П Р И С Ъ Д А

   № ….

        

25.06.2012 г.                                                    ГР. ПАЗАРДЖИК

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                         НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА   ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ЮНИ       ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА                                 

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДЕНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТА СТОЯНОВ

                            СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ : С.С.

                                                                   А.А.

Секретар: П.Б.

Прокурора: НЕДЯЛКА ПОПОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯ СТОЯНОВ

НОХД     837  по описа за  2010 година 

                 

               

                                                               П Р И С Ъ Д И :

 

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Г., роден на ***г. в гр.С., живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, ЕГН-**********  за  НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 16.10.2001 г. до 02.12.2004г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лицечлен на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3 т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество” и от това при всяко едно от долу посочените деяния са последвали значителни щети за търговското дружество, като не полагането на достатъчно грижи се изразява в даване на разпореждане за извършване на експедиции за износ на стоки - „Каучукови транспортни ленти за фирма „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър и маркучи за фирма „ПЕТЕР РАБЪР” Холандия, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД Кипър, без договор регламентиращ начина и срока на плащане на доставките, без обезпечено плащане и при системно неплащане на извършени предходни доставки, както следва:

-по фактура № 30/16.10.2001 г. – за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 31 297,60 долара, с левова равностойност 50 252,68 лв.;

-по фактура № 34/23.11.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти, на стойност 46 113,00 долара, с левова равностойност 74 040,88 лв.;

-по фактура № 38/12.12.2001 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 45 600,00 долара, с левова равностойност 73 217,18 лв.;

-по фактура № 15/03.06.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 54 672,00 долара, с левова равностойност 87 783,55 лв.;

-по фактура № 38/28.10.2002 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 55 080,00 долара, с левова равностойност 88 438,65 лв.;

- по фактура № 044/06.12.2002 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 31 074,50 евро, с левова равностойност 80 715,89 лв.;

-по фактура № 002/31.01.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 607,00 евро, с левова равностойност 46 171,28лв.;

-по фактура № 004/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 41 548,00 долара, с левова равностойност 66711,13лв.;

-по фактура № 005/18.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 38 844,00 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 006/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 3 1595,20 долара, с левова равностойност 55 946,92 лв.;

-по фактура № 007/21.02.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 31 496,00 долара, с левова равностойност 50 571,24 лв.;

-по фактура № 008/27.02.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 190,00 евро, с левова равностойност 47 311,53 лв.;

-по фактура № 010/10.04.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 22 544,00 евро, с левова равностойност 44 092,23 лв.;

-по фактура № 014/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 19 824,00 долара, с левова равностойност 31 830,21 лв.;

-по фактура № 015/23.04.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 29 526,00 долара., с левова равностойност 47 408,13 лв.;

-по фактура № 017/06.06.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 23 600,00 евро, с левова равностойност 46 157,59 лв.;

-по фактура № 028/22.08.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 800,00 евро, с левова равностойност 50 460,41 лв.;

-по фактура № 032/17.09.2003 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 24 907,00 евро, с левова равностойност 48 713,86 лв.;

-по фактура № 035/22.10.2003 г. - за „ЕЛМЕКС” ЛТД - „Каучукови транспортни ленти на стойност 24 973,60 долара, с левова равностойност 40 098,61 лв.;

-по фактура № 003/20.02.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 26 974,00 евро, с левова равностойност 52 756,56лв.;

-по фактура № 007/24.03.2004 г.- за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 21 376,00 евро, с левова равностойност 41 807,82 лв.;

- по фактура № 009/29.04.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 23 493,00 евро, с левова равностойност 45 948,31 лв.;

-по фактура № 012/14.06.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 26 040,00 евро, с левова равностойност 50 929,81 лв.;

- по фактура № 016/07.09.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 17 920,00 евро, с левова равностойност 35 048,47 лв.;

-по фактура № 014/19.07.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 24 678,00 евро, с левова равностойност 48 265,97 лв.;

-по фактура №019/12.10.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД- маркучи на стойност 28 483,00 евро, с левова равностойност 55 707,91 лв.;

-по фактура № 020/05.11.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 21 534,00 евро, с левова равностойност 50 202,24 лв.;

-по фактура № 021/02.12.2004 г. - за „ПЕТЕР РАБЪР”, чрез „ЕЛМЕКС” ЛТД - маркучи на стойност 25 668,00 евро, с левова равностойност 50 202,24лв,

като всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено е през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите и общият размер на последвалата за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик щета е в особено големи размери – 450 569,40 щатски долара, с левова равностойност 717 029,70 лв. и 391 888,50 евро с левова равностойност 786 406, 72 лв. или общо 1 503 436, 42 лв. и представлява особено тежък случай, като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление като го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Г. за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 10 до 20.06.2003 г. в гр. С., като длъжностно лицеИзпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, съзнателно е сключил с фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня неизгодна сделка - замяна на пакет акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик – 226 000 бр. акции с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код BG11KAPAAT11, с номинал 1лв. и номинална стойност 226 000 лв., срещу пакет акции, собственост на фирма „МУРА” ООД гр. Сапарева баня – 16 470 бр. акции с емитент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик и ISIN код BG11ELPAAT17, с цена 2 лв. и  стойност 32 940 лв. без доплащане, като извършването на пряко договорената между страните сделка е възложил на инвестиционен посредникЕкс Пит и Ко” ООД гр. С., по договор за брокерски услуги № 3395/10.06.2003 г. и поръчки за извършване на брокерска услуга № 6852 и 6854 от същата дата, оформени съответно за продажба и покупка по номиналната цена на акциите, като сделката за прехвърлянето на акциите са регистрирани в Централен депозитар АД на 20.06.2003 г., съответно с № 20030620000063417 и № 20030620000063418, а акциите са постъпили по сметките на страните със сетълмент от 23.06.2003 г., като неизгодността на сделката се изразява в извършването на замяната  не по справедливата   пазарна стойност, която към момента на извършване на сделката (20.06.2003 г.) за 1 акция на „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик е била  21,24 лв., а общата цена на пакета от 226 000 броя  акции е 4 800 240 лв., а за 1 брой  акция на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик е  била 5,958 лв., а общата цена на пакета от 16 470  броя акции е 98 128.26 лв. и без извършено  доплащане на разликата между стойността на заменените пакети акции,  която е в размер на 4 702 111.74 лв., и това е вреда за предприятието, което той представлява, като случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, която е  надзначителната, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по  чл. 220 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Г. за НЕВИНОВЕН в това,  че в периода от 17.01.2005г. до 04.04.2006г. при условията на продължавано престъпление в гр. Пазарджик и гр. С., в качеството си на длъжностно лице – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, така както изисква чл. 237 ал. 2 от ТЗ „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери” и чл. 38 ал. 3, т. 2 от Устава на дружеството: „Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество”, като неполагането на достатъчно грижи се изразява в непредприемане на действия по събиране на вземания от длъжници на представляваното от него предприятие и непредприемане на действия по установяване на реалната стойност на актив на търговското дружество - акциите с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код BG11KAPAAT11, като на 03.04.2006 г. в гр. С., за уреждане на задължения на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредиторите „„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” АД гр. Пазарджик и В.В.Ц. *** сключил следните сделки:

         - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик към кредитора „КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Пазарджик, до размер на 2 500 000 лв. прехвърлил на кредитора пакет от 353 284 бр. акции, собственост на „КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код BG11KAPAAT11, с номинал 1 лв., като реалната, справедливата стойност на пакета е  била 8 152 381,58 лв. (353 284 бр. х 23,076 лв./бр. = 8 152 381,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД гр. С. по договор № 0304063 и поръчка № 100-008470/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 706 568 лева, като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № 20060404005328963/04.04.2006 г. и в резултат на това е последвала  щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 5 652 381,58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг

                - за погасяване на дълг на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, към кредитора В.В.Ц. *** до размер на 1 200 000 лв., придобит от последната от „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик по договор за цесия от 01.07.2005 г., прехвърлил на цесионера  пакет от 127 284 бр. акции, собственост на „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, с емитент „„КАУЧУК” АД гр. Пазарджик и ISIN код BG11KAPAAT11,  при цена  2  лв., като реалната, справедливата пазарна стойност на пакета е била  2 937 205,58 лв. (127 284. х 23,076 лв./бр.= 2 937 205,58 лв.), като извършването на пряко договорената с кредитора сделка възложил на инвестиционен посредник – „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД гр.С. по договор № 0304063 и поръчка № 100-008471/03.04.2006 г., оформена като продажба на горепосочените акции при цена 2 лв. за акция или общо 254 568 лв., като сделката е регистрирана в Централен депозитар под № 20060404005328962 /04.04.2006 г.  и в резултат на това е последвала значителна щета за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик, в размер на 1 737 205, 58 лв., която сума представлява разликата между справедливата пазарна стойност на даденото вместо изпълнение имущество и размера на погасения дълг и всяко едно деяние осъществява поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършено през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват обективно и субективно продължение на предшестващите, и общият размер на последвалата за „„КАУЧУК 97” АД гр. Пазарджик вреда е в особено големи размери - 7 389 587,16 лв. и случаят е особено тежък, с оглед размера на причинената вреда като деянието не съдържа признаците на по – тежко престъпление, поради което го ОПРАВДАВА  по повдигнатото обвинение по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1 пред. първо във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

ПОСТАНОВЯВА след влизане на присъдата в сила веществените доказателства: 1 брой компютър марка НР със сериен № SZ 132В001830, 1 брой компютър без марка и сериен номер с дънна платка № С 532299 и 1 брой компютър бе з сериен  номер с надпис на CD устройство HEWLETT PACART-  находящи се на съхранение  при домакина на ОСлО в ОП-Пазарджик, предадени му с приемо-предавателен протокол от 16.11.2010г. и същият приложен на л.179 от делото да се върнат на „Каучук -97”АД чрез синдика П. С. С..

ПРИСЪДАТА  подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Пловдивски Апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1.            2.

 

                                                                                     2.