Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура.
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
         
        Прессъобщения:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 АПРИЛ
[За повече четете...]
Начало
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
 

Добре дошли в страницата на
Окръжен съд Пазарджик.

„Прочее, нека тези, които влизат в този храм на Темида никога да не забравят, че на везните й се претеглят не само постъпките на гражданите в нашата страна, но и тези на съдията . . .
Нека тук магистратът, подпомогнат от адвоката, при взаимно доверие и респект, с достойнство и чест, без страст и без страх, неотклонно изпълнят дългът си пред закона и съвестта си и нека възвеличим доброто име на България.”

   Из речта на председателя на Областния съд

   при освещаването на Съдебната палата

   на 31 октомври 1938 г.

 
   

___________________________Проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета 
за международно сътрудничество по дела в българските съдилища"
повече >>
Договор с рег.№С11-24-5 от 11.06.2012г.

       Новини и съобщения

Годишен доклад за дейността на Окръжния съд и Районните съдилища в Пазарджишкия съдебен окръг-2013г.


Съгласно заповед №191/02.04.2014 год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик, се организира втори пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 год., на част от имот - публична държавна собственост, с полезна площ 62,50 кв.м., находяща се в сутерена на сградата на съдебната палата гр.Пазарджик, ул.Хан Кум №3, с предназначение на обекта: КАФЕНЕ.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:22.04.2014 год. вкл.
Приложение: Заповед №191/02.04.2014 год.

Съгласно заповед №138/17.03.2014 год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик е открита процедура по избор на банка за обслужване на съда. Процедурата е в съответствие с решения на Висшия съдебен съвет – по Протокол №20/22.06.2005 год., Протокол №53/19.12.2006 год.,Протокол №5/07.02.2013 год. и Протокол №22/22.05.2013 год. В случай, че обслужването на сметките на Окръжен съд Пазарджик представлява интерес за Вас, Ви отправям настоящата покана за участие в процедурата. Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките – участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок (09.04.2014 год., включително), са посочени в заповедта, пълният текст на която е публикуван на интернет – страницата на съда: www.court-pz.info. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 09.04.2014 год. вкл.
Приложения: 1.Заповед №138/17.03.2014г.
2.Заявление за участие
3.Информация за кандидата
4.Образец на оферта
5.Декларация
6.Покана
РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с постъпило запитване вх.№2231/26.03.2014 год. от ЦКБ АД клон Пазарджик, относно „Процедура за избор на банка, обслужваща банковите сметки на Окръжен съд гр. Пазарджик“
повече>>
РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с постъпило запитване вх.№2447/03.04.2014 год. от ЦКБ АД клон Пазарджик, относно „Процедура за избор на банка, обслужваща банковите сметки на Окръжен съд гр. Пазарджик“
повече>>


Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №74/12.02.2014г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик открива процедура за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване.
Приложение: Заповед №74/12.02.2014г.

На основание чл.4 от ЗОПБ Окръжен съд Пазарджик преминава към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства – без банкови комисиони и такси . Държавни такси, отнасящи се за Окръжен съд Пазарджик, могат да се внасят в гражданско деловодство–стая №41 и във фирмено деловодство–стая №73. Заплащането на таксите се извършва чрез терминални устройства ПОС с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
ВАЖНО! От м.януари 2013 год. телефоните на Окръжен съд - Пазарджик са променени. Новите телефонни номера на деловодствата и съдебните служби са поместени в раздел КОНТАКТИ от менюто.

___________________________