П Р И С Ъ Д А

 

                                                 13.09.2012г.               Град Пазарджик

 

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пазарджишкия окръжен съд                                                             наказателен състав

На тринадесети септември                                                     2012 година

В публично заседание в следния състав:

 

       Председател: Димитър Бозаджиев

   

Секретар: С.П.

Прокурор: Радослав Бакърджиев

Като разгледа докладваното от съдия Димитър Бозаджиев

НОХД №384 по описа за 2012 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Н.Ц., роден на *** ***, общ. Септември, обл. Пазарджик, българин, български гражданин, с висше образование, вдовец, на длъжност Кмет на Кметство Лозен, неосъждан,  с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.08.2008г. до 02.09.2008г., при условията на продължавано престъпление в гр.Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице- Кмет на Кметство Лозен, община Септември, в нарушение на Бюджетен закон, а именно:

- чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г., относно размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общините за 2008г., съгласно Приложение № 5 от същия закон, в частта му за Община Септември и

- чл. 15, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г., относно начина на разходване на бюджетните средства, при съблюдаване на определените приоритети и

- чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, относно задължението на Кмета на Кметството да изпълнява бюджета на Общината в частта му за Кметството

се е разпоредил с бюджетни средства на Община Септември за 2008г., определени за Кметство Лозен и предназначени за заплати, осигурителни вноски, стипендии, медикаменти, издръжка на Кметството за отопление и осветление, /съгласно Раздел ІІ т. 4 от Заповед № 281/31.03.2008г. на Кмета на Община Септември/, общо в размер на 25 200лв., не по предназначението им, като с тях е извършил плащане /по банков път, чрез два броя вносни бележки/ по ДФ № 27/13.08.2008г. на стойност 15 000 лв. и по ДФ №28/02.09.2008г. на стойност 10 200 лв., издадени от фирма „Гамблинг Електроникс- Интернационал К и К” ЕООД гр. Пазарджик, с управител И.А.К., за извършени проектантски услуги по Договор от 26.05.2008г. за проучване и проект на канализация на с. Лозен и от това са настъпили вредни последици за бюджета на Община Септември в размер на 25 200 лв., за това и на основание чл. 254а, ал. 2, във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, във връзка с чл.2, ал.2 от НК във връзка с чл. 373 ал. 2 от НПК, го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ, чрез налагане на следните пробационни мерки, а именно: на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК, „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично и на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящата присъда и привеждането й в изпълнение.

На основание чл.37, ал.1, т.6 от НК, ЛИШАВА подсъдимият Г.Н.Ц., със снета по- горе самоличност и ЕГН от право да упражнява длъжността  кмет за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Г.Н.Ц., със снета по- горе самоличност и ЕГН, да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик направени разноски от ДП в размер на 150 /сто и петдесет/лв.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд- Пловдив.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: