МОТИВИ:Производството по чл.246 от НПК е образувано въз  основа на обвинителен акт внесен от ОП Пазарджик,в който правната квалификация на деянието е:  

1. по чл.219 ал.4 във връзка с ал.3 във вр. С ал.1 пр.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК

2.по чл.220 ал.2 във вр. С ал.1 от НК

3.по чл.219 ал.4 във връзка с ал.3 във вр. С ал.1 пр.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.

 Подсъдимият В.Н.Г. ***  го обвиняват в това че

Пункт 1

В периода от 16.10.2001 г. до 02.12.2004 г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество и от това при всяко едно от долу посочените деяния са последвали щети за търговското дружество, като не полагането на достатъчно грижи се изразява в даване на разпореждане за извършване на експедиции за износ на стоки - каучукови транспортни ленти за фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и маркучи за фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно не плащане на извършени предходни доставки, както следва:

-по фактура № 30/16.10.2001 г. – за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти, на стойност 31 297,60 долара, с левова равностойност 50 252,68 лв.;

-по фактура № 34/23.11.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти, на стойност 46 113,00 долара, с левова равностойност 74 040,88 лв.;

-по фактура № 38/12.12.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 45 600,00 долара, с левова равностойност 73 217,18 лв.;

-по фактура № 15/03.06.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 54 672,00 долара, с левова равностойност 87 783,55 лв.;

-по фактура № 38/28.10.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 55 080,00 долара, с левова равностойност 88 438,65 лв.;

- по фактура № 044/06.12.2002 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 31 074,50 евро, с левова равностойност 80 715,89 лв.;

-по фактура № 002/31.01.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 607,00 евро, с левова равностойност 46 171,28лв.;

-по фактура № 004/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 41 548,00 долара, с левова равностойност 66711,13лв.;

-по фактура № 005/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 38 844,00 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 006/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 3 1595,20 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 007/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 31 496,00 долара, с левова равностойност 50 571,24 лв.;

-по фактура № 008/27.02.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 190,00 евро, с левова равностойност 47 311,53 лв.;

-по фактура № 010/10.04.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 22 544,00 евро, с левова равностойност 44 092,23 лв.;

-по фактура № 014/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 19 824,00 долара, с левова равностойност 31 830,21 лв.;

-по фактура № 015/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 29 526,00 долара., с левова равностойност 47 408,13 лв.;

-по фактура № 017/06.06.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 600,00 евро, с левова равностойност 46 157,59 лв.;

-по фактура № 028/22.08.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 800,00 евро, с левова равностойност 50 460,41 лв.;

-по фактура № 032/17.09.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 907,00 евро, с левова равностойност 48 713,86 лв.;

-по фактура № 035/22.10.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - каучукови транспортни ленти на стойност 24 973,60 долара, с левова равностойност 40 098,61 лв.;

-по фактура № 003/20.02.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 26 974,00 евро, с левова равностойност 52 756,56лв.;

-по фактура № 007/24.03.2004 г.- за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 21 376,00 евро, с левова равностойност 41 807,82 лв.;

- по фактура № 009/29.04.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 23 493,00 евро, с левова равностойност 45 948,31 лв.;

-по фактура № 012/14.06.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 26 040,00 евро, с левова равностойност 50 929,81 лв.;

- по фактура № 016/07.09.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 17 920,00 евро, с левова равностойност 35 048,47 лв.;

-по фактура № 014/19.07.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 24 678,00 евро, с левова равностойност 48 265,97 лв.;

-по фактура №019/12.10.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 28 483,00 евро, с левова равностойност 55 707,91 лв.;

-по фактура № 020/05.11.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 21 534,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв.;

-по фактура № 021/02.12.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 668,00 евро, с левова равностойност 50 202,24лв,

като всяко едно деяние осъществява по отделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите  и общият размер на последвалата за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик щета е в особено големи размери – 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв. и представлява особено тежък случай.

Престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

         пункт 2

         В периода от 10 до 20.06.2003 г. в гр. София, като длъжностно лице – Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, съзнателно е сключил с фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня неизгодна сделка - замяна на пакет акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик – 226 000 бр. акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1лв. и номинална стойност 226 000 лв., срещу пакет акции, собственост на фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня – 16 470 бр. акции с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с цена 2 лв. и  стойност 32 940 лв. без доплащане, като извършването на пряко договорената между страните сделка е възложил на инвестиционен посредник „Екс Пит и Ко” ООД гр. София, по договор за брокерски услуги № 3395/10.06.2003 г. и поръчки за извършване на брокерска услуга № 6852 и 6854 от същата дата, оформени съответно за продажба и покупка по номиналната цена на акциите, като сделката за прехвърлянето на акциите са регистрирани в Централен депозитар АД на 20.06.2003 г., съответно с № 20030620000063417 и № 20030620000063418, а акциите са постъпили по сметките на страните със сетълмент от 23.06.2003 г., като неизгодността на сделката се изразява в извършването на замяната  не по справедливата   пазарна стойност, която към момента на извършване на сделката (20.06.2003 г.) за 1 акция на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик е била  21,24 лв., а общата цена на пакета от 226 000 броя  акции е 4 800 240 лв., а за 1 брой  акция на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е  била 5,958 лв., а общата цена на пакета от 16 470  броя акции е 98 128.26 лв. и без извършено  доплащане на разликата между стойността на заменените пакети акции,  която е в размер на 4 702 111.74 лв., и това е вреда за предприятието, което той представлява, като случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, която е  над „значителната”.

 

Престъпление по чл. 220 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

 

 

пункт 3

В периода 30.03.2006 г. до 04.04.2006 г., при условията на продължавано престъпление в гр. Пазарджик и гр. София, в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 38 ал. 3, т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество”, като неполагането на достатъчно грижи се изразява в непредприемане на действия по събиране на вземания от длъжници на представляваното от него предприятие и без да предприеме действия по установяване на реалната стойност на актив на търговското дружество, акциите с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, на 03. 04.2006 г. в гр. София, за уреждане на задължения на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” АД гр. Пазарджик и В.В.Ц. *** сключил следните сделки:

         - за погасяване на дълг на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, до размер на 2 500 000 лв. прехвърлил на кредитора пакет от 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., като реалната, справедливата стойност на пакета е  била 8 152 381,58 лв. ( 353 284 бр. х 23,076 лв./бр. = 8 152 381,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008470/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 706 568 лева, като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № ***/04.04.2006 г. и в резултат на това е последвала  щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381,58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг

         - за погасяване на дълг на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към кредитора В.В.Ц. *** до размер на 1 200 000 лв., придобит от последната от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик по договор за цесия от 01.07.2005 г., прехвърлил на цесионера  пакет от 127 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***,  при цена  2  лв., като реалната, справедливата пазарна стойност на пакета е била  2 937 205,58 лв. (127 284. х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр.София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008471/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 254 568 лв., като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № *** /04.04.2006 г.  и в резултат на това е последвала щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205, 58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг,

като всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено   през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите,

и общият размер на последвалата за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в особено големи размери - 7 389 587,16 лв., и случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда.

Престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

С разпореждане от 23.12.2010г на съдията докладчик  е прекратено съдебното производство по НДОХ№837/10г. и върнато на  Окръжна прокуратура-гр.Пазарджик за отстраняване на допуснатото нарушение,по реда на чл.242 ал.2 от НПК.Като съдията докладчик е приел,че по делото е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила/под формата на ограничаване на процесуалните права на  обвиняемият/.

Прието е, че  при бегло съпоставяне на обвиненията по пункт 1 и пункт 3,а именно по чл.219 ал.4 във връзка с ал.3 във вр. С ал.1 пр.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК в заключителната част на обивинителният акт  прокурорът по едно от тях,а именно на това по пункт 1 не посочил какво точно свое служебно задължение включено в кърга на службата му  през посоченият период от време обвиняемият Г. не е изпълнил/нарушил/,за да се приеме че с действието или бездействието си е осъществил съставът на посоченото престъпление.

В разпореждането е посочил че нормата на чл.219 от НК е бланкетна и нейното съдържание, следва да бъде запълнено с конкретни правни норми от съответен нормативен или поднормативен акт, които конкретизират дължимото поведение  на дееца и съдържанието на признаците на престъпния състав или на ненормативни технологични правила, невключени в нормативни актове, безспорни положения от науката, житейската практика от категорията на общопризнати правила и други .

Указал е че това непосочване лишава отговорността по чл. 219 от НК от едно от важните й основания, тъй като бланкетната правна норма не е запълнена с конкретно съдържание.

В заключителната част по пункт 1 от обвинителния акт /стр.33 до 36/за разлика от пункт 3 липсва посочване на такива правила или  норми/за дължимото поведение/, които да запълват бланкетния състав на чл. 219 от НК.

Липсата на посочване на такива правила или норми за дължимото поведение/, които да запълват бланкетния състав на чл. 219 от НК са констатирани и в постановление за привличане на обвиняем от 14.12.2010г приложено на лист 186 от том 5-ти от д.п.,

Приел е, че е недопустимо е в по-късен етап  да се конкретизира дължимото поведение  на дееца и по този начин да се обосновава доказаността на обвинението и така да се запълни бланкетната норма на чл.219 от НК, когато такива нарушения  не са описани в обвинителния акт, не са вменени по съответния ред в отговорност на обвиняемия , по тях той не се е защитавал на досъдебното производство и след като съгласно чл. 246 от НПК прокурорът е следвало да ги посочи още в обвинителния акт.

Разпореждането на съдията докладчик е атакувано с частен протест пред ПАС,пред който е образувано ЧНД №17/11г .

С определение№10 от 17.01.2011г по ЧНД№17/11г на ПАС е отменено разпореждането постановено по нохд 837/2010 г. на ОС-Пазарджик и е върнато делото на съда за по нататъшно разглеждане.

В отменителното определение на ПАС е прието че се споделя изложеното в протестираното разпореждане,че престъпният състав на нормата на чл.219 от НК е бланкетно описателен,но  от обстоятелствената част на ОА по пункт 1-ви на обвинението прокуратурата е посочила че обвиняемият е давал разпореждане на извършване на експедиции за износ на стоки за фирми „Петер Рабър”Холандия, чрез „Елмекс” ЛТД Кипър без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно неплащане на предходни доставки, т.е. според обвинението с това именно действие, респ.бездействие обвиняемия не е изпълнил или нарушил своето служебно задължение. Следователно с посочването на тези неизпълнени или нарушени задължения прокуратурата е определила в какво се изразява според нея неполагането, стопанисването и управлението на повереното му имущество, поради което и не може да се приеме че е нарушено правото му на защита. Посочено е, че отделен стои въпроса доколко тези неизпълнени или нарушени служебни задължения обосновават наказателна отговорност за умишлена безстопанственост, но което е въпрос по съществото на делото.

С разпореждане от 20.01.11г делото е насрочено за разглеждане.

В хода на съдебното следствие в съдебно заседание от 01.06.2012г прокурора се възползва от възможността предвидена в разпоредбата  на  чл.287 от НПК и направи изменение на обвинението по пункт 1 и 3 на ОА и предяви ново обвинение в следният смисъл

По пункт 1

За това че

В периода от 16.10.2001 г. до 02.12.2004г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3 т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество” и от това при всяко едно от долу посочените деяния са последвали значителни щети за търговското дружество, като не полагането на достатъчно грижи се изразява в даване на разпореждане за извършване на експедиции за износ на стоки - „Каучукови транспортни ленти за фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и маркучи за фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно неплащане на извършени предходни доставки, както следва:

-по фактура № 30/16.10.2001 г. – за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 31 297,60 долара, с левова равностойност 50 252,68 лв.;

-по фактура № 34/23.11.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 46 113,00 долара, с левова равностойност 74 040,88 лв.;

-по фактура № 38/12.12.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 45 600,00 долара, с левова равностойност 73 217,18 лв.;

-по фактура № 15/03.06.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 54 672,00 долара, с левова равностойност 87 783,55 лв.;

-по фактура № 38/28.10.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 55 080,00 долара, с левова равностойност 88 438,65 лв.;

- по фактура № 044/06.12.2002 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 31 074,50 евро, с левова равностойност 80 715,89 лв.;

-по фактура № 002/31.01.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 607,00 евро, с левова равностойност 46 171,28лв.;

-по фактура № 004/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 41 548,00 долара, с левова равностойност 66711,13лв.;

-по фактура № 005/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 38 844,00 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 006/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 3 1595,20 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 007/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 31 496,00 долара, с левова равностойност 50 571,24 лв.;

-по фактура № 008/27.02.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 190,00 евро, с левова равностойност 47 311,53 лв.;

-по фактура № 010/10.04.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 22 544,00 евро, с левова равностойност 44 092,23 лв.;

-по фактура № 014/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 19 824,00 долара, с левова равностойност 31 830,21 лв.;

-по фактура № 015/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 29 526,00 долара., с левова равностойност 47 408,13 лв.;

-по фактура № 017/06.06.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 600,00 евро, с левова равностойност 46 157,59 лв.;

-по фактура № 028/22.08.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 800,00 евро, с левова равностойност 50 460,41 лв.;

-по фактура № 032/17.09.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 907,00 евро, с левова равностойност 48 713,86 лв.;

-по фактура № 035/22.10.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 24 973,60 долара, с левова равностойност 40 098,61 лв.;

-по фактура № 003/20.02.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 26 974,00 евро, с левова равностойност 52 756,56лв.;

-по фактура № 007/24.03.2004 г.- за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 21 376,00 евро, с левова равностойност 41 807,82 лв.;

- по фактура № 009/29.04.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 23 493,00 евро, с левова равностойност 45 948,31 лв.;

-по фактура № 012/14.06.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 26 040,00 евро, с левова равностойност 50 929,81 лв.;

- по фактура № 016/07.09.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 17 920,00 евро, с левова равностойност 35 048,47 лв.;

-по фактура № 014/19.07.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 24 678,00 евро, с левова равностойност 48 265,97 лв.;

-по фактура №019/12.10.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 28 483,00 евро, с левова равностойност 55 707,91 лв.;

-по фактура № 020/05.11.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 21 534,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв.;

-по фактура № 021/02.12.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 668,00 евро, с левова равностойност 50 202,24лв,

като всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите и общият размер на последвалата за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик щета е в особено големи размери – 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв. и представлява особено тежък случай, като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление.

Престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

По пункт пункт 3

За това че

В периода 30.03.2006 г. до 04.04.2006 г., при условията на продължавано престъпление в гр. Пазарджик и гр. София, в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3, т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество”, като неполагането на достатъчно грижи се изразява в непредприемане на действия по събиране на вземания от длъжници на представляваното от него предприятие и непредприемане на действия по установяване на реалната стойност на актив на търговското дружество - акциите с емитент „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, като на 03.04.2006 г. в гр. София, за уреждане на задължения на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” АД гр. Пазарджик и В.В.Ц. *** сключил следните сделки:

         - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредитора „„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, до размер на 2 500 000 лв. прехвърлил на кредитора пакет от 353 284 бр. акции, собственост на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., като реалната, справедливата стойност на пакета е  била 8 152 381,58 лв. (353 284 бр. х 23,076 лв./бр. = 8 152 381,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008470/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 706 568 лева, като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № ***/04.04.2006 г. и в резултат на това е последвала  щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381,58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг

         - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към кредитора В.В.Ц. *** до размер на 1 200 000 лв., придобит от последната от „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик по договор за цесия от 01.07.2005 г., прехвърлил на цесионера  пакет от 127 284 бр. акции, собственост на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***,  при цена  2  лв., като реалната, справедливата пазарна стойност на пакета е била  2 937 205,58 лв. (127 284. х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр.София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008471/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 254 568 лв., като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № *** /04.04.2006 г.  и в резултат на това е последвала значителна щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205, 58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг и всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите, и общият размер на последвалата за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в особено големи размери - 7 389 587,16 лв. и случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление.

Престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

В хода на съдебното следствие в съдебно заседание от 25.06.2012г прокурора се възползува от възможността предвидена в разпоредбата  на  чл.287 от НПК и направи изменение на обвинението по пункт  3 на ОА и предяви ново обвинение в следният смисъл затова, че         в периода от 17.01.2005г. до 04.04.2006г. при условията на продължавано престъпление в гр. Пазарджик и гр. София, в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3, т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество”, като неполагането на достатъчно грижи се изразява в непредприемане на действия по събиране на вземания от длъжници на представляваното от него предприятие и непредприемане на действия по установяване на реалната стойност на актив на търговското дружество - акциите с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, като на 03.04.2006 г. в гр. София, за уреждане на задължения на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” АД гр. Пазарджик и В.В.Ц. *** сключил следните сделки:

         - за погасяване на дълг на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, до размер на 2 500 000 лв. прехвърлил на кредитора пакет от 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., като реалната, справедливата стойност на пакета е  била 8 152 381,58 лв. (353 284 бр. х 23,076 лв./бр. = 8 152 381,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008470/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 706 568 лева, като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № ***/04.04.2006 г. и в резултат на това е последвала  щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381,58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг

 - за погасяване на дълг на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към кредитора В.В.Ц. *** до размер на 1 200 000 лв., придобит от последната от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик по договор за цесия от 01.07.2005 г., прехвърлил на цесионера  пакет от 127 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***,  при цена  2  лв., като реалната, справедливата пазарна стойност на пакета е била  2 937 205,58 лв. (127 284. х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр.София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008471/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 254 568 лв., като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № *** /04.04.2006 г.  и в резултат на това е последвала значителна щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205, 58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг и всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите, и общият размер на последвалата за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в особено големи размери - 7 389 587,16 лв. и случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление.

Престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

В хода на съдебните прения представителят на Окръжна прокуратура гр.Пазарджик подържа повдигнатото срещу подсъдимия и изменно по реда на чл.287 от НПК обвинение,като пледира за осъдителна присъда с ефективно изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”.

Защитниците на подсъдимият пледират безалтернативно  за оправдателна присъда.

         Подсъдимият пледира за невиновност.

Подсъдимият  не се признава за виновен и се възползува от правото си да мълчи.

Съдът като обсъди и прецени събраните по делото писмени , гласни и веществени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,съобразявайки закона и по совободно вътрешно убеждение  и в съответствие на  чл.301 от НПК, прие за установено следното:

 

по пункт 1.

 

„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик е образувано с Разпореждане № 26/17.10.1991 г. и Приложение № 1 към него на МС на РБългария. Дружеството било със седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик и уставен капитал от 202 620 деноминирани лв., разпределен в 202 620 акции, всяка една от по 1000 деноминирани лв. Управителен орган на дружеството бил Съвета на директорите, с председател Ц.Р. К., като дружеството се представлявало от Изпълнителния директор – Н. И. Р.. Предмет на дейност на акционерното дружество  било  производството на каучукови и пластмасови изделия, научно - изследователска, проектантска и маркетингова дейност, търговия в страната и чужбина /решение  по гр. дело 4643/91 г на ОС Пазарджик, стр. 7, том 17 от делото/. След последвали вписвания на промени в състава на управителните органи на дружеството, с Решение № 1845/05.07.1994 г. по ф.д. 4643/1991 г. на ОС гр. Пазарджик бил вписан като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „КАУЧУК”АД гр. Пазарджик подс. В.Н.Г. /стр. 10, том 17 от делото/.  

„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е РМД, учредено от работници и служители на приватизиращото се предприятие „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик. Създадено било с цел да придобие контролния пакет акции на приватизиращото се предприятие. „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е вписано с Решение № 2198/29.09.1997 г. по ф.д. 1327/1997 г. по описа на ОС гр. Пазарджик. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевско шосе” № 12. Управителен орган на дружеството е Съвета на директорите, в състав подс. В.Н.Г., св. Д.С.Н. и св. И.Г.С.. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, подс. В.Н.Г.. Съгласно чл. 38 ал. 3 т. 2 от Устава на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, В. Г. в качеството си на Изпълнителен директор е бил длъжен да организира дейността на дружеството, да осъществява оперативното му ръководство и да осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество /стр. 82, том 4 от делото/. Предмет на дейност на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е сключването приватизационни сделки за закупуване на дялове и акции от търговски дружества по реда на ЗППДОП, включително  и чрез инвестиционни бонове и др. допустими от закона начини, както и всички видове търговски сделки, допустими от ТЗ. „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик разполагало с капитал от 100 000 лв., разпределени в 100 000 броя поименни акции, с номинал от 1 лв.

/ удостоверение за актуално състояние  на стр. 2, том 15 от делото/.

  На 20.02.1999 г. било проведено заседание на Съвета на директорите на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. На заседанието присъствали  В.Г., св. Ан. Д. Б. и св. Г.Н. А., членове на съвета. С Протокол от същата дата след разисквания единодушно било взето решение „КАУЧУК 97”АД гр. Пазарджик да участва в преговорите за приватизация на 75% от капитала на „КАУЧУК ”АД гр. Пазарджик. Обв. Г. бил упълномощен в качеството си на Изпълнителен директор на АД да внесе оферта в Агенцията за приватизация, да участва в преговорите с право да взема решение и да подписва документи /протокол от заседание на СД, стр. 37, том 13 от делото/. След стартиране на приватизационната процедура, на 30.09.1999 г. бил сключен Договор за продажба на 706 568 акции, представляващи 75% от капитала на „КАУЧУК ”АД гр. Пазарджик. Страни по договора били „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, представлявано от Изпълнителния директор З.Ж., като продавач и „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, представлявано от Изпълнителния директор , подс. Г., като купувач /договор на стр. 3 – стр. 23, том 13 от делото/.

След извършване на приватизацията, в периода от м. ноември 1999 г. до 27.04.2006 г. Изпълнителен директор на двете акционерни дружества  бил  В.Г.. Двете дружества - „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик и „КАУЧУК ”АД гр. Пазарджик били свързани лица, по смисъла на ТЗ, като първото е РМД и собственик на 75% от капитала на второто. В посочения период  Г. въвел система на разделение на функциите между двете предприятия. „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, тъй като притежавало необходимия ресурс, производствена база и съоръжения за производство на транспортни ленти, маркучи и други каучукови   изделия, осъществявало цялата производствена дейност. „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик извършвало търговската реализация на продуктите, произведени от приватизираното дружество. Последното имало назначени на трудови договори общо трима служители – св. Л. С., счетоводител, и двама магазинери, обслужващи двата фирмени магазина.

В Каучук АД всяка седмица се провеждали оперативки, а много често и няколко пъти в седмицата. На тях се разисквали различни страни от дейността на дружеството-произовдствена, административна, управленска, трудова, данъчна и др. На тези оперативки се изказвали мнения, имало дискусии по различни теми. В дружеството действала утвърдена фирмена процедура /ИСО/, в която много ясно и точно са разписани всички задължения на длъжностното лица в съответните звена.

Заповед за производство се издавала въз основа на постъпила оферта/предложение/ в деловодството/обикновено чрез факс/от клиент на дружеството. Те били подписвани от  производственият директор св.Т., в която Заповед за производство се посочвала името на клиента, вида и количеството стока, срока за изпълнение на поръчката, както и продажната цена. Тази заповед за производство се предавала на всички звена, които имат отношение към изпълнение на поставената задача. Копие от нея се получавала и в звено „Внос-износ”. Служителите от звено”внос износ” подготвяли нареждане за експедиция въз основа на Заповедта за производство/като обикновено в нареждането се записвало номера на поръчката на клиента/.въз основа на заповедта за производство, нареждането за експедиция, съответното МОЛ изготвяло експедиционно нареждане, с което готовата продукция се изписва от неговият склад. Всички документи, заповед за поизводство, нареждане за експедиция, експедиционно нареждане, служат за основа да се издаде инвойс фактурата и да се оформят митническите документи.

 При направена поръчка, продукцията се произвеждала и заприходявала в „складовете за готова продукция” на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик. След което въз основа на експедиционно нареждане на Началник склада за готова продукция се издавала „вътрешна фактура” между „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, която се осчетоводявала и от двете дружества. Като доставчик по издаваните на крайния клиент фактури било вписвано „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Продажната цена на крайния потребител била по-висока от тази по вътрешна фактура, издавана от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Произвежданите изделия били предназначени, както за вътрешния пазар, така и за чуждестранни клиенти.

При износ необходимите документи за произведената продукция се изготвяли от св. Б.А. и св. Г.Я. - на длъжност „Организатор” в търговско направление внос-износ и вътрешен пазар в „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик. Звеното се ръководило от св. Т.Д. – Ръководител направление „Информационно осигуряване и търговска дейност”. Св. Д. информирал служителите А. и Я. за предстоящите експедиции - вид и количество на стоката, датата на натоварване и клиента. Св. Д., А. и Я. били писмено упълномощени от обв. Г. да представляват „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик пред митническите органи, без право обаче на финансово разпореждане. В случаите, когато продукцията била за износ, след съгласуване на датата на експедицията с клиента, св. Б.А. или св. Г.Я. изготвяли необходимите документи за износ – митническа декларация, опаковъчен лист и инвойс фактура, в които посочвали, по нареждане на длъжностните лица от ръководството на дружеството, като продавач на стоката - „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Плащането по поръчката ставало въз основа на инвойс фактурата, в която била отразена реалната стойност на износа.

Един от основните клиенти на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик през периода 2001 г. до 2004 г. била фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, седалище гр. Никозия.

Фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър е чуждестранно юридическо лице –, регистрирана в Кипър гр. Никозия на 06.03.1997 г., с предмет на дейност – търговия, внос и износ и адрес на управление – 1082 гр. Никозия ул. „Prespas” № 2, Lordos Central Curt, ет 3 офис 302, Agioi Omologites / справка Интерпол стр. 2 – стр. 3, том 7/. Представител на кипърската фирма за Република България бил св. Р.В.. Същият разполагал с пълномощно, по силата на което имал право да представлява чуждестранната фирма в безмитни зони на РБългария , да сключва договори с български предприятия за доставки на стоки, да подписва фактури от името на юридическото лице. Св. В. нямал право да извършва плащания от името и за сметка на „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър. През 2001 г. св. В. имал лични посещения във фирма Каучук, свързани с работата му, като изготвяне на договори, оперативна работа, както с изпълнителният дректор подсд.Г., така и с зам.д-р по производствената част Т., зам.д.р по техническата част св.С., със служителите от отдел износ Б.А., Г. Я... Готовата продукция била произвеждана от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, но се фактурирала на купувача „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър гр. Никозия  от името на фирма „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Стоката се транспортирала до Свободна безмитна зона гр. Русе и се предавала на св. В.. Последният съставял необходимите документи – международна фактура, ЧМР и митническа декларация за износ от името на „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър гр. Никозия. Св. В. реекспортирал транспортните ленти за Украйна, където стоката се ползвала в минни предприятия, находящи се в гр. Донецк. По същия начин маркучите били реекспортирани за холандската фирма „ПЕТЕР РАБЪР” гр. Роермонд. Тези две фирми са били крайните получатели на произведената от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик стока. В международните товарителници за изпращач на товара е записвана фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър гр. Никозия /виж  т.12 от делото/. След като стоката напускала територията на Р България през ГКПП Дунав мост гр. Русе служебно от граничен пункт гр. Русе бил изпращан на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик екземпляр от митническа декларация, която в комплект с другите документи била предавана в счетоводството.

По този начин, след доставка на договореното количество стока  купувачът „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър се задължавал да заплати уговорената цена на доставчика „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик,  който от своя страна е следвало да се разплати с дружеството-производител – „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик.

Независимо че не постъпвали финансови средства за произведените  и продадени каучукови и пластмасови изделия по сметка на КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, износът на стоки за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия продължил  в периода от 16.10.2001 г. до 02.12.2004 г. Акционерното дружество  било доставчик на стоки по общо 28 на брой фактури, на стойност 1 503 436.42 лв. В резултат на не плащането по извършени доставки „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър е натрупал дълг към „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик по следните инвойс фактури:

-по фактура № 30/16.10.2001 г. – за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 31 297,60 долара, с левова равностойност 50 252,68 лв. (том.3 л.110-113)

-по фактура № 34/23.11.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - Кипър  каучукови транспортни ленти, на стойност 46 113,00 долара, с левова равностойност 74 040,88лв. ( том 3 л. 114-117);

-по фактура № 38/12.12.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 45 600,00 долара, с левова равностойност 73 217,18 лв. ( том 3 л.118-121);

-по фактура № 15/03.06.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 54 672,00 долара, с левова равностойност 87 783,55 лв. (том 3 л. 126 -129);

-по фактура № 38/28.10.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 55 080,00 долара, с левова равностойност 88 438,65лв. ( том 3 л. 130-133);

- по фактура № 044/06.12.2002 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 31 074,50 евро, с левова равностойност 80 715,89лв. ( том 3 л.138-141);

-по фактура № 002/31.01.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 23607,00 евро, с левова равностойност 46171,28лв. ( том 3 л. 142-145);

-по фактура № 004/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 41 548,00 долара, с левова равностойност 66 711,13лв. ( том3 л. 146-149);

-по фактура № 005/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 38 844,00 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв. ( том 3 л. 150-153);

-по фактура № 006/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 31 595,20 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв. ( том 3 л. 155-157);

-по фактура № 007/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 31 496,00 долара, с левова равностойност 50 571,24 лв. ( том 3 л.158- 160);

-по фактура № 008/27.02.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 24 190,00 евро, с левова равностойност 47 311,53 лв. ( том 3, л. 162 -163);

-по фактура № 010/10.04.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 22 544,00 евро, с левова равностойност 44 092,23 лв. ( том 3 л. 166-169);

-по фактура № 014/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 19 824,00 долара, с левова равностойност 31 830,21 лв. ( том 3, л. 170-173);

-по фактура № 015/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 29 526,00 долари, с левова равностойност 47 408,13 лв. ( том 3, л.174-177);

-по фактура № 017/06.06.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 23 600,00 евро, с левова равностойност 46 157,59лв. ( том 3, л. 178- 181);

-по фактура № 028/22.08.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 25 800,00 евро, с левова равностойност 50 460,41 лв. ( том 3 л. 182-185);

-по фактура № 032/17.09.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 24 907,00 евро, с левова равностойност 48 713,86 лв. ( том 3 л. 186- 189);

-по фактура № 035/22.10.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - каучукови транспортни ленти на стойност 24 973,60 долара, с левова равностойност 40 098,61 лв. ( том 3 л. 190-193);

-по фактура № 003/20.02.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 26 974,00 евро, с левова равностойност 52 756,56 лв. ( том 3 л.204-207);

-по фактура № 007/24.03.2004 г.- за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 21 376,00 евро, с левова равностойност 41 807,82 лв. ( том 3 л. 208-211);

- по фактура № 009/29.04.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез„ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 23 493,00 евро, с левова равностойност 45 948,31 лв. ( том 3 л. 212-215);

-по фактура № 012/14.06.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 26 040,00 евро, с левова равностойност 50 929,81 лв.( том 3 л. 216-219);

- по фактура № 016/07.09.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 17 920,00 евро, с левова равностойност 35 048,47 лв. ( том 3 л. 220- 223);

-по фактура № 014/19.07.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 24 678,00 евро, с левова равностойност 48 265,97 лв. ( том 3 л. 224-227);

-по фактура № 019/12.10.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 28 483,00 евро, с левова равностойност 55 707,91 лв. ( том 3 л. 228-231);

-по фактура № 020/05.11.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 21 534,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв. ( том 3 л. 232-235);

-по фактура № 021/02.12.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  - маркучи на стойност 25 668,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв. ( том 3 л. 236-240).

         Курс на еврото на БНБ за 1 лв – 1.9558 и за щ. долар за 1 лв – 1.6056.

С оглед установяване размера на щетите, понесени от „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в резултат на непогасените финансови задължения на двете чуждестранни фирми, получатели на доставките, по делото е назначена Съдебно-икономическа експертиза /стр. 3 – стр. 19, том 8 от делото/. Съгласно заключението на същата, „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е бил доставчик на транспортни ленти по експедиционни нареждания за фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър. За доставките АД съставяло съответните инвойс фактури, с получател „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, Свободна безмитна зона гр. Русе. Поради изплащане на много малка част от доставките  „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър натрупало финансови задължения към „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик по гореописаните фактури към 31.08.2005 г., в размер на 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв.

Доставката на маркучи по експедиционните нареждания за фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, са фактурирани от „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. За доставките АД е съставяло съответните инвойс фактури, с получател на доставката „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър. По тези фактури „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър е натрупало финансови задължения към „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към дата 31.08.2005 г. в размер на 391 888.50 евро, с левова равностойност 786 406.72 лв.

Общото задължение към „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е в общ размер на 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв.

С Решения № 179/2010 г., № 180/2010 г. и 181/2010 г. всички по описа на РС гр. Пазарджик, след направени искания от ОП гр. Пазарджик, са разкрити банкови тайни от ТБ „Юробанк и Еф Джи България” АД гр. София, „Уникредит Булбанк” АД гр. София и ОББ гр. София, касаещи наличностите на   банковите сметки на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик и „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, както и движението по тях, в лева и валута, за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2007 г. /стр. 124 – стр. 142, том 11 от делото/. След представяне на извлеченията от движението по сметките на хартиен и магнитен носител, по делото е назначена Допълнителна съдебно-икономическа експертиза /стр. 3 – стр. 6, том 11 от делото/. Съгласно заключението на същата по банкова сметка *** „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик в ТБ „ОББ” АД гр. София на дата 14.04.2006 г. е извършен паричен превод от фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, в размер на 99 954.00 щатски долара за направени доставки по следните инвойс фактури, издадени от „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик - № 38/28.10.2002 г. на стойност 55 080.00 долара; № 35/22.10.2003 г. на стойност 24 973.60 долара; № 36/31.10.2003 г. на стойност 23 030.00 евро; № 37/07.11.2003 г. на стойност 23 574.00 евро; № 42/12.12.2003 г. на стойност 21 000.00 евро /стр. 82, том 33 от делото/. Преведената от клиента  сума, в размер на 99 954.00 долара обаче, не покрива стойността на всички гореописани фактури описани в банковото извлечение, поради което не може да се приеме, че е налице погасяване на задълженията по всички тях. По отношение на останалите банкови сметки на дружествата няма реализирани парични постъпления, представляващи погасяване на задълженията по издадени инвойс фактури на фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и чрез нея на „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия.

След предварително дадено разрешение с Определение № 356/12.10.2009 г. по ЧНД № 738/2009 г. на ОС гр. Пазарджик , като първоинстанционен съд, е извършено претърсване и изземване в сградата и помещенията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик и „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Синитевско шосе” № 12 /стр. 197, том 7 от делото/. С Протокол от 15.10.2009 г. по надлежния процесуален ред са иззети: 1 бр. компютър НР със сериен № SZ132B001830, 1 бр. компютър, без марка и сериен №, с дънна платка № *** /стр. 201 – стр. 202, том 7 от делото/.

С цел установяване каква счетоводна информация, касаеща фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, се съдържа в иззетите два броя компютри, по делото е назначена Комплексна компютърно-техническа и счетоводна експертиза /стр. 3 - стр. 39, том 10 от делото/. Съгласно заключението на същата, в твърд диск за съхраняване на информация от компютър без марка и сериен номер, с дънна платка № *** са открити два четими архива на счетоводни данни. Първият архив - с наименование KAU97L.BQG, е създаден с програмен продукт „Ажур” и съдържа база данни за фирма „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Разпечатани са справки, които съдържат счетоводни данни относно продажби от „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към „ЕЛМЕКС” ЛТД и фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия и „ПЕТЪР РАБЪР” Холандия. Съгласно разпечатаните счетоводни справки от разархивираната счетоводна база данни KAU97L.BQG са налице следните счетоводни записи, касаещи продажби на фирмите „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия и „ПЕТЪР РАБЪР” Холандия, а именно:

- за „ПЕТЪР РАБЪР” – същият е контрагент № 72. По сметка 411/2 – „клиенти/продадени стоки валута”, в счетоводството на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик се води вземане от контрагент № 72, по документи № 036/31.10.2003 г. и № 037/07.11.2003 г., в общ размер на 46 604 евро, с левова равностойност 91 149.88 лв. Съгласно записите от счетоводната база данни периодът от 01.01.2005 г. до 31.08.2005 г. няма регистрирани плащания от клиент № 72.

- за клиент „ПЕТЕР РАБЪР”, същият е контрагент № 345. По сметка 411/2 – „клиенти/продадени стоки валута”, има данни за една статия № 698/31.01.2005 г., съставена по документ № 008/28.03.2002 г. за сторниране на плащане, в размер на 2 000 евро към контрагент № 345 - „ПЕТЕР РАБЪР”. По сметка № 417/2 „клиенти в чужбина/клиенти в чужбина в лева” има данни за обороти, за които началните, крайните салда и оборотите за периода са с нулеви стойности. Съгласно записите от счетоводната база данни периодът от 01.01.2005 г. до 31.08.2005 г. няма регистрирани плащания от клиент 345.

- за клиент „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър  – контрагент № 310, по сметка 411/2 – „клиенти”/продадени стоки валута има данни за следните движения: към 01.01.2005 г. в счетоводството на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик се води вземане от контрагент 310, в общ размер на 454 232.50 евро, с левова равностойност 888 254.53 лв. и 450 569.40 щатски долара, с левова равностойност 641 224.53 лв. По документ № 13588/28.02.2005 г. /005/24.02.2005 г./ има съставени две счетоводни статии във връзка с продажба, в резултат на които е начислен приход в размер на 46 506.18 лв. и вземане в размер на 23 778, 40 евро, с левова равностойност 46 506.18 лв. Към 31.08.2005 г. вземането от контрагент 310 е било в общ размер на 478 010.90 евро, с левова равностойност 934 908.05 лв. и 450 569.40 щатски долара, с левова равностойност 717 029.70 лв. Относно сметка № 417/2 „клиенти в чужбина/клиенти в чужбина в лева” има данни за обороти, за които началните, крайните салда и оборотите за периода са с нулеви стойности, с изключение продажба по документ № 13588/28.02.2005 г. - /005/24.02.2005 г./. Съгласно счетоводната база данни няма регистрирани плащания от този клиент.

Съгласно приложените по делото счетоводни документи – инвойс фактури с посочени в експертизата номера, става ясно, че контрагент № 345 „ПЕТЕР РАБЪР” и контрагент № 72 „ПЕТЪР РАБЪР” всъщност са едно и също юридическо лице -„ПЕТЕР РАБЪР” Холандия.

 

По пункт 2

В периода от м. ноември 1999 г. до 27.04.2006 г. Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик бил подс. В.Н.Г.. „КАУЧУК 97” АД е РМД учредено от работници и служители на приватизиращото се предприятие „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, с цел да придобие контролния пакет акции на приватизиращото се предприятие. Дружеството е вписано в търговския регистър при фирмено отделение на Пазарджишки окръжен съд с Решение 2198/29.09.1997 г. по ф.д. № 1327/1997 г. По силата на приватизационен договор от 30.09.1999 г. „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е станало собственик на 706 586 бр. акции на „КАУЧУК” АД, съставляващи 75% от капитала на приватизиращото се предприятие, закупени за 10 500 000 щатски долара, с левова равностойност 19 441 695 лв. ( стр. 3- 23, том 3 от делото) Акциите са безналични, имат ISIN код *** и са с номинал от 1 лв./бр.

Към 30.09.1999 година  Министерство на икономиката запазва 21,02%.,3,98% –  са изкупени по линия на масова приватизация Сбора от 3,98+21.02 е= 25% - 235 523 броя са останали собственост на държавата.,като от заключението на допълнителната СИЕ на задачата -След проверка в „Българска фондова борса”АД град София, Централен депозитар АД град София, ако е необходимо и в Агенцията за приватизационен контрол, да установи, ако е нужно в Министерство на икономиката, да установят за периода от 2000 година до 2006 година, държавата продавала ли е своя пакет от капитава на „Каучук” АД, какъв е броят на продадените акции, общата им стойност, както и да изчислят каква е единичната цена на един брой акция, като всички акции са продадени на централизиран публичен търг.са заключава:

Отговор:

·       В отговор на запитване на вещите лица, Министерството на икономиката енергетиката и туризма съгласно писмо с изх.№ 94-А-51 от 26.03.2012 г.  уведомява, че данни за „Каучук” АД град Пазарджик при тях няма.

·       Вещите лица със същото запитване са подали писмо и до Агенция за приватизация и следприватизационен коннрол с вх.№ 48-00-111/05.04.2012 г.

3.1.В писмо с изх.№ 92-00-81-576/11.04.2012 г. АПСК дава отговор както следва:

- В публичния регистър на сключените сделки на АПСК са публикувани следните продажби  за „Каучук” АД гр.Пазарджик.

 

- С Договор на АП от 30.09.1999 година са продадени 706 568 броя акции, представляващи 75% от капитала на дружеството;

- Пакет акции след договор за приватизация – 21.02%

- На 27.03.2000 година на лица по чл.-5, ал.2 от ЗППДОП при преференциални условия са продадени 86 броя акции, представляващи 0,01% от капитала на дружеството на обща стойност 1028.56 лв. или 11.96 цена на акция / съгласно писмо от АПСПК с изх.№ 92 00 81 624/21.04.2012 г.;

- на 19.11.2001 година на БФБ АД, гр. София чрез инвестиционен посредник е продаден остатъчен пакет от 164 702 броя акции, представляващи 17,48% от капитала на дружеството на обща стойност 107 056.30 лв. Или 0,65 цена на акция / съгласно писмо от АПСПК с изх.№ 92 00 81 624/21.04.2012 г.;

- Без дата и година- на собственици на одържавени недвижими имоти са продадени 19 141 броя акции, представляващи 2,03% от капитала на дружеството.

3.2. Продажби по ЗПСК

- на 05.05.2004 година на пети централизиран публичен търг по Закона за приватизация и следприватизационен контрол  на БФБ АД гр.София са продадени 7 164 броя акции представляващи 0,76% от капитала на дружеството на обща стойност 96 000 лв. от които 6000 в лева и 90 000 в непарични платежни средства-инвестиционни бонове/ съгласно писмо от АПСПК с изх.№ 92 00 81 624/21.04.2012 г.;

 

Остатъка на 2006 г. е 0,74%  представляващи 6 983 броя акции.

- на 02.12.2008 година на деветнадесети централизиран публичен търг по ЗПСК на ББ АД ,гр.София са продадени 6 983 броя акции, представляващи 0,74 от капитала на дружеството.

Капиталът на дружеството при извършените продажби по ЗППДОП и ЗПСК е 942 091 лева , разпределен в 942 091 броя акции с номинална стойност на една акция 1 лев. Дружеството е напълно раздържавено и няма държавно участие.

През 2003 г. подс. В.Г. бил и председател на Съвета на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик. Акционерното дружество е учредено през 1996 г., като регионален приватизационен фонд. Членове на Съвета на директорите били обв. Г., св. Т.И.К. и св. Д.Н.. Изпълнителен директор на дружеството бил св. К.. С Решение № 854/07.04.1998 г. на ОС гр. Пазарджик са били вписани промени, касаещи предмета на дейност на дружеството. Дейността на фирмата била придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, на облигации, на патенти, финансиране на дружества, в които холдинга участва и др. търговска дейност /стр. 92 – стр. 95, том 7 от делото/.

  „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик при извършената масова приватизация на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик придобило контролния пакет акции на посоченото дружество. На първият търг бил закупен пакет от 33 % от капитала на дружеството, а на втория и на третия акциите били окрупнени, като  „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик притежавало общо 51 % от приватизираното предприятие и станало собственик на 16 470 бр. акции, с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, с ISIN код *** и  номинал 2 лв./бр.

На 08.04.2003 г. било проведено заседание на Съвета на директорите на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. С протоколно Решение от същата дата Съвета на директорите взел решение по т. 3 от дневния ред - за продажба на 24 % от акциите на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и покупка на 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, чрез блокова сделка на БФБ гр. София. За целта подс. В.Г. бил упълномощен да извърши сделката и да подписва необходимите документи / протокол стр. 38, том 3 от делото/.

         По-късно, на 20.04.2003 г. било проведено и заседание на Съвета на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик. В качеството си на Председател на Съвета, подс. Г. направил предложение за продажба на пакета от 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, съставляващи 16 470 бр. акции по цена 2 лв. за акция. Решението било взето единодушно от членовете на СД, като за извършване на продажбата на БФБ София  Г. бил упълномощен да подписва необходимите документи за това /  протокол стр. 269 – стр. 270, том 3 от делото/.

         След провеждане на заседания на Съвета на директорите на двете дружества, на които били приети предложенията на  В.Г. съответно за продажба и покупка на 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, Г. предприел договаряне със св. М.Д., в качеството му на управител на „МУРА” ООД гр. Сапарева баня. Св. Д. и  Г. се познавали отдавна, тъй като дружеството, управлявано от св. Д., доставяло на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик дървени кросна и палети, използвани за производството на транспортни ленти. През пролетта на 2003 г. при една от доставките св. Д. споделил с  Г., че има намерение да развива бизнес с италиански гражданин и му е необходимо помещение за цех за производство на дървени детайли от мура. Св. Д. при посещенията си в „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик проявил интерес към сграда на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и помолил . Г. да му съдейства за закупуването й. Тогава обв. Г. му предложил да закупи 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик. Предложението на подс. Г. било да извършат замяна на пакета от 16 470 акции на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, с номинална цена 2 лв. за акция срещу пакет от 226 000 акции на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, с номинална цена 1 лв. за акция. Уговорката между двамата, била тя да не се доплаща. За реализиране на договорената между страните сделка Г. посъветвал св. Д. блоковата сделка да бъде осъществена чрез инвестиционен посредник.

В тази връзка, св. Д. посетил офиса на „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София – брокерска къща, като дал поръчка за закупуване на акции от „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик. Сключен бил договор за брокерски услуги № 3195/30.05.2006 г., ведно с поръчка за покупка № 6848/10.06.2003 г.

През 2003 г. в „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София работили св. К.Д., св. С.К., св. А.В., св. М.А. и св. А.Г., който единствено притежавал лиценз за брокер. „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София, като инвестиционен посредник извършвало посредническа дейност при сделки с безналични ценни книжа, бонове и акции на фондовата борса, след което ги регистрирал в Централния депозитар АД гр. София. Собствениците на инвестиционни бонове уговаряли с брокера Г. параметрите на сделките, като подписвали договор за брокерски услуги и поръчка за извършване на брокерска услуга. Данните се въвеждали в електронната система на Централния депозитар АД гр. София от св. В., където след проверка, сделката се регистрирала и се извършвало реалното прехвърляне на пари и акции по сметките на страните. Сделката се финализирала с получаване на потвърждение от системата на Централния депозитар АД гр. София, което се подписвало /потвърждението/ от фирмата посредник и се предавало срещу подпис на клиента.

На 02.06.2003 г. подс. В.Г., упълномощен от Съвета на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик, подписал със същия инвестиционен посредник „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София договор за брокерски услуги № 3241. Предмет на договора било извършване на сделки с ценни книжа от името и за сметка на „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик, съгласно поръчка, неразделна част от договора. На 10.06.2003 г., като упълномощено лице на „СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. Пазарджик, В. Г. подписал Поръчка за извършване на брокерска услуга № 6849 към договор № 3241/02.06.2003 г. за продажба на 16 470 бр. акции с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, по единична цена от 2 лв. и на обща стойност от 32 940 лв. По този начин създал възможност „МУРА” ООД гр. Сапарева баня, представлявано от св. Д., да придобие собствеността върху пакета акции на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик /Договор за брокерски услуги и поръчка за извършване на брокерска услуга, стр. 84 – стр. 87, том 7 от делото/. Покупката на тези акции от „МУРА” ООД гр. Сапарева баня била извършена чрез „ЕКС ПИТ И КО” ООД в изпълнение на договор за брокерски услуги № 3195/30.05.2006 г. и поръчка за покупка № 6848/10.06.2003 г. Сделката е сключена на БФБ на 10.06.2003 г. и регистрирана в Централен депозитар АД София на 11.06.2003 г. с номер 20060310000061726 /справка от ЦД стр. 126, том 7 от делото и потвърждение за сключена сделка – стр. 107, том 6 от делото/.

На 10.06.2003 г. подс. Г., в качеството си на Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, подписал със същия инвестиционен посредник „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София друг договор за брокерски услуги № 3395, ведно с две поръчки - № 6852 и № 6854. Първата поръчка № 6852 касаела продажба на 226 000 акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, ISIN код *** по единична цена от 1 лв. и обща стойност 226 000 лв.( стр. 96, том 7 от делото). С втората поръчка № 6854 заявил покупка на 16 470 бр. акции, с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, по единична цена от 2 лв. и обща стойност от 32 940 лв.

На 20.06.2003 г. на БФБ била сключена блокова сделка, чрез инвестиционен посредник „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София. Със същата „МУРА” ООД гр. Сапарева баня прехвърлила 16 470 бр. акции, с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, по единична цена от 2 лв. и обща стойност от 32 940 лв. на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Сделката била регистрирана в Централен депозитар АД с № 20030620000063417/20.06.2003 г. На същата дата на БФБ била сключена още една блокова сделка, регистрирана в Централен депозитар АД под № 0030620000063418/20.06.2003 г. Чрез „ЕКС ПИТ И КО” ООД гр. София „МУРА” ООД гр. Сапарева баня закупило 226 000 акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, ISIN код *** по единична цена от 1 лв. и обща стойност от 226 000 лв. от продавача по сделката - „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. И по двете сделки акциите са постъпили по сметките на страните със сетълмент от 23.06.2003 г. / справка от ЦД, стр. 126 – стр. 127, том 7 от делото/.

С оглед установяване на реалната, справедливата пазарна стойност на 226 000 бр. акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, ISIN код ***, по делото е назначена Съдебно-икономическа експертиза  Съгласно заключението на същата номиналната цена на пакета 226 000 бр. акции с емитент  „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, ISIN код *** е 226 000 лв., а справедливата пазарна стойност /балансова/ на същите е 4 800 240 лв. ( 226 000 бр. х 21.24 лв. цена на една акция = 4 800 240 лв.), като дружеството е направило разходи за придобиването на акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик по поръчка № 6848/10.06.2003 г., в размер на 33 140. 64 лв., включително брокерски комисионни /платежно нареждане от 11.06.2003 г. – стр. 26, том 3 от делото/. Съгласно заключението на експертизата, справедливата пазарна стойност /балансова/на 1 бр. акция на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е 5.958 лв., съответно пазарната стойност на 16 470 бр. акции на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е 98 128.26 лв. /16 470 бр. х 5. 958 лв. цена на една акция = 98 128.26 лв./.

Според заключението на допълнителната съдебно икономическа експретиза на въпроса: „След проверка в „Българска фондова борса”АД , ако е необходимо и в Централен депозитар АД, да се установи имало ли е продажба на акции на БФБ от капитала на „Каучук” АД, през месец май 2003 година и през месец юни 2003 година и да изчислят, каква е средно претеглената цена на един брой акция за месец май 2003 и за месец юни 2003 година. Експертите отговарят:

Съгласно удостоверение  279 от 19.03.2012 г. на БФБорса. 

Средно претеглената цена в лева за месец май 2003 година е 1.020 / един лев и нула две стотинки/;

Средно претеглена цена в лева за месец юни 2003 година – няма сделки;

 На въпросът пък каква е среднопретеглената цена в лева за месец юни 2003 по сделки на „Електрометал”. Експертите дават      Отговор:

     Депозирана молба с вх.№ 3510/07.05.2012 г. в БФБ

     В удостоверение с изх.№ 374 от 09.05.2012 година БФБ удостоверява, че за периода месец юни 2003 година на регулиран пазар е нямало сделки с акции от емисията на Електрометал АД и не може дза  удостовери средно претеглена месечна цена на ценни книжа .

  Последната средно-претеглена цена на акция от емисията на Електрометал АД към 30.06.2003 година е била 1.00 лв. Формирана на търговска сесия на 08.01.2003 година.

Предоставено е и удостоверение, на което са дадени сделките от 01.01.2003 година до края на годината.

 

По пункт 3

На 21.10.2005 г. било проведено заседание на Общото събрание на акционерите на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. С Протокол № 8 от същата дата било взето решение подс. В.Г. да бъде освободен от длъжност Изпълнителен директор на дружеството. Промяната обаче не била вписана по съответния ред в търговския регистър при Пазарджишки окръжен съд, поради което реално до 27.04.2006 г., обв. Г. продължил да изпълнява длъжността и да управлява и представлява дружеството. 

Същевременно, подс. Г. е бил Изпълнителен директор и на приватизираното дружество „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, както и  съдружник и управител в „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик.    Към 2006 г. управляваното от обвиняемия дружество „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик натрупало много задължения, от реализирани доставки на стоки от „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, но не платени.

 Единият кредитор - дружество „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик е регистрирано в Пазарджишки окръжен съд с Решение № 932/30.04.2004 г. по ф.д. № 469/2004 г. по описа на ОС гр. Пазарджик. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевско шосе” № 12. Съдружници в дружеството били В. Г. и св. И.С., като същото се представлявало от управителя обв. В.Г. ( решение стр. 61 - стр. 62, том 17).

В началото на м. януари 2005 г. подс. Г. поискал от св. И.С., като член на Съвета на директорите на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, да го подкрепи при вземане на решение, което ще даде възможност, тяхната фирма - „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик да уреди вземанията си от „КАУЧУК 97” гр. Пазарджик по схема, в резултат на която вместо плащане ще получат акции срещу дълга. Обяснил му, че  трябва да се изготвят проекти на договори, в които да се установят по размер задълженията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите. В тях следвало да се предвиди обезпечаване на задълженията чрез залог върху акциите, собственост на длъжника.  Г. уведомил св. С., че за това е необходимо решение на Съвета на директорите. Св. С. отказал да съдейства на  Г..

На 17.01.2005 г. било проведено заседание на Съвета на директорите на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, на което присъствали само двама от членовете му -  Г. и св. Д.Н.. Съгласно Протокол от същата дата било взето решение, с което били одобрени проекти на договори за установяване на задълженията на дружеството към кредиторите - „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик /Протокол от заседание на Съвета на директорите на  стр. 205 – стр. 206, том 4 от делото/.  Г. обяснил на св. Д.Н., че не може да се подписва от името и на двете дружества и да подписва вместо него документите, задължаващи „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик. Обяснил му, че документите са изготвени въз основа на анализи и калкулации.

За погасяване на задълженията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към първия кредитор - „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик,  В.Г. предприел следните действия:

На 18.01.2005 г. бил сключен Установителен договор / Договор на стр. 207 – стр. 208, том 4 от делото/ между „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, представлявано от св. Н. и „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, представлявано от В. Г.. По силата на договорните клаузи било установено, че към момента на сключване на договора „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик дължи на „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик сума в размер на 3 662 024.66 лв.главница, представляваща неплатени задължения по извършени доставки от кредитора, за което били издадени и съответните данъчни фактури. Било договорено задължението да бъде погасено до 20.10.2005 г., след което длъжникът при непогасяване изпадал в забава. В случай че ¾ от размера на задължението не бъде погасено до 30.06.2005 г., „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик се задължавало да обезпечи дълга си с притежавани от него ценни книжа. Страните се споразумели споровете, касаещи настоящия договор, да се решават пред Арбитражен съд „ад хок”.

След изтичане на предвидения в чл. 3 ал. 2 от Установителния договор срок - 30.06.2005 г. и непогасяване на ¾ от размера на задължението, на 12.07.2005 г. бил сключен Договор за особен залог/ Договор от стр. 209 до стр. 212 т. 4 в делото/. Страни по договора били „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, като залогодател, представлявано от св. Н. и „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, като залогоприемател, представлявано от подс. Г.. Договорът бил сключен за обезпечаване на вземане на „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, което към 30.06.2005 г. било в размер на 3 241 405.61 лв. - главница. Съгласно договорните клаузи залогодателят учредил в полза на „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик особен залог върху притежавани от него 353 284 бр. безналични акции от капитала на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик. За удостоверяване на притежаваните от длъжника акции, св. Н. представил депозитарна разписка № 14189647D/24.06.2003 г. По силата на учредения особен залог, кредиторът имал право да се удовлетвори от продажбата на заложените акции на длъжника / договор за особен залог стр. 209 – стр. 212, том 4 от делото/. Подписаният договор бил нотариално заверен под № 11535/18.10.2005 г. от нотариус Г. З., с район на действие РС гр. София. Със Заявление вх. № 1591/19.10.2005 г., подадено от св. Н., така сключеният договор за особен залог бил вписан в Регистъра за особените залози към Централен депозитар АД /стр. 239, том 4 от делото/.

За погасяване на задълженията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към втория кредитор - „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, подс. В.Г. предприел следните действия:

 „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик доставяло каучукови и пластмасови изделия на РМД-то, което в резултат на неиздължаване по издаваните данъчни фактури, натрупало дълг към „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, който към дата 30.06.2005 г. бил в размер на 2 372 612. 24 лв.

На 01.07.2005 г. Подс. Г., в качеството си на Изпълнителен директор на кредитора „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, сключил Договор за цесия със св. В.Ц./Договор стр. 231- стр. 233 т.4-ти в делото/. По силата на същия, . Г. прехвърлил на св. Ц. вземането си от длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик в размер на 2 372 612.24 лв. На същата дата 01.07.2005 г. подс. Г., в качеството си на Изпълнителен директор, вече на длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик на самия договор е посочил, че е уведомен за извършената цесия / стр. 233, том 4 от делото/.

Св. В.Ц. е разпитана по делото. Тя не е  познавала  дейността на двете фирми, страни по договора, както и не е познавала представляващите ги лица. Трети лица – адв. С. Г. и адв. П. от АК гр. София й направили предложение да им съдейства за събиране на вземанията на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и същата била уведомена от тях, че е необходимо само да подписва изготвени документи, без реално да извършва някакви други действия. При сключването на договора св. Ц. единствено се запознала с неговите клаузи, но не била наясно с целта и подробностите по сделката. Съгласила се е да подпише договора, тъй като й било обещано парично  възнаграждение за това.

За обезпечаване на вземането на св. В.Ц., подс. Г., като Изпълнителен директор на длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик учредил в полза на цесионера Ц. особен залог. На 12.07.2005 г. бил подписан договор за особен залог между подс. Г., като Изпълнителен директор на длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик и св. Ц.. Залогът бил учреден върху 127 284 бр. акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и 15 830 акции с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик за обезпечение на парично задължение към цесионера, което към 30.06.2005 г. било в размер на 2 372 612.24 лв. С договора се давало право на кредитора да се удовлетвори чрез продажба на акциите (стр. 234 – стр. 238, том 4 от делото). Подписаният договор бил нотариално заверен с № 11538/18.10.2005 г. от нотариус Г. З., с район на действие РС гр. София/гърба на л. 237т. 4 от делото/. Със Заявление вх. № 1592/21.10.2005 г., подадено от обв. Г., така сключения договор  за особен залог, бил вписан в регистъра за особените залози към Централен депозитар АД гр. София. /стр. 240 – 241, том 4 от делото/.

Така, чрез подписваните на двата договора за особен залог „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и св. Ц. се легитимирали като кредитори в полза, на които е заложен изцяло притежаваният от длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик актив в ценни книжа – безналични акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик.

Вземанията на „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, представлявано от подс. Г. и св. Ц., били потвърдени, след подадена молба с Решение от 12.12.2005 г. на Арбитражен съд „ад хок”. По силата на същото „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик бил осъден да заплати на „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик сума в размер на 3 241 405.61 лв., представляваща цената на получена, но неплатена стока по фактури, издадени в периода 31.07.2004 г. до 30.10.2004 г., заедно със законната лихва, считано от 11.10.2005 г. до окончателно изплащане на дълга и обезщетение за забавено плащане за периода до 11.10.2005 г. в размер на 420 743.69 лв. С Решението „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик бил осъден да заплати на втория кредитор - св. Ц. сума в размер на 2 351 012. 14 лв., представляваща цената по получена, но неплатена стока по фактури, издадени от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик за периода до 30.06.2005 г., заедно със законната лихва, считано от 11.10.2005 г. до окончателно изплащане на дълга и обезщетение за забавено плащане за периода до 10.10.2005 г. в размер на 196 194. 06 лв. ( стр. 220 – стр. 230, том 4 от делото).

         С оглед установяване размера на задълженията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, по делото е назначена Съдебно-икономическа експертиза/ стр. 3 – стр. 19, том 8 от делото/. Съгласно заключението на същата „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик има задължения към „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик към дата 17.01.2005 г. в размер на 6 370 075.29 лв., а към „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик - 3 076 738.81 лв. / стр. 3 – стр. 19, том 8 от делото/.

По предложение на длъжника „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, представлявано от св. Д.Н., на 30.03.2006 г. между кредиторът„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, представлявано от подс. Г. и кредиторът  св. Ц.  от една страна и двамата като кредитори и длъжникът „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, били сключени договори.  Страните се споразумели длъжникът сам да извърши разпоредителна сделка със залога – акциите на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, като всички средства от продажбата им да бъдат предоставени на двамата кредитори за удовлетворяване на вземанията им /приложени съответно на стр. 183- стр. 184 и стр. 248 – стр. 249, том 4 от делото/. Съгласно договорните клаузи кредиторите упълномощили длъжника да извърши следните раз поредителни сделки с акциите, предмет на договора за особен залог. При първата сделка, длъжникът от свое име за сметка на кредитора да продаде акциите по особения залог, чрез блокова сделка на фондовата борса, при минимална цена в размер на 2 лв. за един брой, а втората - акциите да бъдат прехвърлени на кредитора, чрез блокова сделка на същата цена от 2.00 лв. за един  брой. Дългът към кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик.  се считал погасен съответно до 2 500 000 лв., а към кредитора св. Ц. в размер до 1 200 000 лв.

На 03.04.2006 г. подс. Г., чрез инвестиционен посредник „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София пристъпил към уреждане на задълженията на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и св. В.Ц..

За извършване на продажбата на акциите на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, подс. Г., като представляващ „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик на 03.04.2006 г. сключил „Договор за извършване на сделка с ценни книжа за сметка на клиент” с вх. № 0304061 с посочения инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София, ведно с два броя поръчки /Договор стр. 31 – стр. 32 , том 4 от делото/. Едната поръчка вх. № 100-008470/03.04.2006 г., касаела продажба на 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., при цена от 2 лв. или на обща стойност от 706 568.00 лв. /Поръчка стр. 25, том 4 от делото/. Втората поръчка вх. № 100-008471/03.04.2006 г., касаела продажба на 127 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., при цена от 2 лв. или на обща стойност от 254 568.00 лв. /Поръчка стр. 26, том 4 от делото/.

На същата дата, 03.04.2006 г. подс. Г., като представляващ вече кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик сключил „Договор за извършване на сделка с ценни книжа за сметка на клиент” с вх. № 03040602 със същия инвестиционен посредник - СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София, ведно с поръчка вх. № 100-008472/03.04.2006 г. Поръчката касаела покупка на 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., при цена от 2 лв. или на обща стойност от 706 568.00 лв. / Поръчка стр. 27,  Договор стр. 29-стр. 30, том 4 от делото/.

На същата дата, 03.04.2006 г., кредиторът св. Ц., също сключила „Договор за извършване на сделка с ценни книжа за сметка на клиент” с вх. № 0304063 с посочения инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София, ведно с поръчка вх. № 100-008473/03.04.2006 г. Поръчката касаела покупка на 127 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., при цена от 2 лв. или на обща стойност от 254 568.00 лв. /Поръчка стр. 28, Договор стр. 34-стр. 35, том 4 от делото/.

Двете сделки били регистрирани в Централен депозитар АД гр. София, съответно с кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик под № *** /04.04.2006 г., а с кредитора св. Ц., под № ***/04.04.2006 г. И по двете сделки акциите са постъпили по сметките на страните със сетълмент от 06.04.2006 г. /Отчет  към поръчка „Продава” стр. 36-стр. 37, том 4 от делото/.

В резултат на извършените продажби „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик погасил дълга си към кредиторите. На „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик бил прехвърлен пакет от 353 284 бр. акции собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., с което погасил дълга в  размер на 2 500 000 лв. На кредитора св. Ц. *** по договор за цесия от 01.07.2005 г., бил прехвърлен пакет от 127 284 бр. акции собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код *** с номинал 1 лв.,  с което бил погасен  дълга   до размер на 1 200 000 лв. Това било отразено и в счетоводната база данни и счетоводния баланс на дружеството –длъжник за 2006 г. от св. Н.В., на длъжност „Аналитик компютърна база данни” в „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик /Разпит стр. 251-стр. 278, том 4 от делото/.

След извършване на продажбата на акциите, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, св. И.С., св. А.И., св. Т.Д. и св. Г. Л. – акционери в дружеството, като заинтересовани лица, не били съгласни с извършените от  Г. разпоредителни сделки с процесните акции.

С оглед на това акционерите уведомили за действията на подс. Г. Комисията по финансов контрол гр. София, БФБ гр. София и Централен депозитар АД гр. София. Св. С. ***, който с Определение от 05.04.2006 г. по гр. д. № 610/2006 г. е допуснал налагането на запор върху акциите на  КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Въз основа на издадена от РС гр. Пазарджик заповед за обезпечаване на бъдещ иск, било образувано и изпълнително дело № 66/2006 г.  при  съдебен изпълнител – РС Пазарджик. Със запорно съобщение от 05.04.2006 г. държавен съдебен изпълнител наложил запор върху 480 568 безналични акции от капитала на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик. Определението на РС гр. Пазарджик било обжалвано от подс. Г. ***, който отменил акта.

За установяване на реалната, справедливата пазарна стойност на 1 бр. акция на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, по делото е назначена Съдебно-икономическа експертиза /. Съгласно заключението на същата, към 31.12.2005 г. баласовата цена на 1 бр. акция на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, е  била 23.076 лв.

За установяването на пазарната борсовата, цена по делото е изслушано заключение на Допълнителната СИЕ.

На поставената задача след проверка в БФБ АД, ако е необходимо и в Централен депозитар АД експертите да установят- имало ли е продажба на акции на БФБ от капитала на „Каучук” АД през месец март 2006 година и месец април 2006 година. Както и да изчислят каква е средно претеглената цена на един  брой акция за месец март и за месец април 2006 година,.се установява че Съгласно удостоверение  № 279 от 19.03.2012 г. на БФБ 

Средно претеглената цена в лева за месец март 2006 година е 5.110 / пет лева и единадесет ст/;

Средно претеглената цена в лева за месец април 2006 година е 6.058 / шест лева и нула пет ст/.

Тази фактическа обстановка съдът възприе въз основа на показанията на св. В.В.С., Л.К.Н., С.И.Й., И.Х.И., М.Г.М., Б.Г.А., Г.В.Я., Т.П.Д., С.Н.Т., И.Г.С., Л.И.С., С.Н.К., Р.С.В., Т.И.К., А.Р.Г., Г.М.Р., С.К.К., М.Т.А., А.К.В., Д.С.Н., В.В.Ц., М.Д.Д., Н.Д.В., А.И.Н., Г.Л.Л., А.Д.И., З.Й.Т., експертните заключения изготвени от вещите лица Л.С.Ц. Д.Л.Б., Н.А.Т., М.Б., Н.П.В., А.Н.В., П.П.Т., В.Д.В., Ц.Б.., писмените и веществени доказателства по делото.

         Доказателствените материали, в подкрепа на фактическата установеност, не са противоречиви, което съгласно чл.305 ал.3 от НПК да налага настоящият съдебен състав да излага много съображения, защо едни от тях се приемат, а други се отхвърлят.

С оглед фактическата установеност по делото и анализ на доказателствата, съдът намира липса на наказателна съставомерност и следва да се постанови оправдаването на подсъдимия .

Не се спори от страните, че подсъдимия като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик е длъжностно лице по смисълът на чл.93 т.1б.Б  от НК.

Повдигнатото спрямо подсъдимият обвинение е за  умишлена безстопанственост, по смисъла на чл.219 ал.4 от НК/пункт 1 и 3/ и за съзнателно сключване на неизгодна сделка/обвинението по пункт 2/.

За правилното решаване на казуса неизбежно в случаят следва да се изложат някои теоретични постановки относно характера на престъплението  по чл.219 ал.1 и чл.220 ал.1 от НК , съотнесени към инкриминираните на подсъдимия  обвинения.

Престъплението по чл.219 от НК е вид престъпление против стопанството.

Същността му като вид престъпление се свежда не до непосредствено въздействие върху определено имущество, а към неправилна стопанска дейност, към незаконосъобразно и/ или неправилно изпълнение на възложените стопански задачи и функции от страна на стопанските субекти .

При този вид престъпления се нарушават изискванията за нормално и правилно осъществяване на стопанската дейност, поради което и разпоредбите, които уреждат този вид престъпни посегателства са насочени към защита на законосъобразното осъществяване на стопанската дейност и стопанския живот.

Независимо, че безстопанствеността като вид престъпление има универсален характер, тъй като може да се извърши във всички отрасли от стопанството, относно субекта на престъплението са валидни определени допълнителни качества, които се определят от отношението му към предмета и обекта на посегателство, както и от правомощията и ангажиментите, които същият има   възложени.

Съгласно легалното определение  на понятието „длъжностно лице” по смисъла на чл.93 т.1 от НК, субект на престъпление по чл.219 от НК е длъжностно лице от категорията длъжности субекти, които изпълняват работа, свързана с пазене на обществено имущество в държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация. При това е необходимо лицето да изпълнява дейност, която да е свързана с основната функция на съответната структура по опазване на нейното имущество.

В тази връзка за да придобие това длъжностно качество  лицето следва да е включено в организационната структура на съответния стопански субект и да му е възложена работа, свързана с пазене на обществено имущество. Не може да се придобие длъжностно качество от лице, което се намира в облигационни, договорни отношения със съответната структура .

Изпълнителното деяние на престъпленията по чл.219 ал.1 от НК се състои в не полагане на съответната дължима грижа от страна на компетентното длъжностно лице по отношение повереното му в съответното  качество  имущество, при  ръководенето,  управлението, стопанисването или запазването на последното. Същото  може да се осъществи чрез бездействие, / което е по-разпространена форма / или чрез действие.

В ППВС №7/76 г. е посочено, че изясняването на характера на изпълнителното деяние е свързано с комплексна преценка на правата и задълженията на длъжностното лице и техните източници, а при преценката на дължимата грижа и изискуемият се обем от действия, следва да се съобразяват: „условията, при които е действало длъжностното  лице, време, място, обстановка, при които е работило и др.”

Престъплението по чл.219, ал.1 от НК е резултатно престъпление, като настъпилите вреди следва да са значителни по своя характер и да са настъпили реално, като е допустимо да засягат както интересите на отделната стопанска структура, така и на стопанството като цяло.

Съставът на престъплението по чл.220, ал.1 от НК е също резултатен. Изисква се настъпване на значителни вреди за стопанството като цяло или за отделна организация.

Субект е длъжностно лице, при това такова, което, съобразно възложените му функции, може да сключва от името и за сметка на съответното учреждение, предприятие или организация сделки.

От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в самото сключване на сделката. За да е престъпно поведението тя трябва да се яви неизгодна. В съдебната практика за неизгодна сделка се счита тази, която от гледна точка на условията въобще не е трябвало да се сключва или, макар да се е преценявало, че трябва да се сключи, е можело да се сключи при далеч по- изгодни условия.

От субективна страна се изсиква да е налице съзнателност в поведението, а оттам и умисъл.

Прави впечатление че КАУЧУК 97 АД е частно ЮЛ, в него нито  държавата, нито общината имат участие /повече от 50%/

Търговското дружество, каквото безспорно е КАУЧУК 97 АД, бидейки регистрирано по реда на ТЗ, е юридическо лице съгласно чл. 63, ал. 3 от ТЗ и в това си качество, то е самостоятелен правен субект, който е имуществено обособен от своите членове и вложители. В този смисъл без значение е дали неговият управител е и негов учредител, акционер и капиталовложител. От момента на възникване на юридическото лице в правния мир, неговото имущество е самостоятелно и като такова, то винаги е чуждо, както по отношение на членовете му, така и по отношение на капиталовложителите му.

 Според настоящата съдебна инстанция Държавата в частност - прокуратурата,  може  да се намеси съобразно своите компетенции и да се търси отговорност на онези длъжностни лица, управляващи и  разпореждащи се с авоарите на дружеството през призмата на защита и криминализране на онези деяния насочени  срещу собствеността на юридическите лица,защото капиталът на юридическото лице може да бъде предмет на злоупотреби, засягащи неговото нормално функциониране и влечаща неблагоприятни последици за неограничен кръг лица.

Когато определеното длъжностно лице осъществява действия по пазене, управление или разпореждане с имуществото, принадлежащо на такъв правен субект, то  може да  подлежи на контрол от държавата и нейните правораздавателни органи, като му  се търси наказателна отговорност за извършено от него престъпления против собствеността /например присвоявяне, злоупотреба на доверие и др/,но не и чрез нормите на чл.219 респ. чл.220 от НК за неправилна стопанска дейност.

Да се търси отговорност по чл.219 респ.чл.220 от НК и то в условията на   пазарна икономика, при свободна стопанска инициатива, при стопански риск, значи да се получава  неравноправие на длъжностните лица в зависимост от това дали е длъжностно лице в търговско дружество /ЮЛ/  основано с частен капитал, както и дали е длъжностно лице в АД, КАД, ООД  или пък в  ЕАД /чл.159 ал.2 от ТЗ с оглед възможността за учредяване на акционерно  дружество от физическо лице/  или ЕООД/образувано от частно правен субект като ФЛ, което е собственик на капитала./чл.116 ал.2 от ТЗ/..

При преглед на съдебната практика по правоприлагането на материално правните норми по чл.219 респ.чл.220 от НК и то в условията на настоящите пазарни обществено-икономически условия и реалности не се открива случай да е ангажирана и то с вляза в сила присъда наказателна отговрност на длъжностно лице за неправилна стопанска дейност в частно дружество, а само на онези длъжностни лица,в онези ЮЛ/юридически лица/, в които държавата или общините имат повече от 50 процента участие/или пък са само с държавно или общинско участие/.

При това положение очевидното в случаята е, че кръга на наказателно отговорните лица за безстопанственост или сключване на неизгодна сделка  е силно стеснен.

Не без значение за конкретният казус е и дебатът, който тече в обеществото свързан с проекта/от 09.04.12г на Министерство на правосъдието/ за особената част на Наказателният кодекс-предвиждащ наказателна отговорност за :

Безстопанственост по чл. 252 (1) за онова Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна щета за държавата, за община или за юридическо лице с повече от петдесет процента държавно или общинско участие:

Както и за Сключване на неизгодна сделка по

Чл. 253. (1) за онова Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за държавата, за община или за юридическо лице с повече от петдесет процента държавно или общинско участие, които то представлява.

Подсъдимият Г.  по пункт 1 се обвинява, по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК  че е давал разпореждане на извършване на експедиции за износ на стоки за фирми „Петер Рабър” Холандия, чрез „Елмекс” ЛТД Кипър без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно неплащане на предходни доставки по посочените  28 фактури.

Инкриминираното обвинение е, че посочените действия и бездействия, представляват лошо управление,  в резултат на което е последвала щета за Каучук 97 АД изразила се в 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв , която щета е в особено големи размери.

Инкричинираната сума не представлява вреда за дружеството,и прави деянието несъставомерно, защото отговорност по посоченият по горе текст, може да се търси, само за реално причинени вреди. Продажбата  от страна на КАУЧУК 97 АД на стоките не е довела до намаляване на активите или увеличаване на пасивите на дружеството, поради което инкриминираната сума не представлява значителна вреда за предприятието. Не без значение по делото са показанията на    П.Ф., находящ се на лист 41-42 том VІІ и показанията на Т.К., находящи се на лист 45-46 , 49-50, както и на лист 51   от том VІІ, /дадени по линия на международна правна помощ/, както и предоставения от страните договор за удължаване срока на плащане/находящ се на лист 744,745 по НДОХ/ сключен на 24март 2006г в Никозия между Каучук 97 АД  /В.Г./ керидитор и „Елмекс” ЛТД Кипър / Т.К. / длъжник. От тях става ясно, че длъжникът е задължен да плати на кредитора  сумата от 346 615,40щ.д. и 549 761,90 евро, съгласно списъка приложение №1 към договора/включващ фактурите с неизплатени суми/.за целите на договора дълижимите суми са наричани главница, която ще бъде изплатена изцяло и във валута и която се дължи към 30.12.2010г ,Длъжникът се задължава да заплати и лихва при ставка равняваща се на двойния размер на годишният лихвен процент определен от БУЛБАНК АД за кредити отпускани на търговски дружества.

Отделен стои въпроса, че от събраните по делото доказателства, се установи че, от общо 28-те фактури, 24 са подисани от св.Т.Д. и св.Т., действали в качеството на търговски пълномощник на „Каучук 97“, съгласно даденото им подсъдимия пълномощно. Отделен стои и  въпросът за подписаните от св.Т./ производствен директор/заповеди за производство/при чийто прочит  се установява, че има поръчка с вх.№, дата, година, клиент/, съответно резолюции звено „внос износ ”за обработване след готовност” положени от св.Д., така че и няма как да се вярва на него-на Д./, че подсъдимия лично /всеки понеделник е нареждал, какво да се изнася.

По пункт 2 обвинението по чл.220 ал.1 от НК е за извършената продажба на акции на фондовата борса 226 000 бр с емитент „КАУЧУК” АД срещу  пакет от акции на „Електрометал“ 16 470 бр. чрез блокова сделка. Според обвинението неизгодността на сделката се състояла в цената,  несъвместими престации, несъизмерими престации и липса на доплащане на разликата между стойността на заменените пакети акции,  която е в размер на 4 702 111.74 лв., и това е вреда за предприятието КАУЧУК 97 АД.

Както се отбеляза от изложението по горе,за да се понесе наказателна отговроност за сключване на неизгодна сделка от субективна страна, се изсиква да е налице съзнателност в поведението, а оттам и умисъл.

Относно сключването на процесната сделка, инкриминирано на подсъдимия като престъпно по характер действие, следва да се посочи следното: безспорно е изяснено по делото,  че по делото е приложен  протокол от заседанието на съвета на директорите на КАУЧУК 97 АД от 8 април 2003 година. В този протокол, т. 3 от дневния ред е изрично посочено че всички  те са взели единодушно решение - за продажба на 24 % от акциите на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и покупка на 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, чрез блокова сделка на БФБ гр. София. За целта подс. В.Г. бил упълномощен да извърши сделката и да подписва необходимите документи / виж протокол стр. 38, том 3 от делото  /. Събраните по делото доказателства сочат, че след като Г. е  упълномощен да извърши тази  сделка, всички действия е извършил въз основа пълномощното, което са му дали Съвета на директорите.

От показанията на св.Н. председател на СД става ясно, че протоколът е бил с три точки, отнасящи се до приемане баланса отчета за приходи и разходи за 2002г, приемане на доклада на експерт счетоводителя за годишния отчет за 2002г и вземане решение за продажба 24 % от акциите на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и покупка на 51% от акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик, чрез блокова сделка на БФБ гр. София. На заседанието присъствали всички членове на СД - Д.Н. председател, Ив.С.- зам.председател и В.Г. -член.

В този смисъл няма как да се вярва на св.Ив.С., че на 08.04.2003г изобщо не е имало такъв СД в КАУЧУК 97, че подписът положен върху този протокол от него в качеството му на зам.председател на СД бил негов, но положен  по друго време на 28 октомври 2003г и че такова решение – посочено в т.3 не било взимано.

За нуждите на конкретният казус, следва да се отбележи и следното: вярно е, че съгласно ал.2 на чл.237 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” но това важи не само за подсъдимият Г., но и за останалите членове на СД още повече че според ал.1 на чл.237 от същият  Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Отговорността им съгласно, чл.240, ал.2 от ТЗ е солидарна. Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството

Показанията на св.С. се дискридитират от заключението на техническата експертиза на документа изготвено от Ц.Б. експерт НТЛ при ОД Полиция./приложено е на лист 43-48 том.3 от д.п./Експертът е категоричен, че текстът в протокола от заседание на СД на Каучук 97 АД от 08.04.03г обект на експертизата е отпечатан на лазарен притентер, без да са извършвани допълнителни добавки, като подписите поз.1 председател е положен след отпечатването на текста в т.3 на изследвания документ и след полагане на подписа на поз.т.2/С./ за зам.председател.

Като не са налице нито субективните нито обективнити признаци на състава на чл.220 ал.1 от НК, няма как да бъде ангажирана наказателната отговрност на подсъдимият поради несъставомерност на извършеното. Съдът остава без много коментар подходът на прокуратурата за определяне на  реална справедливата пазарна стойност цена на една акция, като се изходи от балансовата стойност/между впрочем така са зададени въпросите респективно и получени отговорите от експертите /В., Н. и Б. на заключението на съдебно икномическата експертиза/. Съгласно заключението на същата номиналната цена на пакета 226 000 бр. акции с емитент  „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, ISIN код *** е 226 000 лв., а справедливата пазарна стойност на същите е 4 800 240 лв. ( 226 000 бр. х 21.24 лв. цена на една акция = 4 800 240 лв.), като дружеството е направило разходи за придобиването на акциите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик по поръчка № 6848/10.06.2003 г., в размер на 33 140. 64 лв., включително брокерски комисионни /платежно нареждане от 11.06.2003 г. – стр. 26, том 3 от делото/. Съгласно заключението на експертизата, справедливата пазарна стойност на 1 бр. акция на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е 5.958 лв., съответно пазарната стойност на 16 470 бр. акции на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД. Пазарджик е 98 128.26 лв. /16 470 бр. х 5. 958 лв. цена на една акция = 98 128.26 лв./.

В тази насока следва да се има в предвид че паричната равностойност на предмета на престъплението по чл. 219 НК респ. по чл.220 от НК  се изчислява по действителната  стойност на имуществото към момента на извършване на деянието, а не по балансовата стойност, по която е осчетоводен /в тази насока е  Решение № 387 от 15.IХ.1982 г. по н. д. № 402/82 г., I н. о.

За действителната стойност на цената на една акция следва да се изходи, от нейната пазарна, борсова цена.

Според съществуващите икономически теории, дефиницията на цена е това, което се плаща в замяна на нещо. Пазарна цена е всяка цена, която не се определя по административен път

В Закона за счетоводството, параграф 1 точка 3, допълнителни разпоредби е посочено че . "Справедлива цена" е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна цена. Същото казва и Закона за публично предлагане на ценни книжа,  параграф 1, точка 25 допълнителни разпоредби "Пазарна цена" е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

В този смисъл от заключението на допълнителната СИЕ на въпроса След проверка в „Българска фондова борса”АД, ако е необходимо и в Централен депозитар АД, да се установш имало ли е продажба на акции на БФБ от капитала на „Каучук” АД, през месец май 2003 година и през месец юни 2003 година и да изчислят, каква е средно претеглената цена на един брой акция за месец май 2003 и за месец юни 2003 година. Експертите отговарят:

Съгласно удостоверение  279 от 19.03.2012 г. на БФБорса. 

Средно претеглената цена в лева за месец май 2003 година е 1.020 / един лев и нула две стотинки/;

Средно претеглена цена в лева за месец юни 2003 година – няма сделки;

 На въпросът пък каква е среднопретеглената цена в лева за месец юни 2003 по сделки на „Електрометал”. Експертите дават      Отговор:

     Депозирана молба с вх.№ 3510/07.05.2012 г. в БФБ

     В удостоверение с изх.№ 374 от 09.05.2012 година БФБ удостоверява, че за периода месец юни 2003 година на регулиран пазар е нямало сделки с акции от емисията на Електрометал АД и не може дза  удостовери средно претеглена месечна цена на ценни книжа .

  Последната средно-претеглена цена на акция от емисията на Електрометал АД към 30.06.2003 година е била 1.00 лв. Формирана на търговска сесия на 08.01.2003 година.

Предоставено е и удостоверение на което са дадени сделките от 01.01.2003 година до края на годината.

По пункт3 обвинението е  по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Същността на обвинението се изразява в следното, след като през инкриминираният период подс.. В.Г. е заемал длъжността Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик и член на СД, е предприел разпоредителни действия с активи на дружеството за погасяване на негови задължения към кредиторите „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик и св. Ц.. Подсъдимимият не е предприел никакви действия по установяване размера на вземанията на дружеството, с цел да избегне разпродажбата на  имуществото му.  Разпореждането с 480 568 бр. безналични акции от капитала на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, било извършено по негово лично давление, без да има прието Решение на Общото събрание на акционерите, каквато е процедурата, съгласно Устава на дружеството. Още повече, че дължимото поведение и обичайната грижа на добър стопанин изискват изпълнителният директор преди да извърши прехвърляне на собственост върху ценни книжа вместо плащане на паричен дълг да установи каква е реалната стойност на акциите, като възложи на лицензиран експерт да определи справедливата пазарна стойност на актива. Подсъдимият, като управляващ и представляващ дружеството длъжник, не е предприел действия, за установяване реалната стойност на акциите, въпреки отправените му искания от страна на св. С.. Наличните данни за различна стойност на процесните акции по подписани лично от обв. Г. баланси на дружеството през годините  е било: 27 514 лв./1 брой - цена на придобиване, 5 467 лв./1 брой по баланса за 2003 г., 8 974 лв./1брой по баланса за 2004 г. и 2005 г. и 23.07 лв./1 брой по баланса за 2006 г. С тази реализирана схема за източване на дружеството-длъжник, в разрез със задълженията си, подс. Г. не е охранил интересите на дружеството, респективно на неговите акционери. Същият еднолично, чрез свързани лица, се е разпоредил с всички налични активи на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, което е довело до декапитализация и изпадане на дружеството в несъстоятелност.

Инкриминираното обвинение е, че посочените бездействия и действия, представляват лошо управление,  в резултат на което е последвала щета за Каучук 97 АД  в особено големи размери - 7 389 587,16 лв.

И по това обвинение- по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, няма как да бъде ангажирана наказателната отговрност на подсъдимият, поради несъставомерност на извършеното.

И тук подходът на прокуратурата за определяне на реална справедливата пазарна стойност цена на една акция подлежи на критична правна оценка. Отново  е изходено от балансовата стойност,/ от заключението на СИЕ В.,Н. и Б./ Съгласно заключението на същата, към 31.12.2005 г. пазарната цена на 1бр. акция на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, е  била 23.076 лв.

Отчитайки реалната стойност на 1 бр. акция на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, справедливата стойност на пакета от  353 284 бр. акции собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв. е била 8 152 381.58 лв. /353 284 бр. х 23.076 лв. /бр.= 8 152 381.58 лв./ Тези акции са били прехвърлени на кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик за погасяване на дълг в размер на 2 500 000 лв. В резултат на това е последвала щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381.58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг.

По отношение на кредитора, св. В.Ц., справедливата пазарна стойност на пакета от 127 284 бр. акции собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код *** с номинал 1 лв., е  била 2 937 205,58 лв. (127 284 х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.). В резултат на това е последвала щета за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205.58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размерът на погасения дълг.

Общият размер на последвалата за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в размер на 7 389 587,16 лв..

Както се отбеляза по горе за действителната стойност на цената на една акция следва да се изходи,от нейната пазарна, борсова цена.

От заключението на допълнителната СИЕ на въпроса след проверка в БФБ АД, ако е необходимо и в Централен депозитар АД експертите да установят- имало ли е продажба на акции на БФБ от капитала на „Каучук” АД през месец март 2006 година и месец април 2006 година. Както и да изчислят каква е средно претеглената цена на един  брой акция за месец март и за месец април 2006 година,.се установява че Съгласно удостоверение  № 279 от 19.03.2012 г. на БФБ 

Средно-претеглената цена в лева за месец март 2006 година е 5.110 / пет лева и единадесет ст/;

Средно-претеглената цена в лева за месец април 2006 година е 6.058 / шест лева и нула пет ст/.

При това положение излиза че подсъдимият е действал  в интерес на дружеството и не е причинил вреда, тъй като се получава следното :

Пакета от  353 284 бр акции, които са били прехвърлени на кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик за погасяване на дълг в размер на 2 500 000 лв е

/към месец март 2006г при средно претеглена цена 5.11 лв Х. 353 284 бр е 1805281,24лв /

При средно-претеглената цена в лева за месец април 2006 г е 6.058 / шест лева и нула пет ст/или       353 284брХ6,05лв е равно на 2137368,2 лв/, което е все  по малко от погасеният дълг от 2 500 000лв.

По отношение на кредитора, св. В.Ц. пакета от 127 284 бр., които са били прехвърлени за погасяване на дълг в размер на 1 200 000 лв е

/към месец март 2006г при средно претеглена цена 5.11лвХ 127 284 бр е равно на  650 421,24 лв/

/към месец април 2006г при средно претеглена цена 6,05лв х 127 284 бр е равно на  770 068,2 лв / което е все по малко от размера на погасеният дълг от 1 200 000 лв.

По друг начин казано, в конкретният случай, както е подходил подсъдимият по описнато в обстоятелсвена част на ОА в пункт 3 не може да има щета, защото изчислявайки на  борсовата цена излиза, че   дългът, с който е намален на „Каучук 97“АД  е по-малък  от това, за което биха се продали акциите на борсата.

Няма как да не се отбележи, и друго, че нито в устава, нито пък в Търговсикят закон има правило, където за продажба на акции  да се иска решение на Общо събрание, въпрос който е излишно да бъде обсъжан в повече подробоности.

В заключение може да се каже, че липсата на един от изискуемите по закон съставомерните  признаци на деянието прави безпредметен понататъшния анализ на факти и доказателства свързани с обсъжданите  престъпления, за които е бил обвинен подсъдимият.

Не са налице доказателства за осъществена от страна на подсъдимия безстопанственост при форма на вината непредпазливост, или пък друго престъпление ”длъжностно присвояване„ или пък „злоупотреба на доверие”.

Поради това съдът признава подсъдимия В.Н.Г. НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 16.10.2001 г. до 02.12.2004г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3 т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество” и от това при всяко едно от долу посочените деяния са последвали значителни щети за търговското дружество, като не полагането на достатъчно грижи се изразява в даване на разпореждане за извършване на експедиции за износ на стоки - „Каучукови транспортни ленти за фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и маркучи за фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно неплащане на извършени предходни доставки, както следва:

-по фактура № 30/16.10.2001 г. – за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 31 297,60 долара, с левова равностойност 50 252,68 лв.;

-по фактура № 34/23.11.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 46 113,00 долара, с левова равностойност 74 040,88 лв.;

-по фактура № 38/12.12.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 45 600,00 долара, с левова равностойност 73 217,18 лв.;

-по фактура № 15/03.06.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 54 672,00 долара, с левова равностойност 87 783,55 лв.;

-по фактура № 38/28.10.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 55 080,00 долара, с левова равностойност 88 438,65 лв.;

- по фактура № 044/06.12.2002 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 31 074,50 евро, с левова равностойност 80 715,89 лв.;

-по фактура № 002/31.01.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 607,00 евро, с левова равностойност 46 171,28лв.;

-по фактура № 004/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 41 548,00 долара, с левова равностойност 66711,13лв.;

-по фактура № 005/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 38 844,00 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 006/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 3 1595,20 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 007/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 31 496,00 долара, с левова равностойност 50 571,24 лв.;

-по фактура № 008/27.02.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 190,00 евро, с левова равностойност 47 311,53 лв.;

-по фактура № 010/10.04.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 22 544,00 евро, с левова равностойност 44 092,23 лв.;

-по фактура № 014/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 19 824,00 долара, с левова равностойност 31 830,21 лв.;

-по фактура № 015/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 29 526,00 долара., с левова равностойност 47 408,13 лв.;

-по фактура № 017/06.06.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 600,00 евро, с левова равностойност 46 157,59 лв.;

-по фактура № 028/22.08.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 800,00 евро, с левова равностойност 50 460,41 лв.;

-по фактура № 032/17.09.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 907,00 евро, с левова равностойност 48 713,86 лв.;

-по фактура № 035/22.10.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 24 973,60 долара, с левова равностойност 40 098,61 лв.;

-по фактура № 003/20.02.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 26 974,00 евро, с левова равностойност 52 756,56лв.;

-по фактура № 007/24.03.2004 г.- за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 21 376,00 евро, с левова равностойност 41 807,82 лв.;

- по фактура № 009/29.04.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 23 493,00 евро, с левова равностойност 45 948,31 лв.;

-по фактура № 012/14.06.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 26 040,00 евро, с левова равностойност 50 929,81 лв.;

- по фактура № 016/07.09.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 17 920,00 евро, с левова равностойност 35 048,47 лв.;

-по фактура № 014/19.07.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 24 678,00 евро, с левова равностойност 48 265,97 лв.;

-по фактура №019/12.10.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 28 483,00 евро, с левова равностойност 55 707,91 лв.;

-по фактура № 020/05.11.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 21 534,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв.;

-по фактура № 021/02.12.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 668,00 евро, с левова равностойност 50 202,24лв,

като всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите и общият размер на последвалата за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик щета е в особено големи размери – 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв. и представлява особено тежък случай, като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление като го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

         ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Г. за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 10 до 20.06.2003 г. в гр. София, като длъжностно лице – Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, съзнателно е сключил с фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня неизгодна сделка - замяна на пакет акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик – 226 000 бр. акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1лв. и номинална стойност 226 000 лв., срещу пакет акции, собственост на фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня – 16 470 бр. акции с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с цена 2 лв. и  стойност 32 940 лв. без доплащане, като извършването на пряко договорената между страните сделка е възложил на инвестиционен посредник „Екс Пит и Ко” ООД гр. София, по договор за брокерски услуги № 3395/10.06.2003 г. и поръчки за извършване на брокерска услуга № 6852 и 6854 от същата дата, оформени съответно за продажба и покупка по номиналната цена на акциите, като сделката за прехвърлянето на акциите са регистрирани в Централен депозитар АД на 20.06.2003 г., съответно с № 20030620000063417 и № 20030620000063418, а акциите са постъпили по сметките на страните със сетълмент от 23.06.2003 г., като неизгодността на сделката се изразява в извършването на замяната  не по справедливата   пазарна стойност, която към момента на извършване на сделката (20.06.2003 г.) за 1 акция на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик е била  21,24 лв., а общата цена на пакета от 226 000 броя  акции е 4 800 240 лв., а за 1 брой  акция на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е  била 5,958 лв., а общата цена на пакета от 16 470  броя акции е 98 128.26 лв. и без извършено  доплащане на разликата между стойността на заменените пакети акции,  която е в размер на 4 702 111.74 лв., и това е вреда за предприятието, което той представлява, като случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, която е  над „значителната”, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по  чл. 220 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Г. за НЕВИНОВЕН в това,  че в периода от 17.01.2005г. до 04.04.2006г. при условията на продължавано престъпление в гр. Пазарджик и гр. София, в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3, т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество”, като неполагането на достатъчно грижи се изразява в непредприемане на действия по събиране на вземания от длъжници на представляваното от него предприятие и непредприемане на действия по установяване на реалната стойност на актив на търговското дружество - акциите с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, като на 03.04.2006 г. в гр. София, за уреждане на задължения на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” АД гр. Пазарджик и В.В.Ц. *** сключил следните сделки:

         - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, до размер на 2 500 000 лв. прехвърлил на кредитора пакет от 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***, с номинал 1 лв., като реалната, справедливата стойност на пакета е  била 8 152 381,58 лв. (353 284 бр. х 23,076 лв./бр. = 8 152 381,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр. София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008470/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 706 568 лева, като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № ***/04.04.2006 г. и в резултат на това е последвала  щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381,58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг

         - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към кредитора В.В.Ц. *** до размер на 1 200 000 лв., придобит от последната от „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик по договор за цесия от 01.07.2005 г., прехвърлил на цесионера  пакет от 127 284 бр. акции, собственост на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код ***,  при цена  2  лв., като реалната, справедливата пазарна стойност на пакета е била  2 937 205,58 лв. (127 284. х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАн.” АД гр.София по договор № 0304063 и поръчка № 100-008471/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 254 568 лв., като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № *** /04.04.2006 г.  и в резултат на това е последвала значителна щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205, 58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг и всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите, и общият размер на последвалата за „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в особено големи размери - 7 389 587,16 лв. и случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда като деянието не съдържа признаците на по–тежко престъпление, поради което го ОПРАВДАВА  по повдигнатото обвинение по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

ПОСТАНОВИ се след влизане на присъдата в сила веществените доказателства: 1 брой компютър марка НР със сериен № SZ 132В001830, 1 брой компютър без марка и сериен номер с дънна платка № С 532299 и 1 брой компютър бе з сериен  номер с надпис на CD устройство HEWLETT PACART-  находящи се на съхранение  при домакина на ОСлО в ОП-Пазарджик, предадени му с приемо-предавателен протокол от 16.11.2010г. и същият приложен на л.179 от делото да се върнат на „Каучук -97”АД чрез синдика П.С.С..

При този изход на делото направените по делото разноски остават за сметка на държавата.

По изложените съображения съдът постанови присъдата и изготви мотивите към нея.   

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: