Анкета,
проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите

1. Били ли сте страна по дело?

Да Не

2. Имате ли доверие в съдебната система като цяло?

Да По-скоро да По-скоро не Не Не знам

3. Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /Можете да посочите до 3 отговора/

Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
Тромавост и бавност на правосъдието
Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
Недостатъчно добър подбор на магистратите
Некомпетентност на съдебната администрация
Податливост на външен натиск
Съмнения в морала на магистратите
Наличие на корупция
Негативна роля на медиите
Политически натиск
Лоша работа на МВР и прокуратурата
Лоша работа на съда
Липса на справедливост в съдебните актове
Друго - посочете:

4. Имате ли доверие в съда?

Да По-скоро да По-скоро не Не Не знам

5. За работата на съда Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

Личен опит
Мнения на познати
Медийни публикации
Изказвания на публични личности
Не познавам работата на съда
Друго – посочете:

6. Имате ли доверие в работата на прокуратурата?

Да По-скоро да По-скоро не Не Не знам

7. За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

Личен опит
Мнения на познати
Медийни публикации
Изказвания на публични личности
Не познавам работата на прокуратурата
Друго – посочете:

8. Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?

Да Да, но недостатъчно Не, не съм информиран/а Не мога да преценя Не знам какво е Висш съдебен съвет

9. Информирани ли сте в за работата на съда

Да Да, но недостатъчно Не, не съм информиран/а Не мога да преценя

10. Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?

Да Да, но недостатъчно Не, не съм информиран/а Не мога да преценя

11.  Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /Можете да посочите до 3 отговора/

От електронните медии
От телевизията
От интернет страницата на ВСС
От вестници
От радиото
От личен опит
От близки и познати
Не се информирам / не ме интересува
Друго - посочете:

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ

Образование (само 1 отговор)

Висше - юридическо Висше – различно от юридическо Средно Основно

Пол

Мъж Жена

Възраст

До 35 години Между 35 и 50 години Между 51 и 60 години Над 60 години

Социално положение (Посочете 1 отговор)

Служител Собствен бизнес – самонает и самоосигурен Учащ, студент Пенсионер Домакиня Друго

Отрасъл, в които работите (Посочете 1 отговор)

Съдебна система Администрация – общинска, държавна извън съдебната система Услуги, търговия, банки, застраховане Медия НПО – Неправителствен сектор Друго

Местожителство (Посочете 1 отговор)

София Областен център Град Село