П Р И С Ъ Д А

 

                                                 09.11.2011г.                Град Пазарджик

 

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пазарджишкия окръжен съд                                                              наказателен състав

На девети ноември                                                                 2011 година

В публично заседание в следния състав:

 

       Председател: Димитър Бозаджиев

              Съдебни заседатели: М.Н.

                                                                                     П.П.

Секретар: К.К.

Прокурор: Радослав Бакърджиев

Като разгледа докладваното от съдия Димитър Бозаджиев

НОХД № 381 по описа за 2011 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.Д., роден на *** ***, обл. Пазарджик, българин, български гражданин, с висше образование, женен, управител на защитено жилище „Велина”, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

В периода от 03.08.2006 г. до месец декември 2006г., в гр. В., при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- главен специалист АС и Г.А.Н.- главен специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В., на които е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на общо 1 024 790.00 лева и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на общо 132 651.40 лв., от които 106 805.78 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, както и заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Количествено-стойностни сметки и Протоколи образец 19, изготвени от фирмите-изпълнители, различни от предложените единични цени по офертите при сключване на договорите за  строително-монтажни работи за следните  обекти: „Укрепване на свлачище по ул. „Н.И.”- с.Г., общ.В.”, „Възстановяване на мост за местността „Ст.в.”- гр. С.”,  „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к. при км.1+85”, „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к.- с.М.п.”, “Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. С.”, „Изграждане на подпорна стена на река Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.“, „Изграждане на подпорна стена на река Ч. в кв.А., гр.В.”, както и 25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи № 280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.”, като деянията са извършени умишлено и както следва:

1.В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община- В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8   от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп. в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист АС в отдел ”ИСИ” при Община В., на който е било възложено със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  181 000лв., и от това са последвали значителни щети  за Община Велинград в размер на  10 938.19 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Количествено-стойностни сметки, представени от фирмите-изпълнители, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор №283/21.07.2006г. за  строително-монтажни работи на обект „Укрепване на свлачище по ул. „Н.И.”- с. Г., общ. В.;

2. В периода от 03.08.2006г. до месец декември 2006г., в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В. въпреки задълженията си регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8  от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община Велинград с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лева и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на 22 576.20 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор №271/17.07.2006г. за  строително-монтажни работи на обект „Възстановяване на мост за местността „Ст.в.”- гр. С.”;

3.В периода от 03.08.2006г. до месец  декември 2006г., в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел ”ИСИ” на Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лева  и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на 17 724.38 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични  цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от предложените единични цени по офертата при сключване на договор и № 269/17.07.2006 г. за строително-монтажни работи на обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к. при км.1+850”;

4.В периода от 03.08.2006г. до месец декември 2006г., в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

- насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на  120 000 лв. и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на 19 441.46 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични  цени, съгласно Протоколи образец 19, изготвени от фирмата-изпълнител, различни от предложените единични цени по офертата при сключване на договор №270/17.07.2006г. за  строително-монтажни работи за обект „Възстановяване на мост на път IV-84316 с.П.к.-с.М.п.”;

5. В периода от 03.08.2006г. до месец ноември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8  от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на К.Л.Г.- гл.специалист в отдел”ИСИ” на Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община Велинград осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер на 27 220 лв. и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на общо 14 715.62 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи в размер на 2 312.58 лв., както и 12 403.04 лв., представляващи заплатени строително-монтажни работи на по-високи единични цени, съгласно Протокол образец 19, изготвен от фирмата-изпълнител, различни от единичните цени, предложени по офертата при сключване на договор за строително-монтажни работи №272/17.07.2006г. за обект „Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. С.”;

6. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.Велинград, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.  Н.- гл.специалист ИСИ  в отдел”ИСИ” при Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 156 570 лв. и от това са последвали  щети за Община В. в размер на 2 240.04 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр. В.”;

7. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г., в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8   от ЗМСМА, Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.Н.- гл.специалист ИСИ в отдел”ИСИ” на Община В., на който е било възложено със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 150 000 лв. и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на 10 186.31 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор за строително-монтажни работи № 282/21.07.2006 г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.Ан., гр.В.”;

8. В периода от 03.08.2006г. до месец септември 2006г. в гр.В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- Кмет на Община В., въпреки задълженията си, регламентирани в  чл. 44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от ЗМСМА Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991г., изм. и доп., бр. 69 от 05.08.2003 г., в сила от 27.10.2003г., изм. и доп .в ДВ бр. 34 от 19.04.2005г., в сила от 01.06.2005г.,  а именно:  Кметът на общината:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

-насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Г.А.  Н.- гл.специалист ИСИ  в отдел”ИСИ” при Община В., на който е било възложено със заповед № 994/03.08.2006 г. на Кмета на Община В. осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство във връзка с отпуснати бюджетни целеви средства, предоставени на Община В. с Решение № СБ-6/12.06.2006 г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в размер  на 156 570 лв. и от това са последвали  значителни щети за Община В. в размер на  25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по договор за строително-монтажни работи № 280/21.07.2006 г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр. В.”,  за това и на основание чл. 219, ал. 3, във връзка с ал. 2 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.Д., роден на *** ***, обл. Пазарджик, българин, български гражданин, с висше образование, женен, управител на защитено жилище „В.”, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 25.10.2006г., в гр. В., като подбудител, в съучастие със К.Л.Г. като извършител, е склонил последния в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- главен експерт АС в отдел”ИСИ” при Община В. и отговорник на обект, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед №994/03.08.2006 г. на Кмета на Община В., т.1.1.4., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство за строителство №272/17.07.2006г., да състави официален документ- Протокол № 1, образец 19 за установяване  на действително извършените строителни и монтажни работи на обект-“Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. С.”, в който са удостоверени неверни обстоятелства: в т.3 за направа на 8.25 куб.м. противопожарна стена с кант на стойност 1 737.58 лв. и в т.4 за направа на един брой противопожарна врата на стойност 575.00 лв., при реално неизпълнени такива на обща стойност 2 312.58 лв., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, предвид на което на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението за извършено от него престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 3 от НК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Д., със снета по- горе самоличност и ЕГН да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 413,34 /четиристотин и тринадесет лева и 0,34ст./ от които в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт  в размер на 65 /шестдесет и пет/лв.- разноски в хода на съдебното производство и по сметка на ОД на МВР- разноски за експертизи по досъдебното производство в размер на 348,34 /триста четиридесет и осем лева и 0,34ст./лв.

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.А.Н., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа в Община В., неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. В., при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006 г. на Кмета на Община В., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община В. целеви бюджетни средства в размер на общо 306 570 лв. и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на общо 38 271.97 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи в размер на 12 426.35 лв., съгласно Количествено-стойностни сметки, изготвени от фирмите-изпълнители за обектите: „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр. В.” и „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.А.- гр. В.”, както и неправомерно начислен и изплатен ДДС в размер на 25 845.62 лв. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”, като деянията са извършени умишлено и както следва:

1. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- главен специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община В. с Решение №СБ-6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община В. целеви бюджетни средства в размер в размер на 156 570 лв.  и от това са последвали щети за Община В. в размер на общо 2 240.04 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.”;

2. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. В. в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.3., а именно осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община В. с Решение №СБ -6/12.06.2006г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община В. целеви бюджетни средства в размер в размер на 10 186.31 лв., представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата-изпълнител по сключен договор №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.А., гр. В.”;

3. В периода от 03.08.2006г. до месец 09.2006г., в гр. В., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство по  предоставени на Община В. с Решение № СБ -6/12.06.2006 г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Община В. целеви бюджетни средства в размер на 156 570 лв. и от това са последвали значителни щети за Община В. в размер на 25 845.62 лв., представляващи неправомерно начислен и изплатен ДДС за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.” съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от фирмата - изпълнител по сключен договор № 281/21.07.2006г., за това и на основание чл. 219, ал. 3, във връзка с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.А.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа в Община В., неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че

През месец септември 2006г., в гр. В., в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община Велинград и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договорите за строителство №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.” и №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.А., гр. В.” е съставил официални документи- Количествено-стойностни сметки за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи, в които е удостоверил неверни обстоятелства: в КСС за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.” в т.3 е удостоверил направа на 69 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 8 464.92 лв. при реално изпълнени 62 куб.м. на стойност 7 606.16 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 690 кв.м. на обща стойност 9 942.90 лв. при действително изпълнени 620 кв.м. на обща стойност 8 934.20 лв., а при обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.А., гр. В.” в т.8 е удостоверил направа на 214.63 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 35 754.48 лв. при реално изпълнени 165 куб.м. на стойност 27 487.35 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 494.90 кв.м. на обща стойност 8 482.59 лв. при действително изпълнени 482 кв.м. на обща стойност 8 261.48 лв. с цел да бъдат използвани тези документ като доказателство за удостоверените обстоятелства, като деянията са извършени, както следва:

1. През месец септември 2006г., в гр. В., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед №994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договора за строителство №281/21.07.2006г. за обект: „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. пред ОУ „Г.Б.”- гр.В.” е съставил официален документ- Количествено-стойностна сметка за установяване  на действително извършените строителни и монтажни работи, в който е удостоверил неверни обстоятелства: в т.3 за направа на 69 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 8 464.92 лв. при реално изпълнени 62 куб.м. на стойност 7 606.16 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 690 кв.м. на обща стойност 9 942.90 лв. при действително изпълнени 620 кв.м. на обща стойност 8 934.20 лв., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства;

2. През месец септември 2006г., в гр. В., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа-  гл.специалист ИСИ в отдел ”ИСИ” при Община В. и отговорник на обекти, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.2.1.1., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договора за строителство №280/21.07.2006г. за обект „Изграждане на подпорна стена на р.Ч. в кв.А., гр. В.” е съставил официален документ- Количествено-стойностна сметка за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи, в който е удостоверил неверни обстоятелства: в т.8 е удостоверил направа на 214.63 куб.м. бетон М200 за стени на стойност 35 754.48 лв. при реално изпълнени 165 куб.м. на стойност 27 487.35 лв. и в т.4- направа на кофраж стени 494.90 кв.м. на обща стойност 8 482.59 лв. при действително изпълнени 482 кв.м. на обща стойност 8 261.48 лв.с цел да бъдат използвани тези документ като доказателство за удостоверените обстоятелства, за това и на основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК го ОСЪЖДА на НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият Г.А.Н., със снета по- горе самоличност и ЕГН едно ОБЩО НАЙ- ТЕЖКО наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така определеното общо най- тежко наказание, лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Г.А.Н., със снета по- горе самоличност и ЕГН да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 413,34 /четиристотин и тринадесет лева и 0,34ст./ от които в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт  в размер на 65 /шестдесет и пет/лв.- разноски в хода на съдебното производство и по сметка на ОД на МВР- разноски за експертизи по досъдебното производство в размер на 348,34 /триста четиридесет и осем лева и 0,34ст./лв.

ПРИЗНАВА подсъдимият К.Л.Г., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа в Община В., неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че

На 25.10.2006г., в гр. В., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК, на което била възложена ръководна работа- главен експерт АС в отдел”ИСИ” при Община В. и отговорник на обект, в кръга на службата му, при изпълнение на възложената му работа със заповед № 994/03.08.2006г. на Кмета на Община В., т.1.1.4., а именно, осъществяване на постоянен и качествен контрол по изпълнение на договор за строителство №272/17.07.2006г. е съставил официален документ- Протокол № 1, образец 19 за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи на обект- „Възстановяване на ЦДГ „МИР”- гр. С.”, в който е удостоверил неверни обстоятелства в т.3 за направа на 8.25 куб.м. противопожарна стена с кант на стойност 1737.58 лв. и в т.4 за направа на един брой противопожарна врата на стойност 575.00 лв., при реално неизпълнени такива дейности на обща стойност в  размер на 2 312.58 лв., с цел да бъде използван този документ като доказателство за удостоверените  обстоятелства, за това и на основание чл. 311, ал. 1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК, във връзка с чл.2 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимият К.Л.Г., със снета по- горе самоличност и ЕГН, за НЕВИНОВЕН по първоначално повдигнатото  му обвинение по чл.311, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК, предвид на което го ОПРАВДАВА по него.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият К.Л.Г., със снета по- горе самоличност и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 413,34 /четиристотин и тринадесет лева и 0,34ст./ от които в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт  в размер на 65 /шестдесет и пет/лв.- разноски в хода на съдебното производство и по сметка на ОД на МВР- разноски за експертизи по досъдебното производство в размер на 348,34 /триста четиридесет и осем лева и 0,34ст./лв.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд-Пловдив.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

         2.