Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader


Служба „Регистратура”

Служба „Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби, тъжби и др. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до който изпращате документите, отделението и състава. Всички документи се подават в 3 екземпляра – първият остава за съда, вторият се връчва на ответника заедно с призовката, а третият се връща на Вас.
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
В Регистратурата можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия – докладчик или на Председателя на съда. Срокът за обработка на документите е 3 дни. В рамките на този срок ще бъде насрочена дата на съдебно заседание или в зависимост от естеството на подадения от вас документ, съдът ще се произнесе в закрито заседание.
Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

Деловодство

Деловодството е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца;
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано и състава по делото и в кое отделение се разглежда.
Можете да получите информация за делото целогодишно. По време на съдебната ваканция няма насрочени съдебни заседания. Но деловодството работи по това време и можете да получите информацията, която Ви е необходима.
По Ваша молба деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.
Делата са на разположение на страните и техните представители в деня преди съдебното заседание. Има определена стая, в която можете да се запознаете с Вашето дело.

Служба „Архива”

В служба „Архива” се съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, служба „Архива” може да издаде копие от съдебни решения или други документи и удостоверения.

Фирмено деловодство

Фирменото деловодство води регистри за юридически лица. Там можете да поискате информация за регистрацията на всички юридически лица.
Можете да подавате молба за издаване на удостоверение за актуално състояния. В него се посочва, че фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност, не е в производство за обявяване на несъстоятелност и не се намира в ликвидация. Молбата за издаване на удостоверение за банкрут се подава в деловодството на наказателното отделение. В него се посочва, че фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност.