Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№336/05.06.2015г.,гр.Пазарджик

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданска колегия,ІІ въззивен състав, в публично заседание на двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година,в състав:

                     Председател:Албена Палова      

                                                                          членове:Борислав Илиев

Мариана Димитрова

при участието на секретаря К.К. като разгледа докладваното от съдия Мариана Димитрова в.гр.дело №479  по описа на Съда за 2015 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК във вр. с чл.17 от ЗЗДН.

Обжалва се Решение №128 постановено на 16.04.2015г. по гр.дело № 179 по описа на Велинградския районен съд за 2015г.,с което е задължен П.Н.Г. ***,с ЕГН  ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие  спрямо   Х.Н.Г. ***, с ЕГН **********,осъден е извършителят на домашно насилие да заплати в полза на Държавата глоба в размер на 200,00 лева, както и сторените в производството съдебно-деловодни разноски.Въз основа на решението е издадена заповед за защита.

В жалбата си,подадена в срока по чл.17,ал.І от ЗЗДН жалбоподателят П.Г. твърди,че така постановеният съдебен акт е незаконосъобразен и необоснован. Излага съображения,че твърденията на молителката за осъществен спрямо нея акт на домашно насилие са останали недоказани в производството.Моли решението да бъде отменено. Претендира присъждане на разноски.

В срока по чл.17,ал.ІV от ЗЗДН ответницата по жалбата не изразява становище.

Жалбата е допустима.Подадена е в срока по чл.17,ал.І от ЗЗДН от страна в първоинстанционното производство-ответник ,по отношение на който е издадена заповед за защита ,имащ правен интерес от обжалването и е срещу подлежащ на обжалване по силата на чл.258 и сл. от ГПК във вр. с чл.17 от ЗЗДН ,валиден и допустим съдебен акт.

Въззивният съд за да се произнесе съобрази следното:

С молба от 05.03.2015г. Х.Н.Г. при условията на чл.8,ал.І от ЗЗДН–като пострадало лице е поискала издаване на заповед за налагане на мярка за защита от домашно насилие спрямо П.Г.. Описва осъществения спрямо нея акт на домашно насилие,както следва:на 04.03.2015г. около 09,30 часа брат й П.Г.,й е нанесъл емоционално насилие отправяйки й обидни думи.Към молбата е приложена декларация по чл.9,ал.ІІІ от ЗЗДН. В производството пред първоинстанционният съд са ангажирани гласни доказателства.

Установената въз основа на тези доказателства  фактическа обстановка от първоинстанционния съд ,така ,както е изложена в мотивите на решението, е пълна и правилна,и с оглед разпоредбата на чл.272 от ГПК във вр. с §1 от ЗР на ЗЗДН,настоящият въззивен състав препраща своята към нея.

Уважаването на молба за защита по реда на ЗЗДН изисква по надлежния ред да бъде установен осъществен спрямо молителя конкретен акт на домашно насилие,изразяващ се във физическо или психическо насилие от страна на ответника по молбата-чл.2 от ЗЗДН. Съобразно общите правила - 154,ал.І от ГПК приложими и в производствата по ЗЗДН-чл.§1 от ЗР на ЗЗДН  доказателствената тежест е на молителя да установи обстоятелствата,на които основава молбата си за защита от осъществено спрямо него домашно насилие. Съгласно разпоредбата на чл.13,ал.ІІІ от ЗЗДН като доказателствено средство в процеса по молба за защита срещу домашно насилие е предвидена декларацията по чл.9,ал.ІІІ от ЗЗДН , която се подава към молбата за защита и същата е достатъчно основание за издаване на заповед за защита на пострадалото лице.На декларацията по чл.9,ал.ІІІ от ЗЗДН е придадено доказателствено значение и в случай на липса на други доказателства,съдът може да издаде заповед за защита от домашно насилие само на основание така приложената декларация, доколкото в нея се съдържа конкретно и ясно описание на извършения акт: датата, мястото, времето, съответно и конкретните действия, с които е извършено действието на насилие по смисъла на чл.2 от ЗЗДН. Доказателствената тежест при направено оспорване на молбата за защита лежи на ответника в производството. Ответникът е този,който следва да проведе успешно насрещно доказване, което да обори изложеното в декларацията и да разколебае нейната доказателствена сила.В конкретният случай ответникът не проведе такова насрещно доказване, още повече,че от събраните доказателства по безспорен начин се установи,че на твърдяната дата и място действително между страните по делото е имало конфликт. Посочените от ответника свидетели не са били очевидци, а освен това установяват обстоятелства относно други отношения между страните.Без всякакво правно значение по отношение на това специфично правоотношение, е дали са съществували и други правоотношения между страните-формирани като обуславящи причина или възникнали като последица от твърдения акт-те не са предмет нито на изследване,нито на обсъждане,нито на регулиране в това производство, като страните могат да ги уредят в самостоятелно такова,по съответния предвиден законов ред. Релевантното в случая е единствено обстоятелството,че на процесната дата без да е установено провокативно поведение от молителката ,ответникът е осъществил действия : отправил е обидни думи и закани, които попадат в законовата дефиниция за „домашно насилие“ съобразно  чл.2 от ЗЗДН,и спрямо него са налице предпоставките,въз основа на които следва да се задейства механизма за ангажиране на гражданската му отговорност.

Предвид изложеното, настоящата инстанция приема ,че подадената молба с искане за защита срещу домашно насилие се явява основателна и при констатиран акт на домашно насилие съдът дължи да наложи мерките предвидени за защита в чл.5 от ЗЗДН,и което е осъществено с първоинстанционното решение.Предвид изложеното и на основание чл.17,ал.V  от ЗЗДН настоящата въззивна инстанция приема,че обжалваното решение следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.17,ал.V от ГПК във вр. с чл.271,ал.І от ГПК,Пазарджишкият окръжен съд

 

Р     Е      Ш      И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №128 постановено на 16.04.2015г. по гр.дело № 179 по описа на Велинградския районен съд за 2015г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                             Председател:

 

                                                                                      членове: 1.

 

                                                                                                       2.