Анкета
за качеството на административното обслужване в Окръжен съд Пазарджик

1. Колко пъти сте ползвали услугите на съдебната администрация в Окръжен съд Пазарджик?

Не съм ползвал/а Един път Два и повече пъти

2. В какво качество сте ползвали услугите на съдебната администрация през 2019 г.? (може да посочите повече от един отговор):

Жалбоподател
Ответник
Законен представител
Адвокат
Вещо лице
Друго - посочете:

3. Кои места за обслужване сте посещавали през 2019 г.? (може да посочите повече от един отговор) :

Служба "Регистратура"
Служба "Съдебно деловодство"
Служба "Съдебни секретари"

4.Информацията, която ви е необходима получавате чрез? (може да посочите повече от един отговор) :

Интернет страницата на съда
По телефона
На място в съда
Средствата за масова информация
Друго – посочете:

5. В каква степен получихте необходимата Ви информация?

Напълно Отчасти Не получих

6.Считате ли, че предоставената информация на информационното табло и интернет страницата на съда е?

Ясна и лесноразбираема Точна Изчерпателна и пълна Неясна и трудноразбираема Неизчерпателна

7.  Информацията, която получавате от съдебните служители е?

Ясна и лесноразбираема Точна Изчерпателна и пълна Неясна и трудноразбираема Неизчерпателна

8. Отношението на служителите към Вас е? (може да посочите повече от един отговор):

Отзивчиво и любезно
Професионално и компетентно
Равнопоставено и с уважение и зачитане на Вашите права
Грубо и пренебрежително
Непрофесионално и некомпетентно
Неравнопоставено и без зачитане на вашите права
Друго - посочете:

9. Спазват ли се законовите срокове за извършването на съответната услуга?

Да Не Не мога да преценя

10.Улеснява ли Ви предоставената възможност за заплащане на държавни такси и депозити на място в съда, чрез ПОС – терминалите ?

Да Не Не мога да преценя

11.Каква е вашата цялостна оценка, за качеството на административното обслужване в Окръжен съд Пазарджик?

Отлична Много добра Добра Задоволителна Незадоволителна

12.Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? (може да посочите повече от един отговор)

Интернет страницата на съда
По телефона
На място в съда
Средствата за масова информация
Друго – посочете:

13.Отрасъл, в които работите

Съдебна система Администрация – общинска, държавна извън съдебната система Услуги, търговия, банки, застраховане Медия НПО – Неправителствен сектор Друго

14.Местожителство

София Областен център Град Село