МОТИВИ към присъда №37 от 13.09.2012г. по НОХД №384/2012г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик:

 

Против подсъдимият Г.Н.Ц. ***, Окръжна прокуратура- Пазарджик е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл. 254а ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 НК.

Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание, представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия, така както е внесено за разглеждане в съдебно заседание. В тази връзка пледира за постановяване на осъдителна присъда спрямо Ц.. При определяне на наказанието, счита, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55 от НК, като наложеното наказание бъде пробация. Моли да бъде наложено наказание лишаване от право да са заема определена длъжност по смисъл на чл.37, ал.1 т.6 от НК. В тази насока излага подробно доводите си.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Упълномощеният от него защитник моли съда да признае неговия подзащитен за виновен не по първоначално по повдигнатото му обвинение чл. 254а ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 НК, а по чл.254а, ал.1 от НК. В тази връзка, при определяне на наказанието пледира, че по отношение на подзащитния му следва да бъде приложена разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, кат осъщия бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание глоба.

Алтернативно, ако съдът счете, че обвинението е доказано по чл.254а, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, то при определяне на наказанието следва да намери приложение разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК. В тази връзка излага подробно съображенията си.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в съвкупност и при условията на чл.373, ал.3 от НПК, прие за установено следното:

Подсъдимият Г.Н.Ц. към настоящия момент заема длъжността Кмет на Кметство Лозен към Община Септември, като такъв бил и преди в няколко последователни мандата. В качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1, б. „а” НК, подс. Ц. имал редица правомощия, визирани в чл. 46 от ЗМСМА. В тази връзка същият бил длъжен да изпълнява бюджета на Община Септември в частта му за повереното му Кметство, при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност. Като Кмет на Кметство Лозен, което е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, подс. Ц. е следвало да спазва установената в Общината бюджетна дисциплина в границите на дадените му от закона правомощия. При изпълнението на бюджета, подсъдимият бил длъжен да се съобразява с размерите на определените за с. Лозен бюджетни кредити, при съблюдаване на одобрените със Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, приоритети. В Община Септември обаче, многократно постъпвали сигнали за нарушаване на бюджетната дисциплина от страна на подс. Ц., което е довело до извършването на вътрешен одит на Кметство с. Лозен /л. 123- л. 131, папка 2 от ДП/. Същият констатирал нарушения на бюджетните закони- неизплатени заплати и осигурителни вноски на кметската администрация, на персонала на делегираните от Държавата дейности и на разходите за местни дейности. Одитът установил груби нарушения на финансово- счетоводната и бюджетната дисциплина в Кметство Лозен.

На 01.01.2008г. влязъл в сила Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г. Съгласно неговите разпоредби- чл. 10, ал. 1 от Закона били определени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на Общините за 2008г., под формата на субсидии по механизъм, съгласно Приложение № 5 и по видове. Съгласно това Приложение, за Община Септември били определени бюджетни средства общо в размер на 6 747 200 лв., включващи обща субсидия за делегираните от Държавата дейности, трансфери за местни дейности и капиталови разходи. В чл. 15, ал. 2 от закона били определени приоритетите, с които бюджетните организации, каквато е Община Септември, следва да съблюдават при изразходване на бюджетните средства. За 2008г. тези приоритети били- изплащането на заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване /т. 2/, както и заплащане на храна, отопление, осветление, издръжка на социалните, здравните и образователните заведения /т. 3 /.

След приемане на Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г., Кметът на Община Септември- св. Т.С. внесъл в Общинския съвет проект на общинския бюджет за 2008г. На заседание на Общински съвет, проведено на 28.02.2008г. бил обсъден проектобюджета. След проведено разискване, Общинският съвет взел Решение № 34 от 28.02.2008г., с което приел бюджета на Община Септември за 2008г. /л. 71, папка 1 от ДП/. В последният били разчетени средства за общинската и кметските администрации /заплати, осигурителни вноски и издръжка/, средства за училища и детски градини, издръжка на здравните кабинети към тях, средства за социални помощи и заведения, средства за БКС- дейности- улично осветление, чистота, озеленяване, благоустрояване и др.

Във връзка с изпълнението на Общинския бюджет, със Заповед № 281/31.03.2008г. на Кмета на Община Септември- св. С. определил 27 второстепенни разпоредители с тези средства, в това число и Кметство с. Лозен, представлявано от подс. Ц. /л. 296, папка 1 от ДП/. В Глава ІІ от посочената заповед били определени правата и задълженията на разпоредителите от втора степен. Последните следвало да изготвят прогнозен проект за размера на необходимите средства за разходите през бюджетната 2008г. В т. 3, т. 4 и т. 5 от заповедта били изрично упоменати задълженията на второстепенните разпоредители, касаещи разходването на бюджетните кредити. Точка 3 задължавала кметовете на Кметства да изпълняват бюджета на Общината, в частта му за Кметството от 01.01.2008г. до 31.12.2008г., спазвайки принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и публичност. В т. 4 относно разходите на план- сметките на Кметствата, изрично било предвидено, че приоритетно следва да бъдат заплащани заплати, осигурителни вноски, стипендии, медикаменти и другите разходи по издръжка на Кметствата- ток, вода, телефони, но при съблюдаване на утвърдените кредити за всяко тримесечие и до размера на постъпленията от субсидия. Съгласно т. 5 и т. 6 от заповедта, при възникнали и доказани неотложни потребности Кметствата- второстепенни разпоредители, били длъжни да направят предложение до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити- Общината, за промяна на размера им или за пренасочването им от една дейност в друга дейност. По този начин Кметовете на Кметства не можели самоинициативно, без разрешението на Кмета на Общината да разходват бюджетните средства, предвидени за една дейност, за заплащане на други общински нужди. Заповед № 281/31.03.2008г. на Кмета на Община Септември била сведена до знанието на Кметовете на Кметствата, за изпълнение. С нея бил запознат и подс. Ц..

В изпълнение на т. 1 от заповедта била изготвена бюджетна прогноза на разходите на Кметство Лозен, като същите били индивидуализирани по параграфи и подпараграфи. В проектобюджета на Кметство Лозен за 2008г. като разход не било залегнало изработването на Проект за канализация в селото и не са били предвидени и отпуснати такива пари от Републиканския бюджет на Община Септември. Принципно, проектирането на канализация в населеното място било предвидено за 2008г. в поименен списък към решението за приемане на общинския бюджет, но при осъществяването му същото е следвало да бъде заплатено със средства на Кметството, а не с финансиране от Държавата.

След обсъждане на проектобюджета на Кметство Лозен, с писмо изх. № 92-00-146/06.06.2008г., Кметът на Общината уведомил подс. Ц., че общият размер на определения бюджетен кредит на Кметството за 2008г. е в размер на 122 703лв., от които за държавни дейности- 72 113лв., за местни дейности- 47 570лв. и за дофинансиране на държавни дейности- 3 020лв. /л.34, Папка 1 от ДП/. Държавните дейности включвали средства за заплати и осигуровки към тях на кметската администрация, заплати, осигуровки и средства за пътуващите учители и др. Местните дейности включвали- издръжка на кметска администрация, на детските градини, БКС- дейности. Ведно с посоченото писмо, на Кметство Лозен е била изпратена и план- сметка за разчетените средства по параграфи за заплати, осигурителни вноски на служителите и издръжка на съществуващите бюджетни дейности в Кметството /л.347, л. 359, Папка 1 от ДП/. В тази план сметка били посочени точните суми, които Кметът- подс. Ц., имал право да разходва по съответния параграф. Впоследствие с писмо изх. № 92-00-320/24.10.2008г. е била извършена и актуализация в размера на бюджетните кредити на Кметство Лозен в размер на 5 902 лв. /л. 345 Папка 1 от ДП/.

В изброените в план- сметката за Кметство Лозен разходни параграфи не били предвидени средства за капиталови разходи- за изготвяне на проекти, за основни ремонти и строителство. Това било в съответствие с т. 1.3 от Решение № 34/2008г. на Общинския съвет, в която е посочен размера на Инвестиционната програма на Общината, съгласно приложен поименен списък. Предвидените разходи за капиталово строителство и основен ремонт за 2008г. /параграф 51 и параграф 52 от план сметката/ са предвидени средства общо в размер на 360 000лв., а разходите за проекти /параграф 53/ - 195 500лв. В т. 14 от Поименния списък на проектите за финансиране за 2008г. на Община Септември действително е било предвидено: „Изготвяне на идеен и работен проект за канализация с. Лозен”, но с посочен източник на финансиране от собствени средства в размер на 20 000 лв., т.е. заплащане със средства от продажба на общинска земя, сгради и др.

Въпреки, че през 2008г. Кметство Лозен не било реализирало собствени приходи в посочения размер, необходими за проектиране и изграждане на канализационна мрежа в селото, подс. Ц. предприел действия по стартиране на такава процедура. Причината за това била, че през 2008г. с. Лозен било посетено от служители на чуждестранни фирми, които желаели да инвестират в района. Една от тези фирми била „Булнет” Холандия, която била с намерения да изгради оранжерии за отглеждане на цветя, на територията на с. Лозен, първоначално на 120 декара, а след шестата година- 360 декара. За реализиране на проекта си, инвеститорите се интересували от инфраструктурата в селото- ток, вода, газ, пътища. Към онзи момент в с. Лозен нямало изградена канализационна мрежа, а това било едно от условията на инвеститора. Именно заради това Кметът подс. Ц. по собствена инициатива и преценка извършил действия по изграждането на такава, без да е спазил предвидената законова процедура. За целта било необходимо изготвянето на проект за канализационна мрежа в селото. Тъй като финансирането на такъв проект не било  предвидено още изначално в инвестиционната програма на Община Септември при приемане на бюджета за 2008г. трябвало да бъде спазена предвидената в специалните разпоредби процедура. За изготвянето на такъв проект е било необходимо подс. Ц. да направи предложение до Кмета на Общината и Общинският съвет да вземе решение за финансиране му със средства от бюджета. При приемане на предложението за проектиране, възможностите били или Кметът на Община Септември да сключи договор за обществена поръчка с фирма- изпълнител, или съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП да делегира права за това на подс. Ц., като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Това ставало със Заповед на Кмета на Общината, за всеки конкретен случай. Процедурата предвиждала още, след изготвянето на проекта, той да бъде предоставен за одобрение от техническата служба при Общината.

  Подс. Ц., без да спазва гореописаната законова процедура, на 26.05.2008г. лично сключил договор за проучване и проектиране. Страни по договора били Кметство с. Лозен, представлявано от подсъдимия, в качеството му на възложител и „Г.Е..- К и К” ЕООД гр. Пазарджик, представлявано от управителя св. И.К., в качеството му на изпълнител /л. 202, папка І от ДП/. Предмет на договора било извършване на проучване и проектиране на обектите по етапи и видове работи с междинни и крайни срокове. За изготвянето на проекта, възложителят следвало да заплати цена в размер на 29 500 лв. без ДДС, в 5- дневен срок след приемането  на проекта.  

В изпълнение на възложената поръчка, дружеството изготвило Проект за изграждане на канализационна мрежа в с. Лозен. Изготвеният проект бил приет с Акт за приемане на извършени проучвателни и проектни работи /л.14 папка 3 от ДП/ от подс. Ц. и същия следвало да заплати на фирмата изпълнител договорната цена. Проектът, копие приложено от л. 308 до л. 319 папка 1 от ДП, бил предоставен неофициално от подсъдимия на св. Г. И.-Б., на длъжност Зам. кмет по строителството в Община Септември, в чийто ресор било одобряването на проектите, като не бил входиран в Общината. Подс. Ц. помолил св. И.-Б. да се запознае със съдържанието на проекта и да провери възможностите с него да се кандидатства по европейски програми за финансиране на обекта. Св. Б. установила, че няма възможност за субсидиране на проекта и устно уведомила за това подс. Ц..

Междувременно, изготвянето на проекта било заплатено от Кметство Лозен на фирмата изпълнител. Изпълнителят Г.Е..- К и К” ЕООД гр. Пазарджик издал два броя фактури- фактура № 27/13.08.2008г. за сумата от 15 000лв. и фактура №28/02.09.2008г. за сумата от 10 200 лв., с получател Кметство Лозен /л. 199- л. 200 папка 1 от ДП/. Сумата общо в размер на 25 200лв. била изплатена от Кметството на дружеството на два пъти, съответно с вносна бележка от 13.08.2008г. и с вносна бележка от 02.09.2008г. /л. 15, папка 3 и л. 77, папка 2 от ДП/ по сметката на фирмата проектант в „ОББ” АД клон Пазарджик. Посочената сума, подс. Ц. заплатил със средствата, отпуснати от Републиканския бюджет на Кметството за финансиране на приоритетните разходи- заплати на служителите и издръжка, която включвала консумативи на Кметството- вода, ел. енергия, канцеларски материали и др. Извършеното плащане породило бюджетен дефицит- неплащане на работни заплати, прекъсване на ел. енергия, поради непогасяване на месечните задължения. Поради създалата се ситуация се наложило актуализация на общинския бюджет, като на Кметство Лозен впоследствие били отпуснати допълнителни средства от Община Септември.

Видно от назначена съдебно икономическа експертиза /л.207 до л. 210, папка 1 от ДП/ със задача да установи какъв е размерът на бюджетните средства, които подс. Ц., като длъжностно лице- Кмет на Кметство Лозен е разходвал не по предназначение се установява, че за финансовата 2008г. по сключения договор между подс. Ц.-*** и фирма „Г.Е..- К и К” ЕООД гр. Пазарджик, на два пъти е била изплатена по банковата сметка на изпълнителя сума в размер на 15 000лв. с ДДС по фактура № 27/13.08.2008г. и сума от 10 200лв. с ДДС по фактура № 28/02.09.2008г., с основание аванс по договор от 26.05.2008г. Плащането станало с вносни бележки съответно от 13.08.2008г. и от 02.09.2008г., издадени от Банка „ОББ” АД. Останалата част от договорената цена в размер на 10 200лв. без ДДС не е била заплатена от Кметството. Сумата от 25 200лв. с ДДС по двете фактури е изплатена от средствата за стопански разходи, получени по утвърдения от Община Септември бюджет за 2008г. Сключеният от подс. Ц. договор с фирмата изпълнител не е бил обезпечен предварително със средства по приетия утвърден от Общинския съвет на Община Септември бюджет на с.Лозен за 2008г.

Гореописаната фактическа обстановка се подкрепя по несъмнен и категоричен начин от събрания по делото доказателствен материал, а именно – направените от подсъдимия самопризнания по реда на чл. 371, т. 2 от  НПК на всички факти така както са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт подкрепящите ги гласни и писмени доказателства събрани в хода на досъдебното производство, а именно свидетелски показания и писмени доказателства приобщени по реда на чл. 283 от НПК. Събраните по делото доказателствени материали са непротиворечиви. По отношение на съществените обстоятелства от предмета на доказване, които са от значение за правилното решаване на делото, същите са категорични, непосредствени, обективни и допълващи се помежду си. Явяват се и допълващи към направените самопризнания от подсъдимия.

При така събраните доказателства, съдът намира от правна страна, че обвинението срещу подсъдимия е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид на което същия бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 254а, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 НК.

От обективна страна, подс. Г.Н.Ц. в периода от 13.08.2008г. до 02.09.2008г., при условията на продължавано престъпление в гр.Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице- Кмет на Кметство Лозен, общ. Септември, в нарушение на Бюджетен закон, а именно:

- чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г., относно размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общините за 2008г., съгласно Приложение № 5 от същия закон, в частта му за Община Септември и

- чл. 15, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г., относно начина на разходване на бюджетните средства, при съблюдаване на определените приоритети и

- чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, относно задължението на Кмета на Кметството да изпълнява бюджета на Общината в частта му за Кметството

се е разпоредил с бюджетни средства на Община Септември за 2008г., определени за Кметство Лозен и предназначени за заплати, осигурителни вноски, стипендии, медикаменти, издръжка на Кметството за отопление и осветление, /съгласно Раздел ІІ, т. 4 от Заповед № 281/31.03.2008г. на Кмета на Община Септември/, общо в размер на 25 200 лв., не по предназначението им, като с тях е извършил плащане /по банков път, чрез два броя вносни бележки/ по ДФ № 27/13.08.2008г. на стойност 15 000лв. и по ДФ № 28/02.09.2008г. на стойност  10 200лв., издадени от фирма „Г.Е..- Интернационал К и К” ЕООД гр. Пазарджик, с управител И.А.К., за извършени проектантски услуги по Договор от 26.05.2008г. за проучване и проект на канализация на с. Лозен и от това са настъпили вредни последици за бюджета на Община Септември в размер на 25 200лв.

На практика, Ц. е имал задължението да изпълнява бюджета на Общината, в частта му за Кметство Лозен, но при съблюдаване на утвърдените за Кметството разходи и съгласно предвижданията на план-сметката за 2008г. Последната, за бюджетната 2008г. реално не е предвиждала извършването на капиталови разходи от Кметство Лозен, каквито са тези по заплащане на идеен проект за канализация на селото. Изработването на такъв проект е било разчетено единствено в Поименен списък на Община Септември за 2008г., като е било предвидено заплащането му да става със собствени средства от Кметството, в случай че такива бъдат реализирани. Въпреки това обаче, подс. Ц. е подписал договор за проектантски услуги за изработването на проект за канализация, без това да е заложено в общинския бюджет, без да е направено предложение до Община Септември, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства и без да е гласувано от Общински съвет гр. Септември. За извършената услуга подс. Ц. неправилно е заплатил със средства, разчетени за държавни и местни дейности.

Подс. Ц., като представляващ Кметство Лозен, което е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити,  не е имал правомощие нито да подписва горепосочения договор, нито да се разпорежда с капиталови разходи. Това е било в ресора на Кмета на Община Септември, св. Т.С.. Още повече, че реализирането и заплащането на посочения проект не е било заложено в бюджета на Кметство Лозен за 2008г. Въпреки това, проектът  за канализация на с.Лозен, бил приет от подс. Ц. и по-голямата част от договорената цена била изплатена от подсъдимия, но със средства на Община Септември. Това е станало със средства, предоставени от бюджета под формата на финансиране на Кметство Лозен и предназначени за изплащане на приоритетни дейности - работни заплати и осигуровки на служителите, осветление и издръжка на Кметството. Няма спор, че на името на „Г.Е..- К и К” ЕООД гр. Пазарджик били издадени два броя фактури - фактура № 27/13.08.2008г. за сумата от 15 000 лв. и фактура № 28/02.09.2008 г. за сумата от 10 200 лв. С тази си деятелност, подс. Ц., без да има такова правомощие или делегирани права от Кмета на Община Септември е пренасочил дадените на Кметство Лозен бюджетни средства, като се е разпоредил с тях, не по предназначението им, за което са били отпуснати със Закона за държавния бюджет 2008г. и ги е използвал  за заплащане на капиталови разходи. По тази начин, средствата са били разходвани за дейности в интерес на Кметство Лозен, но за такива, за които те не са били предвидени., т.е няма промяна в собствеността им и не се е стигнало  до облагодетелстване лично на дееца или на трето лице.  Ето защо не се касае за присвояване, а за разпореждане с бюджетни средства, не по предназначението им. Наложило се е актуализация на  общинския бюджет за да може да се изплатят суми за заплати и за консумативи, които са били разпоредени преди това от подсъдимия не по предназначение.

Подс. Г.Ц. е осъществил посочения престъпен състав при условията на продължавано престъпление, по смисъла на чл. 26, ал. 1 НК. Като Кмет на Кметство Лозен, през непродължителен период от време- 13.08.2008 г. до 02.09.2008 г., в нарушение на бюджетен закон на два пъти се е разпоредил с средства, дадени под формата на финансиране на Кметство Лозен и предназначени за изплащане на приоритетни дейности, не по предназначението им.  Налице е взаимообвързаност на отделните прояви и неизменност на условията- време, място, начин и средства, при които обв. Ц. е осъществил престъпната си дейност и е въздействал върху обществените отношения. Всяко едно от действията идва, за да подготви следващото и да улесни осъществяването на предварително взетото решение. В този смисъл отделните деяния, извършени от подс. Ц. следва да се третират не като самостоятелни престъпления, а като едно продължавано престъпление с един общ престъпен резултат.

От субективна страна, деянието е извършено виновно с форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

Подс. Ц. е съзнавал, че средствата с които се е разпоредил са дадени от Републиканския бюджет за финансиране на приоритетни дейности в Кметство Лозен, а не за направените  разходи за проектиране.

Съдът не намери за основателно възражението на защитата на подсъдимия, че реално осъщественото престъплението не е по чл. 254а, ал. 2, а по чл.254а, ал.1 от НК.

В конкретният казус, първоначалното обвинение по чл.254а, ал.2 от НК е резултатно и в случая при виновното поведение на подс. Ц., а именно: извършено разпореждане с бюджетни средства не по предназначението им, са настъпили вредни последици за бюджета на Община Септември в размер на 25 200 лв. В резултат на това е настъпил бюджетен дефицит и невъзможност за изплащане на работни заплати, осигуровки, осветление, вода и др. В тази връзка се е наложило, средствата да бъдат осигурени от Община Септември, чрез актуализация на общинския бюджет. В този смисъл не може да се приема, че не са настъпили вредни последици, което е и да е основание за преквалификация на първоначалното обвинение.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, съдът ръководейки се от изискванията на разпоредбата на чл. 36 от НК относно целите на наказанието, съобразявайки предвиденото от закона наказание за извършеното престъпление по чл. 254а, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 НК, както и императивната норма на чл. 373 ал. 2 от НПК според която норма в случаите по чл. 372, ал. 4 от НПК какъвто е настоящия случай за постановяване на осъдителна присъда се определя наказанието при условията на чл.58а от НК се съобрази със следното.

            В нормата на чл. 58а НК /преди изменението в ДВ бр. 26 от 06.04.2010г./ е визирано, че когато в производството по чл. 372 ал. 4 от НПК съдът постанови осъдителна присъда той не може да наложи най- тежкото по вид наказание при алтернативно предвидени различни наказания, а в останалите случай определя наказанието при условията на чл. 55 от НК. Тъй като деянието е извършено преди изменението на чл. 58а от НК, то тази разпоредба в редакцията й преди изменението по правилото на чл. 2, ал. 2 от НК е по- благоприятна за подсъдимия и поради това следва да се приложи именно тя. В този смисъл следва да се посочи, че действително деянието е през 2008г., когато е в сила стария ред за определяне на наказанието по чл.373, ал.2 от НПК, но § 65 от ПЗР не може да намери приложение.

При определяне на наказанието на подс. Ц. и след задължителното приложение на чл. 58а от НК /в редакцията й преди изменението в ДВ бр. 26/10 г.- непосочена в диспозитива на присъдата/ и във връзка с чл. 2 ал. 2 от НК преценявайки обществената опасност на конкретно извършеното престъпление, която в случая е висока с оглед на настъпилия вредоносен резултат и от друга страна обществената опасност на дееца, която е сравнително ниска, мотивирана от чистото му съдебно минало и положителните характеристични данни, то съобразявайки се с разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, на подсъдимия Ц. бе определено наказание “пробация” изразяващо се в следните пробационни мерки, а именно на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, при периодичност два пъти седмично и на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца.

За да определи този размер наказание, съдът се съобрази, че смекчаващите вината обстоятелства са в превес и като такива бяха отчетени по- горе чисто съдебно минало и положителни характеристични данни.

На основание чл.36, ал.1, т.6 от НК, подс. Ц. бе лишен от право да упражнява длъжността кмет за срок от десет месеца.

В тази насока следва да се отбележи, че съдът не счете, че следва да приложи разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.1 от НК наказанието лишаване от право да се заема определена длъжност или да се упражнява определена професия се налага, ако заемането на съответната длъжност и упражняването на съответната професия е несъвместимо с характера на извършеното престъпление. настоящият случай демонстрира такава несъвместимост, защото в резултат на заеманата длъжност е нарушен бюджетен закон в резултат на което са настъпили вредни последици. Касае се за професионална несъвместимост, защото подсъдимият сериозно е нарушил посочени по- норми при извършване на настоящото престъпление. Срокът на лишаване бе индивидуализиран, като се взе предвид тежестта на настоящото престъпление, която не е ниска. Според настоящата инстанция, това наказание ще изиграе изключителна превъзпитателна и въздържаща роля по отношение на бъдещото поведение на подсъдимия, като се има предвид, че в голяма част от активната си възраст той се е занимавал с управленска дейност.

В случая, именно с така определените по вид и размер наказания, първоинстанционния съд намира, че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и на генерална превенция на закона.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подс. Ц. бе осъден да заплати в полза на ОД на МВР направените по делото разноски в размер на 150 лв.

Причината за извършване на престъплението се корени в личността на обвиняемия, както и в незачитане на установения в страната фискален ред, по- конкретно утвърдената в Община Септември бюджетна политика.

По тези съображения съдът постанови присъдата си.

  

   Окръжен съдия: