2 240, 04 лв.

Видно от третата техническа експертиза на в.л. В.И., приложено на л.5-6 в том ХV се установява, че разликата на отчетените суми от „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе на видимите извършени работи по възстановяване на щетите от наводнението през 2005г. на обект: „Подпорна стена на р. Чепинска, кв. Анезица” гр. Велинград възлиза на стойност 10 186,31лв.

От заключението на вещото лице Б. Г., приложено на л.9-11 в том 11 се установява, че за обектите: Възстановяване на път ІV-84316 на км.1+850; Възстановяване на мост на път ІV-84316 с. Побит камък- с. Медени поляни и Възстановяване на мост в местността „Студена вода” гр. Сърница, общ. Велинград не са открити неактувани и неизвършени видими СМР. Извършените СМР отговарят по количество на актуваните, относно бетонови работи, монтажни работи, парапети и полагане на отводнение от РVС тръби. Констатирано е от вещото лице, че не са му представени и не е открил одобрени строителни книжа и документи- изготвения Инвестиционен проект не е одобрен от органа по чл.141 от ЗУТ и не е издадено Разрешение за сроеж, съгласно изискванията на строеж от трета категория по чл.148 от ЗУТ. За извършените подземни СМР, които подлежат на закриване не са представени на вещото лице Актове обр.12 за установяване на точните количесства стоманобетонови работи.

Видно от заключението техническата експертиза на в.л. К., приложено на л.4-5, том ІІІ се установява, че от огледа на място и замерванията в обект: „Укрепване на свлачище на ул. „Н. Ихтимански” в с. Грашево” количествата и стойносттите, касаят и отразяват изпълненото СМР.

От заключението на техническата експертиза изготена от в.л. К., приложено на л.5-6, в том ХVІІІ е видно, че от огледа на мяссто и замерванията в обект: „Възстановяване на път- с. Драгиново, ромска махала и почистване на канализация” отразените в протокол №1 количества и стойности, касаят и отразяват възстановяването на съществуващия и използван досега действащ път.

Гореописаната фактическа обстановка, съдът прие  въз основа на показанията на разпитаните свидетели В.Г., М.К., П.К.- прочетени на основание чл.281, ал. 4, във вр. с ал.1, т.1 и т.2 от НПК- частично; В.Д.- показания прочетени, на основание чл.281, ал.4 във вр. с ал.1, т.2, предл.2 от НПК; Н.В.- показания прочетени, на основание чл.281, ал.4 във вр. с ал.1, т.1 и 2, предл.2 от НПК- частично; Б.К. и И.Д.; Г.Г.- показания прочетени, на основание чл.281, ал.5 във вр. с ал.1, т.2, предл. 2 от НПК- частично; В.Ж.- прочетени показания от досъдебното производство на основание чл. 281 ал. 5 във вр. с ал. 1 т. 2 предл. 2 НПК; Б.С.- прочетени показания от ДП, на основание чл.281, ал.5 във вр. с ал.1, т.2, предл. 2 от НПК- частично; С. Стипов – показания прочетени на основание чл.281, ал.5, във вр. с ал. 1 т. 2 предл. 2 от НПК; В.В., Владислав Т., С.С., И.Й., Х.С., П.С.; С.Ц.- показания прочетени от досъдебното производство на основание чл.281, ал.5, във вр. с ал.1, т.2, предл.2 от НПК; Марияна Б., Д.С., Н.Г., Т.С., М.А., Н.Б., С.Н., М.О.; С.И.- показания от ДП прочетени на основание чл. 281 ал. 4 във вр. с ал.1, т.1 и т.2, предл. 2 от НПК; С.П., А.А., М. Дурев, Б.Т.- частично; Г.Ц.- показания прочетени от ДП на основание чл. 281 ал. 4 във вр. с ал.1, т.1 и т.2, предл. 2 от НПК; Ц.Ц.; М.И., Константин М., П.В., Б.Б.- за всички  показанията прочетени на основание чл.281, ал.5, във вр. с ал.1, т.5 от НПК; С.Б., Т.Е., Ю.Ж., Ю.Д., А. Палов, П.П., И.Ш.; Р.Р. – показания от ДП прочетени на основание чл.281, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, предл. последно от НПК; Т.Д.Е.- показания от ДП прочетени на основание чл.281, ал.4, във вр. с ал.1, т.2, предл. последно от НПК.

          Досежно приетите по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, се възприемат тези визирани в конкретно установената по- горе фактическа обстановка, респ. в последващия анализ на доказателствата, като относими по същество на главните факти, които следва да се установяват, както и тези имащи отношение към изготвяните експертизи и цитирани в тях.

          По делото са приети и други доказателства, които по своята многобройност в случая не се цитират, но на практика те не променят установени главните факти свързани с конкретно вменяваните престъпни деяния. В томовете следва да се отбележи, че са приложени и писмени доказателства, които се дублират.

          Съдът, възприе изцяло и приетите като доказателства по делото експертизи изготвени от вещите лица К., И., Г. и К.,  описани в краткост в изложената по- горе фактическа обстановка и които се поддържат изцяло от последните в хода на съдебното заседание. След извяленията им от съдебно заседание, за съдът няма основание да приема по- различни изводи с оглед на възраженията на подсъдите.

          По отношение на обясненията на подсъдимите Д., Г. и подс. Н.- последните прочетени с доводи за съществени противоречия, на основание чл.279, ал.2, във връзка с ал.1, т.3 от НПК. За последните следва да бъде отбелязано, че се намират в Том Ів от ДП, а не както е записано в протоколното определение Том Іб.

          Съдът в настоящия казус не намира, че следва да кредитира обясненията на всеки един от подсъдимите изцяло обосновавайки извода си въз основа на възприетите него писмени и гласни доказателства. Обясненията на същите няма основание да не бъдат възприемани по общо известните факти свързани с наводненията, щетите, заеманите от тях длъжностни и в частност извършени от тях действия. Те не могат да бъдат възприети за конкретно извършените от тях действия относно допуснатите от тях нарушения. Изключение от този извод са единствено обясненията на Д. и Г. относно вменяваното им престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3 от НК- за Д. и по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.1 от НК. Съответно се кредитират   обясненията на Н. относно коментарите му с подс. Г., че има проблеми по време на СМР, с промените в цените и действията на последните по отношение на полаганите подписи в относимост към срещите им с подс. Д., като изключението е за ЦДГ „Мир” гр. Сърница където Н. няма отношение.

          Относно показанията на свидетелките В.Г. и М.К., това са финансови експерти, които са участвали в проверката на Община Велинград, във връзка с извършените в последната действия за преодоляване бедствията и авариите, настъпили в резултат на наводненията в края на 2005г. Същите изключително подробно и последователно описват всички свои действия, свързани с проверката на общината. Следва да се отбележи, че св.Г. е изготвила цитирания по-горе доклад, в който подробно е описала какви действия са извършени в общината, посочила е  законовите нарушения.

          Съответно за М.К., тази свидетелка също е участвала в проверката, като същата описва резултатите от своята проверка на процедурата по ремонт на трите моста в м.”Студена вода” гр.С. и другите два моста при с.П.к.. Показанията на тези две свидетелки се възприемат от съда от дадените им в хода на съдебното следствие, тъй като за същите не се констатираха основания за прочитането им от досъдебното производство.

          Относно показанията на свидетелите К., Д. и В. следва да се отбележи, че техните показания се възприемат, както бе посочено по-горе, от дадените от тях показания в хода на досъдебното производство. Основанието за това е посочено във всяко едно протоколно определение на съда при извършване на това процесуално действие, като в повечето случаи са налице съществени противоречия на показанията, дадени в хода на съдебното следствие и тези в досъдебното производство и съответно не се спомнят факти. На практика това са три от лицата от общо четири, участващи в комисията назначена от кмета на Община Велинград Д. със заповед №851/05.07.2006г. И за тримата свидетели прави впечатление, че в показанията си сочат, че не са обръщали внимание на определени изисквания, давани от нормативната уредба, във връзка с провеждането на избор на кандидати за извършване на СМР-та по отношение на инкриминираните обекти. В показанията си св. Д. не отрича, че не е обърнал внимание пликовете дали са входирани, или не, че ако офертата не е входирана, то това е основание за отстраняване на последната. Този свидетел не отрича, че не си спомня да е изисквал пълномощие от лицата, представляващи определени фирми, когато е изготвен протокола по чл.57 ал.2 от НВМОП. Не се отрича от него, каква е била причината поканите да са изпратени и получени на ръка на ЕТ „Ремонстрой-Станчо Г.”, ЕТ „Р-с-М.И.” и „Ломстрой” ООД, а са входирани оферти от „Малинстрой” ООД, от ДЗЗД „Монтаж строй” и от ЕТ „Р-с-М.И.”. В тази връзка заявява, че не се е срещал с представител, нито си спомня да е искал пълномощно. Не отрича, че определени оферти не са били подписани. Посочва, че във връзка с финансовия одит завършил с доклад на АДФИ са заведени искове против три фирми, а именно ЕТ „Райцингер-Комерс-В.Ж.”***, „Ф.Д.” ЕООД гр.Русе и „Протериинженеринг” ООД гр.Велинград. В тази връзка дава продробни обяснения.

          Не по-различно звучат и показанията на св.К., който се е занимавал с подготовката на документацията по провеждане на конкурсите, като вида на процедурата се е определяла от стойността на поръчката. Този свидетел не отрича, че е съставил решението на кмета за започване на процедурата, обявлението до агенцията за ОП и до ДВ и съответните писма, с които се изпращат тези документи и заповедта за комисията, която се определя от кмета. Свидетелят сочи, че за различните фирми са идвали различни представители, но с всички фирми е идвало едно лице, което се е представило като г-н С.. Този свидетел сочи, че представители на тези фирми са идвали още преди да са получили решението от постоянната комисия, без от общината предварително да е обявено, че се провежда процедура и за кои обекти. При коментара, че в общината още не знаят кои ще са обектите за финансиране, му е отговаряно, че те имат информация и искат да кандидатстват. Прави впечатление в показанията на този свидетел, че той се е разбрал с кмета, че ще участват варненските фирми. В този смисъл са и показанията му: „…След като се разбрахме с кмета, че ще участват варненските фирми, аз се обадих на телефоните, които те ми бяха оставили, за да ми дадат адресите, за да им изпратя покани…, аз не съм се запознавал с представители на тези фирми”. Тези данни дават основание да се приема, че независимо, че кмета Д. има яснота какви фирми следва да се поканят. Този свидетел сочи, че действително поканите до фирмите са взимани на ръка, след което той ги е уведомявал по телефона. Не се отрича от същия, че не е изисквал документ, от който да установи дали лицето на което дава поканата е действително упълномощен от собствениците на фирмите, съответно да са записвани и имената на лицата, получили поканата. Принципно не се отрича, че е прието от комисията,че всички оферти са подадени в срок, независимо, че след като няма входиране, не би следвало да се допуска съответната фирма за участие в процедурата. Този свидетел сочи, че удостоверение за липса на данъчни задължения и за производство по несъстоятелност са били представени в документацията копия, заверени с вярно с оригинала. Не се отрича, че за фирма ЕТ „Р.К.” на договора е подписан в неговия кабинет, но не може да отговори, че това е собственика на фирмата, като не са изисквани документи за неговата легитимация, съответно пълномощно. Досежно изпращането до АОП информация за изпълнение на сключения договор сочат, че това се следи от друго лице. Няма обяснение, защо някои от ценовите предложения не са подписани. Този свидетел дава подробно обяснение за обектите „Укрепване на свлачище при с.Грашево”, „Пътя с.Драгиново- Ромска махала”, „Подпорна стена” на река Чепинска кв.Анезица и „Подпорна стена” на река Чепинска, са отпуснати суми над 120 000лв. с ДДС, което е определило поръчката по реда на чл.1 от НВМОП, т.е. от провеждане на процедура на договаряне с покана, а за останалите четири обекта стойността, на които е до 120 000лв. с ДДС е проведена процедура по чл.2, ал.3, т.1, б. „а” от тогава действащата НВМОП. Този свидетел е категоричен, че познава лицето- св.Б.С. от момента, в който са започнали процедурите, като по-късно го е виждал по време на СМР. Относно св.Г.Г. не си спомня да го е виждал. Този свидетел визира, че след като приключи процедурата, кмета Д. на практика следва да провери и утвърди протокола за дейността на комисията. Същият не може да обясни защо главния архитект не е бил уведомен за започването на СМР по обектите от решение СБ-6/12.06.2006г., както и няма обяснение защо за обектите няма издадени Акт образец 16 и разрешителни за строеж. Този свидетел визира, че крайните цени на договорите са били съобразени с отпуснатите средства за всеки конкретен обект, като целта е била тези средства да се усвоят, за него тези цени са с ДДС и неизменна част от договора е ценовата оферта, която не може да бъде променяна от някоя от двете страни по договора.

          Св.В. също в идентичност с останалите двама свидетели сочи, че не е обръщал внимание върху пликовете дали има поставени входящи номера от деловодството. Същият не отрича да е изисквал да му бъдат връчвани личните карти на представителите на фирмите, но не си спомня да е изисквал пълномощно.

          В показанията си св.Б.К. дава данни за безспорните факти, относно причинените щети, в резултат на наводненията през 2005г. на територията на Община Велинград. Същият коментира за разрушените мостове в с.П.к., както и че за конкретните евентуални действия на кмета на общината, съответно, че за мостовете се търси специалист, тъй като това е задължително.

          Досежно показанията на св.И.Д., същия в качеството на началник отдел „ИСИ” към Дирекция ТСУ сочи, че реално той не е следял обектите, които са били разрушени, в резултат на наводненията. Същият е категоричен, че по принцип по закон не може да се извърши СМР на какъвто й да е било обект, без разрешение на главния архитект, че трябва да има документ за приемане на обекта и обявяването му, че е годен за експлоатация. Не отрича, че има обекти, които работят и без това да е реализирано.

          Относно показанията на св.Г.Г., съдът ги възприема частично. Този свидетел дава обяснение, че неговия син през 2005г.- св.В.Ж. е регистрирал ЕТ „Р.К.-В.Ж.” със седалище на фирмата с.Игнатиево и предмет на дейност на фирмата- строителство. Същото се отнася и за фирмата на снаха му, а именно „Р-с-М.И.” и тя му е издала пълномощно. Не се отрича от този свидетел, че тези две фирми не са били регистрирани по ДДС. Съответно се твърди от него, че е представлявал и фирма ЕТ „Милекс-М.Х.”, която е фирмата на балдъзата му, за която също е имал издадено пълномощно. Няма основание да не бъдат кредитирани тези твърдения, както и съответно да не бъде дадена вяра, че това лице е подавало оферти в Община Велинград. Не могат да бъдат кредитирани твърденията му за пълномощни, тъй като доказателства по делото не потвърждават тези му твърдения. Съдът кредитира показанията на този свидетел в насока, че е познавал подс.Г.Н.. Този свидетел не отрича, че е подписал няколко договора, а именно под №№281,269,283. Същият заявява, че не си спомня да е представял различни КСС по време на строителството. Това е свидетелят, който твърди, а и няма доказателства в насока противното, че той е получил и подписал покана за фирма ЕТ „Р.К.- В.Ж.”***, „Р-с-М.И.” и че съответно е закупувал тръжна документация. Същият заявява, че си е наемал работници от варненско по двама-трима човека на обект и че през 10 дни ги е контролирал. Съответно сочи, че е наемал техника от фирми от района на Велинград. В тази част показанията му се кредитират, но съответно не може са бъде дадена вяра, че офертите подавани от него са били комплектовани, с оглед на изискванията, като ги е поставил първо в отделен малък плик, впоследствие поставени в друг по-голям плик, че са входирани в деловодството на общината и че е представил всички необходими доказателства, във връзка с удостоверение за актуално състояние, за липса на задължения и за твърдението му, че офертата му е без ДДС. Едно от основанието, за да не бъде дадена тази вяра са, както показанията на свидетелките Г. и К., така и изготвения доклад от първата, в който подробно са описани доста проблеми при провеждане на процедурите по избор на кандидати.

          Относно показанията на този свидетел, във връзка с получаване на сумите, то те няма основание да не бъдат възприети, че са получени. Прави впечатление в показанията дадени от него при условие, че твърди, че след като фирмите на снаха му М.И., синът му В.Ж. и първата му братовчедка и балдъза Минка Х. са спечелили във Велинград няколко обекта, той се е заел с извършването на контрола върху работата. Същият обаче не отрича в излаганите от него данни, че не разбира от СМР.

          Относно показанията на св.В.Ж., същите се възприемат частично от дадените от него в хода на досъдебното производство. Няма основание да не бъдат кредитирани твърденията му, че е регистрирал фирма ЕТ „Р.К.-В.Ж.”, че баща му е кандидатствал за извършване на СМР в Община Велинград, че не е подписвал книжа, свързани със СМР и че е теглил суми, които са му били изпратени, във връзка с сключените договори. Съответно обаче не могат да бъдат кредитирани твърденията му в насока, че той е упълномощавал баща си, тъй като доказателства в тази насока не са налице, въпреки твърдението за нотариално-заверено пълномощно.

          Относно показанията на св. Б.С.. За последният няма основание да не бъдат възприети неговите показания, че е ходил този свидетел заедно със св.Г.Ж.Г. в гр.Велинград. Няма основание да не бъдат кредитирани и данните дадени от него, че се е запознал при едно от ходенията там с подс.Н.. Не могат обаче да  бъдат кредитирани показанията му в частта, че това са инцидентни ходения, а напротив, същият е извършвал активна дейност във връзка с работата на фирмите на св.Г., които са работили в района на Община Велинград. В тази насока следва да се отбележи, че той е ходил по молба на св.Г. да отиде на обектите, за да види дали работниците вършат работа. Но впоследствие изпада в едно явно противоречие, като заявява, че е подписвал някои документи, които са му давани от подс.Г.Н., а не знае какви са тези документи. Съответно твърденията му са в насока, че никога не е бил бригадир там и не е отговарял за тези обекти. В този смисъл са и показанията му: „Имало е случай, когато Г. ме е помолил, като ходя във Велинград да отида на обектите, за да видя дали работниците вършат работа. Подписвал съм се на някои документи, които ми е давал Г.Н., но не знам какви са тези документи”. Налице са гласни доказателства, които ще бъдат посочени по- долу опровергаващи твърденията му, че същия не е имал активно участие в строителството.

          Относно показанията на св.С. С., неговите показания се приемат изцяло. Те са в насока, че му е предложено да купи фирма и тъй като финансовото му състояние е било много лошо, той се е съгласил. Реално този свидетел отрича да си спомня фирмата, която е закупил, да е участвал в процедури в гр.Велинград за обекти пострадали от наводненията, както и да е подал каквито й да било оферти, съответно да познава лица от Велинград, съответно от с.Игнатиево, обл.Варна.

          Относно показанията на св.В.В., те са в насока, че именно той е лицето, което е продал на св.С. фирмата си, а именно ЕТ „З-н-В.В.”. Този свидетел излага данни, че знаел от интернет за търсенето на фирми за строителна работа във Велинград. Този свидетел реално не посочва конкретно обекта, който е спечелил, но не отрича, че е майстор самоук, като обекта му е бил работа на мост на реката. Не се отрича от него, че подс.Г.Н. му е обяснявал какво ще се върши, като прави впечатление, че му е правена от този подсъдим калкулации кое колко струва, тъй като не бил работил до тогава с фирми. Всичко това сочи определено на факта, че този свидетел определено не е имал каквито й да било технически и финансови възможности да работи пълноценно на какъвто й да било строителен обект.

          Относно показанията на св.В.Т., следва да се отбележи, че това е лицето, което е регистрирал фирма „Самсон Инвест” ООД гр.Варна. Прави впечатление, че този свидетел е категоричен, че нито през 2006г., нито през 2007г. е участвал в търгове в Община Велинград. Отрича по категоричен начин фирмата му да е участвала в пряко договаряне за възстановяване на моста „Студена вода” гр.С., както и че е давал каквато й да била документация да участва в каквито й да било търгове в Община Велинград. Отрича познанство с лицата В.Ж., Г.Ж., М. А., като сочи, че познава Б. С.

          Относно показанията на св.С.С., неговите показания са в идентичност с показанията на горния свидетел. Това е лице, което през август 2006г. е станал съдружник във фирма „Самсон Инвест”, категорично обаче отрича неговата фирма да е имала каквото й да било общо с Община Велинград.

          Относно показанията на св.И.И.Й., това е лицето, което е собственик на фирма „Ф.Д.-2003г.”. Този свидетел не отрича, че фирмата му е свързана със строителство. Не отрича, че е давал на св.Г.Ж.Г. да работи с неговата фирма, но категорично отрича да му е давал пълномощно. Прави впечатление, че въпреки липсата на пълномощно и факта, че все пак този свидетел е отишъл със св.Г.Г. ***, първия отрича да е подписал договор за строителни работи. Същият не е знаел за кои обекти участват фирмите,  които е предоставил на св.Г.Г.. Интересни са обаче неговите показания в насока, че св.Г.Г. го е запознал при отиването му във Велинград с кмета, а именно подс.Д.. Съответно не се отрича от този свидетел, че му е казано от подс.Г. какво да пише в дадения му документ. Безспорен е факта, че този свидетел отрича да е дал пълномощно на св.Г. да го представлява в търговете пред Община Велинград, което и опровергава твърденията на последния.

          Относно показанията на св.Х.С., това е лицето, което в инкриминирания период е работил в Община Велинград като главен счетоводител. Същия дава показания в насока, че действително са получени пари от ПКЗНМАК и че имало плащания след разпореждане от страна на кмета. Същият отрича да е имало забавяне по сметките, като плащането е извършвано на базата на договора.

          Относно показанията на св.П.С., налице са писмени доказателства, от които е видно, че това е лицето, с чиято фирма последния е упражнявал строителен надзор. Този свидетел заявява, че в крайна сметка обектите са били завършени, но реално той не отрича, че не е ходил на всички обекти, но на всеки обект е ходел човек от неговата фирма. Твърди се от този свидетел, че в процеса на строителството всички проблеми са били отстранявани. Реално този свидетел не отрича, че неговата фирма не се занимава с количества и цени, и неговата фирма не отговаря за количествено-стойностните сметки.

          Относно показанията на св.С.Ц., неговите показания са включени от досъдебното производство с мотиви, че не си спомня. Същият подробно посочва сключените договори с Община Велинград за извършване на независим строителен надзор. Както и предишния свидетел сочи, че фирмата по надзора няма отношение към количествено-стойностните сметки, като съответно няма документи, от които да е видно, че обекта е предаден и въведен в експлоатация, т.е. че не се носи отговорност на количеството вложени материали и резултатите при извършените СМР.

          Относно показанията на св.М.Б. и Д.И., това са лица, които са служителки в Община Велинград с една и съща дейност, а именно работещи като деловодители. Тези свидетелки дават показания в насока, че при подаване на оферти, когато има търгове, се приемат същите в запечатан, непрозрачен плик, като се входира офертата и му се дава входящ номер, съответно се записва каква е поръчката и фирмата. Същите заявяват, че нямат представа как една оферта, която не е входирана и не е вписана в регистъра, може да вземе участие в извършените процедури. Тези твърдения определено опровергават показанията на св.Г. в насока, че всички предадени от него оферти са били входирани по надлежния ред, както и други такива, които не са подадени от него, но не са входирани, като за същите подробно описание има в изготвения доклад на св.Г..

          Относно показанията на св.Г., който е служител в РСПАБ. Този свидетел излага данни, относно извършената от него проверка през 2009г.,  с инспектор Г. и в присъствието на св. С.- директорка на детската градина. Резултатите от нея се отразени в Протокол от 18.02.2009г.- л.20, том V и в който е констатирано липсата на изградена пожаро-защитна стена тип „Бранд мауер”, като е дадено предписание. Тази стена на практика е следвало да бъде изградена от св.Т., във връзка с търговете през 2006г., но на практика тя е липсвала.

          Относно показанията на св.С., това е лицето, което е директор на ЦДГ „Мир” гр.С.. Принципно тази свидетелка не отрича за извършени СМР, изразяващи се в смяна на покрива на градината през 2006г., но на практика не отрича, че не всичко е извършено. В тази връзка следва да се отбележи инкриминирания протокол, касаещ подс.Г. за установяване извършването за заплащане на натурални видове СМР /чл.22 ал.5 от ПКС от 25.10.2006г.- л.27, том V от който е видно в т.3 и 4, че е направена противопожарна стена с кант и направена противопожарна врата, които в действителност не са били направени. В тази връзка са извършени и очни ставки между тази свидетелка и св.Т., но определено последния не е убедителен и данните, излагани, както от св.Г., така и от св.С., определено опровергават твърдяното от св.Т., респ. обясненията на Г., че всичко е било извършено. В този смисъл не може да бъде отречено и изявлението на Г., че действително като краен резултат на извършени СМР, той не е ходил на място и реално изготвения от него протокол го е попълнил и подписал на база предположение, че всичко е извършено.

          Относно показанията на св.С.Д., това е свидетел, който дава данни относно пораженията, причинени от наводненията през 2005г. в с.Грашево. Същия сочи, че е пусната жалба до кмета, че са идвали работници от Варна и че са направили всичко както трябва. Реално този свидетел по същество не дава показания, свързани със съществото на настоящия спор.

          Относно показанията на св.М.А., това е лицето, което от 1999 до 2007г. е бил кмет на с.Грашево. Този свидетел сочи, че подпорните стени в селото са били направени и че няма проблеми със същите, съответно посочва св.Б.С., който се е явявал на обекта.

          Относно показанията на св.Н.Б., това е лице, което е по образование архитект и строителен инженер и излага данни единствено и в насока, че е изготвила проект за подпорна стена, без да конкретизира за кой обект, като съответно от общината й е заплатена сумата от 3000 лв.

          Относно показанията на св.С.Н., това е лице, което към 2005г. е бил независим проектант, като през 2006г. е сключил договор с Община Велинград за изготвяне на работни чертежи с количествени стойности, като реално не е имал задължение да наблюдава обекти.

          Относно показанията на св.М.О., това лице е бил кмет на с.П.к. по време на наводненията. Същия дава показания за двата моста при с.П.к.. Този свидетел е категоричен, че фирмата, която е дошла да работи е била фалшива. В този смисъл са и неговите показания: „Докараха някаква фирма, за мен тя беше фалшива, нямаха никаква техника, с някаква количка се разкарваха”. Този свидетел сочи, че е бил ядосан, защото това, което се правело било „нищо за мен”. В тази връзка се е обадил на подс.Д., Г. и проектанта, за да вземат отношение. В крайна сметка тази фирма, която се била появила си изтеглила хората, а впоследствие дошла друга фирма с техника, която на практика направила мостовете.

          Относно показанията на св.С.И., същия коментира, че фирма ДС БИЛД ООД гр.Пазарджик, на която бил съсобственик е извършила работа по въпросните три моста, като са изпълнени всички СМР, съгласно проектите на подс.Н., като им е била приета работата. В потвърждение на предишния свидетел и този заявява, че преди тях не е било направено почти нищо.

          Относно показанията на св.С.П., същата заявява, че е собственик и управител от 2008г. на ДС Билд ООД, а към настоящия момент е едноличен собственик. Тази свидетелка отрича фирмата да е работила с Община Велинград. Предвид противоречията констатирани в показанията на тази свидетелка с показанията на по-горе посочения свидетел е извършена очна ставка между тях. Св.И. твърди, че фирмата е работила мостовете, докато св.П. отрича подобна дейност, но реално по същество това противоречие не влияе по съществото на спора в настоящето дело, тъй като в относимост са реално извършената дейност от предишната фирма, която на практика не е извършила почти никаква дейност.

          Относно показанията на св.А.А.,*** във времето, когато са станали наводненията. Този свидетел също коментира, че на обекта в с.Драгиново е имало фирма, която следва да работи, но реално нищо не е свършено. Същият не е разбрал наименованието на същата, въпреки че той е поискал среща с Д.. От последният бил получен отговор да не се притеснява, че ще направят обекта.  На практика този свидетел отрича да му е позната ЕТ „З-н” и съответно лицето В.В..

          Относно показанията на св.М. Дуев, това е лице, което е работило на фадрома през 2006г. в с.Драгиново по улиците на това населено място, с цел да подравнява улиците. Реално данни по същество също не излага.

          Относно показанията на св.Б.Т., те се възприемат от съда частично. Последният е управител на фирма „Протериинженеринг Велинград ООД”. Този свидетел визира св.Б.С., като сочи, че последния е искал да му се съдейства с техника на негови обекти, находящи се при с.П.к., както и извършване на ремонт на детската градина, в случая ЦДГ „Мир”. На практика този свидетел се е явил като подизпълнител на посочения свидетел. В тази част показанията му съдът ги кредитира, като следва да се отбележи, че в тази си част показанията му опровергават по категоричен начин показанията на Б.С., че реално последния не е имал някакви особени отношения по обектите, контролирани от св.Г.. Следва да се отбележи, че свидетеля е бил категоричен в твърденията си, че е разбрал от Б.С., че е спечелил търгове и има договор с Община Велинград. На практика този свидетел не дава данни реално Б.С. с каква техника е работил освен, че е разполагал с 10 циганина и с пари. Не се отрича от Т., че св.Б.С. е поискал да бъде направена една него противопожарна стена на покрива на ЦДГ „Мир” гр.С.. Няма основание да не му бъдат кредитирани твърденията, че е бил завлечен с пари от св.С.. До този момент съдът възприема неговите показания, но съответно не дава вяра на същите в насока, реално дали той е направил въпросната противопожарна стена и врата в ЦДГ „Мир”. В тази насока бяха изложени по-горе съображения, поради които не се приемат показанията му, обосновано от гласните доказателства на св.С. и Г..

          Относно показанията на св.Г.Ц. и св.Ц.Ц., същите дават данни за работата на фирма ЕТ „Ц.” по време след наводненията, свързани с почистване на пътя по реката на с.Драгиново. Съответно от втория свидетел се излагат данни отново за действия на св.Б.С. в насока, че последния е искал техника, а именно багер да копае основи за подпорни стени в кв.Анезица на река Чепинска. Тези свидетели също твърдят, че били завлечени от този свидетел, но определено опровергават и те твърденията на св. Б.С., че не имал активно участие в извършените СМР на обектите, спечелени от фирмите с подадени оферти от св.Г.Г..

          Относно показанията на св.М.И.. За тази свидетелка следва да се отбележи, че на практика тя не излага конкретни данни какво точно се е случило, във връзка с изпълнението на СМР на обектите- „Възстановяване на мост на път ІV-84316”с.П.к.-с.Медени Поляни, Община Велинград и обект „Изграждане на подпорна стена” на река Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”. Същата не отрича, че е собственик на ЕТ „Р-с-М. ***, но всички практически действия по управлението на тази фирма и на фирмата на В.Ж., с когото живее във фактическо съжителство се занимавал свекър й Г.Ж.Г.. Тази свидетелка не отрича, че до спечелване на процедурата като фирма изпълнител в Община Велинград, нейната фирма не е извършвала никаква дейност, като съответно не отрича, че имала някаква дейност в строителството. В тази част показанията й се кредитират от съда. Съответно обаче не могат да бъдат възприети като достоверни показанията й относно факта, дали тя е дала пълномощно на св.Г.Ж.Г.. В този смисъл отново следва да бъде упоменат изготвения доклад от св.Г., във връзка с извършения финансов одит, тъй като никъде от доказателствата по делото не се установява, че има такова пълномощно.

          Относно показанията на св.Константин М., същия сочи, че е регистрирал през месец юни 2006г. фирма „Косер Транс Билдинг”, като не отрича, че регистрацията е станала със съдействието на едно лице, наречено от него В. Последният е бил задвижил процедурата, като реално той заверявал някакви листове за фирмата, които не бил прочел. Не отрича този свидетел, че му са донасяни фактури, за които са му дадени подробни указания как да ги попълва и да ги разпише, съответно се е подписвал върху празни бланки от фактурите. Този свидетел сочи, че никога не е ходил в гр.Велинград и реално през месец юни 2006г. не е ходил там, за да получи покана за участие в процедура за обект „Възстановяване на мост в м.Студената вода” в гр.С.. Съответно отрича фирмата му да е участвала в такава процедура, като нито е подписвал техническо предложение, декларации, оферта, като само си спомня, че е подписвал празни бланки от фактури.

          Относно показанията на св.П.В., това е лицето, което е управител на фирма „Ломстрой” ООД. Този свидетел е категоричен, че през 2006г. неговата фирма не е участвала в процедура по договаряне за обект „Възстановяване на мост в с.П.к.- с.Медени Поляни”, не отрича, че фирмата му не се занимава с ремонт и изграждане на мостове. Категоричен е, че не е упълномощавал каквото й да е лице да участва от името на неговата фирма.

          Относно показанията на св.Б.Б., като показанията на същия са изключително лаконично и реално не дават данни по същество на делото, но няма съответно пречки да бъдат приети.

          Относно показанията на св.С.Б., това е лице, което от 2004г. е работил в Община Велинград в отдел „ИСИ”. Този свидетел излага данни, които няма спор по тях и те са в насока за наличието на причинени щети в резултат на наводненията. Съответно, че е изготвил КСС за обектите пострадали от наводнението. В показанията си този свидетел няма спомени кой от колегите му за кои обекти е отговарял и реално излаганата от него информация относно обектите, с изключение на ЦДГ „Мир”, не са по същество. По същество обаче се явяват показанията му свързани с въпросната противопожарна стена в ЦДГ „Мир” гр.С.. Същият е категоричен, че през 2006г. не е направена такава, като не отрича, че тогава е правил оглед. Този свидетел сочи, че въпросната противопожарна стена е следвало да излезе над покрива, тъй като такива са изискванията, като съответно посочва, че следва да има метална врата. Тези показания са в пълна относимост с показанията на св.Г. и С. и определено опровергават, както твърденията на св.Т., така и обясненията на Г., че през 2006г. е направена противопожарна стена, съответно врата върху покривното пространство на детската градина.

          Относно показанията на св.Т.А.Е., това е лицето което по време на наводненията е бил главен архитект, като е такъв и до настоящия момент, с едно прекъсване. Този свидетел не отрича, че при бедствия, целта е първо да се справи с него, а впоследствие да се изготвят строителни книжа за обектите, пострадали от наводненията. Свидетелят не отрича, че е видял книжа за подпорни стени, които са изготвени през 2005г., но са ползвани за през 2006г. Съответно не е виждал строителни книжа за мостове, но казва, че впоследствие би следвало да се изготви документация за всеки един от обектите. Този свидетел няма яснота как са работили колегите му Н. и Г. и за кой от обектите те са отговаряли.

          Относно показанията на св.Ю.Ж., това е лице, което работи в сектор РДНСК гр.Пазарджик. Тази свидетелка дава показания  в насока, че за издаване разрешение за строеж върху частичен изработен проект, касаещ подпорни стени, същата излага съображения, че определено не би следвало да се реализира такова разрешение върху частично изработен проект, като счита, че по принцип би следвало да има одобрен проект, на базата на който се издава разрешение за строеж, заповедна книга, това, което се изисква по ЗУТ.

          Относно показанията на св.Ю. С.Д., това е лице, което по време на наводненията е работил като специалист в Община Велинград, като е изготвил скица и докладна записка за квартала в с.Грашево. Същия дава лаконични сведения относно това, че в с.Грашево подпорната стена е била завършена като цяло лято са работили хора по нея, но от кои региони, не знае.

          Относно показанията на св.А.П. и св.П.П., първия представлява „Пътища” АД, като се занимава с пътно-строителна техника и с поддържане до ново строителство. Този свидетел определено не може да каже каква дейност е извършвала фирмата в Община Велинград, но втория свидетел- П. сочи, че разчиствал пътя в с.Драгиново след наводненията.

          Относно показанията на св.Ш., същата определено дава също една кратка информация за наводнението в с.Драгиново, община Велинград и че имало щети.

          Относно показанията на св.Р.Р., показанията на този свидетел са включени от досъдебното производство с доводи, че не си спомня определени факти.  В тези показания този свидетел твърди, че е работил като инспектор в РДНСК-Пазарджик. Излага данни, че когато се започват строителни дейности по даден обект, се преминава през няколко етапа или процедури, като дава подробни обяснения в тази насока. Този свидетел е извършил един експертен анализ на извършени СМР в 10 на брой обекта в Община Велинград. Голяма част от тях са обектите, предмет на обвиненията по настоящето дело и в който също подробно посочва за кои точно обекти има несъответствие в количества вложен бетон, че има актувани, но неизвършени видими СМР, че няма одобрени проекти, въз основа на които се извършва строежа. Съответно сочи, че по други обекти всичко е наред. Съдът не цитира дословно констатациите на този свидетел, относно нередностите, които той е установил, тъй като в тази насока са приети съдебни експертизи, които в случая съдът изцяло ги кредитира и възприема.

          Относно показанията на св.Т.Д.Е., показанията на този свидетел също са прочетени от досъдебното производство с доводи, че не си спомня доста неща. Този свидетел коментира фактология, относно необходимо ли е при изграждането на подпорни стени да е достатъчно да има типови проекти. Отговора в този насока на този свидетел е, че по принцип е задължително преди проектирането да има геоложки доклад. Същият отрича да е правил проекти на Община Велинград. Сочи, че това не е в компетентността на инвеститора, а е в компетентността на проектанта.

          Подсъдимият Д. и неговата защита излагат подробни доводи, че не е налице от правна страна състава на извършеното от първия престъпление по чл.219 ал.3 от НК. Конкретно подс.Д. излага и писмено становище, което е прието в хода на съдебното производство. То завършва с искане за прекратяване на образуваното наказателно производство, но на практика в мотивите си съдът е приел, че се касае за едно становище по обвинителния акт. В хода на съдебното следствие от подс.Д. също се излагат подробни съображения в насока, че той изпълнил всички свои задължения и не би следвало да носи отговорност за това. В подкрепа на твърденията си представя и писмени доказателства. В тази насока са и възраженията на останалите двама подсъдими- Н. и Г. и тяхната защита.

          Няма спор, че и тримата подсъдими са длъжностни лица по смисъла а чл.93, т.1, б. „б” от НК. Няма спор, че действително с Решение №СБ от 12.06.2006г. на ПКЗНПАК са предоставени парични средства на Община Велинград. Не може да има спор по делото, че действително подс.Д. се е разпоредил с провеждане на процедури по ЗОП, съответно че е сключил договори за изграждане на обектите и договор за упражняване на строителен надзор. Безспорен е и факта, че със заповед № 994/03.08.2006г. той е назначил отговорни длъжностни лица- инвеститори на Община Велинград, назначени по трудов договор, а именно: подсъдимите К.Г. и Г.Н., като последните в качеството на инвеститори и длъжностни лица следва да подписват всички количествено-стойностни сметки, протоколи обр.19, съвместно с изпълнителя на обекта и независимия строителен контрол. Твърденията му са в насока, че в качеството на кмет не е разпореждал нито устно, нито писмено каквито й да било неща, относно КСС, протоколи обр.19 и фактури, тъй като това се счита от негова страна е в правомощията на останалите двама подсъдими. Подсъдимият Д. не отрича извършването на финансовата инспекция, като с оглед на изготвения доклад от последната е дал необходимите указания, с оглед изпълнението на предписанията. Счита, че констатираните суми по обвинителния акт за заплатени СМР на по-високи единични цени се явяват в резултат на неправилно сравнение между ценовите предложения, които са без подписи и печат от фирмите и съставляват нереален документ и цените в протоколите подписани от инвеститори. Приема за констатацията, че е изплатено неправилно ДДС в размер на 25 845.62 лв., че по документите се вижда, че се касае за техническа грешка в протокола, подписан от Г.Н., че фактурите издадени от фирмата изпълнител са без ДДС и няма никакво нарушение.       

Защитата на подс.Д. приема, че последния на практика е длъжен да сключи договор с класирания от комисията кандидат и че той не може да се меси в дейността на същата, съответно твърди, че след като няма и специални технически познания, няма как да следи тази дейност, предвид на което за него контрола е осъществен. Налице е и позоваване на факта, че след като подс.Д. е бил консултиран от св.Д.-***, то не е налице субективния елемент при извършените от страна на подсъдимия действия.

Твърденията на защитата на останалите двама подсъдими са в насока, че не може да има безстопанственост при условие, че всички обекти са финализирани, както и че е налице съставомерността на вменените престъпни деяния.

Всички тези изложени в краткост възражения не могат да бъдат приети. Това, че се цитира решение, по което подс.Д. е оправдан, не може да бъде задължително за настоящата инстанция, тъй като се касае за различно дело, още повече не се излагат данни за същото. В разглежданият казус настоящата съдебна инстанция не приема, че въпреки извършените административни действия от страна на Д. в насока издаваните заповеди, по отношение на комисии, процедури и т.н., той е осъществил в пълна степен контрола, регламентиран в чл.44 от ЗМСМА.

Това е така, тъй като категорично се установява, както от възприетите по-горе писмени и гласни доказателства, че са налице изключително неизрядно проведени процедури по избор на фирми изпълнители, неоформена документация, относно самите СМР, липса на изискуеми по ЗУТ и Наредба №4 книжа, във връзка с неизвършен достатъчен контрол по строителството.

Показанията на голяма част от свидетелите, всички изискани справки и документи, както и заключенията от назначените експертизи водят до един извод, че цялостната дейност, свързана с избора на фирми- изпълнители по горепосочените обекти, както и дейността по контрол на извършваните СМР, тяхното отчитане и изплащане е била осъществявана проформа и на моменти чрез натиск върху служителите на Общината, осъществяван от страна на подс. С.Д..

Основният момент в насока безстопанствеността на подс. Д., като в относимост това се отнася и за подс. Н. е фактът, че СМР на по-голяма част от обектите са били извършвани, без върху тях да е бил осъществяван строителен надзор съгласно законодателната уредба. Реално договорите за строителен надзор били подписани от подс. С.Д. едва на 13.11.2006г., като повечето от СМР на обектите били вече приключили и дори изплатени, видно от счетоводната документация по делото. За това нарушение отговорност носи подс. Д., който на практика не е упражнил достатъчен контрол върху дейността на св.К. на когото съгласно заповед №1672/07.12.2005г. има правомощията да изготвя такива договори и с цялостното оформяне на документацията по провежданата процедура от Община Велинград. Действително К. е имал задължението да подготвя такива договори, но не и да ги сключва. Правомощието за нареждане да бъдат подготвени договорите за независим строителен надзор и за самото им сключване имал подс. Д. в качеството му на кмет на Общината. Доказателства, че последният е наказал св. К. въпреки неизпълнението на задълженията по споменатата по-горе заповед не са налице. Причината за това се явява, че К. явно е изпълнявал нарежданията на Д. така и тогава когато му е било разпоредено.

Твърденията на подс. Д., че не е познавал управителите или представителите на фирмите-изпълнители, не се подкрепят от доказателствата по делото.

Не може да се игнорира факта, че избраните фирми по проведените процедури са основно от доста далечни райони от Община Велинград. Не могат да звучат убедително твърденията на подс.Д., частично подкрепяни и от показанията на К. и В.- в тази им част неприемани от съда, че тъй като при предишните наводнения в община Велинград, на фирмите от Велинградския район, участвали във възстановяването на пострадали обекти, не са искали да участват в провежданите процедури.

Не може да бъде игнорирано едно важно обстоятелство давано в показанията на св.К., отразено в дадените от последния показания в досъдебното производство на л.411, а именно: „След като се разбрахме с кмета, че ще участват варненските фирми, аз се обадих на телефони, които те ми бяха оставили…, аз не съм се запознавал с представители на тези фирми…”. От друга страна в показанията си св.Г. в частта, в която се кредитират същите, не отрича познанството си с кмета Д.. В потвърждение на това са и показанията на св.Б.С. в частта им, в която се кредитират показанията му, че св.Г. го е запознал с подс.Д..

Всички тези данни следва да посочат, че определено подс.Д. е имал яснота и е оказал своето влияние, че избраните фирми следва да бъдат не от региона на Община Велинград, а от такива за които той има желание. Не може да бъде игнориран факта, че голяма част от фирмите, които са избрани за участници в извършването на СМР не са имали какъвто и да било опит в строителството. Също така отново следва да се отбележи факта, че за изпълнители при проведената процедура от Община Велинград били избрани фирми от много далечни региони на страната, регистрирани непосредствено преди провеждането на процедурата и прекратени след изплащането на отпуснатото финансиране от ПКЗНБАК, неразполагащи с необходимата техника и обучен и компетентен персонал за осъществяването на нужните дейности, управлявани и представлявани от едни и същи лица, осъществявали извършването на СМР на място и усвоили впоследствие изплатените средства.

Всички проблеми, свързани със събиране на доказателства относно удостоверения за задължения на тези фирми, удостоверения за актуалното им състояние и проблемите по принцип с изискуми във връзка с провежданите процедури, не могат да не са дали основание на кмета да не предприеме определени действия по контрол. Действително той няма правната възможност да се меси в работата на комисията която е назначил, но всички проблеми в провежданата процедура, впоследствие на сключване на договорите, без да са налице ясни доказателства за представителната власт на спечелилите определено е индикация за проблеми, за които е налице явно бездействие от Д.. Това, че са налице данни за делегиране упражняването на контролни функции от задължения да ги осъществява ръководител върху негово подчинени не освобождава последния от отговорността за резултатите от контролнатата дейност. Договорите са подписани без да е проследяваната представителната власт на представителите на въпросните фирми, спечелили търговете. Нещо повече не са оспорени по делото твърденията на разпитаните управители на фирмата „Самсон инвест”-Варна- свидетелите С. З.С. и В.В.Т. и на „Лом строй” ООД-гр. Лом св. П.П.В., както и този на „Косер транс билдинг”-Варна св. К.Г.М. че никога не са участвали в процедурите по обществени поръчки, обявени от Община Велинград, не са получавали покани на ръка, не са подавали оферти и не са извършвали СРР. Тези свидетели не отричат, че не са се занимавали с ремонт и изграждане  на мостове, дейност специфична и изискваща определена професионална квалификация и опит. Налице са съществени проблеми по документацията и приемането на същата, като в тази насока подробнотостите са отразени в изготвения Доклад на св. Г..

Твърденията, че СМР са извършени в крайна сметка, не може да дава основание, че липсва съставомерността на вменяваните деяния по чл.219 от НК. Това е така, тъй като от заключенията на експертизите по делото и приети по същото, определено се касае за констатации в насока неизвършени СМР, съответно извършени такива, но със завишаване цените от първоначално оферирани за което няма никакво основание и отново е налице никаква реакция от Д., като тук отново се посочва и бездействието на подс. Н..*** плаща повече и са налице щети, нещо което не е отречено и от самия този подсъдим  приетите от съда негови обяснения от ДП. Налице са данни, че две от фирмите не са били регистрирани по ДДС, а са получавали пари. В този случай не може да се приеме, че се касае за техническа грешка на протокол подписан от Г.Н., както се твърди от подсъдимия. Това, че Д. твърди, че е изпълнил указанията на ДФИ за възстановяване на суми и след това да са заведени дела, не е абсолютно основание да се приеме, че той на практика е реализирал необходимия контрол при условие, че както се посочи по-горе, всичките действия свързани с провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП е достатъчно да се счита, че той е реализирал в пълна степен правомощията си. Следва да се посочи, че съгласно доклада на АДФИ и по силата на сключените договори с фирмите-изпълнители при забава на изпълнението на договорените строително монтажни работи е трябвало инвеститорът да претендира неустойки. Такава била констатирана в одитния доклад за обект- „Възстановяване на път с.Драгиново-ромска махала”, но от фирмата-изпълнител  ЕТ „З-н-89-В.В.”*** не била удържана неустойка, договорът не бил развален поради забава, като била изплатена изцяло претендираната от фирмата сума. Доказателства по делото в насока завеждане граждански иск срещу фирмата-изпълнител по обект, в който е имало забава на изпълнението не са налице.

Изложените по-горе съображения не могат да не игнорират и фактите, че подс.Д. със заповед №1672/7.12.2005г. е задължил св.К. да оформя всички документи във връзка с провеждането на процедурите за строителството по ЗОП и съответно, че той е издавал заповеди в тази насока и заповеди до Г.Н. и К.Г..

Не може да се игнорира факта, че за усвояване на отпуснатите средства, законосъобразното провеждане на процедурите и извършване на СМР по 8-те обекта не са били уведомени от Д. или Н. нито главният архитект Е., нито св. И.Д.-*** и пряк ръководител на подсъдимите Г. и Н., които впоследствие случайно узнали за извършваните СМР по съответните обекти. Неопровергани са показанията на св. Е.-***, че за съоръженията по които са се извършвали СМР не е дошла строителна документация и няма обяснение за това: в този смисъл са и излаганите от него данни: „Точно тези съоръжения не са дошли при мен, не мога да кажа защо не са дошли.”. Този свидетел сочи, че не може да се подпише за един обект, ако няма изследване за всеки един конкретен участък, почвите, насипа, дали има вода, какви са слоевете почва, ред на технология. Това са данни също отхвърлящи твърденията на подс. Н., че подпорните стени могат да се правят с типови проекти.

Св. Д. в тази насока сочи: „Нормално е да мине през мен, но не е задължително. Това е по преценка на ръководството. … По закон не може да се извърши СМР на какъвто и да е било обект без разрешение на главния архитект.”. Действително този свидетел прави уговорката, че при бедствие може и да е пропуснато, но не отрича, че впоследствие трябва да пусне искане за приемане на обекта и издаване на документ, че е годен за експлоатация. Това са данни, които като действия не са реализирани на практика.

Не могат да бъдат игнорирани обясненията на подс. Н. прочетени от ДП в частта и насока за съществуващите проблеми през цялото време на провежданите процедури свързани със СМР. В хода на съдебното следствие, този подсъдим не дава еднозначен отговор дали поддържа прочетените му обяснения, но не може не се обърне внимание на негово изявление: „Не бих могъл да потвърдя това, че всичко което съм заявил, аз има неща които не искам да коментирам”. В краткостта на така изложеното, съдът прие, че следва да възприеме именно обясненията му дадени от досъдебното производство на този подсъдим и в насока наличието на обстоятелства които сочат на проблеми..

В тази насока следва да се посочи, че същия посочва, че още когато е започнало строителството се е разбрало, че някои от фирмите не са регистрирани по ДДС, а договорите както са били подписани са включвали и ДДС, съответно че са увеличавани единичните цени на отделните СМР, като това е водело до притеснение. Този свидетел посочва, че кмета Д. е бил наясно с възникналите проблеми, но решение от него не е дадено. Същият сочи в тази насока: „Кмета Д. беше наясно с възникналите проблеми. Изобщо не така, както се опитва да го представи в обясненията си по това досъдебно производство. Той контролираше цялата Община и беше наясно с всичко, което се случва там, още повече именно за тези обекти.” Нещо повече, този подсъдим визира, че Д. им е казал с Г. да подписват независимо от притесненията им, като от последните му е обяснено, че ако се плати всичко, това ще бъде щета да Общината. В този смисъл са и твърденията на Н. за казаното от Д.: „Абе подписвайте там  повече не се разправяйте.”. Не могат се се възприемат, като основателни твърдинията на подс. Д., че някои е подменил истинските ценови предложения, и че не може инвеститора които е подписал документите да не е обърнал внимание, че има разлики. Това звучи нелогично и няма данни да е имало събрани доказателства в насока такава подмяна.

Съдът не намира за основателно възражението на защитата на подс.Д., че в досъдебното производство е извършено от материално некомпетентно лице, като основанието му за това е, че провелите разследването полицаи нямат право да водят досъдебно производсво. В тази връзка по делото е прието като доказателство писмо с рег.№ 46561/20.10.2011г. на ОД на МВР Пазарджик, от съдържанието на което се установява, че определено твърденията на защитата не могат да бъдат приети като основателни.

Защитата на подсъдимите Н. и Г. се позовава на факти, че всички СМР за обектите, касаещ неговите подзащитни, са извършени, като не са отчетени повече суми от извършеното. Това действително е така, но следва да се отбележи, че от една страна категорични са доказателствата по делото, че процесната противопожарна стена не е била реализирана в ЦДГ „Мир”, както и че от съдебно-финансовата и допълнителна експертизи има завишение на цени, без за това да има основание. Налице са данни по делото изразени в писмо на ЕТ „Маркетстрой-Х.П.-Н.Н.” от 18.10.2006г., л.401 на запитване на кмета как са формирани цените на СМР на обект „Възстановяване сградата на ЦДГ „Мир” гр.С.”, с това писмо е отговорено, че този ЕТ не е регистриран по ДДС, но начисленията ДДС печалба са заложени в основните цени. Отразено е, че върху цените допълнително влияят и доставно-складови разходи до обекта, както и утежнени условия, но определено такъв отговор не може да бъде правомерен и основание за завишаване на цени. Подобен е и коментара в писмото до Кмета на Община Велинград от ЕТ „Р.К.-В.Ж.”, в което също е записано, че този ЕТ не е регистриран по ЗДДС, което да доведе до ценообразуването, приложено в акт 19.

Не могат в изложения по- горе смисъл да се игнорират заключенията на вещото лице К. и техническите експертизи на вещото лице в.л. В.И., които категорично опровергават твърденията на Д. и Н., че има осъществен пълноценен контрол върху извършваните СМР на останалите обекти пострадали от въпросно наводнение за който са сключени договори. Актуваните в Проколи образец 19 и КСС СМР и видимо извършени работи по обектите определено се разминават, като за втория подсъдим те само за подпорните стени.

Не могат да бъдат възприемани възраженията на защитата на подсъдимите Г. и Н. в насока, че след като на всеки един от тримата подсъдими са издавани АУАН и НП с наложени глоби, то след като един път са осъдени за административно нарушение, то не могат да носят административно-наказателна отговорност. Определено се касае за едно неправилно тълкуване с оглед на събраните по делото доказателства.

И двете защити се позовават, че не са уточнени дали техните подзащитни са действали с активно действие или с бездействие, като няма конкретизация в тази насока. Тези доводи също не могат да бъдат възприети като основателни, тъй като, като доказателствата по делото, ясно се визират какво точно не е извършено от всеки един от тримата подсъдими. Това, че изрично не е записано в диспозитива на обвинението този елемент не може да се приема, че ограничава правото на защита.

Относно подсъдимите Д. и Н. за вмененото им престъпление по чл.219, ал.3 от НК се визира, че същите не са осъществили контрол, което по същността си е бездействие.

По отношение на подсъдимите Н. и Г., за престъплението им по чл.311 от НК, то е налице действие, изразено в съставянето на определени документи подробно описани по- горе.

Не може да бъдат възприемани и възраженията, че св.С. не е изпълнила свои задължения, свързани с управлението на ЦДГ „Мир” гр.С., тъй като е била сключила договор, който няма дата и атрибути за това, това действително може да се приеме, че е така, но определено не е в относимост на конкретното дело. В случая относими са установяваните факти К.Г. издал ли е протокол обр.19, където е констатирал извършени СМР, а на практика доказателствата по делото са точно в обратната насока.

 Не може да бъде игнорирана приложената като доказателство по делото докладна с вх.№ 008-04-1051 изготвена от К.Г.. Тя е свързана относно обекта „Укрепване на свлачище на ул.Н.Ихтимански с.Грашево”. В тази докладна е отразено, че в хода на приемане на СМР за обекта, количествата са действително извършени и са описани в протокол акт обр.19 в последващо фактуриране, но съответно в някои от позициите в акт 19 са по-високи от заложените в офертата, в следствие на това, че фирмата изпълнител е без регистрация по ЗДДС.

След обсъждане на доказателствата по делото, настоящата съдебна инстанция прие, че подсъдимият С.Д. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъплението по чл. 219, ал.3, във връзка с ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, като съответно не е реализирал от правна страна състава по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3 от НК.

Относно подсъдимият  Г.Н., съдът прие че е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпленията по чл. 219, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

Досежно подсъдимият К.Г., съдът прие че същия е осъществил от правна страна състава на престъплението по чл.311, ал.1 от НК, като не е осъществил състава по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.311, ал.1 от НК, във връзка с чл.20, ал.1 от НК.

По отношение на извършеното от подс. С.Д. престъпление по чл. 219, ал.3, във връзка с ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подс. Д. в периода от 03.08.2006г. до месец декември 2006г., в гр. Велинград, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- главен специалист АС и Г.А.Н.- главен специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград, на които е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на общо 1 024 790.00 лева и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на общо 132 651.40 лв., от които 106 805.78 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, както и заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Количествено-стойностни сметки и Протоколи образец 19, изготвени от фирмите-изпълнители, различни от предложените единични цени по офертите при сключване на договорите за  строително-монтажни работи за следните  обекти: „Укрепване на свлачище по ул. „Н.Ихтимански”- с.Грашево, общ.Велинград”, „Възстановяване на мост за местността „Студена вода”- гр. Сърница”,  „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к. при км.1+85”, „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к.- с.Медени поляни”, “Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. Сърница”, „Изграждане на подпорна стена на река Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград“, „Изграждане на подпорна стена на река Чепинска в кв.Анезица, гр.Велинград”, както и 25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи № 280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград”, както следва:

1.В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община- Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8   от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп. в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист АС в отдел ”ИСИ” при Община Велинград, на който е било възложено със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  181 000лв., и от това са последвали значителни щети  за Община Велинград в размер на  10 938.19 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Количествено-стойностни сметки, представени от фирмите-изпълнители, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор №283/21.07.2006г. за  строително-монтажни работи на обект „Укрепване на свлачище по ул. „Н.Ихтимански”- с. Грашево, общ. Велинград;

2. В периода от 03.08.2006г. до месец декември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград въпреки задълженията си регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8  от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лева и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на 22 576.20 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор №271/17.07.2006г. за  строително-монтажни работи на обект „Възстановяване на мост за местността „Студена вода”- гр. Сърница”;

3.В периода от 03.08.2006г. до месец  декември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел ”ИСИ” на Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лева  и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на 17 724.38 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични  цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от предложените единични цени по офертата при сключване на договор и № 269/17.07.2006 г. за строително-монтажни работи на обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к. при км.1+850”;

4.В периода от 03.08.2006г. до месец декември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

- насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на 19 441.46 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични  цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от предложените единични цени по офертата при сключване на договор №270/17.07.2006г. за  строително-монтажни работи за обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к.-с.Медени поляни”;

5. В периода от 03.08.2006г. до месец ноември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8  от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на 27 220 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на общо 14 715.62 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи в размер на 2 312.58 лв., както и 12 403.04 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Протокол образец 19, изготвен от фирмата-изпълнител, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор за строително-монтажни работи №272/17.07.2006г. за обект „Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. Сърница”;

6. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.  Н.- гл.специалист ИСИ  в отдел”ИСИ” при Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 156 570 лв. и от това са последвали  щети за Община Велинград в размер на 2 240.04 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр. Велинград”;

7. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8   от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.Н.- гл.специалист ИСИ в отдел”ИСИ” на Община Велинград, на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 150 000 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на 10 186.31 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор за строително-монтажни работи № 282/21.07.2006 г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица, гр.Велинград”;

8. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г. в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община Велинград, въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003 г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.  Н.- гл.специалист ИСИ  в отдел”ИСИ” при Община Велинград, на който е било възложено със заповед № 994/03.08.2006 г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение № СБ-6/12.06.2006 г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 156 570 лв. и от това са последвали  значителни щети за Община Велинград в размер на  25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр. Велинград”.

           От субективна страна, подсъдимият е действал с пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Същия е съзнавал обществено опасния характер на извършваните от него деяния, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Всички гореописани пропуски и закононарушения в събирането на документацията по проведената процедура от Община Велинград, реализацията на последващите действия и извършени и неизвършени СМР, с последващи плащания и оформяне и изпълзване на строителна документация и останалите доказателства по делото дават основание за извода, че умишлено подс. Д. не е осъществил необходимия контрол върху дейността на обв. Г. и на подс. Н. по контролиране извършването на самите строително-ремонти работи, тяхното отчитане и изплащане. Така била предоставена възможност на фирмите-изпълнители да получат неследващи им се суми, което в крайна сметка ощетило Община Велинград независимо от извършени СМР, като са налице и такива, които не са извършени. Именно това били фирмите, които следвало да спечелят съответните обекти и били посочени от подс. Д., което обосновава умисъла в неговите престъпни действия.

По този начин подс. С.Д. вследствие на неупражнения достатъчен контрол върху работата на длъжностните лица, които пазели и се грижели за имуществото на Община Велинград, а именно отпуснатото от ПКЗНБАК финансиране, е осъществил в условията на пряк умисъл престъпния състав на чл. 219, ал. 3, във вр. с ал. 2 от НК,

Кметът чрез своето бездействие е съзнавал, че подсъдимите Г. и Н. ще извършат престъпление във връзка със службата  и работата, която им е било възложена. В резултат на това са последвали значителни вреди за Община Велинград  в размер на 132 651.40 лв., от които 106 805.78 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, както и заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Количествено-стойностни сметки и Протоколи обр.19, изготвени от фирмите-изпълнители, различни от предложените единични цени по офертите при сключване на договорите за  строително-монтажни работи.

          При определяне вида и размера на наказанието на подс. Д. за извършеното от него престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.2 от НК, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК, съдът взе предвид следните обстоятелства:

            Престъплението по служба по чл.219 от НК следва да се отбележи, че е включено в глава “Шеста” на НК- “Престъпления против стопанството” в Раздел І- „Общи стопански престъпления”. Тези престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, тъй като с него се засяга нормалното функциониране на държавния и обществен апарат, както и се уронва авторитета и доверието към съответните органи. Тези престъпления се извършват от длъжностни лица, задължени да показват образец на строго съблюдаване на закона, което значително повишава и обществената им опасност. С оглед на тези доводи, определено извършеното от подсъдимия Д. престъпно деяние по този член се характеризира с една висока степен на обществена опасност.

Следва да се отбележи, че това престъпление се явява корупционно, тъй като е налице злоупотреба на власт или нарушаване на служебни задължения с цел, лично или другимо облагодетелстване, за сметка на интересите на обществото, противозаконно се преразпределя ресурс в ущърб на обществения интерес и когато деецът цели лично /не само негово, но и на друго лице/ облагодетелстване и се поставя в зависимост от получаване на определена облага извършването на правомерно действие по служба.

Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия престъпление от една страна, от друга такава, следва да се отбележи, че неговата степен на обществена опасност като личност не е висока.

В тази връзка следва да се отбележи, че от приложените по делото справка за съдимост рег. №2139/30.09.2011г. се установява, че той не е осъждан, т.е. явява се с чисто съдебно минало.

Видно от приложената по делото характеристична справка за същия се установява, че е охарактеризирани положително, т.е. той е с положителни характеристични данни.

Ето защо, съдът като прецени характера на извършеното от него престъпление и неговата степен на обществена опасност, обстоятелствата при които са извършени, подбудите на подсъдимия и неговата степен на вина в случая, след спазване разпоредбите на чл.54, ал.1 от НК му определи наказание за извършеното от него престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.2 от НК, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК, лишаване от свобода за срок от две години и десет месеца.

Така определеното по вид и размер наказание бе определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства и като такива бяха отчетени, чисто съдебно минало на подсъдимия, положителни характеристични данни, както и продължителния период от време изминал от извършване на престъпленията. Като отегчаващо вината обстоятелство бе отчетено високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпно деяние.

На основание чл.66, ал.1 от НК определеното наказание лишаване от свобода бе отложено с изпитателен срок от четири години.

В тази насока съдът прие, че за поправянето и превъзпитанието на подс. Д. не е необходимо, същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание лишаване от свобода. В тази насока, бе отчетено, че подсъдимия не е осъждан, като извършените деяния са отдалечени във времето.

Именно с така определеното по вид и размер наказание, съдът намира че ще бъдат постигнати целите на наказатието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

По отношение на вмененото от страна на ОП- Пазарджик обвинение срещу подс. С.Д. престъпление по чл.311, ал.1 от НК, във връзка с чл.20, ал.3 от НК.

Съдът намира, че възраженията на защитата на подс.Д. в частност и на последния, по отношение на второто обвинение по чл.311, определено следва да бъдат кредитирани. Определено всички събрани по делото доказателства не могат да дадат еднозначен отговор, че подс.Д. и подс.Г. са действали при общност на умисъла и че първия е извършил каквито и да е действия в насока подбуждане на последния да извършва определени действия- в случая да изготви инкриминирания протокол обр.19 от 26.10.2006г. касаещ ЦДГ „Мир” гр.С.. Кредитираните обяснения на подс. Н. от ДП не могат да се приемат за достатъчни да изведат извода, че е осъществен от правна страна състава на чл.311 ал.1, във вр.с чл.20 ал.3 от НК. Нито Д., нито Г. коментират в обясненията си конкретно този въпросен документ какви действия е следвало да се предприемат за неговото съставяне. Ето защо, съдът прие, че Д. следва да бъде признат за невиновен по това му обвинение, тъй като не са налице, както обективните, така и субективни признаци на вменявания му престъпен състав и съответно го оправда по него.

По отношение на извършеното от подс. Г.А.Н. престъпление по чл. 219, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подсъдимият Н. в периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. Велинград, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006 г. на Кмета на Община Велинград, а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община Велинград целеви бюджетни средства в размер на общо 306 570 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на общо 38 271.97 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи в размер на 12 426.35 лв., съгласно Количествено-стойностни сметки, изготвени от фирмите-изпълнители за обектите: „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр. Велинград” и „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица- гр. Велинград”, както и неправомерно начислен и изплатен ДДС в размер на 25 845.62 лв. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”, като деянията са извършени умишлено и както следва:

1. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- главен специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община Велинград целеви бюджетни средства в размер в размер на 156 570 лв.  и от това са последвали щети за Община Велинград в размер на общо 2 240.04 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград”;

2. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.„б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.3., а именно осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община Велинград с Решение №СБ -6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община Велинград целеви бюджетни средства в размер в размер на 10 186.31 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица, гр. Велинград”;

3. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община Велинград с Решение № СБ -6/12.06.2006 г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община Велинград целеви бюджетни средства в размер на 156 570 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Велинград в размер на 25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски” съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата- изпълнител по сключен договор № 281/21.07.2006г.

От субективна страна, деянието от подсъдимият Н. е извършено с форма на вината пряк умисъл- чл.1, ал.2 от НК.

Същият е съзнавал обществено опасния характер на извършваното от него деяние, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Няма спор по делото, че подс. Н. е лице с необходимата квалификация, дългогодишен опит и познаване на законовите изисквания при провеждане на процедурите за определяне на фирми-изпълнители за подлежащите на възстановяване обекти, за контрола, който следва да бъде осъществяван при извършване на всяка СМР и при отчитането и изплащането им и многократно през годините се е занимавал с това. Независимо от тези обстоятелства, последния в ролята си на подчинен на подс. С.Д. явно неглижирал своите задължения и не положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени с Решение № СБ -6/12.06.2006 г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община гр. Велинград целеви бюджетни средства и от това са последвали значителни щети за Община Велинград. Наличието на умисъл в действията на този подсъдим се доказва от писмените доказателства по делото и съответните експертизи, според които Н. явно не е посещавал някои от тези обекти въобще в разрез със задълженията си като инвеститорски контрол, не е надзиравал извършването на съответните СМР по определените обекти и накрая е допуснал да се изплатят неизвършени работи, както и такива на по-високи цени от първоначално оферираните. В тази насока не се възприемат обясненията на Н., че постоянно е посещавал поверените му обекти.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. Г.А.Н. за извършеното от него престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК, съдът взе предвид следните обстоятелства:

Престъплението по служба по чл.219 от НК следва да се отбележи, че е включено в глава “Шеста” на НК- “Престъпления против стопанството” в Раздел І- „Общи стопански престъпления”. Тези престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, тъй като с него се засяга нормалното функциониране на държавния и обществен апарат, както и се уронва авторитета и доверието към съответните органи. Тези престъпления се извършват от длъжностни лица, задължени да показват образец на строго съблюдаване на закона, което значително повишава и обществената им опасност. С оглед на тези доводи, определено извършеното от подсъдимия Н. престъпно деяние по този член се характеризира с една висока степен на обществена опасност.

Следва да се отбележи, че това престъпление се явява корупционно, тъй като е налице злоупотреба на власт или нарушаване на служебни задължения с цел, лично или другимо облагодетелстване, за сметка на интересите на обществото, противозаконно се преразпределя ресурс в ущърб на обществения интерес и когато деецът цели лично /не само негово, но и на друго лице/ облагодетелстване и се поставя в зависимост от получаване на определена облага извършването на правомерно действие по служба.

Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпление от една страна, от друга такава, следва да се отбележи, че неговата степен на обществена опасност като личност не е висока.

В тази връзка следва да се отбележи, че от приложената по делото справка за съдимост за подс. Н. се установява, че той не е осъждан, т.е. явява се с чисто съдебно минало.

Видно от приложената по делото характеристична справка за същия се установява, че е охарактеризиран положително, т.е. той е с положителни характеристични данни.

Ето защо, съдът като прецени характера на извършеното от него престъпление и неговата степен на обществена опасност, обстоятелствата при които са извършени, подбудите на подсъдимия и неговата степен на вина в случая, след спазване разпоредбите на чл.54, ал.1 от НК му определи наказание за извършеното от него престъпление по чл.219, ал.3, във връзка с ал.2 от НК, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК, лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца.

Така определеното по вид и размер наказание бе определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства и като такива бяха отчетени, чисто съдебно минало на подсъдимия, положителни характеристични данни, както и продължителния период от време изминал от извършване на престъпленията. Като отегчаващо вината обстоятелство бе отчетено високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпно деяние.

По отношение на извършеното от подс. Г.А.Н. престъпление по чл. 311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подсъдимият Н. през месец септември 2006г., в гр. Велинград, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград” и №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица, гр. Велинград” е съставил официални документи- Количествено-стойностни сметки за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи, в които е удостоверил неверни обстоятелства: в КСС за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград” в т.3 е удостоверил направа на 69 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 8 464.92 лв. при реално изпълнени 62 куб.м. на стойност 7 606.16 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 690 кв.м. на обща стойност 9 942.90 лв. при действително изпълнени 620 кв.м. на обща стойност 8 934.20 лв., а при обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица, гр. Велинград” в т.8 е удостоверил направа на 214.63 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 35 754.48 лв. при реално изпълнени 165 куб.м. на стойност 27 487.35 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 494.90 кв.м. на обща стойност 8 482.59 лв. при действително изпълнени 482 кв.м. на обща стойност 8 261.48 лв. с цел да бъдат използвани тези документ като доказателство за удостоверените обстоятелства, като деянията са извършени, както следва:

1. През месец септември 2006г., в гр. Велинград, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договора за строителство №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска пред ОУ „Г.Бенковски”- гр.Велинград” е съставил официален документ- Количествено-стойностна сметка за установяване  на действително извършените строителни и монтажни работи, в който е удостоверил неверни обстоятелства: в т.3 за направа на 69 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 8 464.92 лв. при реално изпълнени 62 куб.м. на стойност 7 606.16 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 690 кв.м. на обща стойност 9 942.90 лв. при действително изпълнени 620 кв.м. на обща стойност 8 934.20 лв., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства;

2. През месец септември 2006г., в гр. Велинград, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договора за строителство №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Чепинска в кв.Анезица, гр. Велинград” е съставил официален документ- Количествено-стойностна сметка за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи, в който е удостоверил неверни обстоятелства: в т.8 е удостоверил направа на 214.63 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 35 754.48 лв. при реално изпълнени 165 куб.м. на стойност 27 487.35 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 494.90 кв.м. на обща стойност 8 482.59 лв. при действително изпълнени 482 кв.м. на обща стойност 8 261.48 лв.с цел да бъдат използвани тези документ като доказателство за удостоверените обстоятелства.

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимия с форма на вината пряк умисъл- чл.11, ал.2 от НК.

Същият е съзнавал обществено опасния характер на извършваното от него деяние, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. При наличието на визираните по- горе различия, Н. не е следвало да подписва и да вземе отношение, което на практика не е реализирано от него.

Във връзка с гореизложенот, категорични са заключенията на двете технически експертизи на в.л. В.И., приложено на л.6, том ХІІІ и на л.5-6 в том ХV за разликата на отчетените суми от ЕТ „Р-с- М.И.”*** на видимите извършени работи по възстановяване на щетите от наводнението през 2005г. на обект „Изграждане на подпорна стена на р. Чепинска- ОУ „Г. Бенковски” гр. Велинград възлища на стойност 2 240, 04 лв. и за разликата на отчетените суми от „Ф.Д.” ЕООД гр. Русе на видимите извършени работи по възстановяване на щетите от наводнението през 2005г. на обект: „Подпорна стена на р. Чепинска, кв. Анезица” гр. Велинград възлизаща на стойност 10 186,31лв.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подс. Н. за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, съдът взе предвид следните обстоятелства:

          Престъплението по служба по чл.311 от НК следва да се отбележи, че е включено в глава “Осма” на НК- “Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции” в Раздел ІХ- „Документни престъпления”. Тези престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, като се извършват от длъжностни лица, задължени да показват съблюдаване на закона, което значително повишава и обществената им опасност. Предвид на това, извършеното от подсъдимия Н. престъпно деяние по този член се характеризира с една висока степен на обществена опасност.

Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпление от една страна, от друга такава, следва да се отбележи, че неговата степен на обществена опасност като личност не е висока.

В тази връзка следва да се отбележи, че от приложената по делото справка за съдимост рег.№2144/01.10.2010г. се установява, че той не е осъждан, т.е. явява се с чисто съдебно минало.

Видно от приложената по делото характеристична справка за същия се установява, че е охарактеризирани положително, т.е. той е с положителни характеристични данни.

Ето защо, съдът като прецени характера на извършеното от него престъпление и неговата степен на обществена опасност, обстоятелствата при които са извършени, подбудите на подсъдимия и неговата степен на вина в случая, след спазване разпоредбите на чл.54, ал.1 от НК му определи наказание за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.2 от НК, лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца.

Така определеното по вид и размер наказание бе определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства и като такива бяха отчетени, чисто съдебно минало на подсъдимия, положителни характеристични данни, както и продължителния период от време изминал от извършване на престъпленията. Като отегчаващо вината обстоятелство бе отчетено високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпно деяние.

Тъй като подсъдимият Н. е извършил две отделни престъпления, преди да е имало влязла  в сила присъда, за което и да е от тях, то съдът на основание чл.23, ал.1 от НК определи на същия, едно общо най- тежко наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода бе отложено с изпитателен срок от четири години.

В тази насока съдът прие, че за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не е необходимо, същия да изтърпява ефективно наложеното му наказание лишаване от свобода. В тази насока, бе отчетено, че подсъдимия не не е осъждан, като извършените деяния са отдалечени във времето.

Именно с така определеното по вид и размер наказание, съдът намира че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

По отношение на извършеното от подс. К.Л.Г. престъпление по чл. 311, ал.1 от НК.

От обективна страна, подс. Г. ***, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- главен експерт АС в отдел”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обект, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград, т.1.1.4., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство №272/17.07.2006г. е съставил официален документ- Протокол № 1, образец 19 за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи на обект- „Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. Сърница”, в който е удостоверил неверни обстоятелства в т.3 за направа на 8.25 куб.м. противопожарна стена с кант на стойност 1737.58 лв. и в т.4 за направа на един брой противопожарна врата на стойност 575.00 лв., при реално неизпълнени такива дейности на обща стойност в  размер на 2 312.58 лв., с цел да бъде използван този документ като доказателство за удостоверените  обстоятелства

От субективна страна, подс. Г. е извършил деянието при форма вината пряк умисъл- чл.11, ал.2 от НК. Същият е съзнавал обществено опасния характер на извършваното от него деяние, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Във връзка с гореизложеното, самият подсъдим в обясненията си не отрича, че е приел направата на противопожарната стена и врата от св. Т.. В този смисъл са и обясненията му: „…аз не отидох лично да приема тази стена, трудно беше с транспорта. … Строителят дойде да ми заяви, че стената е изпълнена.”.

Възприетите доказателствата- писмени и гласни и обсъдени в цялост по- горе конкретно за този обект определено не дават основание за различни изводи относно осъществяването от правна страна на този състав на престъпление.

          При определяне вида и размера на наказанието на подс. К.Г. за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК, съдът взе предвид следните обстоятелства:

          Престъплението по служба по чл.311 от НК следва да се отбележи, че е включено в глава “Осма” на НК- “Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции” в Раздел ІХ- „Документни престъпления”. Тези престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, като се извършват от длъжностни лица, задължени да показват съблюдаване на закона, което значително повишава и обществената им опасност. Предвид на това, извършеното от подсъдимия Г. престъпно деяние по този член се характеризира с една висока степен на обществена опасност.

Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпление от една страна, от друга такава, следва да се отбележи, че неговата степен на обществена опасност като личност не е висока.

В тази връзка следва да се отбележи, че от приложената по делото справка за съдимост рег. № 2140/30.09.2010г. се установява, че той не е осъждан, т.е. явява се с чисто съдебно минало.

Видно от приложената по делото характеристична справка за същия се установява, че е охарактеризиран положително, т.е. той е с положителни характеристични данни.

Ето защо, съдът като прецени характера на извършеното от него престъпление и неговата степен на обществена опасност, обстоятелствата при които са извършени, подбудите на подсъдимия и неговата степен на вина в случая, след спазване разпоредбите на чл.54, ал.1 от НК му определи наказание за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.2 от НК, лишаване от свобода за срок от една година.

Така определеното по вид и размер наказание бе определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства и като такива бяха отчетени, чисто съдебно минало на подсъдимия, положителни характеристични данни, както и продължителния период от време изминал от извършване на престъплението. Като отегчаващо вината обстоятелство бе отчетено високата степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия престъпно деяние.

На основание чл.66, ал.1 от НК определеното наказание лишаване от свобода бе отложено с изпитателен срок от три години.

В тази насока съдът прие, че за поправянето и превъзпитанието на подс. Г. не е необходимо, същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание лишаване от свобода. В тази насока, бе отчетено, че подсъдимия не е осъждан, като извършеното от него деяние е отдалечено във времето.

Именно с така определеното по вид и размер наказание, съдът намира че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

По отношение на първоначално повдигнатото срещу подс. К.Г. престъпление по чл.311, ал.1, във връзка с чл.20, ал.1 от НК.

С оглед липсата на доказателства по делото от които да се изведе наличието на данни, че подсъдимият е действал в съучастие като извършител с наличие на общност в умисъла заедно с подс. Д. за който е вменено обвинение, че е действал като подбудител, за което бяха изложени по- горе доводи, че не са налице доказателства за това, съдът намери, че  в тази връзка Г. следва да бъде признат за невиновен по така повдигнатото му първоначално обвинение и оправдан по него.

Съдът при определяне на наказанието на всеки един от тримата подсъдими се позова и на разпоредбата на чл.2 от НК. Основанието за включването на тази разпоредба е, че деянията които са извършени от страна на двамата подсъдими Д. и Н. с основанието на ал.2 на чл.2 от НК,  е че наказанието предвидено в чл.219, ал.3 от НК през 2006г. е било по- леко с оглед на настоящата редакция. Относно подс. Г. и Н. за престъпленията по чл.311 от НК в относнимост е хипотезата на чл.2, ал.1 от НК, въпреки че съществено изменение в тази разпоредба реализирана в ДВ, бр.75 от 2006г., обн. на 17.09.2006г, в сила от 13.10.2006г. не е налице.

Съдът не счете, че следва да наложи алтернативно предвиденото в чл.219, ал.3 наказание „лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.6 от НК по отношение на подсъдимите Д. и Н. мотивирано от факта, че деянията са извършени в един отдалечен период от време от датата на постановяване на съдебния акт.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимите С.А.Д., Г.А.Н. и К.Л.Г. бяха осъдени да заплатят всеки един от тях по сметка на ОД на МВР- Пазарджик направените по досъдебното производство разноски в размер на 348,34лв., както и полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт в размер на 65лв.

Причините за извършване на престъпленията следва да се търсят в явното незачитане от страна на тримата подсъдими на установения законов ред, както и на авторитета на органите на местната власт и местно самоуправление, в които обществото чрез своя избор им е дало възможност да работят след гласуваното им доверие.

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.

  

                                                                     Окръжен съдия: